Návrh
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je reagovať na novú situáciu, ktorá vznikla od 1. januára 2015 po spustení výplatnej fázy dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia (II. pilier). Ukazuje sa, že aj vzhľadom na výšku dôchodkov, ktoré sporiteľom za ich nasporené sumy ponúkané, je v súčasnosti účasť v II. pilieri pre istú skupinu sporiteľov nevýhodná. V tejto súvislosti návrh zákona umožňuje sporiteľom v II. pilieri prehodnotiť svoje rozhodnutie a vystúpiť z tohto systému v období od 15. marca 2015 do 15. júna 2015. Obdobne ako pri predchádzajúcich otvoreniach II. piliera, bude týmto zákonom umožnený aj vstup do II. piliera.
V snahe zabezpečiť Ústavou Slovenskej republiky garantované základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri rešpektovaní majetkových práv sporiteľov v II. pilieri, sa navrhuje opätovná možnosť voľby sporiteľov realizovať svoje právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe v systéme sociálneho poistenia alebo v dvojpilierovom systéme. Zároveň sa očakáva, že túto možnosť využijú najmä sporitelia, u ktorých najmä z dôvodu veku pri vstupe do II. piliera a príjmových pomerov počas sporiacej fázy nebolo možné objektívne predpokladať, že dvojpilierový systém bude pre nich výhodnejší a ktorí pri zavádzaní II. piliera napriek zverejneným informáciám o tom, za akých podmienok je vhodné do II. piliera vstúpiť a naopak, či z dôvodu subjektívnej neinformovanosti alebo skresleným informáciám, do II. piliera vstúpili.
Vzhľadom na skutočnosť, že výstup z II. piliera nebude podľa vládneho návrhu zákona umožnený fyzickým osobám, ktoré uzavreli zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, je nevyhnutné umožniť vstup a výstup z II. piliera čo najskôr. Legitímne totiž nemožno očakávať, že sporitelia, ktorí splnili podmienky na vyplácanie starobného dôchodku z II. piliera, avšak vzhľadom na svoju nasporenú sumu by chceli využiť možnosť vystúpiť z II. piliera, budú uzatvárať zmluvu o poistení dôchodku alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. Do obdobia otvorenia II. piliera tak nebudú mať prístup k časti svojich dôchodkových príjmov, čím môže byť ohrozené ich základné právo na primerané zabezpečenie v starobe. Je možné, že takíto sporitelia sa ocitnú v hmotnej núdzi, avšak vzhľadom na to, že si neuplatnili zákonné nároky na starobný dôchodok z II. piliera, nebude im poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi. V tejto situácii môže dôjsť pri predmetnej skupine sporiteľov k ohrozeniu základného práva fyzickej osoby v hmotnej núdzi na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok. Prerokovaním vládneho návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa uvedený nežiaduci stav predlžoval a prehlboval.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu
základných ľudských práv a slobôd, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Bratislava 28. januára 2015
Robert Fico, v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter, v.r.
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky