PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2487/2014
1347
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. decembra 2014
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona Správny súdny poriadok (tlač 1335), doručený19. decembra 2014
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné
menšiny;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 23. apríla 2015 a v gestorskom výbore do 30. apríla 2015.
Peter P e l l e g r i n i v. r.