1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006)
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z. z.)
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.)
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 10
O: 1 a 2
Článok 10
Podmienky pre udeľovanie povolení
1. Systémy udeľovania povolení sa zakladajú na kritériách, ktoré zabraňujú tomu, aby príslušné orgány vykonávali svoju hodnotiacu právomoc svojvoľným spôsobom.
2. Kritériá uvedené v odseku 1 musia byť:
a) nediskriminačné;
b) opodstatnené závažným dôvodom týkajúcim sa verejného záujmu;
c) primerané cieľu tohto verejného záujmu;
d) jasné a jednoznačné;
e) objektívne;
f) vopred zverejnené;
g) transparentné a dostupné.
N
Návrh zákona
§ 27
O: 3 a 4
(3) Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce a pri činnostiach upravených osobitným predpisom len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru; oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu na prípravu žiakov a študentov na výkon povolania a pre zamestnávateľa na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vlastných zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa prílohy č. 2 skupiny 01 bodu 01.1. Výchovu a vzdelávanie
bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý
bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného
technika alebo autorizovaného bezpečnostného
technika, môže organizovať a vykonávať len škola
alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
ktorá je právnickou osobou. Oprávnenie na
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti (ďalej len „oprávnenie na výchovu a vzdelávanie“) sa vydáva na základe písomnej žiadosti.
(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,
a)ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná
2
Návrh zákona
Príloha č. 2a
spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť,
b)ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická osoba, žiadateľom určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a žiadateľom
1.určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo
2.určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, s odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a lektorskou spôsobilosťou,
c)vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,
d)materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.
Č: 13
O: 1 a 2
Článok 13
Postupy pri udeľovaní povolení
1. Postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní povolení jasné, vopred zverejnené a poskytujú žiadateľom záruku, že sa ich žiadosť bude posudzovať objektívne a nestranne.
N
Návrh zákona
§ 27
O: 4
(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,
a)ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť,
b)ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická osoba, žiadateľom určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a žiadateľom
1.určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo
2.určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, s
3
Zákon č. 125/2006 Z. z.
§ 6
O: 1
P: d
Bod: 2
§ 21
O: 3
odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a lektorskou spôsobilosťou,
c)vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,
d)materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.
(1) Národný inšpektorát práce
d) vydáva a odoberá
2. oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce,
(3) Na konanie podľa § 4 písm. e), § 6 ods. 1 písm. b), d) a e), § 7 ods. 3 písm. d), e), i) a t), ods. 8 písm. b) a ods. 9, § 12 ods. 2 písm. d) f), § 19 a 20 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Postupy a formálne náležitosti pri udeľovaní povolení nesmú byť odrádzajúce a nesmú neopodstatnene komplikovať alebo odkladať poskytovanie služby. Musia byť ľahko dostupné a všetky poplatky, ktoré môžu žiadateľom v dôsledku ich žiadosti vzniknúť, musia byť primerané a úmerné nákladom na predmetné postupy pri udeľovaní povolení a nesmú presiahnuť náklady takých postupov.
Zákon č. 124/2006 Z. z.
Návrh zákona
§ 27
O: 7 až 9
(7) V žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie fyzická osoba uvedie
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b)osobné údaje odborného zástupcu, ak je určený podľa odseku 4 písm. b),
c)osobné údaje školiteľa,
d)činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(8) V žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie právnická osoba uvedie
a)názov, sídlo a právnu formu,
b)osobné údaje štatutárneho orgánu,
c)osobné údaje odborného zástupcu,
d)osobné údaje školiteľa,
e)činnosť, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
(9) K žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie fyzická osoba alebo právnická osoba pripojí aj
a)doklady o svojej odbornej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti odborného zástupcu,
4
Návrh zákona
b)doklady o svojej lektorskej spôsobilosti, ak bude školiteľom,
c)doklady o odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti školiteľa,
d)doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe, odbornej praxe odborného zástupcu a odbornej praxe školiteľa v činnosti, na ktorú
žiada vydať oprávnenie na výchovu a
vzdelávanie, vydaný zamestnávateľom alebo
odberateľom jeho služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb,
e)vzorový projekt výchovy a vzdelávania vypracovaný osobitne pre každú požadovanú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2,
f)vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia,
g)kópiu pracovnej zmluvy s odborným zástupcom,
h)správny poplatok na každú požadovanú činnosť osobitne.
Č:15
O:2
2. Členské štáty skúmajú, či ich právne systémy podmieňujú prístup k činnosti v oblasti služieb alebo jej vykonávanie splnením niektorej z týchto nediskriminačných požiadaviek:
b) povinnosť poskytovateľa mať určitú právnu formu;
N
Návrh zákona
§ 22
O: 7
P: b
§ 23
O: 1
P: a
(7) Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, je na osobné plnenie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika na svojich pracoviskách odborne spôsobilý, ak
b) absolvoval špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
(1) Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá
a) úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len "osvedčenie bezpečnostného technika") u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je
právnickou osobou, alebo
5
§ 23
O: 3 a 4
§ 23
O: 5
P: a, j
§ 23
O: 6
(3) Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V skúšobnej komisii na vykonanie skúšky zriadenej osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou,
musia byť najmenej traja členovia, z toho najmenej jeden autorizovaný bezpečnostný technik. Ak fyzická osoba nevykonala skúšku úspešne, môže ju opakovane vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.
(4) Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydá do 15 dní po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou organizovanou školou alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
Škola a osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
ktorá je právnickou osobou, vedie evidenciu
vydaných osvedčení bezpečnostného technika.
(5) V osvedčení bezpečnostného technika sa uvedie
a) názov školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou,
j) odtlačok pečiatky školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou,
meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie,
ktorá je právnickou osobou.
(6) Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je
právnickou osobou. Bez potvrdenia o absolvovaní
aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.
6
Návrh zákona
§ 23
O: 7
§ 24
O: 10
§ 27
O: 3
(7) Bezpečnostný technik písomne oznámi a doloží škole alebo osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala osvedčenie bezpečnostného technika, každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. e). Škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika, bezplatne vydá nové osvedčenie bezpečnostného technika s aktualizovanými údajmi po predložení pôvodného osvedčenia bezpečnostného technika.
(10) Autorizovaný bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ktorá je
právnickou osobou.
(3) Fyzická osoba a právnická osoba môžu organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa prílohy č. 2 len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce a pri činnostiach upravených osobitným predpisom29) len na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom dozoru; oprávnenie sa nevyžaduje pre strednú školu a vysokú školu na prípravu žiakov a študentov na výkon povolania a pre zamestnávateľa na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce vlastných zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa prílohy č. 2 skupiny 01 bodu 01.1. Výchovu a vzdelávanie
bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý
bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného
technika alebo autorizovaného bezpečnostného
technika, môže organizovať a vykonávať len škola
alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie,
ktorá je právnickou osobou. Oprávnenie na
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti (ďalej len „oprávnenie na výchovu a vzdelávanie") sa vydáva na základe písomnej žiadosti.
7