DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za politické hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Podnikať na Slovensku nie je jednoduché. Okrem vysokého daňovo-odvodového zaťaženia a iným, nielen administratívnym povinnostiam, ktorým musia všetky firmy podnikajúce na Slovensku čeliť, túto situáciu zhoršuje najmä zlá platobná disciplína medzi obchodnými spoločnosťami. Podľa terajšej právnej úpravy je možné, aby víťaz verejného obstarávania (najčastejšie veľký podnikateľ) využil pri dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby subdodávateľov (najčastejšie malých a stredných podnikateľov). Podľa dnešnej právnej úpravy je v poriadku aj to, keď títo veľkí podnikatelia subdodávateľom nezaplatia, a to napriek tomu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poslal riadne a včas finančné prostriedky dodávateľovi. Napriek tomu, že reálne vykonanú prácu uskutočnil namiesto dodávateľa subdodávateľ, tento za svoju prácu nedostal zaplatené, čo má za následok jeho úpadok, likvidáciu až ukončenie podnikania.
V snahe zabrániť druhotnej platobnej neschopnosti subdodávateľov sa týmto návrhom zákona ukladá povinnosť verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak to povaha zákazky umožňuje, uviesť do návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, že uhradia platby za tovar, stavebné práce alebo služby priamo subdodávateľom,. Následne subdodávateľ na základe tejto zmluvy alebo rámcovej dohody možnosť požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby tieto platby uhradil priamo jemu, teda nie prostredníctvom dodávateľa.
Konkrétny mechanizmus spôsobu platby a možnosti podania námietok dodávateľa voči nenáležitej platbe subdodávateľovi sa individuálne dojedná v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody. Je potrebné uviesť, že týmto návrhom zákona nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy.
Takúto legislatívnu úpravu výslovne umožňujú aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 65) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
2
Predkladaný návrh za splnenia podmienok prikazuje, aby verejní obstarávatelia vykonali platby za dodaný tovar, vykonané práce a uskutočnené služby priamo subdodávateľom (teda nie prostredníctvom dodávateľov). Vždy, ak to povaha zákazky umožňuje, zakotví verejný obstarávateľ vyplácanie úhrady subdodávateľovi priamo do návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody. Týmto sa umožňuje subdodávateľovi požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby vykonal úhradu platby za tovar, práce a služby priamo subdodávateľovi. Konkrétny mechanizmus spôsobu platby subdodávateľovi a možnosť uplatnenia námietok dodávateľa voči nenáležitej platby subdodávateľovi bude individuálne dohodnutý v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody. Táto legislatívna úprava je reakciou na mnohé prípady z praxe, keď dodávatelia odmietajú riadne a včas vyplatiť dohodnuté odmeny subdodávateľom napriek tomu, že disponujú finančnými prostriedkami získanými od verejného obstarávateľa.
K bodu 2
Upravuje sa prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého sa povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa uviesť do návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody povinnosť priamej úhrady platby subdodávateľovi vzťahuje až na zákazky zadané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. júla 2015.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to:
-smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 65) osobitne čl. 71 využívanie subdodávateľov, v ktorom sa umožňuje, aby verejný obstarávateľ previedol priamo subdodávateľovi náležité platby za služby, tovar alebo práce poskytnuté hospodárskemu subjektu, ktorému bola verejná zákazka zadaná (hlavný dodávateľ),
-smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94, 28.3.2014, s. 243) osobitne čl. 88 využívanie subdodávateľov, v ktorom sa umožňuje, aby verejný obstarávateľ previedol priamo subdodávateľovi náležité platby za služby, tovar alebo práce poskytnuté hospodárskemu subjektu, ktorému bola verejná zákazka zadaná (hlavný dodávateľ),
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na transpozíciu smerníc uvedených v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola stanovená do 18.4.2016,
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)smernice uvedené v bode 3 písm. b) tejto doložky zatiaľ neboli transponované do žiadnych právnych predpisov, pretože lehota na transpozíciu ešte neuplynula.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
- úplný
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu, že zabezpečuje, aby subdodávatelia (malí a strední podnikatelia), ktorí reálne dodajú tovar, vykonajú stavebné práce alebo uskutočnia službu, dostanú za tieto úkony zaplatené, a to priamo od zadávateľa zákazky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Touto právnou úpravou sa prispieva k zlepšeniu podnikateľského prostredia a zamedzuje tzv. druhotnej platobnej neschopnosti. V nadväznosti na túto skutočnosť je súčasne možné uviesť, že predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na zamestnanosť, keďže zabraňuje ukončeniu podnikateľskej činnosti subdodávateľov, čo následne aj negatívny vplyv na exklúziu, ktorej predídenie je tiež cieľom návrhu zákona. Návrh zákona rovnako pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva, najmä živnostníkov a ich rodín, pretože za poskytnuté služby dostanú zaplatené hneď a nebudú musieť siahať po finančne náročnejších opatreniach s cieľom zabezpečiť si živobytie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
5
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.