Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zohľadňuje doterajšie poznatky z praxe súvisiace s umiestňovaním vysielacích telekomunikačných zariadení.
Žiarenie z vysielacích telekomunikačných zariadení, resp. zo základňových staníc mobilných operátorov a jeho účinky, predmetom viacerých vedeckých štúdií, ktoré preukazujú určitú príčinnú súvislosť medzi intenzitou, dĺžkou žiarenia a niektorými závažnými ochoreniami. Legislatíva viacerých štátov vo svete postupne reaguje na tieto skutočnosti a to rôznymi požiadavkami na úpravu základňových staníc, ich výkon a rozmiestnenie.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je snaha o eliminovanie negatívneho vplyvu žiarenia z vysielacích telekomunikačných zariadení, resp. zo základňových staníc mobilných operátorov. Ako jeden z nástrojov ako eliminovať účinky žiarenia, je umiestňovanie základňových staníc tak, aby ich dlhodobému účinku neboli vystavené najmä obzvlášť ohrozené skupiny obyvateľstva, resp. skupiny obyvateľstva s predpokladom dlhodobého pobytu v budove alebo miestnostiach vystaveným žiareniu napríklad malé deti vo vývoji, žiaci a študenti počas vyučovania, oslabení pacienti počas hospitalizácie, starší a nevládni občania v sociálnych domovoch.
Okrem relevantných výsledkov vedeckých štúdií v oblasti dopadov žiarenia a dynamickej úpravy legislatívy v iných štátoch ako podporný argument uvádzame aj zásadu, ktorá sa uplatňuje v trestnom práve. V trestnom práve platí zásada, že v prípade pochybnosti sa postupuje v prospech obvineného (zásada „in dubio pro reo“). Ak takáto zásada v trestnom práve chráni v mnohých prípadoch obvinených, resp. obžalovaných i zo závažných trestných činov, je na mieste postupovať podľa obdobného princípu v prospech ochrany zdravia a to sprísnením legislatívy v oblasti umiestňovania základňových staníc pre vysielače mobilných operátorov.
Prevádzkovatelia mobilných operátorov niekedy namietajú relevantnosť vedeckých štúdií, ktoré preukazujú priamu súvislosť medzi žiarením a vznikom rakoviny. V dnešnej dobe však nikto nespochybňuje, že samotné žiarenie ovplyvňuje zdravie človeka. Otázka teda nestojí, či žiarenie ovplyvňuje zdravie človeka, ale do akej miery ovplyvňuje zdravie človeka. Prevádzkovatelia mobilných operátorov sa snažia spochybňovať mieru tohto vplyvu.
Ak teda existujú pochybnosti či žiarenie základňových staníc spôsobuje závažné choroby, tak obdobne ako v prípade obvinených, resp. obžalovaných v trestnom práve, je potrebné aplikovať obdobnú zásadu avšak v prospech ochrany zdravia ohrozených skupín obyvateľstva.
V súčasnosti je možné nájsť technické riešenia umiestňovania základňových staníc tak, aby to neohrozovalo zdravie obyvateľstva. Dôvodom, prečo sa tomu mobilní operátori bránia, je vyššia finančná náročnosť. Vyššie finančné náklady súkromných spoločností však nemôžu byť argumentom, prečo vystavovať zdravotnému riziku časť našich obyvateľov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na verejný rozpočet a nebude mať žiadne sociálne vplyvy. Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú žiadne záväzky.
b) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú v predmetnej oblasti žiadne prechodné obdobia.
c) Bezpredmetné.
d) V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona má pozitívny vplyv na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Predmetné ustanovenia zákona ustanovujú zákaz umiestňovať vysielacie telekomunikačné zariadenie podľa odseku 2 v bezpečnostnom pásme budov pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ako aj nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení. Súčasne sa ustanovuje úprava bezpečnostného pásma, ktorým na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vzdialenosťou od budovy podľa odseku 1 a to:
a) 500 m v prípadoch vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu makro stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP väčším ako 50 W a vysielacieho telekomunikačného zariadenia v priamej viditeľnosti. Vysielacie telekomunikačné zariadenie v priamej viditeľnosti, okrem vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu makro stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP väčším ako 50 W, môže byť umiestnené aj do bezpečnostného pásma podľa predchádzajúcej vety, ak vlastník tohto zariadenia doručí obci, v katastrálnom území ktorej sa zariadenie nachádza, znalecký posudok so záverom, že v budovách podľa odseku 1 hustota žiarivého toku S neprekračuje hodnotu 1000 mikroW/m2,
b) 100 m v prípadoch vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu mikro stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP menším ako 50 W, ale väčším alebo rovným 5 W,
c) 20 m v prípadoch vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu pico a nano stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP menším ako 5 W.
V odseku 3 sa ustanovuje povinnosť vlastníka vysielacieho telekomunikačného zariadenia vypracovať projekt diagramu žiarenia, ktorý bude obsahovať diagram žiarenia s uvedením kumulatívnych hodnôt vyžiareného výkonu všetkých nainštalovaných vysielacích telekomunikačných zariadení do jednotlivých azimutov žiarenia. Projekt podľa predchádzajúcej vety je vlastník vysielacieho telekomunikačného zariadenia povinný doručiť obci, v katastrálnom území ktorej sa zariadenie nachádza. Súčasne sa ustanovuje, že projekt diagramu žiarenia podľa tohto odseku je verejne prístupnou informáciou.
K bodu 2
Predmetným ustanovením sa mení § 73 ods. 1 písm. c) v tom zmysle, že sa ustanovuje nová sankcia a to pokuta do výšky 300 000 EUR za nesplnenie alebo porušenie niektorej z povinností ustanovených podľa § 66a ods. 1, 2 a 3 a podľa § 78 ods. 19.
K bodu 3
Do § 78 zákona sa dopĺňa nové prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého je vlastník vysielacieho telekomunikačného zariadenia povinný dať jeho doterajšie umiestnenie do súladu s ustanoveniami § 66a a to v lehote do 31. decembra 2016.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. máj 2015.