NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-15/2015
1580
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. februára 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Richarda Vašečku a ďalších na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1348) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef J e ž í k v. r.
Jozef M i k l o š k o v. r.