Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona umožniť, aby rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok, si mohol časť doby čerpania tohto príspevku nevyčerpať v zákonom stanovenej nepretržitej lehote, ale mohol si túto časť, v trvaní maximálne 6 mesiacov, preniesť do budúcnosti a využiť ho podľa svojich potrieb alebo preferencií. Táto jeho (rodičova) možnosť však môže trvať maximálne do dosiahnutia dvanásteho roku veku dieťaťa, na ktoré sa rodičovský príspevok vzťahuje.
Zavádzaná možnosť takéhoto výberu rodičovi umožniť, aby v budúcnosti, hoci aj zaradený v pracovnom procese, mohol tento rodič požiadať o výplatu rodičovského príspevku (jeho časti) a zostať s dieťaťom doma, napríklad v čase letných prázdnin, resp. ich časti. Zamestnávateľovi to neprinesie žiadne výdavky, pretože počas poberania rodičovského príspevku jeho zamestnávateľovi rodičovi nepatrí plat. Na takéhoto zamestnanca sa pozerá, ako by bol na tzv. neplatenom voľne.
Tento návrh zákona tak umožní rodičovi, ktorý poberal rodičovský príspevok podľa doterajších pravidiel, flexibilnejšie prispôsobiť svoje pracovné zaneprázdnenie počas dlhšieho voľna dieťaťa (prázdniny), počas dlhšie trvajúcej choroby, liečenia mimo miesta bydliska a pod.
Návrh zákona je tak pro-rodinne orientovaný, avšak zamestnávateľovi nespôsobí ďalšie dodatočné náklady počas poberania takto vybratého rodičovského príspevku nebude musieť takémuto svojmu zamestnancovi platiť jeho plat.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, ako aj s právom Európskej únie a Európskych spoločenstiev.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa možnosť nevyčerpať celé obdobie vyplácania rodičovského príspevku naraz, ale časť z neho, v trvaní maximálne 6 mesiacov, si preniesť do budúcnosti a v budúcnosti si tento zvyšok aj vyčerpať. Táto možnosť selektívneho čerpania preneseného zvyšku doby vyplácania rodičovského príspevku trvá do doby 12.roku veku dieťaťa, na ktoré sa čerpanie rodičovského príspevku vzťahovalo. (§ 5b ods. 1 a 2)
Oprávnená osoba, ktorá je zamestnancom, je povinná rozhodnutie o čerpaní rodičovského príspevku oznámiť zamestnávateľovi vopred v závislosti od toho, na ako dlho sa rozhodla čerpať rodičovský príspevok. Dĺžka čerpania rodičovského príspevku je na rozhodnutí rodiča možno ho čerpať v dňoch, ale aj v dlhších časových úsekoch. Počas doby čerpania rodičovského príspevku je zamestnávateľ povinný poskytnúť tejto osobe voľno. Na druhej strane je zamestnávateľovi poskytnutý dostatočný čas na to, aby si mohol za zamestnanca čerpajúceho rodičovský príspevok nájsť náhradu. Dĺžka času, v ktorom je rodič povinný uplatniť svoju oznamovaciu povinnosť, závisí do dĺžky času, na ktorý si vyberie svoj rodičovský príspevok. (§ 5b ods. 3)
Oprávnená osoba je tiež povinná svoje rozhodnutie čerpať prenesený rodičovský príspevok oznámiť platiteľovi vopred, aby bolo možné administratívne pripraviť jeho výplatu oprávnenej osobe. Lehoty zhodné s lehotami, ktoré platia pre oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi (rodič tak vykoná jednu aj druhú oznamovaciu povinnosť naraz, nestane sa, že „zabudne“). Platiteľom je príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. (§ 5b ods. 4)
Počas čerpania rodičovského príspevku zamestnancovi nepatrí plat. Jeho pracovné miesto však zostáva zachované a po návrate z čerpania rodičovského príspevku sa zamestnanec na svoje pracovné miesto vracia. Počas trvania poskytnutého voľna zamestnávateľ nie je oprávnený ukladať oprávnenej osobe žiadne pracovné úlohy alebo iné úlohy, ktoré sa normálnych okolností vyplývajú z jej pracovného zaradenia. (§ 5b ods. 5)
Ak je osoba, ktorá sa rozhodne čerpať prenesený rodičovský príspevok, poberateľom dávky v hmotnej núdzi, počas čerpania rodičovského príspevku jej dávka v hmotnej núdzi nepatrí. Zabraňuje sa tak súbehu dávky a rodičovského príspevku. Aj táto osoba však oznamovaciu povinnosť voči platiteľovi rodičovského príspevku (§5b ods. 6).
K Čl. II
Primerane k ustanoveniam, ktorými sa dopĺňa zákon o rodičovskom príspevku, bolo potrebné zmeniť aj ustanovenie doterajšieho § 166 ods. 4 Zákonníka práce; toto doterajšie ustanovenie predpokladá, že zamestnanec si môže dohodnúť so zamestnávateľom dovolenku, pokiaľ to jeho potreby vyžadujú. Keďže však v zákone o rodičovskom príspevku dochádza k podrobnej úprave tohto inštitútu, v novom znení § 166 ods. 4 sa odkazuje práve na túto úpravu.
K Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona na 1. júna 2015.