1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
1423
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .........................2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z. zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 ods. 7 písm. b) a § 23 ods. 4 prvej vete, ods. 5 písm. a) a j) a ods. 6 sa za slovom „vzdelávanie“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou“.
2.V § 23 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 4 druhej vete sa za slovom „vzdelávanie“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou,“.
3.V § 23 ods. 7 sa slová „právnickej osobe“ nahrádzajú slovami „osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie“ a slová „právnická osoba“ sa nahrádzajú slovami „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“.
4.V § 24 ods. 10 sa za slovom „technikov“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou“.
5.V § 27 ods. 1 sa slová „predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania“ nahrádzajú slovami „povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania pri príprave na výkon povolania na stredných školách a štúdia na vysokých školách“.
6.V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
7.V § 27 odsek 4 znie:
„(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,
a)ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť,
2
b)ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická osoba, žiadateľom určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a žiadateľom
1.určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo
2.určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, s odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a lektorskou spôsobilosťou,
c)vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,
d)materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.“.
8.V § 27 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,“.
9.V § 27 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30) alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
30) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.V § 27 ods. 6 sa slovo „konateľom“ nahrádza slovami „štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu“.
11.V § 27 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: ak je určený podľa odseku 4 písm. b),“.
12.V § 27 ods. 9 písm. d) sa za slová „svojej odbornej praxe“ vkladá čiarka a slová „odbornej praxe odborného zástupcu, ak je určený podľa odseku 4 písm. b),“ a vypúšťajú sa slová „v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,“.
13.V § 27 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) sústavne spĺňať podmienky uvedené v odseku 4; to sa v období 15 dní od skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu nevzťahuje na podmienku mať určeného odborného zástupcu podľa odseku 4 písm. b),“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
14.V § 27 ods. 13 písm. f) sa vypúšťajú slová „druhého bodu“.
15.V § 27 ods. 13 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. b)“ sa vkladajú slová „alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania“.
16.V § 27 ods. 14 písmeno c) znie:
„c) osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je fyzickou osobou, stratou platnosti príslušného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) prestala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti,“.
3
17.V § 27 ods. 14 písm. d) sa slová „odborného zástupcu s odbornou spôsobilosťou“ nahrádzajú slovami „určeného odborného zástupcu podľa odseku 4 písm. b); to neplatí, ak nie je určený v období 15 dní od skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu“.
18.Za § 39g sa vkladá § 39h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1) Platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2015 zostáva v platnosti a podmienky, za ktorých bolo vydané, sa považujú za splnené podľa predpisov účinných od 1. júla 2015.
(2) Konanie o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie začaté pred 1. júlom 2015, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015. Podmienky, za ktorých bolo oprávnenie podľa prvej vety vydané, sa považujú za splnené podľa predpisov účinných od 1. júla 2015.“.
19.Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2a
k zákonu č. 124/2006 Z. z.
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRAX, KTORÉ SÚ PODMIENKOU NA VYDANIE OPRÁVNENIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
Odbornú spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa na jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 spĺňa:
Školiteľ
osobitné požiadavky
Skupina podľa prílohy č. 2
Žiadateľ o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a)
Odborný zástupca
všeobecné požiadavky
pre teoretickú časť
pre praktickú časť
01
autorizovaný bezpečnostný technik
autorizovaný bezpečnostný technik
-autorizovaný bezpečnostný technik
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-autorizovaný bezpečnostný technik
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
02
03
04
05
-príslušný revízny technik
-osoba s príslušným dokladom
príslušný revízny technik
-autorizovaný bezpečnostný technik
-príslušný revízny technik
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-príslušný revízny technik
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
06
osoba s príslušným dokladom
autorizovaný bezpečnostný technik
-autorizovaný bezpečnostný technik
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-autorizovaný bezpečnostný technik
-osoba s príslušným dokladom
osoba s príslušným dokladom
4
-iná odborná osoba
07
osoba s príslušným dokladom
autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve
-autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
08
osoba s príslušným dokladom
autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve
-autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
09
osoba s príslušným dokladom
autorizovaný bezpečnostný technik v poľnohospodárstve
-autorizovaný bezpečnostný technik v poľnohospodárstve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-autorizovaný bezpečnostný technik v poľnohospodárstve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
10
osoba s príslušným dokladom
autorizovaný bezpečnostný technik v lesníctve
-autorizovaný bezpečnostný technik v lesníctve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-autorizovaný bezpečnostný technik v lesníctve
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
-osoba s príslušným dokladom
-iná odborná osoba
Na účely splnenia odbornej spôsobilosti a odbornej praxe žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa sa rozumie
a)osobou s príslušným dokladom fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, a s odbornou praxou v tejto činnosti najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,
b)príslušným revíznym technikom revízny technik vyhradených technických zariadení s príslušným rozsahom osvedčenia a s odbornou praxou revízneho technika najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,
c)autorizovaným bezpečnostným technikom autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,
d)autorizovaným bezpečnostným technikom v stavebníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v stavebníctve najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,
5
e)autorizovaným bezpečnostným technikom v poľnohospodárstve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v poľnohospodárstve najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,
f)autorizovaným bezpečnostným technikom v lesníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v lesníctve najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,
g)inou odbornou osobou fyzická osoba, ktorej odborná spôsobilosť a odborná prax najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch je v súlade s odborným zameraním príslušnej témy všeobecných požiadaviek alebo osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.“.
20.Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.