1
Pracovný návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z .................2015
o sústave odborov vzdelávania a vecnej pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa
§ 46
zákona č. ....../2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prípave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Sústava odborov vzdelávania
(1)Gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a v učebných odboroch, ktoré sú v sústave odborov vzdelávania.
(2)Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 1.
(3)Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa
a)nižšie stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 2,
b)stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 3.
(4)Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa
a)úplné stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 4,
b)vyššie odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 5.
(5)Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách je uvedená v prílohe č. 6.
(6)Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je uvedená v prílohe č. 7.
§ 2
(1)Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy je uvedený v prílohách č. 2 až 5.
(2)Na stredných zdravotníckych školách pri delení triedy na skupiny v praktickej časti odbornej zložky vzdelávania je najvyšší počet na jedného odborného učiteľa v škole najviac desať žiakov a na praktických cvičeniach v zdravotníckom zariadení najviac šesť žiakov.
(3)V študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktorých obsahom je navrhovanie a tvorivá činnosť výtvarného charakteru, sa vyučovanie uskutočňuje v skupinách s piatimi až deviatimi žiakmi.
(4)Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať na pracoviskách zamestnávateľov alebo pracoviskách praktického vyučovania, môže riaditeľ strednej odbornej školy určiť
2
na jedného učiteľa odbornej praxe alebo na jedného učiteľa umeleckej praxe alebo na jedného majstra odbornej výchovy najviac 40 žiakov.
§ 3
Nadväzujúce formyštúdia
(1)Zoznam študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola organizuje nadstavbové štúdium, je uvedený v prílohe č. 4. Štúdium je najmenej dvojročné.
(2)Pomaturitné štúdium
a)zdokonaľovacie alebo inovačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 3, ktoré trvá najmenej šesť mesiacov,
b)kvalifikačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 3, ktoré trvá najmenej dva roky,
c)špecializačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré trvá najmenej dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1)
d)vyššie odborné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré trvá tri roky.
(3)Zoznam učebných odborov, v ktorých stredná odborná škola organizuje skrátené štúdium, je uvedený v prílohe č. 3. Štúdium je jednoročné alebo dvojročné.
§ 4
Prechodné ustanovenie
Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
1)Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov (oznámenie č.
237/2006 Z.z.
).
3
Príloha č. 1
k vyhláške č. ...../2015 Z. z.
SÚSTAVA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA GYMNÁZIÁCH
Študijný odbor
Kód
Študijný odbor - zameranie
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
1.
7902 J
gymnázium
7902 J
2.
7902 J 74
gymnázium – bilingválne štúdium
7902 J 74
3.
7902 J 77
gymnázium – šport
7902 J 77
4
Príloha č. 2
k vyhláške č. ...../2015 Z. z.
SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROVNA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
Kód
Učebný odbor
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
1. ročník
2. ročník
Poznámka
A.
24
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.
2477 F
obrábanie kovov
2477 F
12
12
2.
2478 F
strojárska výroba
2478 F
12
12
3.
2498 F
technické služby v autoservise
2498 F
10
10
B.
27
TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.
2752 F
výroba úžitkového skla
2752 F
7
7
1), 2)
C.
29
POTRAVINÁRSTVO
1.
2982 F
potravinárska výroba
2982 F
12
12
D.
31
TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.
3161 F
praktická žena
3161 F
12
12
2.
3178 F
výroba konfekcie
3178 F
15
12
3.
3179 F
textilná výroba
3179 F
12
12
E.
32
SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
1.
3282 F
výroba obuvi
3282 F
12
12
2.
3283 F
výroba koženej galantérie
3283 F
12
12
3.
3284 F
kožušnícka výroba
3284 F
12
12
F.
33
SPRACÚVANIE DREVA
1.
3383 F
spracúvanie dreva
3383 F
12
12
G.
36
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.
3686 F
stavebná výroba
3686 F
12
12
H.
45
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
5
1.
4572 F
poľnohospodárska výroba
4572 F
12
12
2.
4579 F
lesná výroba
4579 F
15
12
Vysvetlivky:
1) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá tri roky.
2) V treťom ročníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
6
Príloha č. 3
k vyhláške č. ...../2015 Z. z.
SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
Učebný odbor
Kód
Učebný odbor – zameranie
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov
1. ročník
2. až 3. ročník
Poznámka
A.
21
BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1.
2176 H
mechanik banských prevádzok
2176 H
2153 L, 2414 L 01, 2417 L
9
5
B.
22
HUTNÍCTVO
1.
2275 H
hutník
2275 H
2414 L 03
12
8
2.
2285 H
zlievač
2285 H
2414 L 03, 2414 L 04
12
12
3.
2287 H
modelár
2287 H
2414 L 02, 2414 L 03
2414 L 04, 3347 L
12
12
C.
24
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.
2423 H
nástrojár
2423 H
2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 04,
12
12
2.
2430 H
operátor strojárskej výroby
2430 H
2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 03, 2414 L 04
12
12
3.
2432 H
puškár
2432 H
2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 04, 6403 L
12
12
4.
2433 H
obrábač kovov
2433 H
2414 L 01, 2414 L 02,
2414 L 04
12
12
5.
2435 H
klampiar
6.
2435 H 01
klampiar – strojárska výroba
2435 H 01
2414 L 01, 2414 L 03,
2414 L 04 , 6403 L
12
12
7.
2435 H 02
klampiar – stavebná výroba
2435 H 02
2414 L 01, 2414 L 03, 3659 L, 6403 L
12
12
1)
8.
2439 H
lakovník
2439 H
2414 L 01, 6403 L
12
12
9.
2463 H
hodinár
2463 H
2414 L 01, 2414 L 04,
12
7
7
2675 L 03, 6403 L
10.
2464 H
strojný mechanik
2464 H
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L
12
12
11.
2466 H
mechanik opravár
12.
2466 H 01
mechanik opravár – plynárenské zariadenia
2466 H 01
2414 L 01, 2414 L 04, 2415 L, 2417 L
12
12
13.
2466 H 02
mechanik opravár – stroje a zariadenia
2466 H 02
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L, 3454 L
12
12
14.
2466 H 04
mechanik opravár – lesnéstroje a zariadenia
2466 H 04
2414 L 01, 2414 L 04,
2417 L, 4526 L
10
10
15.
2466 H 10
mechanik opravár – koľajové vozidlá
2466 H 10
2414 L 01, 2414 L 04,2417 L
12
12
16.
2466 H 21
mechanik opravár – hasičskátechnika
2466 H 21
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L
12
10
17.
2487 H
autoopravár
18.
2487 H 01
autoopravár– mechanik
2487 H 01
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L, 2675 L 03, 3757 L, 6403 L
12
10
19.
2487 H 02
autoopravár – elektrikár
2487 H 02
2414 L 04, 2675 L 03,3757 L, 6403 L
12
10
20.
2487 H 03
autoopravár– karosár
2487 H 03
2414 L 01, 2414 L 03
2414 L 04, 6403 L
12
10
21.
2487 H 04
autoopravár– lakovník
2487 H 04
2414 L 01, 2414 L 04, 6403 L
12
10
22.
2488 H
mechanik špecialistaautomobilovej výroby
2488 H
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L
12
12
D.
26
ELEKTROTECHNIKA
1.
2683 H
elektromechanik
2.
2683 H
elektromechanik – silnoprúdová technika
2638 H
2675 L 01, 2675 L 02, 2675 L 03, 6403 L
12
10
3.
2683 H 12
elektromechanik – automatizačná technika
2683 H 12
2675 L 03, 6403 L
12
10
4.
2683 H 13
elektromechanik – telekomunikačná technika
2683 H 13
2675 L 03, 6403 L
12
10
5.
2683 H 14
elektromechanik –oznamovaciaa zabezpečovaciatechnika
2683 H 14
2675 L 03, 2676 L, 6403 L
12
10
6.
2683 H 15
elektromechanik –úžitkovátechnika
2683 H 15
2675 L 01, 2675 L 02,
2675 L 03, 6403 L
12
10
7.
2683 H 17
elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
2683 H 17
2675 L 01, 2675 L 02, 6403 L
12
10
E.
27
TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
1.
2738 H
operátor sklárskej výroby
2.
2738 H 01
operátor sklárskej výroby –výrobadutého a lisovaného skla
2738 H 01
2737 L
10
10
8
3.
2738 H 02
operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov
2738 H 02
2737 L
10
10
4.
2738 H 03
operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla
2738 H 03
2737 L
10
10
5.
2738 H 04
operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
2738 H 05
2737 L, 6403 L
10
10
6.
2738 H 05
operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobnýchpredmetov
2738 H 05
2737 L, 6403 L
10
10
7.
2738 H 06
operátor sklárskej výroby – brúsenie skla
2738 H 06
2737 L
10
10
F.
28
TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.
2866 H
gumár plastikár
2866 H
2890 L
12
12
2)
2.
2877 H
chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby
2877 H
2890 L
12
12
3.
2889 H
chemik
4.
2889 H 01
chemik – chemickotechnologické procesy
2889 H 01
2890 L
12
12
5.
2889 H 04
chemik – spracúvanie kaučuku a plastov
2889 H 04
2890 L
12
12
G.
29
POTRAVINÁRSTVO
1.
2954 H
mäsiar
2954 H
2952 L, 2982 L 01
10
10
2.
2955 H
mäsiar, lahôdkár
2955 H
2952 L, 2982 L 01, 6403 L
10
10
3.
2962 H
pekár
2962 H
2952 L, 6403 L
10
10
4.
2963 H
mlynár a cestovinár
2963 H
2952 L, 2982 L 06
10
10
5.
2964 H
cukrár
2964 H
2952 L, 2982 L 02, 2982 L 07, 6403 L, 6421 L
10
10
6.
2965 H
cukrovinkár pečivár
2965 H
2952 L, 2982 L 02, 6403 L
15
10
7.
2977 H
cukrár kuchár
2977 H
2952 L, 6403 L, 6421 L
10
10
3), 4)
8.
2978 H
cukrár pekár
2978 H
2952 L, 2982 L 02, 6403 L
10
10
3), 4)
9.
2987 H
biochemik
10.
2987 H 01
biochemik – mliekarská výroba
2987 H 01
2982 L 04
12
10
11.
2987 H 02
biochemik – výroba piva a sladu
2987 H 02
2982 L 08
12
10
12.
2987 H 03
biochemik – liehovarnícka výrobaa výroba vína
2987 H 03
2982 L
12
10
H.
31
TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.
3146 H
tkáč
3146 H
3139 L, 6403 L
12
12
2.
3151 H
pletiar
3151 H
3139 L, 6403 L
12
12
3.
3152 H
krajčír
4.
3152 H 01
krajčír – pánske odevy
3152 H 01
3125 L, 6403 L
12
12
9
5.
3152 H 02
krajčír – dámske odevy
3152 H 02
3125 L, 6403 L
12
12
I.
32
SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍNA VÝROBA OBUVI
1.
3250 H
remenár sedlár
3250 H
3248 L, 6403 L
12
12
2.
3251 H
kožušník
3251 H
3248 L, 6403 L
12
10
3.
3274 H
obuvník
3274 H
3248 L, 6403 L
12
10
4.
33
SPRACÚVANIE DREVA
1.
3355 H
stolár
3355 H
3347 L, 3659 L, 6403 L
12
12
2.
3370 H
čalúnnik
3370 H
3347 L, 6403 L
12
12
J.
34
POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1.
3473 H
polygraf
2.
3473 H 06
polygraf – grafik
3473 H 06
3454 L, 6403 L
7
7
3.
3473 H 07
polygraf – tlačiar
3473 H 07
3454 L, 6403 L
7
7
4.
3473 H 08
polygraf – knihár
3473 H 08
3454 L, 6403 L
7
7
K.
36
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.
3661 H
murár
3661 H
3659 L, 6403 L
12
12
2.
3663 H
tesár
3663 H
3659 L, 6403 L
12
12
1)
3.
3668 H
montér suchých stavieb
3668 H
3659 L, 6403 L
12
12
4.
3672 H
kamenár
3672 H
3659 L, 6403 L
12
10
5.
3673 H
kachliar
3673 H
3659 L, 6403 L
12
12
6.
3675 H
maliar
3675 H
3659 L, 6403 L
12
10
7.
3678 H
inštalatér
3678 H
2414 L 01, 3659 L, 6403 L
12
7
8.
3679 H
sklenár
3679 H
3659 L, 6403 L
12
10
9.
3680 H
podlahár
3680 H
3659 L, 6403 L
12
7
10.
3684 H
strechár
3684 H
3659 L, 6403 L
12
7
1)
11.
3688 H
kominár
3688 H
3659 L, 6403 L
12
10
1)
L.
37
DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.
3762 H
železničiar
3762 H
3757 L
12
12
2.
3763 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
3763 H
3756 L
12
10
3.
3766 H
lodník
3766 H
3757 L
12
12
M.
45
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1.
4524 H
agromechanizátor, opravár
4524 H
4512 L, 4526 L, 6403 L
10
10
10
2.
4529 H
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4529 H
4511 L, 4512 L, 6403 L
12
10
3.
4561 H
poľnohospodár
4.
4561 H 01
poľnohospodár – mechanizácia
4561 H 01
4526 L
10
10
5.
4561 H 02
poľnohospodár – farmárstvo
4561 H 02
4512 L
12
12
6.
4561 H 03
poľnohospodár – služby
4561 H 03
4512 L
12
12
7.
4562 H
lesokrajinár
4562 H
4521 L
12
10
8.
4567 H
poľnohospodár pre služby na vidieku
4567 H
nie je určený
12
10
9.
4569 H
viazač – aranžér kvetín
4569 H
4511 L, 6403 L
12
12
10.
4571 H
záhradník
4571 H
4511 L, 6403 L
12
12
11.
4575 H
mechanizátor lesnej výroby
4578 H
4521 L, 6403 L
10
10
12.
4578 H
rybár
4578 H
4508 L, 6403 L
12
7
13.
4580 H
chovateľ
14.
4580 H 02
chov koní a jazdectvo
4580 H 02
4512 L, 6403 L
12
7
15.
4580 H 03
chovateľ – chov oviec
4580 H 03
4512 L, 6403 L
12
10
16.
53
ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
17.
5371 H
sanitár
5371 H
nie je určený
2
2
N.
64
EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
1.
6424 H
manikér – pedikér
6424 H
6403 L, 6423 L
12
8
2.
6444 H
čašník, servírka
6444 H
6403 L, 6421 L
12
10
3.
6445 H
kuchár
6445 H
6403 L, 6421 L
12
10
4.
6451 H
aranžér
6451 H
6403 L, 6411 L
12
10
5.
6452 H
fotograf
6452 H
6403 L, 6411 L
15
12
6.
6456 H
kaderník
6456 H
6403 L, 6426 L
15
10
7.
6460 H
predavač
6460 H
6403 L, 6411 L
12
10
8.
6475 H
technicko-administratívny pracovník
6475 H
6403 L, 6476 L
12
12
9.
6489 H
hostinský, hostinská
6489 H
6403 L, 6421 L
12
10
O.
85
UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
1.
8541 H
umelecký kováč a zámočník
8541 H
6403 L, 8501 L
8
8
2.
8545 H
zlatník a klenotník
8545 H
6403 L, 8501 L
12
10
3.
8551 H
umelecký štukatér
8551 H
6403 L, 8501 L
12
10
4.
8555 H
umelecký rezbár
8555 H
6403 L, 8501 L
8
8
5.
8557 H
umelecký stolár
8557 H
6403 L, 8501 L
8
8
2) Na stredných zdravotníckych školách pri delení triedy na skupiny v praktickej časti časti odbornej zložky vzdelávania je najvyšší počet na jedného odborného učiteľa na praktických cvičeniach v zdravotníckom zariadení najviac šesť žiakov.
11
6.
8559 H
umelecký čalúnnik a dekoratér
8559 H
6403 L, 8501 L
8
8
7.
8564 H
umelecký smaltér
8564 H
6403 L, 8501 L
12
10
8.
8571 H
umelecká vyšívačka
8571 H
6403 L, 8501 L
8
8
9.
8572 H
umelecká čipkárka
8572 H
6403 L, 8501 L
8
8
10.
8573 H
umelecký keramik
8573 H
6403 L, 8501 L
12
10
11.
8576 H
umelecký parochniar a maskér
8576 H
6403 L, 8501 L
12
10
12.
8582 H
umelecký krajčír
8582 H
6403 L, 8501 L
8
8
Vysvetlivky:
1) V treťom ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstraodbornej výchovy.
2) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac šesť žiakov na jedného majstraodbornej výchovy.
3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá štyri roky.
4) Vo štvrtom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
12
Príloha č. 4
k vyhláške č. ...../2015 Z. z.
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
ODDIEL A
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Kód
Študijný odbor – zameranie
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
Poz-
námka
A.
11
FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1.
1140 N
Astronómia
1140 N
1)
B.
21
BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
1.
2157 M
geológia, geotechnika a environmentalistika
2157 M
2)
C.
22
HUTNÍCTVO
1.
2234 M
zlievačstvo
2234 M
2)
2.
2235 M
hutníctvo
2235 M
2)
D.
23
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
1.
2381 M
strojárstvo
2381 M
2)
2.
2387 M
mechatronika
2387 M
2)
E.
26
ELEKTROTECHNIKA
1.
2675 M
elektrotechnika
2675 M
2)
F.
28
TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.
2840 M
biotechnológia a farmakológia
2840 M
2)
2.
2841 M
technológia ochrany a tvorby životného prostredia
2841 M
2)
3.
2848 M
chemická informatika
2848 M
2)
4.
2849 M
kontrolné analytické metódy
2849 M
2)
5.
2885 M
chemická výroba
2885 M
2)
13
1.
3231 M
výroba obuvi a galantérneho tovaru
3231 M
2)
J.
33
SPRACÚVANIE DREVA
1.
3336 M
drevárstvo a nábytkárstvo
2.
3336 M 01
drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo
3336 M
2)
3.
3336 M 02
drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo
3336 M 02
2)
4.
3336 M 04
drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
3336 M 04
2)
5.
3336 M 06
drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov
3336 M 06
2)
K.
34
POLYGRAFIA A MÉDIÁ
1.
3431 M
polygrafia
2.
3431 M 01
polygrafia – polygrafická technológia
3431 M 01
2)
3.
3431 M 02
polygrafia – grafika tlačovín
3431 M 02
2)
4.
3432 M
obalová technika
3432 M
2)
L.
36
STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1.
3650 M
staviteľstvo
3650 M
2)
2.
3692 M
geodézia, kartografia a kataster
3692 M
2)
G.
29
POTRAVINÁRSTVO
1.
2940 M
potravinárstvo
2.
2940 M 01
potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek
2940 M
2)
3.
2940 M 03
potravinárstvo – spracúvanie múky
2940 M 01
2)
4.
2940 M 04
potravinárstvo – kvasná technológia
2940 M 04
2)
5.
2940 M 05
potravinárstvo – spracúvanie mlieka
2940 M 05
2)
6.
2940 M 06
potravinárstvo – spracúvanie mäsa
2940 M 06
2)
7.
2940 M 08
potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve
2940 M 08
2)
8.
2940 M 09
potravinárstvo – kvalitár
2940 M 09
2)
9.
2949 M
výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
2949 M
2)
10.
2951 M
výživa a šport
2951 M
2)
H.
31
TEXTIL A ODEVNÍCTVO
1.
3125 M
odevníctvo
3125 M
2)
2.
3158 M
styling a marketing
3158 M
2)
I.
32
SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
14
M.
37
DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1.
3739 M
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3739 M
2)
2.
3760 M
prevádzka a ekonomika dopravy
3760 M
2)
3.
3765 M
technika a prevádzka dopravy
3765 M
2)
4.
3767 M
dopravná akadémia
3767 M
2)
N.
39
ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
1.
3916 M
životné prostredie
3916 M
2)
2.
3917 M
technické a informatické služby
3.
3917 M 02
technické a informatické služby – v strojárstve
3917 M 02
2)
4.
3917 M 03
technické a informatické služby – v elektrotechnike
3917 M 03
2)
5.
3917 M 04
technické a informatické služby – v chémii
3917 M 04
2)
6.
3917 M 06
technické a informatické služby – v stavebníctve
3917 M 06
2)
7.
3917 M 08
technické a informatické služby v poľnohospodárstve – mechanizácia a doprava
3917 M 08
2)
8.
3917 M 09
technické a informatické služby – zasielateľstvo
3917 M 09
2)
9.
3917 M 10
technické a informatické služby – odevníctvo
3917 M 10
2)
10.
3917 M 11
technické a informatické služby – obuvníctvo
3917 M 11
2)
11.
3917 M 12
technické a informatické služby – spracúvanie dreva
3917 M 12
2)
12.
3918 M
technické lýceum
3918 M
2)
13.
3964 M
ochrana osôb a majetku pred požiarom
3964 M
2)
14.
3965 M
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3965 M
2)
15.
3920 M
polytechnika
3920 M
2)
O.
42
POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I
1.
4210 M
agropodnikanie
2.
4210 M 02
agropodnikanie– poľnohospodárske služby
4210 M 02
2)
3.
4210 M 04
agropodnikanie– farmárstvo
4210 M 04
2)
4.
4210 M 08
agropodnikanie– poľnohospodársky manažment
4210 M 08
2)
5.
4210 M 11
agropodnikanie– agroturistika
4210 M 11
2)
6.
4210 M 13
agropodnikanie– alternatívne poľnohospodárstvo
4210 M 13
2)
7.
4210 M 14
agropodnikanie– chovateľstvo hospodárskych zvierat
4210 M 14
2)
8.
4210 M 16
agropodnikanie–pestovateľstvo
4210 M 16
2)
9.
4210 M 17
agropodnikanie– chov koní a jazdectvo
4210 M 17
2)
10.
4210 M 18
agropodnikanie– kynológia
4210 M 18
2)
11.
4211 M
záhradníctvo
12.
4211 M 16
záhradníctvo – záhradnáa krajinárska tvorba
4211 M 16
2)
13.
4211 M 17
záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo
4211 M 17
2)
15
14.
4211 M 26
záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba
4211 M 26
2)
15.
4215 M
rybárstvo
4215 M
2)
16.
4219 M
lesníctvo
17.
4219 M 01
lesníctvo – lesnícka prevádzka
4219 M 01
2)
18.
4219 M 02
lesníctvo – krajinná ekológia
4219 M 02
2)
19.
4227 M
vinohradníctvo a ovocinárstvo
20.
4227 M 01
vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka
4227 M 01
2)
21.
4227 M 02
vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie
4227 M 02
2)
22.
4227 M 03
vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika
4227 M 03
2)
23.
4228 M
záhradnícka výroba a služby
4228 M
2)
24.
4236 M
ekonomika pôdohospodárstva
4236 M
2)
25.
4243 M
mechanizácia pôdohospodárstva
4243 M
2)
P.
43
VETERINÁRSKE VEDY
1.
4336 M
veterinárne zdravotníctvo a hygiena
2.
4336 M 01
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat
4336 M 01
2), 3)
3.
4336 M 02
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba
4336 M 02
2), 3)
4.
4336 M 03
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat
4336 M 03
2), 3)
5.
4336 M 04
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov
4336 M 04
2), 3)
6.
4336 M 05
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov
4336 M 05
2), 3)
Q.
53
ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
1.
5304 M
asistent výživy
5304 M
2), 4)
2.
5308 M
zdravotnícky laborant
5308 M
2)
3.
5310 N
zubný technik
5310 N
1)
4.
5311 M
farmaceutický laborant
5311 M
2)
5.
5312 M
očný optik
5312 M
2)
6.
5314 M
ortopedický technik
5314 M
2)
7.
5315 N
zdravotnícky záchranár
5315 N
1)
8.
5356 M
zdravotnícky asistent
5356 M
2)
9.
5358 M
zubný asistent
5358 M
2)
10.
5370 M
masér
5370 M
2)
11.
5376 M
masér pre zrakovo hendikepovaných
5376 M
2), 4)
R.
62
EKONOMICKÉ VEDY
1.
6292 N
hospodárska informatika
6292 N
1)
16
S.
63
EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
1.
6308 N
verejná správa
6308 N
1)
2.
6314 N
cestovný ruch
6314 N
1)
3.
6317 M
obchodná akadémia
6317 M
2)
4.
6317 M 74
obchodná akadémia – bilingválne štúdium
6317 M 74
2)
5.
6324 M
manažment regionálneho cestovného ruchu
6324 M
2)
6.
6325 M
ekonomické lýceum
6325 M
2)
7.
6328 M
ekonomické a obchodné služby
6328 M
2)
8.
6329 M
obchodné a informačné služby
9.
6329 M 01
obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy
6329 M 01
2)
10.
6341 M
škola podnikania
6341 M
2)
11.
6352 M
obchod a podnikanie
6352 M
2)
12.
6354 M
služby a súkromné podnikanie
13.
6354 M 01
služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo
6354 M 01
2)
14.
6354 M 04
služby a súkromné podnikanie – marketing
6354 M 04
2)
15.
6355 M
služby v cestovnom ruchu
6355 M
2)
16.
6362 M
kozmetička a vizážistka
6362 M
2)
T.
68
PRÁVNE VEDY
1.
6851 N
sociálno-právna činnosť
6851 N
1)
U.
72
PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
1.
7237 M
informačné systémy a služby
7237 M
2)
V.
76
UČITEĽSTVO
1.
7646 M
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
7646 M
2), 4)
2.
7649 M
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7649 M
2), 4)
3.
7661 M
sociálno-výchovný pracovník
7661 M
2), 4)
4.
7662 M
animátor voľného času
7662 M
2), 4)
5.
7667 N
starostlivosť o seniorov v sociálnych službách
7667 N
1), 4)
W.
82
UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
1.
8221 M
dizajn
2.
8221 M 05
dizajn – priemyselný dizajn
8221 M 05
2), 3)
3.
8221 M 09
dizajn – fotografický dizajn
8221 M 09
2), 3)
4.
8221 M 11
dizajn – grafický a priestorový dizajn
8221 M 11
2), 3)
5.
8221 M 14
dizajn – odevný dizajn
8221 M 14
2), 3)
17
6.
8222 M
úžitková maľba
8222 M
2), 3)
7.
8223 M
úžitková fotografia
8223 M
2), 3)
8.
8233 M
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
9.
8233 M 01
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo
8233 M 01
2), 3)
10.
8233 M 02
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233 M 02
2), 3)
11.
8233 M 03
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov
8233 M 03
2), 3)
12.
8233 M 04
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie
8233 M 04
2), 3)
13.
8234 M
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
8234 M
2), 3)
14.
8235 M
výtvarné spracúvanie skla
15.
8235 M 02
výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla
8235 M 02
2), 3)
16.
8235 M 03
výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla
8235 M 03
2), 3)
17.
8235 M 04
výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla
8235 M 04
2), 3)
18.
8235 M 07
výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie
8235 M 07
2), 3)
19.
8235 M 09
výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky
8235 M 09
2), 3)
20.
8235 M 11
výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže
8235 M 11
2), 3)
21.
8236 M
textilné výtvarníctvo
8236 M
2), 3)
22.
8238 M
ručné výtvarné spracúvanie textílií
8238 M
2), 3)
23.
8240 M
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
8240 M
2), 3)
24.
8244 M
modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
8244 M
2), 3)
25.
8245 M
konzervátorstvo a reštaurátorstvo
26.
8245 M 01
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
8245 M 01
2), 3)
27.
8245 M 02
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov
8245 M 02
2), 3)
28.
8245 M 05
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
8245 M 05
2), 3)
29.
8245 M 07
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
8245 M 07
2), 3)
30.
8245 M 09
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby
8245 M 09
2), 3)
31.
8247 M
ladenie klavírov
8247 M
2), 3)
32.
8248 M
kameňosochárstvo
8248 M
2), 3)
33.
8259 M
animovaná tvorba
8259 M
2), 3)
34.
8260 M
propagačné výtvarníctvo
8260 M
2), 3)
35.
8261 M
propagačná grafika
8261 M
2), 3)
36.
8267 M
štukatérstvo
8267 M
2), 3)
37.
8269 M
tvorba nábytku a interiéru
8269 M
2), 3)
38.
8270 M
scénická kostýmová tvorba
8270 M
2), 3)
39.
8273 M
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
8273 M
2), 3)
40.
8278 M
maskérska tvorba
8278 M
2), 3)
41.
8279 M
dizajn a tvarovanie dreva
8279 M
2), 3)
42.
8283 M
reklamná tvorba
8283 M
2), 3)
18
43.
8288 M
scénické výtvarníctvo
44.
8288 M 01
scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
8288 M 01
2), 3)
45.
8288 M 02
scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba
8288 M 02
2), 3)
46.
8288 M 03
scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba
8288 M 03
2), 3)
47.
8288 M 04
scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba
8288 M 04
2), 3)
48.
8288 M 05
scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva
8288 M 05
2), 3)
49.
8289 M
keramický dizajn
8289 M
2), 3)
50.
8294 M
obrazová a zvuková tvorba
51.
8294 M 01
obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
8294 M 01
2), 3)
52.
8294 M 02
obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia
8294 M 02
2), 3)
53.
8294 M 03
obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
8294 M 03
2), 3)
54.
8295 M
tvorba vitrážového skla a smaltu
8295 M
2), 3)
55.
8296 M
grafický dizajn
8296 M
2), 3)
56.
8297 M
fotografický dizajn
8297 M
2), 3)
57.
8298 M
odevný dizajn
8298 M
2), 3)
X.
92
BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
1.
9210 N
bezpečnostná služba
2.
9210 N 01
bezpečnostná služba – základná policajná príprava
9210 N 01
1), 5)
3.
9210 N 02
bezpečnostná služba – poriadková polícia
9210 N 02
1), 5), 6)
4.
9210 N 03
bezpečnostná služba –doprvná polícia
9210 N 03
5), 6)
5.
9210 N 04
bezpečnostná služba – ochrana objektov
9210 N 04
5), 6)
6.
9210 N 05
bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia
9210 N 05
5), 6)
7.
9210 N 06
bezpečnostná služba – kriminálna polícia
9210 N 06
1), 5), 6)
8.
9210 N 07
bezpečnostná služba – služby osobitného určenia
9210 N 07
5), 6)
9.
9210 N 09
bezpečnostná služba – ochrana určených osôb
9210 N 09
5), 6)
Vysvetlivky:
1)Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č.
245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplneníniektorých zákonov.
2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia,v kóde študijného odboru sa písmeno "M" nahrádza písmenom "N".
3) Študijný odbor nemožno študovať externou formou.
4) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.
5) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odbornýchškolách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
6) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č.
245/2008 Z.z.
19
ODDIEL B
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH S ROZŠÍRENÝM POČTOM HODÍN PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA,KTORÝCH ABSOLVOVANÍM ŽIAK ZÍSKA ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy/učiteľa odbornej praxe
Študijný odbor
Kód
Študijný odbor – zameranie
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
1. ročník
2. až 4. ročník
Poznámka
A.
22
HUTNÍCTVO
1.
2262 K
hutník operátor
2262 K
12
12
1), 2)
B.
24
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
1.
2411 K
mechanik nastavovač
2411 K
12
12
1), 2)
2.
2412 K
mechanik číslicovo riadených strojov
2412 K
12
8
1), 2)
3.
2413 K
mechanik strojov a zariadení
2413 K
12
12
1), 2)
4.
2419 K
operátor ekologických zariadení
2419 K
12
12
1), 2)
5.
2426 K
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K
12
12
1), 2)
6.
2447 K
mechanik hasičskej techniky
2447 K
12
12
1), 2)
C.
26
ELEKTROTECHNIKA
1.
2679 K
mechanik – mechatronik
2679 K
12
10
1), 2), 4)
2.
2682 K
mechanik počítačových sietí
2682 K
12
10
1), 2)
3.
2697 K
mechanik elektrotechnik
2697 K
12
10
1), 2)
D.
28
TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
1.
2859 K
operátor gumárskej a plastikárskej výroby
2859 K
15
12
1), 2)
2.
2860 K
chemik operátor
2860 K
12
12
1), 2)
3.
2880 K
chémia a životné prostredie
2880 K
12
12
1), 2)
4.
2888 K
operátor farmaceutickej výroby
2888 K
12
12
1), 2)
E.
29
POTRAVINÁRSTVO
1.
2960 K
operátor potravinárskej výroby
2960 K
12
12
1), 2)
F.
31
TEXTIL A ODEVNÍCTVO