DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákon“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015.
V porovnaní s doterajším stavom sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov a rozšíriť okruh odborne spôsobilých fyzických osôb, ktoré môžu získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pre určité činnosti podľa § 27 a prílohy č. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
Podnetom pre novelizáciu je požiadavka Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby Európskej komisie o vykonanie opatrení na zabezpečenie úplného súladu zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý obmedzuje poskytovanie vzdelávania bezpečnostných technikov na právnické osoby a vylučuje z tejto služby fyzické osoby, s čl. 15 ods. 3 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Táto požiadavka je v súčasnosti predmetom komunikácie v EU Pilot. Na ten účel sa navrhuje v zákone zrušiť toto obmedzenie pre samostatne podnikajúce fyzické osoby, a to aj so zreteľom na skutočnosť, že oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov podľa súčasného zákona získali aj tzv. jednoosobové právnické osoby.
Podnetom na novelizáciu je aj požiadavka aplikačnej praxe, aby výchovu a vzdelávanie podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. v príslušných skupinách podľa prílohy č. 2 zákona mohli zabezpečovať aj iné odborné fyzické osoby, ako len osoby s príslušným preukazom alebo osvedčením na výkon príslušnej činnosti, a aby aj iné odborne spôsobilé osoby vo vzťahu k odbornému zameraniu výchovy a vzdelávania mohli byť školiteľmi. Na ten účel návrh zákona v porovnaní s doterajším stavom rozširuje okruh odborne spôsobilých fyzických osôb, ktoré môžu získať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých skupinách činností podľa prílohy č. 2 zákona, prehľadne vymedzuje požiadavky na získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 zákona a požiadavky na odbornú spôsobilosť a odbornú prax žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, odborného zástupcu a školiteľa.
Návrh zákona predpokladá prevažne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie; nepredpokladá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej Únie.