NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
NÁVRH ZÁKONA
ZÁKON
z ........................ 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 335/2010 Z. z., zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 412/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2012 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 451/2013 Z. z. a zákona č. 184/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za doterajší § 5a sa vkladá nový § 5b, ktorý znie:
㤠5b
(1)Oprávnená osoba si môže preniesť maximálne 6 mesiacov z celkového trvania doby poberania rodičovského príspevku do doby po uplynutí trvania poberania rodičovského príspevku podľa § 3 ods. 2.
(2)Možnosť prenesenia podľa ods. 1 trvá najneskôr do dosiahnutia 12. roku veku dieťaťa.
(3)Oprávnená osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu oznámi zamestnávateľovi výber preneseného rodičovského príspevku
a)v trvaní 1 až 14 dní 14 dní vopred,
b)v trvaní 15 dní až 1 mesiac 1 mesiac vopred a
c)v trvaní viac ako 1 mesiac 2 mesiace vopred.
Zamestnávateľ povinnosť na takto oznámený čas poskytnúť oprávnenej osobe v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu voľno.
(4)Oprávnená osoba je povinná oznámiť výber prenesenej časti rodičovského príspevku platiteľovi v lehotách podľa ods. 3 pred začatím jeho čerpania.
(5)Za dobu výberu rodičovského príspevku osobe v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu nepatrí plat. Zamestnávateľ počas plynutia tejto doby neukladá oprávnenej osobe žiadne pracovné úlohy ani iné povinnosti vyplývajúce z jej pracovného zaradenia. Po uplynutí doby výberu rodičovského príspevku sa oprávnená osoba vracia na svoje pracovné miesto.
(6)Za dobu výberu rodičovského príspevku oprávnenej osobe, ktorá je prijímateľom dávky v hmotnej núdzi, táto dávka nepatrí. Po uplynutí doby výberu rodičovského príspevku sa vyplácanie dávky v hmotnej núdzi automaticky obnovuje. Povinnosť oznámiť čerpanie rodičovského príspevku platiteľovi sa spravuje podľa ods. 4.“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 166 ods. 4 znie:
„(4) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca z práce na dobu a za podmienok stanovených osobitným predpisom1) za účelom výkonu jeho rodičovských práv. Počas tejto doby uvoľnenému zamestnancovi nepatrí plat, resp. alikvotná časť platu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 1 znie:
„1) § 5b zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2015.