VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-73/201552. schôdza výboru
161
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 10. februára 2015
k vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávania, vedu, mládež a šport.
Ján Podmanický
predseda výboru
overovatelia výboru:
Monika Gibalová
Jana Vaľová