N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 110 ods. 2 písm. b) sa za slovo „časť“ vkladajú slová „vrátane podkladov, za ktorých môžu nastať skutočnosti uvedené v § 119 ods. 2“.
2.V § 111 ods. 3 sa slová „a dlžník s podaním tohto návrhu súhlasil“ sa nahrádzajú slovami „a s podaním tohto návrhu súhlasil aj dlžník, ktorému hrozí úpadok alebo je v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti“.
3.V § 112 ods. 3 sa slová „a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie“ sa nahrádzajú slovami „a že dlžník, ktorému hrozí úpadok alebo ktorý je v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti, súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie“.
4.V § 117 ods. 1 prvej vete sa za slovo „Dlžník“ vkladajú čiarka a slová „ktorému hrozí úpadok alebo ktorý je v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti,“.
5.V § 117 ods. 1 druhej vete sa za slovo „dlžník“ vkladajú čiarka a slová „ktorému hrozí úpadok alebo ktorý je v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti,“ a za slovo „majetok“ vkladá slovo „tohto“.
6.V § 120 ods. 2 druhej vete sa na konci vypúšťajú čiarka a slová „ibaže s tým ich veritelia súhlasia“.
7.V § 126 ods. 3 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.V § 127 odsek 1 znie:
„(1) Na účely výkonu svojich práv si veritelia prihlásených pohľadávok na schôdzi veriteľov volia s výnimkou poslednej vety päťčlenný veriteľský výbor a ak sa uplatňuje odsek 2 len štvorčlenný veriteľský výbor. Návrhy na jednotlivých členov veriteľského výboru predkladá správca spomedzi prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať v každej z ním vytvorených skupín, kým nie je zvolený požadovaný počet členov veriteľského výboru. Správca vytvorí skupinu veriteľov prednostných pohľadávok, skupinu veriteľov zabezpečených pohľadávok, skupinu veriteľov nezabezpečených pohľadávok, skupinu veriteľov s najvyšším počtom hlasov a skupinu veriteľov s najnižším počtom hlasov, pričom dbá na to, aby počet veriteľov v skupine s najvyšším počtom hlasov a v skupine s najnižším počtom hlasov bol vyrovnaný. Ak sa uplatňuje odsek 2, skupina veriteľov prednostných pohľadávok sa nevytvára. Jednotliví veritelia môžu byť členmi viacerých skupín. Členmi veriteľského výboru veritelia, ktorí v každej z takto vytvorených skupín získali najvyšší počet hlasov ako ich spoloční zástupcovia, pričom každý veriteľ v každej skupine, v ktorej je členom, pri hlasovaní jeden hlas bez ohľadu na výšku zistenej sumy pohľadávky. Veritelia, ktorí získali nižší počet hlasov v príslušnej skupine, sa stávajú náhradníkmi v každej z takto vytvorených skupín. V prípade rovnosti hlasov sa poradie určí lósom. Ak je v príslušnej skupine len jeden veriteľ, stáva sa bez hlasovania členom veriteľského výboru za túto skupinu. Ak sa nevytvára skupina veriteľov zabezpečených pohľadávok, pretože takéto pohľadávky nie prihlásené, členom veriteľského výboru sa za túto skupinu stáva náhradník zo skupiny veriteľov s najvyšším počtom hlasov; v takom prípade sa náhradníkom v skupine veriteľov s najvyšším počtom hlasov stáva veriteľ, ktorý sa na základe hlasovania umiestnil v tejto skupine ako tretí v poradí. Ak sa nevytvára skupina veriteľov nezabezpečených pohľadávok, pretože takéto pohľadávky nie prihlásené, členom veriteľského výboru sa za túto skupinu stáva náhradník zo skupiny veriteľov s najnižším počtom hlasov; v takom prípade sa náhradníkom v skupine veriteľov s najnižším počtom hlasov stáva veriteľ, ktorý sa na základe hlasovania umiestnil v tejto skupine ako tretí v poradí. Ak po skončení hlasovania nie zvolení aspoň traja veritelia alebo ak sa uplatňuje odsek 2 aspoň dvaja veritelia, správca požiada súd o vyhlásenie konkurzu.“.
9.V § 127 ods. 2 druhej vete sa slová „ďalších členov“ nahrádzajú slovami „tohto člena“.
10.V § 127 ods. 3 tretia veta znie: „Ak členstvo vo veriteľskom výbore veriteľovi zanikne, na jeho miesto nastúpi náhradník z príslušnej skupiny podľa odseku 1 a ak takého niet, nového člena veriteľského výboru určí súd; za člena veriteľského výboru môže súd určiť len veriteľa zistenej pohľadávky.“.
11.V § 128 ods. 2 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou hlasovania o alternatívnom riešení podľa § 135 ods. 4, v prípade ktorého je na prijatie uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov veriteľského výboru“.
12.Názov piatej hlavy znie: „Dohľad správcu, veriteľského výboru a súdu počas reštrukturalizácie“.
13.V § 130 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Veriteľský výbor sa tiež môže uzniesť, že právne úkony podľa odseku 1 budú okrem súhlasu správcu podliehať aj súhlasu veriteľského výboru na základe uznesenia prijatého podľa § 128 ods. 2.“.
14.V § 130 ods. 3 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: „To platí rovnako aj v prípade, ak sa vyžaduje súhlas veriteľského výboru v zmysle odseku 2.“.
15.V § 130 ods. 4 sa na konci vkladá nová veta, ktorá znie: „To platí rovnako aj v prípade, ak sa vyžaduje súhlas veriteľského výboru v zmysle odseku 2.“.
16.V § 131 ods. 2 písm. h) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „ak ide o postup podľa § 148 ods. 2 aj“.
17.V § 135 odsek 2 a 3 znie:
„(2) Opisná časť plánu musí obsahovať podrobný opis prednostného riešenia alebo alternatívnych riešení, prípadne len niektorého z nich.
(3) Prednostné riešenie na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie spočíva v prevode podniku dlžníka vrátane prechodu na akciovú spoločnosť založenú na tento účel veriteľmi (ďalej len „preberajúca osoba“), v zmene majetkových práv akcionárov dlžníka, zmene obsahu zakladateľských zmlúv alebo iných dokumentov podobného charakteru dlžníka alebo prevode majetkových práv akcionárov dlžníka na akcionárov tejto novozaloženej spoločnosti, ako aj ďalších opatrení potrebných na založenie, vznik a fungovanie tejto preberajúcej osoby. Akcionármi preberajúcej osoby sa stanú všetci veritelia zistených pohľadávok v pomere, ktorý zodpovedá sume ich zistenej pohľadávky alebo výške ich majetkového práva k výške uspokojenej pohľadávky podľa § 139 ods. 2 prvej vety. Zakladateľmi akciovej spoločnosti členovia veriteľského výboru.“.
18.§ 135 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Alternatívne riešenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie spočívajú v opatreniach, ktorými sú najmä
a)zmeny pohľadávok veriteľov, najmä predĺženie lehoty ich splatnosti alebo ich čiastočné odpustenie, alebo ich uznanie za nevymáhateľné,
b)prevod podniku dlžníka alebo jeho časti alebo prevod podstatnej časti jeho majetku, vrátane prechodu na inú osobu, či existujúcu alebo založenú na tento účel podľa plánu v budúcnosti odlišnú od preberajúcej osoby uvedenej v odseku 3,
c)vydanie akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe odlišnej od preberajúcej osoby uvedenej v odseku 3, či na účel ich výmeny za pohľadávky alebo na iný účel určený plánom,
d)pokračovanie v prevádzkovaní podniku dlžníka alebo jeho časti dlžníkom na účel jeho výhodnejšieho predaja v budúcnosti,
e)zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie dlžníka alebo zmena jeho právnej formy,
f)prevod majetku dlžníka zaťaženého zabezpečovacím právom, vecným bremenom alebo inou ťarchou bez tohto zaťaženia,
g)zmena majetkových práv akcionárov dlžníka alebo preberajúcej osoby, zmena obsahu zakladateľských zmlúv alebo iných dokumentov podobného charakteru dlžníka alebo preberajúcej osoby odlišnej od preberajúcej osoby uvedenej v odseku 3 alebo prevod majetkových práv akcionárov dlžníka alebo preberajúcej osoby odlišnej od preberajúcej osoby uvedenej v odseku 3 na iné osoby.
(5) Opisná časť plánu obsahuje aj ďalšie náležitosti predpokladané týmto zákonom, ako aj všetky ďalšie údaje potrebné pre účastníkov plánu tak, aby mohli s odbornou starostlivosťou hlasovať o prijatí plánu.“.
19.V § 136 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Záväzná časť plánu uvádza konkrétne riešenie v zmysle § 135, ktoré sa predpokladá na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie.“.
20.V § 136 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou záväznej časti plánu je aj zavedenie dozornej správy podľa § 162 165 nad dlžníkom a preberajúcou osobou uvedenou v § 135 ods. 3.“.
21.V § 137 sa vypúšťa odsek 2 a 4.
Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
22.V § 138 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
23.Nadpis § 139 znie: „Miera a spôsob uspokojenia pohľadávok“.
24.V § 139 ods. 1 prvej vete sa slová „Jednotlivé zmeny pohľadávky a plnenia určené na uspokojenie pohľadávky sa“ nahrádzajú slovami „V prípade alternatívnych riešení podľa § 135 ods. 4 sa jednotlivé zmeny pohľadávky a plnenia určené na uspokojenie pohľadávky“.
25.V § 139 odsek 2 znie:
„(2) Pohľadávky a majetkové práva akcionárov dlžníka musia byť uspokojené rovnakou mierou a rovnakým spôsobom, a to tak, aby každá pohľadávka s výnimkou pohľadávky podľa § 137 ods. 3 alebo majetkové právo bolo uspokojené v rovnakej výške zodpovedajúcej percentuálnej sadzbe uspokojenia pohľadávky dohodnutej v pláne. Ak v reštrukturalizácii prihlásené aj pohľadávky podľa § 137 ods. 3, percentuálna sadzba sa musí určiť a zaokrúhľovanie výsledných hodnôt zistených pohľadávok v eurách na celé tisícky eur nadol sa musí vykonať tak, aby boli primeraným spôsobom uspokojené aj tieto pohľadávky. V prípade prednostného riešenia podľa § 135 ods. 3 toto uspokojenie spočíva v spôsobe nadobudnutia akcionárskych práv podľa § 135 ods. 3 druhej vety.“.
26.V § 145 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
27.V § 145 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „až e)“.
28.V § 146 ods. 5 tretia veta znie: „Každý účastník plánu jeden hlas, ak nejde o hlasovanie podľa § 148 ods. 2.“.
29.V § 148 odsek 1 znie:
„(1) Na prijatie prednostného riešenia plánu schvaľovacou schôdzou sa vyžaduje, aby
a)za neho v skupine pre zabezpečené pohľadávky hlasovali prítomní veritelia nadpolovičnou väčšinou hlasov,
b)za neho v skupine pre nezabezpečené pohľadávky hlasovali prítomní veritelia nadpolovičnou väčšinou hlasov,
c)za neho hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich akcionárov počítaná podľa počtu ich hlasov v skupine pre majetkové práva akcionárov.“.
30.V § 148 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2) Na prijatie alternatívnych riešení plánu schvaľovacou schôdzou sa okrem splnenia podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) c) vyžaduje, aby za neho hlasovali prítomní veritelia nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok bez ohľadu na to, do akej skupiny sú zaradené ich pohľadávky.“.
31.V § 148 sa vypúšťa odsek 4.
32.V § 151 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo odsúhlasený dlžníkom“.
33.Názov § 152 znie: „Nahradenie súhlasu skupiny“.
34.V § 152 ods. 1 písm. b) sa slová „väčšina skupín zostavených podľa plánu hlasovala“ nahrádzajú slovami „ostatné skupiny zostavené podľa plánu hlasovali“.
35.V § 152 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak ide o prijatie alternatívnych riešení plánu podľa § 148 ods. 2.“.
36.V § 152 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
37.V § 152 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo 2“.
38.V § 154 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dlžníkom“ a slovo „ich“.
39.V § 154 ods. 1 písm. d) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „spoločným záujmom veriteľov sa rozumie väčší rozsah uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka bez ohľadu na skupinu, do ktorej tieto pohľadávky zaradené podľa § 137, ako by sa dosiahol v prípade vyhlásenia konkurzu.“.
40.§ 157 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
41.V § 161 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
42.V § 162 ods. 1 prvej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „aj v inom prípade, ako je uvedený v § 136 ods. 2 druhej vete“.
43.Za § 206a sa vkladá § 206b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2015
(1)Konania začaté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v prípade ktorých bolo uverejnené oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom vestníku podľa § 146 ods. 2, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)V konaniach začatých do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v prípade ktorých ešte nebolo uverejnené oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom vestníku podľa § 146 ods. 2, je správca povinný v lehote podľa § 126 ods. 1 opätovne zvolať schôdzu veriteľov výlučne na účely voľby veriteľského výboru. Doterajšie uznesenia veriteľského výboru, ktoré sa týkajú plánu alebo jeho návrhu, strácajú účinnosť dňom nadobudnutia tohto zákona. Všetky ostatné právne úkony urobené v priebehu takto začatých konaní a náležitosti podaní podľa § 112 a § 122 a posudku podľa § 110 vyžadované v týchto konaniach podľa doterajších predpisov zostávajú zachované aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. sa za to, že lehoty stanovené zákonom, ktoré súvisia so zvolaním schôdze podľa prvej vety, s prijatím uznesení veriteľského výboru podľa druhej vety a s predložením plánu na schválenie príslušným orgánom, nezačali plynúť.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.