Príloha č. 1  
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV  
Správa Kancelárie verejného ochrancu práv o výsledkoch jej činnosti, hospodárení  
a podmienkach pre jej činnosť v roku 2014  
Predkladá vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv: PhDr. Marián Török, PhD.  
Bratislava február 2015  
Na základe príkazu verejnej ochrankyne práv predkladám Správu Kancelárie  
verejného ochrancu práv o výsledkoch jej činnosti, hospodárení a podmienkach pre jej  
činnosť v roku 2014.  
PhDr. Marián Török, PhD.  
vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv  
2
Obsah  
I. ČINNOSŤ KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV................................................4  
1. Sumárne údaje o činnosti Kancelárie za rok 2014 ....................................................................4  
2. Usmerňovanie občanov vo veciach mimo pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona o verejnom  
ochrancovi práv..............................................................................................................................4  
4. Vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších  
predpisov........................................................................................................................................5  
5. Iné aktivity..............................................................................................................................6  
II. VZŤAHY KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV S INÝMI INŠTITÚCIAMI.......9  
1. Spolupráca s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a slobôd..............................9  
1.1  
1.2  
1.3  
Spolupráca s prezidentom Slovenskej republiky...............................................................9  
Pracovné stretnutia k prerokovaniu zverejnených správ verejnej ochrankyne práv............9  
Spolupráca s ostatnými inštitúciami ...............................................................................10  
2. Vzťahy s medzinárodnými a nadnárodnými inštitúciami........................................................11  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
2.8  
2.9  
Medzinárodná spolupráca ..............................................................................................11  
Spolupráca s Medzinárodným ombudsmanským inštitútom............................................11  
Spolupráca s Európskym ombudsmanom .......................................................................12  
Spolupráca s Agentúrou Európskej únie pre základné práva ...........................................12  
Spolupráca s Európskou komisiou..................................................................................12  
Spolupráca s Radou Európy ...........................................................................................12  
Spolupráca s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe .................................12  
Spolupráca v rámci Európskej siete ombudsmanov pre deti............................................13  
Spolupráca so zahraničnými ombudsmanskými a inými inštitúciami ..............................13  
III.  
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A HOSPODÁRENIE KANCELÁRIE VEREJNÉHO  
OCHRANCU PRÁV V ROKU 2014 ................................................................................................15  
1. Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti Kancelárie ..................................................15  
2. Materiálno-technické zabezpečenie Kancelárie......................................................................16  
2.1  
2.2  
2.3  
Správa informačných technológií...................................................................................16  
Správa majetku ..............................................................................................................17  
Správa registratúry a podateľňa......................................................................................17  
3. Hospodárenie Kancelárie s pridelenými rozpočtovými prostriedkami.....................................18  
IV.  
PODMIENKY ČINNOSTI KANCELÁRIE V ROKU 2014 A NÁVRHY ODPORÚČANÍ  
VEREJNEJ OCHRANKYNI PRÁV PRE NÁRODNÚ RADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ..........21  
1. Podmienky činnosti Kancelárie..............................................................................................21  
2. Návrhy odporúčaní verejnej ochrankyni práv pre Národnú radu Slovenskej republiky............22  
3
I.  
ČINNOSŤ KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV  
Kancelária verejného ochrancu práv (ďalej len „Kancelária“) je rozpočtová  
organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá v súlade so zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom  
ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi  
práv“) plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti  
verejného ochrancu práv.  
Podľa § 27 zákona o verejnom ochrancovi práv má Kancelária právo požadovať  
od orgánov verejnej správy podklady a informácie, ktoré verejný ochranca práv potrebuje  
na plnenie svojich úloh. Podrobnosti o organizácii a úlohách Kancelárie upravuje  
organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv. Podľa § 27a zákona o verejnom  
ochrancovi práv úlohy Kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci, ktorých počet  
schvaľuje verejný ochranca práv, v súčasnosti je to verejným ochrancom práv schválených 57  
zamestnancov, čo korešponduje s vydaným organizačným poriadkom.  
Zabezpečenie bezproblémového a efektívneho výkonu zverených úloh predpokladá  
kvalitné a vysoko odborné ľudské zdroje, finančné prostriedky na ich zodpovedajúce mzdové  
ohodnotenie a vytvorenie plnohodnotného pracovného prostredia, ako aj dostatok  
rozpočtových zdrojov na krytie nákladov súvisiacich s aktivitami verejného ochrancu práv  
a jeho Kancelárie.  
1.  
Sumárne údaje o činnosti Kancelárie za rok 2014  
V roku 2014 pracovala Kancelária celkovo s 3 631 podaniami. Z toho sa  
prostredníctvom písomného podania na Kanceláriu obrátilo 1 721 podávateľov (z toho bolo  
722 podnetov a 999 podaní) a z predchádzajúceho roku zostalo nevybavených 660 podaní  
(z toho bolo 511 podnetov a 149 podaní).  
Právnici Kancelárie v celkovom počte 19 (od 1. apríla 2014 – 18) vybavili 3 428  
podaní (z toho bolo 1 520 podaní/podnetov z roku 2014, 257 podnetov z roku 2013, 244  
podnetov prenesených z roku 2012, 8 podnetov prenesených z roku 2011, 130 podaní z roku  
2013, 19 podaní prenesených z roku 2012, 434 písomných usmernení z roku 2014 a 816  
podaní na stránke detského ombudsmana z roku 2014). Prenos podaní/podnetov sa  
k 1. januáru 2015 v porovnaní s rokom 2014 znížil celkovo o 69,2 % (zo 660 na 203),  
čo svedčí o pružnejšom vybavovaní podaní/podnetov zamestnancami Kancelárie.  
Právnici Kancelárie v roku 2014 vykonali 8 tematických prieskumov, v rámci ktorých  
preskúmali činnosť 215 inštitúcií. Zamestnanci Kancelárie pomáhali s vyhotovením podaní  
adresovaných verejnému ochrancovi práv 381 osobám.  
2.  
Usmerňovanie občanov vo veciach mimo pôsobnosti vyplývajúcej  
zo zákona o verejnom ochrancovi práv  
Na Kanceláriu sa často obracajú občania žiadajúci pomoc pri riešení svojich  
problémov, ktoré nepatria do pôsobnosti verejného ochrancu práv. Ide najmä o problémy  
zo sféry občianskeho práva, ako napr. susedské spory, spory s telekomunikačným operátorom  
alebo bankou, prípadne priamo žiadosti o právne poradenstvo. Právnici Kancelárie sa v rámci  
svojich možností snažia týchto občanov usmerniť, poradiť im, ako sa daný problém dá riešiť,  
prípadne ich odkázať na príslušný orgán alebo inštitúciu, ktorá im môže pomôcť. V roku 2014  
bolo vybavených 434 takýchto usmernení.  
4
3.  
Aj v roku 2014 Kancelária pomáhala a radila deťom prostredníctvom internetovej  
ochrankyne práv, s jej aktivitami týkajúcimi sa detí a ochrany ich práv, s Dohovorom  
o právach dieťaťa a poskytuje kontakty na organizácie, ktoré pomáhajú deťom.  
Pokiaľ deti bližšie zaujíma pôsobnosť verejnej ochrankyne práv, či majú otázky  
súvisiace so základnými právami a ich ochranou, ktoré by sa chceli opýtať priamo verejnej  
ochrankyne práv alebo by ju chceli pozvať na besedu do svojej školy, stránka ich informuje  
o možnosti zúčastniť sa videokonferencie (napr. cez skype) alebo rozhovoru prostredníctvom  
chatu.  
Stránka však najmä umožňuje deťom anonymne zaslať otázku alebo napísať svoj  
problém prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je na nej zverejnený. Odpoveď,  
prípadne radu od právnikov Kancelárie a od iných odborníkov im Kancelária zasiela priamo  
na ich e-mailovú adresu, ktorú deti uvedú.  
doručených 814 otázok.  
Najčastejšie problémy a otázky, s ktorými sa deti na Kanceláriu obracali, sa týkali  
problémov v škole  
̶ konflikty so spolužiakmi, s učiteľmi, šikanovanie v škole, nespravodlivé  
hodnotenie alebo chceli napr. poradiť s výberom správnej školy alebo s tým, ako získať  
sociálne štipendium. Deti sa na Kanceláriu obracali aj kvôli vzťahom v rodine – najčastejšie  
pritom riešili rôzne konflikty s rodičmi, v koľkých rokoch majú napr. možnosť odsťahovať sa  
od rodičov, dokedy sa môžu zdržiavať večer mimo domova, informácie o niektorých právach  
a povinnostiach v súvislosti s rozvodom rodičov, problematiku výživného, aká sociálna  
pomoc sa ich týka a pod.  
opakujúcich otázok, s ktorými sa deti na právnikov Kancelárie zväčša obracajú.  
4.  
Vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  
Podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky „Orgány verejnej moci majú  
povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku.  
Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon“. Ústavný súd Slovenskej republiky vyložil  
obsah a rozsah ústavného zákona k informáciám doteraz najpodrobnejšie v náleze  
spis. zn. I. US 236/2006, v ktorom potvrdil, že z čl. 26 ústavy vyplýva povinnosť orgánov  
verejnej moci poskytovať každému informácie o svojej činnosti, pričom táto povinnosť môže  
byť obmedzená, len ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu  
práv a slobôd, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochrany verejného zdravia a mravnosti.  
Ústavnú povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať verejnosti informácie o svojej  
činnosti, t. j. ústavné právo verejnosti na prístup k informáciám, upravuje na zákonnej úrovni  
vo všeobecnosti zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  
Špeciálnu právnu úpravu prístupu k informáciám obsahujú aj iné právne predpisy.  
Zákon o slobode informácií upravuje právo na prístup k informáciám, ktoré majú  
k dispozícií orgány verejnej moci a iné verejné inštitúcie a je vykonaním základného práva  
na informácie. Právo na informácie ako základné ústavné právo zakotvuje Ústava Slovenskej  
republiky a aj Listina základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb. z 9. januára  
5
1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd). Prístup k informáciám zároveň  
prispieva aj k dobrému a zodpovednému fungovaniu verejnej správy, znižuje riziko korupcie  
a zároveň posilňuje dôveru občanov v štát a jeho orgány.  
V súlade s vyššie uvedeným postupovala Kancelária pri sprístupňovaní informácií  
fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „žiadatelia“) v roku 2014, a to dvoma  
spôsobmi: na základe žiadosti žiadateľa a na základe povinného zverejňovania informácií  
(uzatvorené zmluvy a objednávky).  
V hodnotenom období Kancelária vybavila 65 žiadostí žiadateľov o poskytnutie  
informácií a len v šiestich prípadoch vydala rozhodnutie o nesprístupnení požadovaných  
informácií. Nebolo vyhovené žiadateľom pri žiadostiach týkajúcich sa informácií, ktoré  
v momente podania žiadosti ešte neexistovali, preskúmania postupu okresného prokurátora  
vo veci spáchania subvenčného podvodu starostom obce, informácií, ktoré priamo nesúviseli  
s rozsahom činnosti Kancelárie a informácií o osobných údajoch fyzických osôb, ku ktorým  
je obmedzený prístup.  
Z uvedeného počtu žiadostí bolo 40 vybavených e-mailom, jedna telefonicky a 23  
poštovou prepravou do vlastných rúk žiadateľov na uvedenú adresu. Vybavené žiadosti sa  
týkali sprístupnenia informácií o stave vo vybavovaní podaných podnetov, sprístupnenia kópií  
podnetov, listinných kópií stanovísk orgánov verejnej správy a dokumentov obecných úradov,  
anonymizovaných upovedomení a oznámení o vybavení podnetov o porušení základného  
práva na informácie za roky 2008 až 2014, dotazníka o dodržiavaní metodiky pri obstarávaní  
softvéru, rozsahu a obsahu školení zamestnancov Kancelárie, sprístupnenie návrhov  
verejného ochrancu práv na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky  
a pôsobnosti verejného ochrancu práv pri vybavovaní podnetov.  
Žiadosti boli Kanceláriou vybavené ich sprístupnením podľa ustanovenia § 16 zákona  
o slobode informácií t. j. odpisom alebo výpisom, odkopírovaním informácií, sprístupnením  
kópií s požadovanými informáciami. Okrem priameho vybavenia žiadostí žiadateľov  
Kancelária vybavila dve žiadosti aj postúpením v zmysle ustanovenia § 15 zákona o slobode  
informácií iným povinným osobám, ktoré mali požadované informácie k dispozícií a jednu  
žiadosť postúpenú Kancelárii Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.  
Všetky žiadosti doručené Kancelárii boli vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr  
v zákonnej lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Kancelárii ako povinnej osobe  
v zmysle zákona o slobode informácií.  
5.  
Iné aktivity  
Verejná ochrankyňa práv a Kancelária aj v hodnotenom období roka 2014 intenzívne  
komunikovali s verejnosťou, expertmi v oblasti ľudských práv, základnými a strednými  
školami, akademickou obcou a mimovládnymi organizáciami. Spoločný cieľ zvýšiť právne  
vedomie, komunikovať tému ochrany ľudských práv a pôsobnosť verejnej ochrankyne práv sa  
podarilo realizovať okrem bežných mediálnych výstupov1 aj vďaka viacerým nemediálnym  
aktivitám.  
Tabuľka 1  
Kľúčové slová v monitoringu  
počet citácií  
ombudsmanka  
verejná ochrankyňa práv  
Dubovcová  
726  
629  
665  
Jana Dubovcová  
1 176  
1
Súhrnné údaje z monitoringu spoločnosti Newton Media za rok 2014  
6
Kancelária verejného ochrancu práv  
115  
Verejná ochrankyňa práv trávila aj v roku 2014 čas medzi ľuďmi v regiónoch aj  
v Bratislave. V rôznych diskusných formátoch oslovovala viaceré skupiny (deti, študenti,  
seniori, odborníci, laická verejnosť).  
Séria diskusií v regiónoch na tému „Prečo robíme z rómskych detí špeciálne?”  
v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a občianskym združením Equity (Prešov,  
Spišská Nová Ves, Banská Bystrica) vychádzala zo záverov správy verejnej ochrankyne práv  
o diagnostike a rediagnostike detí na Slovensku. Diskusie pritiahli predovšetkým odbornú  
komunitu (psychológovia, špeciálni pedagógovia, zástupcovia škôl), s ktorou sa cielene  
komunikovali závery správy a navrhované opatrenia. Diskusie prebiehali v mesiacoch  
september a október.  
Do festivalovej mozaiky letného Festivalu Bažant Pohoda 2014 v Trenčíne prispela  
verejná ochrankyňa práv účasťou na diskusii „4 pohľady” na tému výchovy a vzdelávania  
„ne-mainstreamových“ detí a mládeže. Hosťami Lýdie Šuchovej zo združenia Equity boli  
Slávka Mačáková, riaditeľka mimovládnej organizácie ETP Slovensko, Irma Horváthová,  
komunitná pracovníčka z Moldavy nad Bodvou, zakladateľka a vedúca Divadla z chatrče,  
a Monika Podolinská, riaditeľka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke, kde vzniká prvá  
kontajnerová škola pre rómske deti. Diskusia vychádzala zo správ verejnej ochrankyne práv  
venujúcich sa právu dieťaťa na vzdelanie.  
Kancelária zorganizovala niekoľko verejných diskusií zameraných na osvetu  
o ľudských právach a slobodách pod názvom „Diskusie s ombudsmankou“. Jej hosťami boli:  
Michal Kačšák, Zuzana Fialová, Tom Nicholson, František Paulíny, Elena Gallová  
Kriglerová, Sawkat Choudhur, Braňo Ondrášik, Zora Jaurová, Zuzana Wienk, Pavol Žilinčík  
a Roman Kvasnica.  
Verejná ochrankyňa práv prijala pozvania do diskusií na témy súvisiace s ochranou  
základných práv a slobôd od študentov. So študentmi Spojenej školy Novohradská  
a Gymnázia Vazovova v Bratislave strávila dopoludnie na tému vzdelávania detí a spolužitia  
s menšinami na podujatií „Kreatívne ráno“. Verejná ochrankyňa práv a právnici Kancelárie  
vycestovali za žiakmi a študentmi aj do škôl v regiónoch (Banská Štiavnica, Žilina, Zvolen,  
Snina). Počas mesiaca úcty k starším diskutovala so seniormi v Trenčíne a Bojniciach.  
Kancelária v roku 2014 ešte intenzívnejšie využívala možnosti komunikácie,  
ktoré ponúkajú moderné technológie. Komunikačné kanály rozšírila okrem  
používaného Facebooku (240 výstupov za rok) aj o Twitter účet (88 tweetov), Youtube  
kanál (7 videí), Soundcloud profil (15 zvukových nahrávok) a Instagram účet (66  
fotografií), čím zasahuje ľudí v online prostredí v takmer všetkých dostupných  
sociálnych médiách.  
Kancelária priebežne zverejňuje informácie a monitoring pre novinárov a verejnosť  
o činnosti Kancelárie a správy o činnosti, mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv  
a správy z prieskumov.  
Pre nevyhovujúci technický stav webovej stránky Kancelária stiahla počas roka  
zo stránky online formulár na podávanie podnetov, cez ktorý sa mohli ľudia obrátiť  
na verejnú ochrankyňu práv. V súčasnosti ho nahradil stručný a prehľadný manuál ako podať  
podnet elektronicky, formou e-mailu na: podnet@vop.sk.  
Kancelária ponúkala školám v roku 2014 ďalšiu možnosť komunikácie so študentmi,  
ktorou sú videokonferencie prostredníctvom skype.  
Medzinárodný deň detí strávila verejná ochrankyňa práv v spoločnosti detí  
z marginalizovaných rómskych komunít a detí z bratislavskej Spojenej školy Mokrohájska  
7
a ich pedagógov, v ktorej sa učia aj deti so zdravotným postihnutím. V spolupráci  
s americkým veľvyslanectvom v Bratislave, mimovládnymi združeniami ETP Slovensko,  
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Equity, Spojenou školou Mokrohájska, Základnou  
školou v Plaveckom Štvrtku, zariadením komunitnej rehabilitácie Gaudeamus, Rádiom  
Expres a týždenníkom Trend pripravila Kancelária trojdňový program pre deti.  
Návšteva detí a mládeže z východného Slovenska bola osvetovo-vzdelávacím  
podujatím v rámci projektu „Komunita na ceste k prosperite“, ktorý bol finančne podporený  
Programom Švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Deti počas programu mali možnosť hovoriť  
o ľudských právach s americkým veľvyslancom Theodorom Sedgwickom a verejnou  
ochrankňou práv, vyskúšať si kolektívne workshopy v rehabilitačnom zariadení a na školách  
v Bratislave a Plaveckom Štvrtku, pozreli si Bratislavu a navštívili Televíziu Markíza.  
V prípadoch, keď sa v spoločnosti diskutovali závažné témy dotýkajúce sa základných  
práv a slobôd, a vyžadovali si reakciu, verejná ochrankyňa práv na ne reagovala formou  
písomných verejných vyjdadrení a videí. Otvoreným listom verejná ochrankyňa práv  
poďakovala generálnemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi, ktorý ukončil spoluprácu  
s redaktorkou, ktorá verejne prezentovala názory s rasistickým podtónom. Verejná  
ochrankyňa práv podporila výzvu európskych ochrancov práv na okamžitú podporu  
vysídlencov z Ukrajiny, ktorú vysielalo Rádio Vatikán a rovnako adresovala ľuďom písomné  
stanovisko, aby Slovensko neodmietalo pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí pre vojnový konflikt  
hľadajú útočisko na Slovensku. V júni 2014 sa verejná ochrankyňa práv zapojila do kampane  
Nadácie otvorenej spoločnosti „I don’t Masturhate” venovanej boju proti nenávistnému  
prejavu  
v
online sfére. Autorskými článkami v printových a online médiách,  
či videokomentármi na internete verejná ochrankyňa práv detailnejšie vysvetľovala čitateľom  
a divákom pôsobnosť verejného ochrancu práv, medializované aktivity z prieskumov a správ  
verejného ochrancu práv.  
Verejná ochrankyňa práv v júni 2014 tiež prijala zástupcov mimovládnych organizácií  
v priestoroch Kancelárie, ktorí jej prišli odovzdať „Výzvu na podporu verejnej ochrankyne  
práv”. Tú podpísalo od jej spustenia začiatkom roka 2014 vyše tritisíc ľudí. Výzva reagovala  
na dehonestujúce útoky zo strany verejných činiteľov na verejnú ochrankyňu práv  
a Kanceláriu.  
Od verejného ochrancu práv sa očakáva, že pri určitej miere podozrenia, že konaním  
orgánov verejnej správy by mohlo dôjsť k porušovaniu základného práva a slobody fyzických  
osôb, právnických osôb, je to práve on, kto upozorní na túto skutočnosť. Od začiatku roka  
2014 prebiehala verejná diskusia o obsahu pripravovanej Stratégie ochrany základných práv  
a slobôd v Slovenskej republike a jej časť sa týkala aj práv na ochranu rodiny. Vtedy sa  
vo verejnej diskusii objavili aj veľmi netolerantné a až zjavne nepriateľské postoje a boli  
v nezanedbateľnej miere namierené voči právam menšiny LGBTI (lesieb, gayov,  
bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb). Bolo potrebné, aby vo verejnom  
priestore zaznel hlas na ochranu základných práv a slobôd každého človeka. Preto verejný  
ochranca práv podporil ochranu práv tejto menšiny a zapojil sa do piateho ročníka Dúhového  
pochodu PRIDE 2014 v Bratislave symbolickým vyvesením dúhovej vlajky z kancelárie  
svojho úradu a verejná ochrankyňa práv vystúpila s krátkym verejným prejavom na tomto  
podujatí. V septembri nakrútila verejná ochrankyňa práv podporný videopozdrav  
pre účastníkov PRIDE Dúhové Košice 2014 – dúhového pochodu za práva a viditeľnosť  
LGBTI.  
Týmito aktivitami poukazovala na to, že ústavná ochrana základných práv a slobôd  
patrí rovnako každému človeku, aj všetkým právnickým osobám, a že tak ako ju požíva  
manželstvo muža a ženy, patrí ústavná ochrana aj všetkým typom rodiny a spolužitia.  
8
II.  
1.  
VZŤAHY KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV  
S INÝMI INŠTITÚCIAMI  
Spolupráca s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv  
a slobôd  
1.1. Spolupráca s prezidentom Slovenskej republiky  
Verejná ochrankyňa práv sa v roku 2014 zúčastnila opakovaného prieskumu plnenia  
opatrení zameraných na dodržiavanie základných práv a slobôd detí a mladistvých  
umiestnených v reedukačnom centre v Hlohovci, ktoré systematicky preskúmavala už druhý  
rok. Návštevy sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý sa svojou  
morálnou autoritou vložil do dlhodobo neriešeného problému systematického zlyhávania  
reedukačných centier a nedostatočnej stravy pre chovancov. Prezident a verejná ochrankyňa  
práv rokovali s riaditeľom zariadenia, absolvovali obhliadku areálu a s chovancami sa  
spoločne naobedovali. K navýšeniu nepostačujúcich limitov na nákup potravín na stravu  
pre deti, ktoré verejná ochrankyňa práv žiadala už vyše roka, napokon pristúpil minister  
školstva len deň pred touto avizovanou návštevou centra.  
„Aj takýmto spôsobom chcem prejaviť úctu a rešpekt k práci, ktorú verejná  
ochrankyňa práv robí. Podarilo sa jej obnoviť dôveru k samotnej existencii inštitútu  
verejného ochrancu práv a dať mu zmysel. Zaslúži si našu podporu, pretože jej úlohou  
je upozorňovať na oblasti, kde naša spoločnosť zlyháva a nechráni práva našich  
občanov,“ povedal prezident počas návštevy médiám.  
Verejná ochrankyňa práv rokovala s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom  
Kiskom aj 9. decembra 2014 na stretnutí v Prezidentskom paláci, ktoré sa konalo  
pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Verejná ochrankyňa práv prezidenta  
informovala o stave dodržiavania základných práv a slobôd na Slovensku. Svoje zistenia  
zhrnula v dokumente “Výber z opatrení predložených verejnou ochrankyňou práv v období  
rokov 2013 a 2014”. Verejná ochrankyňa práv hovorila s Andrejom Kiskom o opatreniach,  
ktoré v rokoch 2013 a 2014 navrhla, a ktoré by zabránili ďalšiemu porušovaniu práv  
fyzických osôb a právnických osôb. Medzi témy, ktoré zaradila do materiálu a oboznámila  
s nimi prezidenta, patrí ochrana detí a seniorov. Zároveň prezidenta informovala,  
že Slovenská republika nemá zriadený nezávislý orgán vyšetrovania v tých prípadoch, keď  
polícia alebo iný štátny orgán použije donucovacie prostriedky a tieto zásahy vzbudzujú  
pochybnosti o správnosti postupov.  
1.2. Pracovné stretnutia k prerokovaniu zverejnených správ verejnej ochrankyne  
práv  
Dňa 20. augusta 2014 sa v priestoroch Kancelárie uskutočnilo pracovné stretnutie  
k prerokovaniu správy verejnej ochrankyne práv „Vplyv praxe testovania školskej  
spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou, sociálnou,  
jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny”. Pozvanie na stretnutie prijali  
splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske menšiny, predstavitelia ministerstva  
zahraničných vecí, rezortu školstva, UNICEF Slovensko a niekoľkých mimovládnych  
organizácií. Účastníci pracovného stretnutia prijali zásadné odporúčania verejnej ochrankyne  
práv k opatreniam na odstránenie pokračujúcej diskriminácie detí.  
Pracovné stretnutie verejnej ochrankyne práv a pozvaných zástupcov orgánu štátu ako  
aj mimovládneho sektora k prerokovaniu Súhrnnej správy o prieskume dodržiavania  
základných práv a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačných centrách  
9
v Slovenskej republike sa konalo dňa 25. septembra 2014. Pozvanie prijali predstavitelia  
Národnej rady Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  
Slovenskej republiky, Štátnej školskej inšpekcie, riaditelia dotknutých reedukačných centier  
a zástupcovia príslušných okresných úradov, predstavitelia Pedagogickej fakulty Univerzity  
Komenského, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Výskumného ústavu detskej  
psychológie a patopsychológie, UNICEF Slovensko a Nadácie pre deti Slovenska. Účelom  
pracovného stretnutia bola prezentácia výsledkov prieskumu dodržiavania základných práv  
a slobôd maloletých detí umiestnených v reedukačných centrách v Slovenskej republike,  
ktorý v priebehu rokov 2013 a 2014 vykonala pracovná skupina Kancelárie poverená  
verejnou ochrankyňou práv, vrátane zhrnutia systémových nedostatkov zistených týmto  
prieskumom s dôrazom na odporúčania a opatrenia verejnej ochrankyne práv uverejnené  
vo vyššie uvedenej správe.  
Dňa 29. októbra 2014 v sídle Kancelárie prebehla prezentácia zistení verejnej  
ochrankyne práv o reálnej dostupnosti sociálnych služieb pre seniorov, ktoré zhrnula  
v „Správe verejnej ochrankyne práv o ochrane a uplatňovaní základných práv a slobôd  
v činnosti orgánov verejnej správy vo vzťahu k seniorom” zverejnenej v júli 2014, ako aj  
prezentácia opatrení na nápravu a diskusia o nich. Pracovného stretnutia sa zúčastnili  
zástupcovia orgánov verejnej správy, samosprávy ako aj mimovládneho sektora. Pozvanie  
prijali napríklad predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, Ministerstva práce,  
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Združenia miest a obcí Slovenska, Trnavského  
samosprávneho kraja, zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb, občianskych  
združení Fórum pre pomoc starším a PHAIDON, nadácie SOCIA a Klubu seniorov židovskej  
náboženskej obce Bratislava. Správa verejnej ochrankyne práv vychádzala z analýzy právnej  
úpravy na národnej aj nadnárodnej úrovni, teoretického porovnania a vyhodnotenia  
dostupných štatistických a iných údajov o životných nákladoch, nákladoch na domácnosť,  
o výške dôchodkov hmotného zabezpečenia, o cenách sociálnych služieb a iných nákladov  
s tým spojených. Súčasťou bolo aj zisťovanie u 129 poskytovateľov sociálnych služieb  
pre seniorov zriadených obcou, vyšším územným celkom, ale aj súkromnými osobami.  
1.3. Spolupráca s ostatnými inštitúciami  
V uplynulých mesiacoch roka 2014 venovala verejná ochrankyňa práv pozornosť  
aj rôznym pracovným stretnutiam, seminárom, konferenciám a iným odborným podujatiam,  
ktoré vecne súviseli s pôsobnosťou, prioritnými témami a ostatnými aktivitami.  
Začiatkom roka sa stretla s predstaviteľmi rôznych mimovládnych organizácií,  
s ktorými rokovala o udalostiach v Moldave nad Bodvou. Vo februári zástupcovia Kancelárie  
diskutovali so žiakmi Strednej odbornej školy v Tisovci a účastníkmi okrúhleho stola  
venovanému problematike prístupu k spravodlivosti ľudí so zdravotným postihnutím Rady  
pre poradenstvo v sociálnej práci. V marci sa verejná ochrankyňa práv stretla so zástupcami  
Židovskej náboženskej obce, na pozvanie Amnesty International Slovensko sa zúčastnila  
diskusie v rámci festivalu „Jeden svet“, bola hosťom diskusie „Pýcha moci“ organizovanej  
Nadáciou POLIS a stretla sa so starostom Huncoviec. V apríli v rámci Medzinárodného dňa  
Rómov sa verejná ochrankyňa práv zúčastnila diskusie v Banskej Bystrici, verejnej diskusie  
v Slovenskom národnom divadle a okrúhleho stola k Európskej charte regionálnych alebo  
menšinových jazykov. V máji sa verejná ochrankyňa práv a zástupcovia Kancelárie zúčastnili  
konferencie „Meniace sa rodiny v meniacej sa spoločnosti“ a na pôde Kancelárie bol prijatý  
prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, Jozef Kollár. V júni sa  
verejná ochrankyňa práv stretla s hlavným školským inšpektorom a ďalšími zástupcami  
Štátnej školskej inšpekcie. Začiatkom júla bol hosťom verejnej ochrankyne práv generálny  
riaditeľ Sociálnej poisťovne a v auguste generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže.  
10  
Pracovná návšteva reprezentantov Slovenskej komory exekútorov sa realizovala v auguste.  
V septembri sa zástupca Kancelárie zúčastnil Medzinárodnej konferencie „III. ústavné dni“.  
V septembri verejná ochrankyňa práv informovala predsedov poradných výborov  
Rady vlády, že sa s účinnosťou od 1. januára 2015 rozhodla vziať späť nominácie zástupcov  
verejného ochrancu práv vo výboroch. Súčasný počet zamestnancov Kancelárie je naplno  
vyťažený úlohami vyplývajúcimi z priamej pôsobnosti verejného ochrancu práv. Vzhľadom  
na nepridelené prostriedky do rozpočtu Kancelárie na rok 2015 na platy všetkých odborných  
zamestnancov z organizačnej štruktúry Kancelárie, nemá verejná ochrankyňa práv vytvorené  
podmienky pre iné aktivity v ďalších štátnych orgánoch. Svoje rozhodnutie písomne oznámila  
predsedovi Výboru pre deti a mládež, Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti  
ľudských práv a rozvojového vzdelávania, Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych,  
transrodových a intersexálnych osôb a Výboru pre rodovú rovnosť koncom uplynulého roka.  
V závere roka sa verejná ochrankyňa práv okrem iných stretla s poslankyňou  
Európskeho parlamentu Edit Bauer, so zástupcami Aliancie Fair-play diskutovala na tému  
súdnictva a na podujatí Nadácie otvorenej spoločnosti a Americkej ambasády sa s mladými  
rómskymi lídrami zhovárala o pôsobnosti verejného ochrancu práv a jeho aktivitách  
vo vzťahu k rómskej menšine.  
2.  
Vzťahy s medzinárodnými a nadnárodnými inštitúciami  
2.1. Medzinárodná spolupráca  
Zahraničné aktivity boli v hodnotenom období podstatne ovplyvnené rozpočtovými  
možnosťami Kancelárie, ktoré boli podmienené viazaním finančných prostriedkov  
prostredníctvom dlhovej brzdy v máji 2014.  
2.2. Spolupráca s Medzinárodným ombudsmanským inštitútom  
Generálny sekretár Medzinárodného ombudsmanského inštitútu (International  
Ombudsman Institut – ďalej len „IOI”), ktorý združuje viac ako 150 ombudsmanských úradov  
po celom svete, v januári 2014 informoval všetkých členov o pripravovanom generálnom  
zhromaždení a konferencii Európskeho regiónu IOI, ktorá sa konala v septembri v Talline.  
Vzhľadom na nedostatočné rozpočtové možnosti sa verejná ochrankyňa práv rozhodla  
konferencie osobne nezúčastniť a nevyslať na rokovanie ani žiadneho zástupcu Kancelárie.  
Vo februári 2014 sa Kancelária zapojila do písomného hlasovania organizovaného  
Európskou regionálnou radou IOI s cieľom umožniť doplňujúce voľby do Európskej  
regionálnej rady elektronickým hlasovaním.  
V súvislosti so samotnými doplňujúcimi voľbami verejná ochrankyňa práv navrhla  
na uvoľnené miesto nominovať Annu Šabatovú, verejnú ochrankyňu práv Českej republiky.  
Nakoľko pani Šabatová neskoršie svoju kandidatúru zrušila, verejná ochrankyňa práv  
v doplňovacích voľbách podporila Igliho Totozaniho, ochrancu práv z Albánska.  
Na prelome júla a augusta 2014 sa uskutočnili voľby regionálneho prezidenta IOI  
Európskeho regiónu. V elektronickom hlasovaní verejná ochrankyňa práv podporila Petra  
Tyndalla, ochrancu práv Írskej republiky.  
V septembri Kancelária pre potreby záverov konferencie pripravila preklad tlačovej  
správy na podporu vysídlencov z Ukrajiny, ktorú zverejnilo Rádio Vatikán. Prínosom  
pre činnosť Kancelárie sú IOI správy pravidelne zverejňované na webe inštitútu, ktoré  
v krátkosti informujú o aktivitách ombudsmanských úradov po celom svete a webináre  
organizované Európskou radou IOI.  
Svetová rada IOI na svojom zasadnutí v septembri 2014 zvolila Petra Tyndalla  
11  
druhým viceprezidentom IOI. Z tohto dôvodu rezignoval na funkciu regionálneho prezidenta  
Európskeho regiónu IOI. Na uvoľnenú pozíciu verejná ochrankyňa práv spoločne s verejnou  
ochrankyňu práv Českej republiky nominovali ochrankyňu ľudských práv Poľskej republiky,  
Prof. Irenu Lipowicz, ktorá nomináciu prijala a neskoršie, v januári 2015, bola riadne zvolená  
za regionálnu prezidentku IOI Európskeho regiónu.  
2.3. Spolupráca s Európskym ombudsmanom  
Spolupráca s Európskym ombudsmanom a jeho úradom pokračovala aj v hodnotenom  
období roka 2014. Vo vzťahu k úradu Európskeho ombudsmana bola spolupráca realizovaná  
formou vzájomnej výmeny informácií prostredníctvom správ o činnosti a informovaním  
o aktuálnych aktivitách.  
Kontaktný úradník za Kanceláriu komunikuje elektronickou formou s účastníkmi Siete  
európskeho ombudsmana, t. j. národnými, regionálnymi a miestnymi ombudsmanmi a ich  
zástupcami a na elektronickom fóre sa zapája do diskusií na odborné témy.  
2.4. Spolupráca s Agentúrou Európskej únie pre základné práva  
Hlavným poslaním Agentúry Európskej únie pre základné práva (The European Union  
Agency for Fundamental Rights – FRA) je poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva  
o základných právach a o legislatíve spoločenstva, ktoré sa z pohľadu Kancelárie realizuje  
predovšetkým prostredníctvom odborných konferencií, seminárov a školení. Pri svojej práci  
zamestnanci Kancelárie využívali správy a manuály publikované na webe agentúry, avšak  
pre znížený rozpočet sa v roku 2014 nezúčastnili žiadnej z ponúkaných odborných akcií.  
2.5. Spolupráca s Európskou komisiou  
Počas spojenej misie Európskej komisie v Slovenskej republike v januári 2014 sa  
verejná ochrankyňa práv stretla s predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť  
a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, pričom spolu diskutovali o fungovaní  
slovenského súdnictva s ohľadom na jeho kvalitu, efektívnosť a nezávislosť a o vplyve politík  
v oblasti sociálneho začleňovania rómskej menšiny na Slovensku.  
2.6. Spolupráca s Radou Európy  
V rámci 4. kola monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu  
národnostných menšín sa v septembri 2014 uskutočnila v Kancelárii návšteva poradného  
výboru Výboru ministrov Rady Európy k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných  
menšín. Delegácia sa zaujímala o boj proti nenávistným prejavom, boj proti rasizmu a trestné  
činy polície a v súvislosti s Kanceláriou predovšetkým o policajnú akciu, ktorá bola vykonaná  
19. júna 2013 v Moldave nad Bodvou a bola predmetom Mimoriadnej správy verejného  
ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv  
a slobôd konaním niektorých orgánov z augusta 2013.  
V novembri sa poverený zástupca Kancelárie na pôde Ministerstva zahraničných vecí  
a európskych záležitostí Slovenskej republiky stretol s hodnotiteľmi implementácie Dohovoru  
Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.  
2.7. Spolupráca s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe  
Kancelária sa aktívne zaujímala o dianie súvisiace s Ľudskoprávnou implementačnou  
schôdzkou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ODIHR), hoci sa  
z rozpočtových dôvodov schôdzky konanej v roku 2014 vo Viedni nezúčastnila.  
12  
V októbri 2014 verejná ochrankyňa práv prijala delegáciu ODIHR. Témou stretnutia  
boli otázky rómskej komunity, s tým súvisiace existujúce problémy v oblasti ľudských práv  
a policajnej práce.  
2.8. Spolupráca v rámci Európskej siete ombudsmanov pre deti  
V priebehu hodnoteného obdobia Kancelária aktívne komunikovala so sekretariátom  
a zástupcami členských štátov Európskej siete ombudsmanov pre deti (ďalej len „ENOC”)  
vo veci rôznych žiadostí o informácie, opisu legislatívneho rámca v Slovenskej republiky,  
či výmeny skúseností.  
Hoci Kancelária mala záujem vyslať svojho zástupcu na 18. Výročnú konferenciu  
a valné zhromaždenie ENOC, ktorá sa konala v závere októbra v Edinburgu, vedenie  
nakoniec zvážilo z finančných dôvodov ospravedlniť neúčasť.  
2.9. Spolupráca so zahraničnými ombudsmanskými a inými inštitúciami  
2.9.1 Spolupráca v rámci krajín V4  
Deviate pravidelné stretnutie verejných ochrancov práv členských krajín V4 sa  
uskutočnilo v dňoch 12. – 13. júna 2014 v Białowieżi a jeho hostiteľkou bola ochrankyňa  
ľudských práv Poľskej republiky, Prof. Irena Lipowicz. Hlavnou témou stretnutia boli  
„Kontrolné funkcie ochrancov práv v prípadoch zneužitia právomoci verejného činiteľa”,  
pričom verejní ochrancovia práv prezentovali svoje skúsenosti v tejto oblasti a diskutovali  
o praktických otázkach. Slovensko na stretnutí zastupovali verejná ochrankyňa práv Jana  
Dubovcová a vedúci Kancelárie Marián Török.  
Kancelária aktívne spolupracuje s Kanceláriou verejného ochrancu práv Českej  
republiky prostredníctvom projektu „Spoločne k dobré správě”, v rámci prípravy a priebehu  
ktorého sa v priebehu roka 2014 konalo viacero stretnutí na pôde oboch úradov. Kancelária  
prejavila záujem podieľať sa na projekte „Nedej se”, ktorý pripravuje česká strana.  
Dňa 20. a 21. februára 2014 sa dvaja zamestnanci Kancelárie na pozvanie verejného  
ochrancu práv Českej republiky práv zúčastnili konferencie s problematikou ochrany práv  
seniorov, ktorá sa venovala špecifickým otázkam osôb s demenciou.  
V máji 2014 Kanceláriu navštívila verejná ochrankyňa práv Českej republiky Anna  
Šabatová a tradične dobré partnerské vzťahy so svojimi českými kolegami mali zamestnanci  
Kancelárie možnosť rozvíjať aj v rámci výjazdového zasadnutia Kancelárie verejného  
ochrancu práv Českej republiky.  
V dňoch 23. – 24. októbra 2014 sa zúčastnila zamestnankyňa Kancelárie konferencie  
Work-life Balance organizovanej verejnou ochrankyňou práv ČR v Brne.  
V dňoch 26. – 28. novembra 2014 sa zúčastnili traja zamestnanci Kancelárie  
spoločného pracovného stretnutia pracovníkov „národných prevenčných mechanizmov“  
v Brne, ktoré organizovala česká VOP.  
V priebehu februára verejná ochrankyňa práv reagovala na výzvu Úradu poľskej  
ochrankyne ľudských práv a pripravila autorský príspevok „Efekt brzdnej dráhy a daň  
z minulosti”, ktorý bude súčasťou publikácie vydanej poľskou ochrankyňou ľudských práv  
pri príležitosti 25. výročia pádu komunizmu.  
2.9.2 Spolupráca s inými ombudsmanskými a zahraničnými inštitúciami  
Európska rada IOI v roku 2014 poskytla verejnej ochrankyni práv významnú pomoc  
a podporila ju. Listom sa obrátila na predsedu Národnej rady Slovenskej reubliky a upozornila  
ho na neštandardný postup národnej rady voči verejnému ochrancovi práv, ktorý je neobvyklý  
13  
v demokratických a právnych štátoch, ako je vrátenie správy verejného ochrancu práv,  
neprerokovanie jeho správy, neplnenie odporúčaní verejného ochrancu práv. Úlohou  
ombudsmana je a bude upozorňovať na nedostatky v dodržiavaní a ochrane základných práv  
a slobôd v činnosti štátnych orgánov a je v záujme štátu svoje postupy zlepšovať.  
Ombudsman Írskej republiky Peter Tyndall ako poverený zastupujúci prezident Európskej  
rady IOI sa o situácii informoval a poskytol v tejto veci aktívnu podporu a pomoc.  
V rámci bilaterálnej spolupráce Kancelária poskytovala súčinnosť viacerým  
ombudsmanským úradom v rámci ich projektov, a to najmä prostredníctvom odpovedí  
na žiadosti o informácie v právnych problémoch, ktorými sa daný ombudsmanský úrad  
zaoberal a výmenou informácií.  
V septembri sa vedúci Kancelárie Marián Török na pozvanie Nemeckého spolkového  
snemu zúčastnil pravidelného stretnutia Petičných výborov Spolku a Spolkových krajín  
Spolkovej republiky Nemecko s verejnými ochrancami práv susedných krajín v Brémach.  
Viaceré pracovné rokovania a stretnutia sa konali aj na pôde Kancelárie. Takto sa  
verejná ochrankyňa práv alebo vedúci Kancelárie v roku 2014 stretli s holandským  
a americkým veľvyslancom, senátorkou USA p. Erikou Schlager, zástupcom organizácie Stop  
the Silence, predstaviteľmi Nezávislej kubánskej právnickej asociácie, delegáciou Českej  
spoločnosti AIDS POMOC, medzinárodným tímom expertov PHARE, študentmi Carleton  
Colledge, USA, či výskumným zamestnancom University of Colorado k návrhu  
ľudskoprávnej stratégie.  
14  
III. ORGANIZAČNÉ  
ZABEZPEČENIE  
A
HOSPODÁRENIE  
KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV V ROKU 2014  
1.  
Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti Kancelárie  
Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 564/2001 Z. z.: „Podrobnosti o organizácii a úlohách  
kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv.“ a podľa § 27a  
ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv: „Úlohy kancelárie plnia štátni  
zamestnanci a zamestnanci. Počet zamestnancov schvaľuje verejný ochranca práv.“  
Na čele Kancelárie je vedúci Kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný  
ochranca práv. Vedúci Kancelárie je zamestnancom v štátnej službe a za svoju činnosť  
zodpovedá verejnému ochrancovi práv.  
Verejná ochrankyňa práv organizačným poriadkom stanovila počet zamestnancov,  
ktorý považuje za potrebný pre riadne fungovanie Kancelárie v záujme plnenia ústavou ako aj  
zákonom o verejnom ochrancovi práv ustanovenej pôsobnosti a kompetencií verejného  
ochrancu práv na 57.  
V roku 2014 pracovalo v Kancelárii verejného ochrancu práv 34 zamestnancov  
(priemerný prepočítaný stav), z toho 22 v štátnej službe a 12 vo výkone práce vo verejnom  
záujme.  
Na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov formou získavania nových odborných  
teoretických ako aj praktických poznatkov bolo v roku 2014 zamerané aj odborné vzdelávanie  
zamestnancov Kancelárie. Plánované každoročné vzdelávacie podujatie bolo v tomto  
kalendárnom roku zamerané na problematiku uplatňovania práva na informácie chráneného  
v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, aktívnu legitimáciu verejného ochrancu práv vo vzťahu  
k Ústavnému súdu Slovenskej republiky, ochranu vlastníckeho práva a kataster nehnuteľností,  
ale napríklad aj na prácu s odborným textom z hľadiska používania jazyka, štylizácie,  
terminológie, ale aj štruktúry a úpravy textu.  
Získanie praktických poznatkov z ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd  
každoročne umožňuje Kancelária verejného ochrancu práv aj poslucháčom vysokých škôl.  
Možnosť absolvovania odbornej praxe, spravidla v rozsahu jedného mesiaca, využívajú nielen  
poslucháči právnických fakúlt.2  
Jedným z nedostatkov, ktoré verejná ochrankyňa práv identifikovala po nástupe  
do funkcie ešte v roku 2012, bola neprítomnosť Kancelárie v regiónoch. Zriadením  
regionálnych kancelárií by sa pritom vytvoril priestor pre operatívnejšie preskúmavanie  
činnosti orgánov verejnej správy v jednotlivých regiónoch a zlepšil by sa prístup občanov  
k verejnému ochrancovi práv.  
Preto jednou z priorít verejnej ochrankyne práv bolo postupné zriadenie stálych  
regionálnych kancelárií, ktoré by činnosť Kancelárie zabezpečovali vo všetkých  
samosprávnych krajoch. Napriek snahám verejnej ochrankyne práv neboli na túto prioritu  
zo štátneho rozpočtu doposiaľ pridelené finančné prostriedky.  
Cieľom vedenia Kancelárie v personálnej oblasti je aj naďalej snaha o možnosť plného  
obsadenia plánovaných miest odborných pracovníkov právneho odboru ako aj  
administratívnych pracovníkov, u ktorých z dôvodu personálneho podhodnotenia datovaného  
od vzniku Kancelárie naďalej pretrváva vysoká kumulácia funkcií. Cieľom týchto snáh je  
2
V rámci svojich kapacitných možností sa Kancelária snaží vyjsť v ústrety aj poslucháčom iných vysokých škôl podľa zamerania štúdia.  
Odbornú stáž v Kancelárii absolvovalo v roku 2014 celkom 24 poslucháčov vysokých škôl. Metodickú pomoc poskytuje Kancelária aj  
študentom stredných škôl a vysokých škôl v súvislosti so spracovávaním ich odborných prác, týkajúcich sa ochrany práv a slobôd alebo  
postavenia a činnosti ombudsmanských inštitúcií.  
15  
zabezpečenie efektívne fungujúcej inštitúcie s maximálnym využitím odborných poznatkov  
a skúseností právnych expertov, priblíženie dostupnosti služieb verejného ochrancu práv  
obyvateľom všetkých regiónov Slovenska zriadením regionálnych kancelárií, ako aj riadne  
plnenie úloh rozpočtovej organizácie.  
2.  
Materiálno-technické zabezpečenie Kancelárie  
1.1. Správa informačných technológií  
Koncom roka 2013 Kancelária pristúpila k čiastočnému zabezpečeniu jej optimálneho  
fungovania repasovaním hlavného servera, dokúpením harddisku a rozšírením pamäte.  
Následnou kompletnou reinštaláciou, správnym nastavením operačného systému a migráciou  
všetkých podstatných aplikácií na virtuálne servery docielila požadovanú bezpečnosť dát.  
Týmito zásahmi sa pre rok 2014 zmenil pôvodný stav funkčnosti servera zo 65% na viac ako  
90%. Zároveň všetky zakúpené počítačové zostavy prešli modernizáciou operačných  
systémov.  
V januári bolo zabezpečené zlepšenie dohľadu nad prenosom dát, čím sa výrazne  
znížilo vyťaženie a tým aj odbremenila záťaž linky. Boli nastavené prvky vedúce k zvýšeniu  
celkovej bezpečnosti úradu. Úrad bol prepojený ďalšou linkou s Datacentrom z dôvodu  
nahradenia zastaranej ekonomickej aplikácie Softip Packet za modernejšiu SAP.  
Vo februári bol aktualizovaný bezpečnostný projekt, ktorým Kancelária disponuje.  
Z rozpočtových dôvodov Kancelária využíva licencie na operačné systémy a balíky  
kancelárskych programov pre všetky stolové počítače a notebooky zakúpené a podporované  
Ministerstvom financií Slovenskej republiky prostredníctvom multilicenčnej zmluvy  
Microsoft Enterprise Agreement. Používanie licencií je možné za konkrétnych hardvérových  
a softvérových podmienok, ktoré Kancelária nespĺňala, a z tohto dôvodu bol potrebný nákup  
nového servera. Z dôvodu viazania rozpočtových prostriedkov Kancelária nedokázala nákup  
realizovať z vlastných finančných zdrojov a v júni 2014 požiadala Ministerstvo financií  
Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) o uvoľnenie kapitálových rozpočtových  
prostriedkov z roku 2012 a navýšenie limitu výdavkov o 5 000 eur. Zlúčením s kapitálovými  
zdrojmi z roku 2014 by bol zabezpečený dostatočný objem prostriedkov na nákup servera.  
Ministerstvo tejto žiadosti vyhovelo koncom októbra 2014.  
S ohľadom na plánovaný nákup servera a viazanie rozpočtu z dôvodu dlhovej brzdy  
boli v priebehu roka pozastavené ostatné nákupy výpočtovej techniky spojené s modernizáciu  
a boli uskutočnené len výmeny nefunkčných tlačiarní a skenerov pre zabezpečenie  
vyhovujúcich pracovných podmienok zamestnancov. Až v závere roka, keď Ministerstvo  
svojím rozpočtovým opatrením navýšilo rozpočet bežných výdavkov Kancleárie, mohla byť  
obstaraná ďalšia nevyhnutná obmena používaného hardvéru.  
Kancelária naďalej využíva ako kľúčovú aplikáciu potrebnú pre všetkých  
zamestnancov na spracovanie podnetov, bežných spisov a všetkých doručených, odoslaných  
a interných záznamov, sledovanie ich obehu a vyhľadávanie údajov v elektronickej  
registratúre a archíve informačný systém Fabasoft obstaraný v roku 2002, ktorý bol špecificky  
upravený pre potreby činnosti verejného ochrancu práv. Pretože nebol nikdy aktualizovaný,  
ani iným spôsobom modernizovaný, vyskytujú sa problémy s kompatibilitou aplikácie  
s modernejším softvérom a periférnymi zariadeniami ako tlačiarne či skenery. V tomto stave  
je schopný pracovať len na serveri s operačným systémom Windows 2003 a najvyššia verzia  
kancelárskeho balíka, ktorú je možné použiť na pracovných staniciach je Office 2007. Spolu  
so skutočnosťou, že je inštalovaný na hardvéri obstaranom v roku 2002, ktorý slúži zároveň  
ako aplikačný a dátový server a faktom, že podpora Windows 2003 končí v priebehu roka  
2015, predstavuje jeho prevádzkovanie veľké bezpečnostné riziko. Hoci Kancelária priebežne  
realizuje čiastkové riešenia, aby informačný systém udržala v prevádzkyschopnom stave,  
16  
s ohľadom na objem uložených údajov a zastaralé technológie hrozí havária systému, ktorá  
priamo ohrozuje výkon činností verejného ochrancu práv. Kancelária možný problém  
identifikovala už v roku 2013, kedy žiadala o povolenie prekročenia limitu výdavkov tohto  
rozpočtového obdobia o 150 000 eur určených na obstaranie moderného informačného  
systému a nákup zodpovedajúceho servera. V roku 2014 bola uvedená požiadavka  
zopakovaná ako rozpočtová priorita pre rok 2015, ktorá znova nebola zohľadnená  
v schválenom rozpočte.  
1.2. Správa majetku  
Vozový park Kancelárie tvorí päť služobných osobných motorových vozidiel, z toho  
tri vozidlá sú užívané 12 rokov, jedno vozidlo 10 rokov a vozidlo, ktoré prepravuje ústavného  
činiteľa, 6 rokov. S ohľadom na viazanie rozpočtových prostriedkov boli na vozidlách  
v hodnotenom období zabezpečované len nevyhnutné opravy, údržba a technické kontroly.  
Väčšina majetku štátu v správe Kancelárie bola zaobstarávaná pri vzniku úradu  
verejného ochrancu práv v rokoch 2002 a 2003. Ostatná časť majetku bola nadobudnutá  
priebežne podľa potreby, najmä z dôvodu opakujúcich sa opráv na majetku a technologického  
pokroku.  
K 31. decembru 2014 Kancelária spravovala majetok v celkovej nadobúdacej hodnote  
819 338,40 eur so zostatkovou hodnotou 37 760,46 eur:  
Tabuľka 2  
Nadobúdacia hodnota  
majetku v eurách  
Druh majetku  
Hmotný dlhodobý majetok  
Drobný hmotný majetok  
Dlhodobý nehmotný majetok  
Dopravné prostriedky  
Umelecké diela  
163 127,53  
306 967,43  
141 453,16  
189 085,71  
18 754,57  
SPOLU  
819 338,40  
V roku 2014 sa realizoval nákup majetku nevyhnutného na zabezpečenie pracovných  
povinností v celkovej hodnote 22 239,24 eur vrátane vyššie spomínaného servera za 12 720  
eur.  
Kancelária k 31. decembru 2014 disponovala zásobami materiálu spotrebného  
charakteru v celkovej hodnote 22 953,25 eur, pričom v priebehu roka bol zakúpený do skladu  
materiál v celkovej hodnote 1 752,21 eur (prevažne čistiace potreby, tlačivá, baterky  
do ovládačov, vizitky, osobné ochranné pracovné prostriedky, pečiatky, tonery, umelé poháre,  
kancelárske potreby, material na sťahovanie a pod.) a bol vydaný tovar v celkovej hodnote  
9 162,58 eur. V roku 2014 bol zakúpený tovar spotrebného charakteru v celkovej hodnote  
10 177,99 eur.  
1.3. Správa registratúry a podateľňa  
V hodnotenom období bolo v podateľni Kancelárie zaevidovaných spolu 9 769  
doručených záznamov, poštou, mailom alebo osobne bolo expedovaných 7 505 odoslaných  
záznamov a všetkými zamestnancami Kancelárie bolo založených celkovo 9 104 interných  
záznamov. Elektronická podoba všetkých doručených a odoslaných záznamov je súčasťou  
registratúry.  
V priebehu roka 2014 prebehlo vyraďovacie konanie pre dokumenty, ktorým uplynula  
17  
doba uloženia v období 2006 a 2007, čo predstavovalo spolu 5 412 ks jednotiek typu podnet,  
bežný spis a zberný spis a technicky 914 kg materiálov skartovaných v súlade s platnými  
predpismi.  
2.  
Hospodárenie Kancelárie s pridelenými rozpočtovými prostriedkami  
V súlade so zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 Kancelária  
hospodári v rozpočtovom a účtovnom období 2014 so schváleným rozpočtom vo výške  
1 165 048 eur, určeným na realizáciu bežných a kapitálových výdavkov programu Ochrana  
základných práv a slobôd 06Q.  
Tento rozpočet bol v máji 2014 znížený na sumu 1 117 770 eur dvoma rozpočtovými  
opatreniami – prvým bol znížený o 56 347 eur v dôsledku viazania výdavkov štátneho  
rozpočtu vykonaného Ministerstvom v nadväznosti na opatrenia súvisiace s uplatňovaním  
zákona o rozpočtovej zodpovednosti a ďalším rozpočtovým opatrením zvýšený o 9 069 eur  
určených na zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti s uplatnením nariadení vlády, ktoré  
upravili stupnice platových taríf a platové tarify pre rok 2014.  
V závere roka 2014 bol rozpočet ďalej upravený prostredníctvom dvoch  
rozpočtových opatrení povolené prekročenie limitu výdavkov, na sumu 1 142 570 eur.  
V priebehu rozpočtového roka boli zároveň vykonané presuny prostriedkov  
v organizácii medzi kategóriami poistné, tovary a služby a bežné transfery.  
Tabuľka 3  
Rozpočet k 31. decembru 2014  
schválený  
581 842  
upravený  
588 562  
Mzdy, platy a ost.  
vyrovnania  
poistné  
197 000  
378 456  
3 750  
198 523  
337 943  
3 742  
tovary a služby  
bežné transfery  
kapitálové výdavky  
4 000  
13 800  
Spolu  
1 165 048  
1 142 570  
Výška rozpočtových prostriedkov, oznámená v rozpise záväzných ukazovateľov  
štátneho rozpočtu na rok 2014 zo 17. decembra 2013 a určená na krytie výdavkov kategórie  
odmeňovanie – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania nepostačovala  
na poskytovanie tarifných platov pre 57 zamestnancov podľa organizačnej štruktúry,  
ktorú v súlade s § 27 ods. 6 zákona o verejnom ochrancovi práv vydala verejná  
ochrankyňa práv. Uvedený počet zamestnancov sa odzrkadlil aj v prílohe č. 1 k uzneseniu  
vlády Slovenskej republiky č. 588/2013. S ohľadom na nedostatočné finančné krytie však  
Kancelária ani v roku 2014 nemohla obsadiť všetky miesta podľa organizačnej štruktúry  
a pre nekompletné personálne obsadenie nevykonáva prijímanie a vybavovanie fyzických  
a právnických osôb v regiónoch Slovenskej republiky. Začiatkom roka hrozilo,  
že Kancelária nebude schopná pokryť existujúcu úroveň platov a miezd zamestnancov  
a zároveň zabezpečiť zvýšenie platových taríf pre rok 2014, ktoré schválila vláda. Preto  
vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv rozhodol, že ak sa v priebehu roka uvoľní  
pracovné miesto Kancelária na uvoľnené miesto neprijme náhradu. Výsledkom je, že počet  
právnikov sa opäť znížil.  
18  
Z upraveného rozpočtu 1 142 570 eur bolo k 31. decembru 2014 vyčerpaných  
1 141 759,97 eur. Detailnejší priebeh čerpania finančných prostriedkov v hodnotenom období  
uvádza tabuľka č. 4.  
Tabuľka 4  
Výdavky  
v eurách  
Mzdy, platy a ost.  
vyrovnania  
Upravený  
rozpočet  
Čerpanie  
588 862,00  
588 562  
100,00 %  
99,99 %  
99,78 %  
100,00 %  
99,92 %  
poistné  
198 523  
337 943  
3 742  
198 500,37  
337 167,25  
3 741,62  
tovary a služby  
bežné transfery  
kapitálové výdavky  
13 800  
13 788,73  
Spolu  
1 142 570  
1 141 759,97  
99,93 %  
Priebeh čerpania výdavkov bol z časového hľadiska závislý od lehôt na úhradu nájmu  
za prenájom administratívnych priestorov a služieb s ním spojených a od výplatných  
termínov. Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2014 bolo primerané s ohľadom na finančné  
nároky vyplývajúce z činnosti v hodnotenom období, prijaté úsporné opatrenia a platný  
kalendár úhrad.  
Najvyšší výdavok Kancelárie v oblasti výdavkov na tovary a služby opakovane  
predstavuje nájom administratívnych priestorov a služby s ním spojené. Kancelária  
pokračovala v aktivitách súvisiacich so získaním administratívnych priestorov v objekte,  
ktorý by bol v správe majetku štátu. V priebehu júna 2014 sa Kancelária dohodla so Správou  
služieb diplomatickému zboru, a.s. na nájme nebytových priestorov na Grösslingovej ulici  
v Bratislave. Bola podpísaná a riadne zverejnená zmluva o budúcej zmluve, ktorá definovala  
predbežný rozsah najímaných priestorov, cenu nájmu a výšku zálohových platieb  
za poskytované služby. V priebehu augusta a začiatkom septembra boli v súlade s vyššie  
uvedenou zmluvou o budúcej zmluve prerokované podrobnosti a dňa 5. septembra 2014  
podpísaná zmluva o nájme na obdobie od 1. marca 2015 do 28. februára 2020, ktorá bola  
riadne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Ročné náklady na nájom a služby  
poskytované v prenajatých administratívnych priestoroch klesnú zo 192 077 eur na  
152 119 eur, čo predstavuje zníženie ročných nákladov takmer o 40 000 eur.3 V roku 2015  
bude úspora oproti roku 2014 predstavovať 17 292,35 eur nakoľko zmluvný vzťah  
so spoločnosťou UTAR, spol s r.o. končí dňa 31. marca 2014 a so spoločnosťou SSDZ, a.s.  
začína 1. marca 2015. Marec 2015 je určený na presťahovanie do nových priestorov a úpravu  
a odovzdanie doterajších priestorov.  
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2015 Kancelária požadovala pridelenie  
finančných prostriedkov na realizáciu rozpočtovej priority „Zabezpečenie osvety  
o podmienkach ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike“ s cieľom  
zabezpečiť osvetu prostredníctvom pravidelných vzdelávacích aktivít zameraných  
na najzraniteľnejšie skupiny občanov ako sú deti, mládež a seniori, organizovaných  
na základných, stredných a vysokých školách a v domovoch sociálnych služieb.  
Ďalšou navrhovanou rozpočtovou prioritou bolo „Zabezpečenie podpory regiónov  
v oblasti základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb“, ktorá okrem  
vytvorenia miest prvého kontaktu s občanmi v regiónoch zohľadňovala aj potrebu  
konštruktívnej a priebežnej komunikácie s orgánmi verejnej správy v jednotlivých regiónoch  
3
Súčasne so zmenou prenajímateľa sa znížila prenajímaná plocha, počet parkovacích miest a jednotkové ceny za nájom administratívnych  
priestorov a poskytované služby.  
19  
Slovenska.  
Za významný platobný titul, ktorý sa stal pre rok 2015 rozpočtovou prioritou číslo tri,  
Kancelária považovala doplnenie a modernizáciu informačno-komunikačných technológií –  
automatizovaný systém správy registratúry, ktorý vyhovuje aktuálnym štandardom upravený  
pre špecifické potreby spracovania podnetov podľa zákona o verejnom ochrancovi práv,  
nakoľko v súčasnosti disponuje zastaranou verziou elektronickej registratúry upravenej  
na mieru, ktorá pre opakujúci sa nedostatok pridelených rozpočtových prostriedkov  
nemohla byť aktualizovaná a prispôsobovaná modernému systémovému prostrediu  
od roku 2002.  
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 bol Národnou radou Slovenskej  
republiky schválený 4. decembra 2014. V nadväznosti na tento akt a uznesenie vlády č. 208  
zo dňa 15. októbra 2014 bol Kancelárii v závere roka doručený Rozpis záväzných  
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015. Výška schváleného rozpočtu na rok 2015  
predstavuje 1 179 558 eur, z toho 592 594 eur je určených na mzdy, platy, služobné príjmy  
a ostatné osobné vyrovnania pre 57 zamestnancov určených organizačnou štruktúrou.  
Napriek miernemu zvýšeniu oproti celkovému schválenému rozpočtu 2014  
(+ 14 510 eur) a malému navýšeniu mzdových výdavkov oproti upravenému rozpočtu 2014  
(+ 3 732 eur), ktoré iba v minimálnom rozsahu pokryjú oprávnené zákonné nároky  
existujúcich zamestnancov súvisiace so zmenami platových stupňov, je potrebné opakovane  
konštatovať, že schválený rozpočet neakceptuje žiadnu z rozpočtových priorít  
navrhovaných Kanceláriou a oznámený ukazovateľ rozpočtových prostriedkov určených  
na mzdové výdavky opakovane nepostačuje na poskytovanie tarifných platov pre počet  
zamestnancov podľa organizačnej štruktúry, ktorú v súlade s § 27 ods. 6 zákona  
č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv vydala verejná ochrankyňa práv.  
S ohľadom na nedostatočné finančné krytie Kancelária ani v roku 2015 nebude môcť  
obsadiť všetky miesta podľa aj tak veľmi úspornej organizačnej štruktúry vydanej verejným  
ochrancom práv. Organizačná štruktúra Kancelárie verejného ochrancu práv je v porovnaní  
s ombudsmanskými inštitúciami (napr. aj v porovnaní s krajinami V4) mimoriadne  
poddimenzovaná v pomere k úlohám, či počtu obyvateľov. Najhoršie však je, že na tieto  
prekážky doplatia vždy občania. Pre nedostatočné prostriedky na personálne obsadenie (iba  
jeden právnik v regióne a polovica administratívnej pracovnej sily) nebude Kancelária ani  
v roku 2015 bezprostredne prijímať a vybavovať podnety a podania fyzických osôb  
a právnických osôb v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmavať postupy orgánov  
verejnej správy inak, ako iba počas služobnej cesty z Bratislavy.  
20  
IV. PODMIENKY ČINNOSTI KANCELÁRIE V ROKU 2014  
A NÁVRHY ODPORÚČANÍ VEREJNEJ OCHRANKYNI PRÁV  
PRE NÁRODNÚ RADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
1.  
Podmienky činnosti Kancelárie  
Ústava Slovenskej republiky deklaruje princíp nezávislosti verejného ochrancu práv.  
Je daný nielen spôsobom jeho kreovania, ale aj charakterom jeho vzťahu k jednotlivým  
orgánom štátu. Aj keď je verejný ochranca práv svojím vznikom a určitými vzťahmi viazaný  
na Národnú radu Slovenskej republiky, ktorá ho volí, môže odvolať z funkcie, a ktorú je  
povinný informovať o svojej činnosti, nejde o vzťah subordinácie. Nezávislosť verejného  
ochrancu práv od moci výkonnej by mala byť absolútna.  
Podmienky činnosti verejného ochrancu práv v Slovenskej republike sú do veľkej  
miery limitované výškou finančných prostriedkov určených na jeho činnosť. Podľa § 27  
zákona o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov úlohy spojené s odborným,  
organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv plní Kancelária  
verejného ochrancu práv, ktorá je rozpočtovou organizáciou. Kancelária je súčasťou  
rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa a tak limit výdavkov v procese  
zostavovania rozpočtu verejnej správy navrhuje Ministerstvo financií Slovenskej  
republiky. Kancelária pripravuje rozpis na jednotlivé položky ekonomickej klasifikácie,  
namieta navrhovaný objem finančných prostriedkov a neúspešne žiada o schválenie  
rozpočtových priorít.  
Podľa § 27a zákona o verejnom ochrancovi práv počet zamestnancov Kancelárie  
schvaľuje verejný ochranca práv. Napriek tomu, že počet zamestnancov rozpočtovej  
organizácie pre rok 2014 uvedený v prílohe č. 1 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky  
č. 588/2013 korešponduje s počtom určeným verejným ochrancom práv, výška záväzného  
ukazovateľa mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rok 2014 ani  
po uplatnení rozpočtového opatrenia povolené prekročenie limitu výdavkov pre rok 2014  
v súvislosti so zvýšením platových taríf tento fakt nezohľadnila a z pridelených rozpočtových  
prostriedkov Kancelária nebola schopná doplnenie stavu zamestnancov na požadovaný počet  
realizovať.  
Zásadný problém pre činnosť Kancelárie takmer denne predstavuje fakt, že koncept  
riešenia informačno-komunikačných technológií pochádza z roku 2003. Napriek  
modernizačným aktivitám Kancelárie realizovaným v roku 2013, v ktorých sa pokračovalo  
aj v roku 2014, najmä zastaraný softvér na elektronickú registratúru a správu záznamov  
nevyhovuje zmeneným podmienkam systémového prostredia, čím spôsobuje nestabilitu  
celého informačného systému. Koncepčné riešenie predstavuje investíciu v odhadovanom  
objeme cca 150 000 eur, ktoré Kancelária nemá k dispozícii.  
Na základe týchto faktov je potrebné skonštatovať, že personálne a materiálno-  
technické zabezpečenie činnosti Kancelárie vzhľadom na nedostatočný objem a štruktúru  
pridelených finančných prostriedkov nie je dostatočné. Nedovoľuje usporiadať Kanceláriu  
podľa organizačnej štruktúry tak, ako ju podľa zákona určil verejný ochranca práv  
a v plnom rozsahu nepokrýva náklady na plnenie úloh, ktoré má verejný ochranca práv  
na základe pôsobnosti vyplývajúcej mu z ústavy spôsobom a v rozsahu ustanovenom  
zákonom plniť. Táto realita nekorešponduje s Odporúčaním Parlamentného  
zhromaždenia Rady Európy 1615 (2003)1 o inštitúcii ombudsmana, ani s Rezolúciou  
1959/2013 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o posilnení ombudsmanských  
inštitúcií v Európe.  
21  
2.  
Návrhy odporúčaní verejnej ochrankyni práv pre Národnú radu  
Slovenskej republiky  
1. Vytvoriť podmienky pre realizovanie organizačného poriadku jeho personálnym  
naplnením a pre zriadenie regionálnych Kancelárií verejného ochrancu práv.  
2. V nadväznosti na požadované rozpočtové priority zvážiť možnosť rozpočtového opatrenia  
povolené prekročenie limitu výdavkov roka 2015.  
3. Pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy a určovaní limitu výdavkov Kancelárie  
pre nasledujúce rozpočtové obdobia postupovať v súlade s Odporúčaním Parlamentného  
zhromaždenia Rady Európy 1615 (2003)1 o inštitúcii ombudsmana a s Rezolúciou  
1959/2013 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o posilnení ombudsmanských  
inštitúcií v Európe so zreteľom na rozpočtové požiadavky Kancelárie verejného ochrancu  
práv, ktoré v roku 2015 predloží Ministerstvu financií Slovenskej republiky v procese  
zostavovania Rozpisu východísk návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018.  
22