N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 34/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 32 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určí, že náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby dodávateľovi, ak o tieto priame platby subdodávateľ požiada. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zároveň v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určí podrobnosti týkajúce sa spôsobu platby subdodávateľovi a vhodný mechanizmus, ktorým umožní dodávateľovi namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy.“.
2.Za § 155n sa vkladá § 155o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155o
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015
Povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 32 ods. 12 sa nevzťahuje na zákazky zadané podľa predpisov účinných do 31. júna 2015.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.