VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-45286/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1359
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2015