NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-2487/2014
1547
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. januára 2015
k vládnemu návrhu zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;
C.u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republikya lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 23. apríla 2015a v gestorskom výbore do 30. apríla 2015.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef J e ž í k v. r.
Jozef M i k l o š k o v. r.