N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. , zákona č. 360/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 49 odsek 1 znie:
„(1) Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď uhradil platbu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu v plnej výške platiteľovi, ktorý dodal tovar alebo službu.“.
2. V § 78 ods. 1 prvá veta znie: „Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ podľa § 69, je splatná do 25 dní od prijatia platby v plnej výške za dodaný tovar alebo službu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.“.
3. V § 78 ods. 2 druhá veta znie: „Platiteľ je povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť do 25 dní od prijatia platby v plnej výške za dodaný tovar alebo službu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.