DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Jedným z neblahých, ale stále sa rozširujúcich fenoménov v slovenskom podnikateľskom prostredí je nedisciplinovanosť, či dokonca hrubá ignorancia uhrádzania platieb zmluvným partnerom za nimi poskytnuté tovary alebo služby. Tento stav spôsobuje tzv. druhotnú platobnú neschopnosť. môže spôsobiť a v prípade malých živnostníkov a podnikov spravidla aj spôsobuje tak vážne následky, že viacerým z týchto subjektov hrozí úpadok a neraz aj likvidácia.
Povinnosťou štátu je vytvárať také podnikateľské prostredie, ktoré zamedzí takýmto praktikám alebo aspoň sčasti zmierni negatívne dopady na subjekty postihnuté druhotnou platobnou neschopnosťou. V súčasnosti podnikatelia (dodávatelia) povinní zaplatiť daň z pridanej hodnoty aj vtedy, ak im ich zmluvný partner (odberateľ) nezaplatí za poskytnuté plnenie.
Cieľom predloženého zákona je posun splatnosti DPH dodávateľa za poskytnuté tovary alebo služby do času, kým mu odberateľ neuhradí celé plnenie v dohodnutej výške zahŕňajúce aj daň, ktorú je zo zákona povinný zaplatiť. Dodávateľ (platiteľ dane) bude následne povinný splniť si vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní od prijatia platby v plnej výške za dodaný tovar alebo službu. Toto riešenie v istom zmysle prenáša zodpovednosť za nedostatočnú vymožiteľnosť práva na štát, ktorý by mal reformovať právny a osobitne súdny systém do takej miery, aby nebolo potrebné legislatívou zavádzať riešenia, ktoré sú v značnej miere neštandardné.
Návrh zákona by nemal mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže návrh nezavádza oslobodenie od dane, ale len odklad jej splatnosti. Návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na životné prostredie. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľskú sféru a má pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I:
K bodu 1
Toto zákonné ustanovenie umožňuje odberateľovi tovaru alebo služby odpočítať si daň vtedy, keď ju zaplatí jej platiteľovi, teda dodávateľovi. Týka sa to len tých odberateľov, ktorí i sami platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Týmto ustanovením sa vytvára tlak na odberateľov, aby si vo vlastnom záujme plnili svoje povinnosti voči dodávateľom.
K bodom 2 a 3
Navrhované zmeny prvej vety § 78 ods. 1 a druhej vety § 78 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ťažiskom predloženej právnej úpravy. Nimi sa docieli posun splatnosti daňovej povinnosti dodávateľovi tovaru alebo služby na čas, keď mu odberateľ zaplatí. Táto povinnosť mu vznikne 25 dní od prijatia celej sumy platby. Týmto riešením sa odstráni vyložene nespravodlivá prax, v ktorej dodávatelia povinní platiť daň z pridanej hodnoty i za tovary alebo služby, za ktoré im ich odberatelia v lehote, ktorú im dáva zákon, alebo na ktorej sa dohodli, nezaplatili.
Štát si pri doterajšom usporiadaní zabezpečuje povinnosť, ktorú majú platitelia dane voči nemu, avšak ten istý štát nerobí nič preto, aby sa vymáhateľnosť práva zlepšovala, čo by bránilo tak častému vzniku tzv. druhotnej platobnej neschopnosti. Pritom práve štát by mal byť garantom vymožiteľnosti práva. Predkladateľ návrhu zákona považuje za spravodlivé, aby riziko z nedodržiavania zákonov čiastočne znášal i štát, nielen subjekty, ktoré sa bez vlastnej viny dostávajú do ekonomicky zložitej situácie.
K čl. II:
Termín nadobudnutia účinnosti zákona sa vzhľadom na legisvakačnú dobu navrhuje od 1. júna 2015.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) bezpredmetné,
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
-úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrhom zákona dochádza k zníženiu regulačného zaťaženia, ktoré spočívalo v tom, že podnikateľ (dodávateľ) bol v zmysle zákona povinný splniť si daňovú povinnosť aj vtedy, ak mu jeho obchodný partner (odberateľ) nezaplatil úhradu, resp. plnenie, za poskytnutú službu.
Návrh zákona pozitívny dopad na hospodárenie obyvateľstva, najmä živnostníkov a ich rodiny, pre ktorých dôsledky terajšieho stavu tzv. druhotnej platobnej neschopnosti likvidačné a ktoré ich nútili do finančne náročnejších opatrení s cieľom zabezpečiť si živobytie. Keďže mnohé z týchto osôb aj v spojení s odvodovou politikou štátu zanechalo svoju podnikateľskú činnosť (živnosť) a stali sa nezamestnanými, návrh zákona potenciál motivovať ich k opätovnému naštartovaniu ich podnikania, resp. ak stále podnikajú, motivovať ich zamestnávať ďalšie osoby. Strata zamestnanosti je neraz spojená aj so sociálnou exklúziou, ktorej sa týmto návrhom zákona zabraňuje, keďže z hľadiska zamestnanosti pozitívny dopad.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh ústavného zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.