VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: ÚV- 5608/2015
Národnej rady
Slovenskej republiky
1394
Návrh vlády
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky na základe § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
súhlasí
s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1395)
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 28. januára 2015