1
Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 4 a 6
Navrhuje sa § 23 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upraviť tak, aby výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, mohli zabezpečovať aj fyzické osoby.
Navrhovaná právna úprava reaguje na požiadavku Európskej komisie o zabezpečenie súladu zákona s čl. 15 ods. 3 smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Podľa súčasného znenia ustanovení § 23 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 3 zákona môže výchovu a vzdelávanie uvedených osôb organizovať a vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, čím vylúčené fyzické osoby z iných členských štátov oprávnené na túto činnosť.
Navrhujú sa úpravy súvisiacich ustanovení.
K bodu 5
Navrhuje sa úprava textu vzhľadom na aktuálnu odbornú terminológiu.
K bodu 7
Navrhuje sa nové znenie § 27 ods. 4 zákona, aby sa oproti súčasnému zneniu prehľadnejšie a jednoznačnejšie vymedzili podmienky na získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie týkajúce sa najmä príslušnej odbornej spôsobilosti, odbornej praxe a lektorskej spôsobilosti.
Toto vymedzenie a navrhované znenie prílohy č. 2a zákona (návrh podľa bodu 19), ktorá bližšie upravuje požadovanú odbornú spôsobilosť a odbornú prax vyplýva, že rovnako ako doteraz bude musieť uvedené podmienky splniť sám žiadateľ, ak ide o fyzickú osobu. Ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou a sám nespĺňa uvedené podmienky alebo o žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, tieto podmienky splní pomocou ním určeného odborného zástupcu a určeného najmenej jedného školiteľa.
Z navrhovaného § 27 ods. 4 písm. a) a b) a prílohy č. 2a súčasne jednoznačne vyplýva, že ak ide o žiadateľa, ktorý bude sám spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti a odbornej praxe alebo ak je určený len jeden školiteľ, vyžaduje sa u nich príslušná odborná spôsobilosť na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania. Ak určení viacerí školitelia, musia byť spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.
K bodu 8
Podmienka na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa návrhu nebude formulovaná tak, že odborná spôsobilosť sa vyžaduje na činnosť, na ktorú sa žiada vydať
2
oprávnenie. Osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti a odbornej praxe na jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti bližšie vymedzené v navrhovanej prílohe č. 2a (návrh podľa bodu 19). Podľa § 27 ods. 5 písm. a) zákona sa preto nebude preukazovať odborná spôsobilosť na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie, ale odborná spôsobilosť podľa prílohy č. 2a.
K bodu 9
Vo vzťahu k lektorskej spôsobilosti sa bližšie špecifikuje, čo sa považuje za osvedčenie alebo iný doklad. Táto špecifikácia, ktorá existovala v doterajšom ustanovení § 27 ods. 4 písm. a) prvého bodu zákona, sa aktualizuje a presúva do § 27 ods. 5 písm. b) zákona. Zároveň sa aktualizuje citácia poznámky pod čiarou k odkazu 30.
K bodu 10
Navrhuje sa zovšeobecniť predstaviteľa právnickej osoby aj pre iné obchodné spoločnosti ako len spoločnosť s ručením obmedzeným.
K bodu 11
Odborný zástupca sa podľa § 27 ods. 4 písm. b) návrhu zákona ako podmienka na vydanie oprávnenia a vzdelávania požaduje, ak fyzická osoba - žiadateľ o vydanie tohto oprávnenia sám nespĺňa požiadavku podľa písmena a) alebo žiadateľom je právnická osoba. Navrhuje sa doplniť, že údaj o odbornom zástupcovi sa vyžaduje len v prípadoch, ak o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie požiada fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti, odbornej praxe a lektorskej spôsobilosti alebo právnická osoba. V praxi často dochádzalo k tomu, že žiadatelia, ktorí nepotrebovali odborného zástupcu, ho napriek tomu uvádzali vo svojich žiadostiach. Pravdepodobne si nesprávne vysvetľovali doterajšie znenie § 27 ods. 7 písm. b) zákona, preto sa navrhuje jeho doplnenie.
K bodu 12
Navrhuje sa spresniť, ktoré doklady sa pripájajú k žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v nadväznosti na návrh podľa bodu 7 a 19.
K bodu 13
V praxi dochádzalo aj k situáciám, že po získaní oprávnenia na výchovu a vzdelávanie osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie prestala spĺňať niektoré podmienky ustanovené v doterajšom § 27 ods. 4, napr. nemala odborného zástupcu v pracovnom pomere. Navrhuje sa teda zreteľne vyjadriť požiadavku, že osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná sústavne spĺňať podmienky ustanovené na vydanie tohto oprávnenia, v opačnom prípade sa vystavuje riziku jeho odobratia Národným inšpektorátom práce podľa odseku 14. Súčasne sa ustanovuje výnimka z tejto požiadavky najmä pre prípady, keď dôjde k náhlemu (neočakávanému) skončeniu pracovného pomeru s odborným zástupcom.
K bodu 14
Legislatívno – technická úprava.
3
K bodu 15
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie vydáva úspešným absolventom výchovy a vzdelávania okrem preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona (tzv. konečný doklad) aj iný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania, ktorý nie je konečným dokladom. Na základe takéhoto iného dokladu, ktorý je osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie povinná vydať, sa potom absolventovi vydá preukaz alebo osvedčenie (napr. na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania, ktorý revíznemu technikovi vydáva osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie a ktorý nie je konečným dokladom, mu inšpektorát práce vydá osvedčenie revízneho technika podľa § 16 zákona). Navrhuje sa preto doplniť, že povinnosťou osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie je vydávať nielen preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona, ale aj doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania.
K bodu 16
Navrhuje sa zlúčiť dôvody na odobratie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, ktorými doteraz podľa § 27 ods. 14 písm. c) zákona boli podľa prvého bodu odobratie príslušného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona a podľa druhého bodu neabsolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy, do jedného dôvodu, a to straty platnosti príslušného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona. Strata platnosti príslušného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona zahŕňa obidva dôvody. Podľa § 16 ods. 11 zákona strata platnosti príslušných dokladov nastáva nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí, nepodrobením sa lekárskej preventívnej prehliadke, ako aj neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy.
K bodu 17
Navrhovaná úprava nadväzuje na návrh v bode 7. Súčasne sa v súvislosti s návrhom v bode 13 ustanovuje, kedy Národný inšpektorát práce neodoberie oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, ak osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nebude mať určeného odborného zástupcu.
K bodu 18
Navrhujú sa prechodné ustanovenia, podľa ktorých doteraz vydané oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zostanú v platnosti. Pri zmene vlastníctva oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a zmenách odborných zástupcov a školiteľov sa po nadobudnutí účinnosti zákona bude postupovať už v súlade s touto novelizáciou.
Prebiehajúce a ešte neukončené konania o vydanie oprávnenia sa dokončia podľa predpisov účinných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona a takto vydané oprávnenia spĺňajú podmienky na ich vydanie ustanovené týmto zákonom.
K bodu 19
Navrhuje sa doplniť do zákona novú prílohu č. 2a, ktorá prehľadnejšie a jednoznačnejšie vymedzuje odbornú spôsobilosť a odbornú prax žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa na jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 zákona.
4
Vymedzenie školiteľov sa podľa navrhovaného § 27 ods. 4 písm. a) zákona vzťahuje aj na fyzickú osobu – žiadateľa, ktorá bude sama spĺňať podmienky na vydanie oprávnenia.
Navrhovaná príloha pomocou tabuľky bližšie špecifikuje osoby, ktoré spĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti odborného zástupcu a školiteľa pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2 zákona. Pri školiteľoch sa bližšie vymedzuje aj to, ktoré osoby sa považujú za odborne spôsobilé na školenie všeobecných požiadaviek a na školenie teoretickej časti osobitných požiadaviek a praktickej časti osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.
Úprava odborného zástupcu vychádza z jeho doterajšej úpravy vo vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „vyhláška“). Podľa návrhu sa za odborného zástupcu pri výchovných a vzdelávacích činnostiach v rámci skupín 07 10 považuje autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou v príslušnom odvetví ekonomickej činnosti. Autorizovaný bezpečnostný technik s príslušnou odbornou praxou nahrádza doterajšieho odborného zástupcu podľa vyhlášky - inštruktora lešenárskej techniky, inštruktora na prácu vo výške so špeciálnou technikou a autorizovaného bezpečnostného technika, pri ktorom sa doteraz nevyžadovala odborná prax v príslušnom odvetví ekonomickej činnosti. Pri výchovných a vzdelávacích činnostiach v rámci skupiny 06 sa za odborného zástupcu určil autorizovaný bezpečnostný technik namiesto inštruktora motorových vozíkov. Cieľom úpravy je odstrániť z vyhlášky jej obsolentné ustanovenia týkajúce sa inštruktorov, ktorých v súčasnosti bližšie neupravuje žiadny právny predpis na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, naopak, na výchovu a vzdelávanie bol aj doterajšou právnou úpravou vymedzený školiteľ podľa § 27 ods. 4 druhého bodu zákona. Odborný zástupca sa v rámci všetkých skupín vymedzuje nielen cez odbornú spôsobilosť, ale aj odbornú prax. Takáto odborná prax by mala podľa navrhovanej úpravy byť vždy realizovaná v príslušnej ekonomickej činnosti, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie.
Vo vzťahu ku školiteľovi doteraz platilo, že školiteľom odborne spôsobilým na všetky témy všeobecných a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, resp. žiadateľom, ktorý je fyzickou osobou a sám bude spĺňať podmienky na vydanie oprávnenia, môže byť len osoba, ktorá je odborne spôsobilá na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie (uvedené sa v praxi interpretovalo tak, že napr. v rámci skupiny 03 mohli viazačov bremien vzdelávať len viazači bremien a nie revízni technici patriaci do tejto skupiny). Z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby sa v rámci vybraných skupín za odborne spôsobilú osobu na všetky témy výchovnej a vzdelávacej činnosti, ktorá patrí do vybranej skupiny, považovali aj osoby s vyššou odbornou spôsobilosťou v rámci tejto skupiny. Navrhuje sa preto, aby autorizovaný bezpečnostný technik bol osobou odborne spôsobilou na všetky témy výchovných a vzdelávacích činností zaradených do skupiny 01 prílohy č. 2 zákona a revízny technik bol odborne spôsobilý na všetky témy výchovných a vzdelávacích činností zaradených do skupín 02 – 05 prílohy č. 2 zákona.
K bodu 20
Navrhuje sa doplniť prílohu upravujúcu zoznam prebraných smerníc.
5
K čl. II
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona.
Bratislava 18. februára 2015
Robert Fico v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky