Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
54. schôdza výboru
Číslo: CDR- 73/2015
156
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 22. januára 2015
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh predsedu NR SR na určenie gestorského výboru k vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) – prvé čítanie a
A.konštatuje,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov rozhodnutím č. 1373 z 12. januára 2015 určil Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor k prerokovaniu predmetného návrhu zákona
B.určuje
v súlade s § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Ľubomíra Petráka za spravodajcu výboru k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní
C.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o prijatom uznesení.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru podpredseda výboru