VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
1396
Správa
verejného ochrancu práv
podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv
v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2014
Predkladá:
Jana Dubovcová
verejný ochranca práv
Bratislava február 2015