Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vládny návrh zákona prevažujúci pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktoré bude pozitívne ovplyvnené umožnením výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 124/2006 Z. z. väčšiemu okruhu fyzických osôb a súčasne bude negatívne ovplyvnené uplatnením požiadavky odbornej praxe u odborného zástupcu a požiadavkou na zabezpečenie autorizovaného bezpečnostného technika s odbornou praxou v príslušnom odvetví namiesto autorizovaného bezpečnostného technika.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú, resp. budú vykonávať výchovu a vzdelávanie fyzických osôb vykonávajúcich činnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. V súčasnosti je vydaných cca 3 200 oprávnení na výchovu a vzdelávanie, počet nových žiadostí nemožno ani odhadnúť.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Podnikateľské prostredie bude od nadobudnutia účinnosti novej právnej úpravy pozitívne ovplyvnené umožnením výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 124/2006 Z. z. väčšiemu okruhu fyzických osôb.
Súčasne bude podnikateľské prostredie negatívne ovplyvnené uplatnením požiadavky odbornej praxe u odborného zástupcu a požiadavkou na zabezpečenie autorizovaného bezpečnostného technika s odbornou praxou v príslušnom odvetví namiesto autorizovaného bezpečnostného technika, pričom doteraz vydané oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zostávajú v platnosti.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Návrh zákona nemá vplyv.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Návrh zákona nemá vplyv.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Návrh zákona nemá vplyv.