1
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Na základe vyhodnotenia vplyvov predkladateľ návrhu odhaduje, že návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v nadväznosti na výdavky potrebné na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, náklady na 2 zamestnancov zabezpečujúcich správu registra a náklady na udržanie výsledkov projektu financovaného zo štrukturálnych fondov v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a na zabezpečenie podpory systémového softvéru a využívanej komunikačnej infraštruktúry.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Finančné vplyvy na verejnú správu súvisia so zriadením registra adries. Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona bola potreba legislatívnej úpravy jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, a to registra adries. Hlavným cieľom je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich
2
využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činností, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu, majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb. Prijatím návrhu zákona by mala vzniknúť referenčná štátna evidencia, popisujúca umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov v priestore na území Slovenskej republiky, a to tak slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je v rámci kapitoly ministerstva vnútra potrebné zabezpečiť zvýšenie limitu finančných prostriedkov na zabezpečenie registra adries o rozpočtovo nepokryté výdavky vo výške 616 119,24 ročne. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné transfery na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo výške 83 074,89 €, vo výške 26 574,35 ročne na mzdy a poistné 2 zamestnancov zabezpečujúcich správu registra a 506 470 na udržanie výsledkov projektu financovaného zo štrukturálnych fondov v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a na zabezpečenie podpory systémového softvéru a využívanej komunikačnej infraštruktúry.
3
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2015
2016
2017
2018
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
349 570,09
616 119,24
616 119,24
616 119,24
v tom: za program 08C – Verejná správa
96 335,09
109 649,24
109 649,24
109 649,24
v tom: za program 06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
253 235
506 470,00
506 470,00
506 470,00
z toho:
- vplyv na ŠR
349 570,09
616 119,24
616 119,24
616 119,24
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť – prírastok počtu pracovných miest
0
2
2
2
- z toho vplyv na ŠR
0
2
2
2
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za program 08C – Verejná správa podprogram 08C02 – Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy
0
0
0
0
v tom: za program 06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2015
2016
2017
2018
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
349 570,09
616 119,24
616 119,24
616 119,24
z toho vplyv na ŠR
349 570,09
616 119,24
616 119,24
616 119,24
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
349 570,09
616 119,24
616 119,24
616 119,24
4
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona s účinnosťou od 1. 7. 2015 v nadväznosti na zriadenie registra adries si vyžaduje zvýšenie limitu finančných prostriedkov, ktoré nie zohľadnené v rozpočte verejnej správy a ministerstvo vnútra ich nie je schopné zabezpečiť v rámci oznámených limitov. Na základe uvedeného žiada zvýšiť rozpočtové výdavky kapitoly o tieto rozpočtovo nekryté finančné prostriedky.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2015
2016
2017
2018
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
5
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
PROGRAM 08C – VEREJNÁ SPRÁVA
Zriadenie registra adries podľa navrhovanej právnej úpravy vyžaduje nárast výdavkov vo výške 83 074,89 ročne na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a vo výške 26 574,35 € ročne na mzdy a poistné 2 zamestnancov, spolu 109 649,24 €.
PROGRAM 06V – OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A BEZPEČNOSTI
Predpokladané výdavky na rok 2015
kategória suma
635009 Softvér 253 235 €
Predpokladané výdavky na roky 2016 – 2018
kategória suma
635009 Softvér 506 470 €
Výdavky vo výške 506 470 ročne potrebné na zabezpečenie prostriedkov na udržanie výsledkov projektu financovaného zo štrukturálnych fondov v zmysle čl. 57 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006. Udržateľnosť prevádzky informačných systému registra adries si vyžaduje zabezpečiť dodávateľsky servis. Taktiež je potrebné zabezpečiť podporu systémového softvéru a využívanej komunikačnej infraštruktúry.
6
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
PROGRAM 08C – VEREJNÁ SPRÁVA
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Bežné výdavky (600)
96 335,09
109 649,24
109 649,24
109 649,24
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
9 846
19 692
19 692
19 692
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
3 441,20
6 882,35
6 882,35
6 882,35
Tovary a služby (630)2
0
0
0
0
Bežné transfery (640)2
83 074,89
83 074,89
83 074,89
83 074,89
641013
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
96 335,09
109 649,24
109 649,24
109 649,24
z toho výdavky na ŠR
96 335,09
109 649,24
109 649,24
109 649,24
Bežné výdavky (600)
83 074,89
83 074,89
83 074,89
83 074,89
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
13 287,20
26 574,35
26 574,35
26 574,35
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
7
PROGRAM 06V – OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A BEZPEČNOSTI
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Bežné výdavky (600)
253 235
506 470
506 470
506 470
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
253 235
506 470
506 470
506 470
635009 Softvér1
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
253 235
506 470
506 470
506 470
z toho výdavky na ŠR
253 235
506 470
506 470
506 470
Bežné výdavky (600)
253 235
506 470
506 470
506 470
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
1 Softvér update (update-aktualizácia programového produktu)
8
PROGRAM 08C – VEREJNÁ SPRÁVA
Tabuľka č. 6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2015
2016
2017
2018
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
2
2
2
2
z toho vplyv na ŠR
2
2
2
2
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
820,50
820,50
820,50
820,50
z toho vplyv na ŠR
820,50
820,50
820,50
820,50
Osobné výdavky celkom (v eurách)
13 287,20
26 574,35
26 574,35
26 574,35
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
9 846
19 692
19 692
19 692
z toho vplyv na ŠR
9 846
19 692
19 692
19 692
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
3 441,20
6 882,35
6 882,35
6 882,35
z toho vplyv na ŠR
3,441,20
6 882,35
6 882,35
6 882,35
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
9
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Centrálny register adries vznikne ako nový register všetkých existujúcich adries na území SR. Bude budovaný ako zdroj platných údajov, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať stavebné objekty. Register bude obsahovať adresné body v priestorových súradniciach záväzných súradnicových systémov. Adresné body budú pripravené aj na využitie v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb. Realizáciou tohto projektu a zabezpečením jeho on-line aktualizácie pripojením zdrojových agend resp. zabezpečením vzájomnej kontroly údajov s ostatnými základnými registrami verejnej správy na základe definovaných metodických postupov umožní zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy. Adresa zaregistrovaná iba raz, bude následne poskytnutá ako aktuálny údaj jednotlivým subjektom verejnej správy formou dátového rozhrania bez potreby duplicitného dokladovania v papierovej forme. Z pohľadu používateľov služieb sa zavedenie registra adries prejaví v elektronizácii verejnej správy a rozvoji elektronických služieb, čo bude mať za následok zníženie
10
administratívnej náročnosti riešenia životných situácií vyjadrenej počtom potrebných dokumentov, eliminácii správnych poplatkov a znížením nákladov na tlačené výstupy. Centralizácia procesov a služieb zabezpečí stabilnú prevádzku služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôsobovanie elektronických služieb potrebám občana, štátnych a ostatných organizácií.
Elektronicky bude možné požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu pri skončení doby platnosti a pri zmene trvalého pobytu, ak občanovi bol vydaný občiansky preukaz s čipom. Zároveň sa umožňuje ohlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
áno
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej
Prostredníctvom Internetu
11
spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Popísané v bode 6.1.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Prostredníctvom Internetu
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
áno
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
nie