1
Pracovný návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z .................2015
o stredných školách
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 48 ods. 1
a
§ 62
ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoprších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Vyhláška upravuje podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách v dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl a ustanovuje zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
§ 2
Zriaďovanie, zrušovanie, delenie a označovanie tried
(1)Na stredných odborných školách možno zriadiť spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločné triedy dennej formy štúdia pre niekoľko príbuzných učebných odborov, ak na vyučovanie odlišných odborných predmetov možno zriadiť skupinu ôsmich žiakov toho istého študijného alebo učebného odboru.
(2)V externej forme štúdia sa zriaďujú triedy s počtom najmenej desať žiakov a najviac 30 žiakov. Ak klesne počet žiakov pod osem, trieda večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia sa na konci školského roku zruší a žiaci sa preradia do inej triedy večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium dištančnou formou štúdia; ak počet študujúcich neklesne pod osem, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú na začiatku školského roka.
(3)Na stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov. Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
(4)Na stredných školách sa triedy jednotlivých ročníkov priebežne označujú rímskymi číslicami od I. do VIII. Triedy jednotlivých ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa môžu označovať latinskými názvami. Paralelné triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena alebo veľkých písmen k rímskej
2
číslici alebo k latinskému názvu. V triednom výkaze, katalógovom liste žiaka, v triednej knihe, na vysvedčení, na výučnom liste a na absolventskom diplome sa jednotlivé ročníky označujú slovami.
§ 3
Organizácia vyučovania
(1)Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže začať o 6.00 hodine. Vyučovanie sa končí najneskôr do 20.00 hodiny; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže skončiť najneskôr do 22.00 hodiny.
(2)Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine je prestávka najmenej 20 minút. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút.
(3)Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách zamestnávateľov a pracoviskách praktického vyučovania rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.
(4)Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy a umeleckej prípravy; bez poludňajšej prestávky môže vyučovanie trvať najviac sedem vyučovacích hodín. V diaľkovej forme štúdia vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem konzultačných hodín.
(5)Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka prvého ročníka a žiaka druhého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka tretieho ročníka piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín.
(6)Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracoviskách zamestnávateľov a pracoviskách praktického vyučovania a vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok.
(7)Na strednej odbornej škole nie je možné organizovať praktické vyučovanie dištančnou formou vzdelávania.
(8)Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.
§ 4
Oslobodzovanie žiakov z vyučovania
(1)Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.
(2)Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy.
(3)Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti.
3
§ 5
Hodnotenie a klasifikácia
(1)Predmetom hodnotenia a klasifikácie je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností žiaka podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu žiaka v príslušnom vyučovacom predmete nesmie mať vplyv správanie sa žiaka.
(2)Riaditeľ strednej školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka, ktoré predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.
(3)Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.
(4)Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľ písomne informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.
§ 6
Súčasti výchovy a vzdelávania
(1)Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách môže byť aj školský výlet. O organizácii týchto súčastí výchovy a vzdelávania stredná škola informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.
(2)Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala.
(3)Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.
(4)Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o učebné odbory, v ktorých dĺžka štúdia je dva roky, v druhom ročníku štúdia. Tento kurz trvá tri dni po šesť hodín.
(5)Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec; organizácia lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom.1) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.
(6)Zdravotnú starostlivosť lyžiarskeho kurzu alebo snoubordingového kurzu zabezpečuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne spôsobilým na výkon zdravotníckeho povolania.2)
(7)Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí
1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
23/2006 Z. z.
, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.
544/2002 Z. z.
o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č.
134/2008 Z. z.
2)
§ 27
a
33 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
296/2010 Z. z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
4
skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.
(8)Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.
§ 7
Externá forma štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách
(1)Na gymnáziách a stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre
a)uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného odboru alebo učebného odboru,
b)uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ strednej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného odboru alebo učebného odboru.
(2)Štúdium v učebných odboroch žiakov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore, a štúdium v študijných odboroch žiakov, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, trvá najmenej jeden rok.
(3)Kombinované štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách sa vykonáva spojením dennej formy štúdia a externej formy štúdia. Denná forma štúdia trvá v jednom školskom roku jeden mesiac až päť mesiacov.
(4)Žiak v externej forme štúdia sa zo správania neklasifikuje.
§ 8
Organizácia štúdia na konzervatóriu
(1)Na konzervatóriu sa vzdelávanie poskytuje dennou formou štúdia. Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno vzdelávanie mimoriadne poskytovať žiakovi, ktorý je žiakom základnej školy a ktorý umelecké nadanie, na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia a na základe komisionálnej skúšky; iným osobám ak nie žiakmi inej strednej školy, bez ohľadu na vek a ukončený stupeň vzdelania. Žiak alebo absolvent hudobného a dramatického konzervatória si môže rozšíriť kvalifikáciu vzdelávaním sa v ďalšom hlavnom odbore štúdia. V jednom ročníku možno študovať len v jednom hlavnom odbore štúdia.
(2)Vzdelávanie na konzervatóriu sa organizuje celodennou formou päť dní v týždni.
(3)Hlavný odbor štúdia alebo hlavné odbory štúdia sa vyučujú individuálne alebo skupinovo. Jednotlivé odborné, umelecké, umelecko-pedagogické a všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú individuálne, skupinovo alebo kolektívne. Počet žiakov v skupinách určujú školské vzdelávacie programy.
(4)Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty.
(5)Súčasťou umeleckého vzdelávania na hudobnom a dramatickom konzervatóriu je aj každodenná umelecká príprava, počas ktorej žiaci samostatne pripravujú umelecký výkon na základe zadaných úloh a pokynov pedagóga. Na tanečnom konzervatóriu sa umelecká príprava vykonáva za prítomnosti pedagóga.
(6)Mimoriadne úspešným žiakom hudobného a dramatického konzervatória môže riaditeľ školy povoliť spojenie dvoch po sebe nasledujúcich ročníkov jedenkrát v priebehu šesťročného štúdia.
5
§ 9
Komisionálne skúšky na konzervatóriu
(1)Podkladom na hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavnom odbore štúdia alebo hlavných odboroch štúdia a v ostatných praktických odborných predmetoch komisionálne skúšky a všetky umelecké produkcie, ktoré sa konajú pred skúšobnými komisiami vymenovanými riaditeľom školy. Komisionálne skúšky sa konajú na konci každého polroka a na konci školského roka v rozsahu určenom učebnými osnovami.
(2)Rozdielová skúška na konzervatóriu slúži na overenie stupňa rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti. Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti pri návrate na štúdium, po prerušení štúdia, pri prestupe z inej školy alebo pri zmene študijného odboru. Na tanečnom konzervatóriu sa skúška z odbornej teoretickej pripravenosti nevykonáva.
(3)Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia.
(4)Ak sa na základe priebežného hodnotenia žiaka v priebehu štúdia na tanečnom konzervatóriu preukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky ustanovené učebnými osnovami, možno ho v prvom ročníku štvrtom ročníku tanečného konzervatória na základe návrhu učiteľa preradiť na druhý stupeň základnej školy.
(5)Žiaka prvého ročníka štvrtého ročníka tanečného konzervatória možno preradiť na druhý stupeň základnej školy aj na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia alebo na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.
§ 10
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú uvedené v prílohe.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
6
Príloha
k vyhláške č. ...../2015 Z. z.
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sú:
a)5310 N zubný technik,
b)5315 N zdravotnícky záchranár,
c)5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
d)5370 M masér,
e)6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,
f)7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
g)7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
h)7902 J 77 gymnázium – šport,
i)skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
j)skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,
k)triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,
l)triedy športových škôl,
m)športové triedy v stredných školách.