DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
V súvislosti s prijatím návrhu zákona sa predpokladá kladný sociálny vplyv, nakoľko sa umožní zamestnancom poberajúcim rodičovský príspevok flexibilne s ním naložiť (s jeho časťou), čím sa posilňujú rodinné väzby. Vplyv na podnikateľské prostredie sa nepredpokladá. Vplyv na rozpočet verejnej správy je takisto neutrálny, s výškou vyplácaných rodičovských príspevkov sa nehýbe, mení sa len čas ich vyplácania.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
-nie je upravená v práve Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné