NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1822/2014
1222a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jozefa Mikuša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jozefa Mikuša a Viliama Novotného na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222).
V zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1479 z 9. decembra 2014 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport;
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh zákona odporučil schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 553 z 13. januára 2015,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport rokoval o návrhu zákona 22. januára 2015. Neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. (Za návrh hlasovali 5 poslanci, proti nebol nikto, zdržali sa 6 poslanci. Počet členov výboru je 13, prítomných bolo 11.),
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci rokoval o návrhu zákona 27. januára 2015. Neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. (Za návrh hlasovali 3 poslanci, proti nebol nikto, zdržali sa 7 poslanci. Počet členov výboru je 13, prítomných bolo 10.);
IV.
Ústavnoprávny výbor prijal tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve zákona sa slová „ktorým sa dopĺňa“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa“.
Obdobná úprava sa vykoná aj v úvodnej vete čl. I.
Vložením nového odseku 11 do § 170 v čl. I dochádza k prečíslovaniu doterajších odsekov, čo treba premietnuť v názve zákona aj ako jeho zmenu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
2.V čl. III druhom bode sa slová „konci pripája“ nahrádzajú slovami „konci vkladá čiarka a pripája“ a za slová „453/2003 Z. z.“ vkladajú slová „o orgánoch štátnej správy
3
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu doplnenie názvu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
3.V čl. V sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Posun termínu účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia legisvakancie a v nadväznosti na dĺžku priebehu legislatívneho procesu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
V.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Výbor NR SR pre sociálne veci dňa 27. januára 2015. Spoločná správa nebola schválená, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Predseda výboru poveril Milana Halúza v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov podať informáciu o výsledkoch prerokovania predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 27. januára 2015
Ján Podmanický v. r.
predseda výboru