Príloha č. 2  
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV  
Organizačná štruktúra  
verejná ochrankyňa práv  
vedúci kancelárie  
(zastupuje VOP)  
Odbor ochrany základných práv a slobôd (OPAS)  
Odbor vzťahov,  
riadenia a správy  
(OVRAS)  
1x vedúci (0)** -1  
1x vedúci (1)  
2x zástupca vedúceho (2)  
3x právnik - odb. referent právnej analýzy obsahu podania (2)* -1  
13x právnik- odb. referent právnej analýzy obsahu podnetu (9) -4  
Referát osobného  
Referát  
kontroly,  
sťažností  
a petícií  
1x referát pre vonkajšie  
a vnútorné vzťahy (0) -1  
úradu  
1x referát pre mediálnu  
politiku a komunikačnú  
stratégiu (1)  
1x OSÚR/ĽZ (1)  
1x personalista (1)  
3x právnik - odb. referent spätnej analýzy vybraných  
prípadov a tvorby metodiky (3)  
1x kontrolór (1)  
1x samostatný ekonóm (1)  
** zastupuje činnosti  
vedúceho OVRAS  
1x vedúci referátu správy,  
prevádzky a majetku (1)  
2x podateľňa/spisovňa (2)  
2x vodič (2)  
5x právnik - odb. referent implementácie medzinárodných  
dohovorov do činnosti orgánov verejnej správy  
a súladu právnych predpisov (1) -4  
8x právnik – odb. referent pre regióny (0) -8  
1x IT technik (1)  
1x vedúci administratívneho  
odd. (1)  
7x admin. pracovník (3)  
(z toho 8x ½ admin. prac.  
pre regióny) (0) -4  
* Pre nedostatok finančných prostriedkov bol obsadený k 31.12.2014 iba počet zamestnancov uvedený v zátvorke  
a vedľa zátvorky je uvedený počet miest, ktoré nemožno obsadiť (spolu -17 právnikov)  
K VOP nemá možnosť zamestnať 57 zamestnancov, a to ani za predpokladu prijatia zamestnancov bez  
praxe, nakoľko schválené prostriedky na mzdy by nepokryli ani oblasť nárokových zložiek – tarifných  
platov, čiže bez osobných príplatkov a príplatkov za riadenie.