Dôvodová správa
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Jana Kiššová a Ľubomír Galko.
Cieľom predloženého návrhu je odstránenie niektorých deformácií podnikateľského prostredia, ktoré bránia podnikať v autobusovej doprave a likvidujú tak konkurenciu skôr, než stihne vzniknúť. V zákone o cestnej doprave sa menia predovšetkým tie ustanovenia, ktoré nepresné, zneužiteľné a dávajú neprimeranú právomoc dopravnému správnemu orgánu. Najpodstatnejšou je zmena v § 10 ods. 3, ktorý podľa navrhovaného znenia taxatívne stanovuje podmienky, kedy sa licencia neudelí, čiže v ostatných prípadoch bude mať licencia nárokovateľný charakter. Ďalej sa zo zákona vypúšťa možnosť dopravného správneho orgánu ukladať žiadateľovi nezmyselné povinnosti, ktoré by mal vyriešiť trh a takisto sa zužuje okruh dôvodov, pre ktoré možno licenciu odňať.
Predložením tohto návrhu zákona predkladatelia sledujú otvorenie konkurenčného prostredia a zabraňujú možnosti zneužitia zákona pri udeľovaní licencií na jednotlivé autobusové linky. Dopravcovia v súčasnosti podľa európskej legislatívy musia spĺňať predpoklady na výkon svojej činnosti a podľa názoru predkladateľov tieto dostatočne chránia spotrebiteľa. Predkladaná novela zákona umožní rozšírenie počtu komerčných autobusových liniek, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu a v konečnom dôsledku kvalitnejšie služby pre spotrebiteľa.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálny vplyv. Návrh zákona má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V bode 1 sa navrhuje nové znenie § 10, predmetom ktorého je nové naformulovanie ustanovení súvisiacich s dopravnou licenciou. Najpodstatnejšou je zmena v § 10 ods. 3, ktorý podľa navrhovaného znenia taxatívne stanovuje podmienky, kedy sa licencia neudelí, čiže v ostatných prípadoch bude mať licencia nárokovateľný charakter. Ďalej sa zo zákona vypúšťa možnosť dopravného správneho orgánu ukladať žiadateľovi povinnosti, ktoré by mal vyriešiť trh (doterajší odsek 4) a takisto sa zužuje okruh dôvodov, pre ktoré možno licenciu odňať (doterajší odsek 10, podľa nového číslovania odsek 8).
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou číslovania odsekov v § 10.
K bodu 3
Vzhľadom na to, že navrhovaným zákonom získava licencia nárokovateľný charakter, vypúšťa sa veta, podľa ktorej zriadiť autobusovú linku a zmeniť trasu autobusovej linky, ktorá presahuje územný obvod toho dopravného správneho orgánu, možno len so súhlasom dopravných správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase autobusovej linky.
K čl. II
S ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť predkladaného návrhu zákona na 1. mája 2015.