ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
93. schôdza
Číslo: CRD-1822/2014
553
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 13. januára 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 553
z 13. januára 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jozefa MIKUŠA a Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222)
___________________________________________________________________________
1.V názve zákona sa slová „ktorým sa dopĺňa“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa“.
Obdobná úprava sa vykoná aj v úvodnej vete čl. I.
Vložením nového odseku 11 do § 170 v čl. I dochádza k prečíslovaniu doterajších odsekov, čo treba premietnuť v názve zákona aj ako jeho zmenu.
2.V čl. III druhom bode sa slová „konci pripája“ nahrádzajú slovami „konci vkladá čiarka a pripája“ a za slová „453/2003 Z. z.“ vkladajú slová „o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu doplnenie názvu zákona.
3.V čl. V sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Posun termínu účinnosti sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia legisvakancie a v nadväznosti na dĺžku priebehu legislatívneho procesu.