NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z .....................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:
㤠66a
(1) Zakazuje sa umiestniť vysielacie telekomunikačné zariadenie podľa odseku 2 v bezpečnostnom pásme budov pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,51a) ako aj nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení.51b)
(2) Bezpečnostným pásmom je priestor vymedzený vzdialenosťou od budovy podľa odseku 1 a to:
a) 500 m v prípadoch vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu makro stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP väčším ako 50 W a vysielacieho telekomunikačného zariadenia v priamej viditeľnosti. Vysielacie telekomunikačné zariadenie v priamej viditeľnosti, okrem vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu makro stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP väčším ako 50 W, môže byť umiestnené aj do bezpečnostného pásma podľa predchádzajúcej vety, ak vlastník tohto zariadenia doručí obci, v katastrálnom území ktorej sa zariadenie nachádza, znalecký posudok so záverom, že v budovách podľa odseku 1 hustota žiarivého toku S neprekračuje hodnotu 1000 mikroW/m2,
b) 100 m v prípadoch vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu mikro stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP menším ako 50 W, ale väčším alebo rovným 5 W,
c) 20 m v prípadoch vysielacieho telekomunikačného zariadenia typu pico a nano stanice s maximálnym vyžiareným kumulatívnym výkonom ERP menším ako 5 W.
(3) Vlastník vysielacieho telekomunikačného zariadenia podľa predchádzajúcich odsekov je povinný vypracovať projekt diagramu žiarenia, ktorý bude obsahovať diagram žiarenia s uvedením kumulatívnych hodnôt vyžiareného výkonu všetkých nainštalovaných vysielacích telekomunikačných zariadení do jednotlivých azimutov žiarenia. Projekt podľa predchádzajúcej vety je vlastník vysielacieho telekomunikačného zariadenia povinný doručiť obci, v katastrálnom území ktorej sa zariadenie nachádza. Projekt diagramu žiarenia podľa tohto odseku je verejne prístupnou informáciou.51c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51a), 51b) a 51c) znejú:
„51a) § 43c ods. 1 písm. g) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
51b) § 43c ods. 1 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
51c) Zákon č. 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
2. § 73 ods. 1 písmeno c) znie :
„c)
§ 21 ods. 2
,
§ 28 ods. 1
,
§ 38 ods. 5 písm. a)
a
c)
,
§ 40 ods. 1 3
,
§ 41
,
§ 42 ods. 4
,
§ 43
ods. 2
,
§ 44 ods. 4
a
5
,
§ 48 ods. 1
,
4
a
5
,
§ 50 ods. 9
,
§ 52 ods. 1
,
§ 54 ods. 3
a
6
,
§ 56 ods. 5
,
§ 57 ods. 10 12
,
§ 58 ods. 5
a
7
,
§ 59 ods. 1
a
3
,
§ 63 ods. 5 7
a
9
,
§ 64 ods. 3
,
5
,
6
a
8
, § 66a ods. 1, 2 a 3, § 78 ods. 19 alebo ustanovení osobitného predpisu,
57)
pokutu do výšky 300 000 eur,“.
3. § 78 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Vlastník vysielacieho telekomunikačného zariadenia je povinný dať jeho doterajšie umiestnenie do súladu s § 66a v lehote do 31. decembra 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015.