VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-8342/2015
Národnej rady
Slovenskej republiky
1423
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2015