NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
1363
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ......................... 2015
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy (ďalej len „žiak“),
b)typy stredných odborných škôl,
c)praktické vyučovanie,
d)systém duálneho vzdelávania,
e)overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „spôsobilosť zamestnávateľa“),
f)úpravu vzájomných práv a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní,
g)hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
h)koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,
i)Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „fond“).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)odborným vzdelávaním a prípravou výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,
b)sústavou odborov vzdelávania skupiny odborov vzdelávania,
c)skupinou odborov vzdelávania skupina študijných odborov a skupina učebných odborov,
d)skupinou študijných odborov alebo skupinou učebných odborov skupina zahŕňajúca príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory; súčasťou skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov aj študijné odbory alebo učebné odbory
2
experimentálne overované podľa osobitného predpisu,1)
e)normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti vo forme určenia základných učebných priestorov a základného vybavenia učebných priestorov a vo forme určenia odporúčaných učebných priestorov a odporúčaného vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a pre praktické vyučovanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore,
f)prívlastkom nadväznosť príslušného typu strednej odbornej školy so skupinou odborov vzdelávania, jednotlivými študijnými odbormi alebo jednotlivými učebnými odbormi, v ktorých stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu,
g)praktickým vyučovaním organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností,
h)zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola, ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom žiakovi poskytuje praktické vyučovanie,
i)systémom duálneho vzdelávania časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na
1.zmluvnom vzťahu,
2.výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a
3.financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom,
j)zmluvou o poskytovaní praktického vyučovania zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka podľa § 8,
k)zmluvou o duálnom vzdelávaní zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
l)učebnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
m)dielňou súčasť strednej odbornej školy, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka; dielňou sa na účely tohto zákona rozumie aj iná odborná učebňa určená na výkon praktického vyučovania v strednej odbornej škole, ak to charakter príslušného študijného odboru alebo učebného odboru vyžaduje,
n)pracoviskom praktického vyučovania organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
o)koordináciou odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce proces plnenia úloh orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a zamestnancov pri podpore, plánovaní, inovácii, zabezpečovaní a uskutočňovaní odborného vzdelávania a prípravy.
§ 3
Typy stredných odborných škôl
(1)Typy stredných odborných škôl sú
a)stredná odborná škola s prívlastkom,
b)stredná priemyselná škola s prívlastkom,
1) § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2015 Z. z.
3
c)stredná umelecká škola s prívlastkom,
d)stredná zdravotnícka škola,
e)policajná stredná odborná škola,
f)stredná škola požiarnej ochrany.
(2)Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorých stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom alebo stredná umelecká škola s prívlastkom poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne.
Praktické vyučovanie
§ 4Formy praktického vyučovania
(1)Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe, umeleckej praxe alebo praktického cvičenia.
(2)Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyučovacích hodín za celú dĺžku štúdia príslušného študijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora.
(3)Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora.
(4)Umelecká prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, v ktorom sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v oblasti umenia. Umelecká prax sa vykonáva pod vedením učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.
(5)Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť odborného vyučovacieho predmetu iného ako odborný vyučovací predmet podľa odsekov 2 4. Praktické cvičenie sa vykonáva pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu.
§ 5Spôsob výkonu praktického vyučovania
(1)Žiak na odbornom výcviku, odbornej praxi alebo na umeleckej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. Žiak na praktickom cvičení vykonáva cvičnú prácu.
(2)Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
(3)Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
§ 6Miesto výkonu praktického vyučovania
(1)Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax vykonáva žiak
a)v dielni,
4
b)na pracovisku zamestnávateľa,
c)na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2)Praktické cvičenie vykonáva žiak v strednej odbornej škole. Ak to vyžaduje charakter cvičnej práce, praktické cvičenie sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania.
(3)Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnosť dodržiavať podmienky výkonu praktického vyučovania podľa tohto zákona tým nie je dotknutá.
§ 7Dielňa
(1)Dielňa ako súčasť strednej odbornej školy musí spĺňať požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom.
(2)V dielni sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak žiak
a)nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b)nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, ak tento zákon v § 10 ods. 2 neustanovuje inak.
(3)V dielni žiak vykonáva
a)odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
b)odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
c)umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
§ 8Pracovisko zamestnávateľa
(1)Na pracovisku zamestnávateľa sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak
a)žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni,
b)žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c)zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom,
d)predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a
e)stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(2)Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania obsahuje
a)identifikačné údaje strednej odbornej školy,
b)identifikačné údaje zamestnávateľa,
c)identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa,
d)formu praktického vyučovania,
e)časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
f)deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania,
5
g)počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
h)počet inštruktorov a počet majstrov odbornej výchovy, počet učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe podľa odseku 3,
i)počet majstrov odbornej výchovy, počet učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe podľa odseku 4,
j)spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
k)hmotné zabezpečenie žiaka,
l)finančné zabezpečenie žiaka,
m)opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
n)spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
o)dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3)Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva
a)odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,
b)odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
c)odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
d)umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
(4)Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku zamestnávateľa môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému inštruktor poskytuje informácie je 40 žiakov.
(5)Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania sa uzatvára najmenej na obdobie jedného školského roka. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená, ju možno ukončiť
a)vzájomnou dohodou strednej odbornej školy a zamestnávateľa alebo
b)písomnou výpoveďou strednej odbornej školy alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(6)Stredná odborná škola poskytne rovnopis zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania svojmu zriaďovateľovi. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
(7)Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania.
§ 9Pracovisko praktického vyučovania
(1)Na pracovisku praktického vyučovania sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2)Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva
a)odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,
b)odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
c)odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo
d)umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.
(3)Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci.
6
Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému bude inštruktor poskytovať informácie je 40 žiakov.
Systém duálneho vzdelávania
§ 10
(1)V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
(2)V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.
(3)V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe
a)zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
b)učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.
(4)Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.
(5)V systéme duálneho vzdelávania sa strednej odbornej škole znižuje normatívny objem finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému normatívu na praktické vyučovanie žiaka podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy.2)
§ 11Spôsobilosť zamestnávateľa
(1)Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná právnická osoba, ktorá pôsobnosť v oblasti odborného
2)§ 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
7
vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,3) (ďalej len „stavovská organizácia“) a zástupcovia zamestnávateľov4) (ďalej len „profesijná organizácia“) overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ku ktorému má vecnú pôsobnosť.
(2)Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „komisia“).
(3)Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia pre každý študijný odbor a každý učebný odbor, ku ktorému vecnú pôsobnosť, vedie zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva členov komisie, ktorí overia spôsobilosť konkrétneho zamestnávateľa.
(4)Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje fyzická osoba, ktorá najmenej päť rokov vykonávala povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru.
(5)Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upraví štatút komisie, ktorý vydá príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada vlády“).
§ 12Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)Overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa vykoná po podaní písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa (ďalej len „žiadosť“), ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(2)Žiadosť obsahuje
a)identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)predmet činnosti zamestnávateľa,
c)študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
d)počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
e)identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,
f)predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
g)predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej
3) Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
4)§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
8
praxe alebo
2.potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,
h)predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
i)školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
j)dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.
(3)Prílohou k žiadosti je
a)doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
b)doklad o zabezpečení priestorov a vymedzení priestorov pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
c)čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
d)potvrdenie súdu, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,
e)potvrdenie súdu, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g)výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(4)Žiadateľ, ktorý zamestnáva menej ako desať zamestnancov, môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. b) a c) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie
a)v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
b)v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni a
c)na inom mieste výkonu produktívnej práce.
§ 13Overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)Po doručení žiadosti príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi náležitosti doručenej žiadosti.
(2)Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa § 12 alebo žiadosť iné nedostatky, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote určenej podľa rozsahu zistených nedostatkov. Ak zamestnávateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vráti žiadosť zamestnávateľovi.
(3)Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 12 alebo zamestnávateľ odstránil nedostatky podľa odseku 2, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia do
9
siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti alebo do siedmich pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloží žiadosť na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa § 11 ods. 3, ktorá overí spôsobilosť zamestnávateľa do 60 dní od predloženia žiadosti.
(4)Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie žiadosti.
(5)Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(6)Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, komisia vyhotoví záznam o obhliadke, v ktorom uvedie
a)zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti,
b)zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia alebo
c)že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(7)Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 4 alebo odseku 6 písm. a) zamietne žiadosť písomným oznámením zamestnávateľovi.
(8)Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 6 písm. c) vydá zamestnávateľovi osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“). Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov podľa odseku 6 písm. b).
(9)Osvedčenie obsahuje
a)identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c)študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d)najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e)obdobie platnosti osvedčenia,
f)dátum vydania osvedčenia,
g)podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(10)Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov.
(11)Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie „Pracovisko praktického vyučovania“. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa § 12 ods. 4.
§ 14Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1)Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedčenia písomne oznámi príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho
10
vzdelávania.
(2)Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(3)Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 až 10.
§ 15Zánik spôsobilosti zamestnávateľa
(1)Spôsobilosť zamestnávateľa zaniká
a)uplynutím obdobia platnosti osvedčenia,
b)písomným oznámením zamestnávateľa príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
c)zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou,
1.ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 12,
2.ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5) alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 22,
3.ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo
4.na základe návrhu Štátnej školskej inšpekcie.
(2)Ak spôsobilosť zamestnávateľa zanikla z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, zamestnávateľ môže opätovne podať žiadosť po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy došlo k zrušeniu osvedčenia.
§ 16Zmluva o duálnom vzdelávaní
(1)Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(2)Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje
a)identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)identifikačné údaje strednej odbornej školy,
c)záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,
d)záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
e)študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
f)počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
g)formu praktického vyučovania,
h)miesto výkonu praktického vyučovania,
5) § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
11
i)počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
j)počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1.majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo
2.potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,
k)počet inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,
l)časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
m)spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
n)spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
o)spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
p)spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
q)hmotné zabezpečenie žiaka,
r)finančné zabezpečenie žiaka,
s)spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,
t)spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
u)dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,
v)spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
w)dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3)Súčasťou zmluvy o duálnom vzdelávaní je zoznam
a)majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami zamestnávateľa, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,
c)inštruktorov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(4)Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 5 alebo odseku 6 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.
(5)Zamestnávateľ môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a)samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 31 ods. 2,
b)stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,
12
c)stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5)
d)stredná odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo
e)stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(6)Stredná odborná škola môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a)zriaďovateľ rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej odbornej školy,
b)zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. a) a zamestnávateľ nepožiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14,
c)zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu alebo
d)zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(7)Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 5, teoretické vyučovanie žiakov zabezpečí iná stredná odborná škola,
a)s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
b)ktorú určí príslušný samosprávny kraj po dohode so zamestnávateľom.
(8)Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 6, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola u iného zamestnávateľa, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná škola nemá dielňu spĺňajúcu podmienky podľa § 7 ods. 1, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.
(9)Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.
(10)Zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými strednými odbornými školami. Stredná odborná škola môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými zamestnávateľmi.
(11)Stredná odborná škola poskytne rovnopis zmluvy o duálnom vzdelávaní svojmu zriaďovateľovi. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
(12)Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
§ 17
(1)Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou oznámenia sú
a)základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania,
b)možnosti pracovného uplatnenia,
c)hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
d)kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom,
e)ďalšie informácie určené zamestnávateľom.
13
(2)Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „potvrdenie“).
(3)Potvrdenie obsahuje
a)identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
c)identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
d)záväzok zamestnávateľa pripraviť uchádzača na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na strednú odbornú školu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie podľa osobitného predpisu.6)
§ 18
(1)Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(2)Zamestnávateľ písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy. Zamestnávateľ v písomnej výzve uvedie miesto a čas prerokovania náležitostí učebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyučovania.
§ 19Učebná zmluva
(1)Zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu.
(2)Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka; to neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy podľa odseku 9.
(3)Učebná zmluva obsahuje
a)identifikačné údaje zamestnávateľa,
b)meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,
c)meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
d)identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
e)záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
f)záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
g)študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
h)formu praktického vyučovania,
i)miesto výkonu praktického vyučovania,
j)organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
k)hmotné zabezpečenie žiaka,
6) § 63 ods. 7 a 69 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2015 Z. z.
14
l)finančné zabezpečenie žiaka,
m)spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
n)spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
o)dátum a podpis zmluvných strán.
(4)Učebná zmluva musí mať písomnú formu.
(5)Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa končí dňom, keď
a)žiak prestáva byť žiakom školy,7)
b)žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
c)žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania alebo
d)došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 16 ods. 7 písm. a).
(6)Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.
(7)Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, len ak žiak
a)stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,
b)nastúpil na výkon trestu odňatia slobody,
c)opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa alebo
d)sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave.
(8)Žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, len ak
a)stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje alebo
b)zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.
(9)Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. d) z dôvodov podľa § 16 ods. 6, stredná odborná škola môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakmi novú učebnú zmluvu.
(10)Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia učebnej zmluvy alebo novej učebnej zmluvy podľa odseku 9 zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole a písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Ak došlo k ukončeniu učebnej zmluvy, zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť strednej odbornej škole a príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii.
§ 20Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy
(1)Obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania určujú vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy, ktoré súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2)Vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor, vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor, vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru a vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru vypracúva Ministerstvo školstva,
7) § 91 a 92 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2015 Z. z.
15
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v spolupráci s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru.
(3)Vzorový učebný plán určuje celkový týždenný počet vyučovacích hodín študijného odboru alebo učebného odboru rozpracovaný podľa jednotlivých ročníkov.
(4)Vzorový učebný plán
a)učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 80 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
b)učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
c)študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,
d)študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín.
(5)Vzorová učebná osnova vymedzuje ciele, obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety podľa vzorového učebného plánu príslušného študijného odboru alebo podľa vzorového učebného plánu príslušného učebného odboru.
Zamestnávateľ v procese praktického vyučovania
§ 21
(1)Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, sa vyjadruje k školskému vzdelávaciemu programu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, môže predkladať príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor alebo vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru alebo vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru.
(3)Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo
a)v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b)cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje a
c)pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.
(4)Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.8)
(5)Zamestnávateľ je povinný pravidelne informovať strednú odbornú školu žiaka, ktorý
8)Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16
u neho vykonáva praktické vyučovanie, o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy po dohode so zamestnávateľom.
(6)Zamestnávateľ je povinný pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 5 umožniť vstup na miesto výkonu praktického vyučovania za účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka.
(7)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje organizáciu praktického vyučovania, prevádzku a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa.
(8)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie podľa § 10 ods. 5, ak
a)časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy alebo
b)praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy.
(9)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný bezodkladne oznámiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať podmienky podľa § 12 alebo, že došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(10)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky alebo do skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
§ 22Inštruktor
(1)Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak
a)je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom,
b)dosiahla najmenej
1.stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2.úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3.vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c)vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,
d) preukaz, osvedčenie alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na
17
výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje a
e) potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na
1.zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
2.organizáciu praktického vyučovania,
3.opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4.vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
5.vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor alebo vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax príslušného študijného odboru alebo vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax príslušného učebného odboru, ak bude vykonávať činnosť inštruktora na pracovisku praktického vyučovania a
6.spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
(2)Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.
Stredná odborná škola v procese praktického vyučovania
§ 23
(1)Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu, ak žiaci strednej odbornej školy
a)nevykonávajú praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b)nepripravujú sa v systéme duálneho vzdelávania.
(2)Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so zamestnávateľom, s ktorým uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(3)Stredná odborná škola vypracuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľom, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4)Stredná odborná škola môže predkladať zamestnávateľovi, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor alebo vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru alebo vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru.
(5)Stredná odborná škola je povinná pravidelne informovať zamestnávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca podľa § 21 ods. 5.
(6)Stredná odborná škola môže poskytnúť zamestnávateľovi zodpovedajúci počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
a)majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe
18
alebo
b)potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe.
§ 24Centrum odborného vzdelávania a prípravy
(1)Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak
a)spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
b)zriaďovateľ strednej odbornej školy udelí na to písomný súhlas a
c)rozhodne o tom príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) .
(2)Stredná odborná škola, ktorá oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
a)spolupracuje so zamestnávateľom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
b) odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
c)je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu,9) pripravujúceho na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností súvisiacich s príslušným študijným odborom alebo s príslušným učebným odborom, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu a
d)spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom, ktorý príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vydala na tento účel.
(3)Stredná odborná škola, ktorá oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, na vonkajšom označení uvedie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“.
Žiak v procese praktického vyučovania
§ 25
(1)Žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní
a)podľa časového harmonogramu praktického vyučovania a
b)pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.
(2)Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje.
(3)Žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný dodržiavať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania.
(4)Ak žiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy.10)
(5)Žiak počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti
9)§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
19
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené podľa osobitného predpisu.11)
§ 26
Hmotné zabezpečenie žiaka
(1)Ak žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, zamestnávateľ zabezpečí na svoje náklady
a)osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka a
b)posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.
(2)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej osobitným predpisom.12)
(3)Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na
a)ubytovanie žiaka v školskom internáte,13)
b)cestovné náhrady14) za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.
(4)Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady podľa odsekov 2 a 3.
§ 27
Finančné zabezpečenie žiaka
(1)Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50% 100% z hodinovej minimálnej mzdy;15) pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.
(2)Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov strednej odbornej školy; to neplatí, ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni podľa § 10 ods. 2. Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov zamestnávateľa.
(3)Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(4)Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške
a)65 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu16) pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane,
11)Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)§ 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
13) § 117 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
14)Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
15)§ 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z.
16) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20
b)45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane alebo
c)25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane.
(5)Priemerný prospech žiaka na účely poskytovania motivačného štipendia sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania; priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov. Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú naposledy navštevoval.
(6)Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, môže zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium.
(7)Podnikové štipendium sa poskytuje mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce
§ 28
(1)Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na
a)celoštátnej úrovni a
b)úrovni samosprávneho kraja.
(2)Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni sa zúčastňujú
a) ústredné orgány štátnej správy
1.ministerstvo školstva,
2.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“),
3.Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
4.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
5.Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
6.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
7.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
8.Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
b)samosprávne kraje,
c)stavovské organizácie a profesijné organizácie,
d)združenia odborových zväzov.17)
(3)Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na úrovni samosprávneho kraja sa zúčastňujú
a)samosprávny kraj,
b)okresný úrad v sídle kraja,
c)úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,
d)regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie a zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti,
e)zástupcovia zamestnancov,18)
17)§ 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.
18) § 11a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
21
f)zriaďovatelia19) stredných škôl v samosprávnom kraji.
§ 29
Ministerstvo školstva
(1)Ministerstvo školstva
a)určuje sústavu odborov vzdelávania a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami podľa § 28 ods. 2 písm. a) tretieho až ôsmeho bodu,
b)vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle,
c)vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy a
d)tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
(2)Ministerstvo školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 každoročne vypracúva
a)zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
b)zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré nad rozsah potrieb trhu práce a
c)zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ktorý ku každému v ňom určenému študijnému odboru a učebnému odboru obsahuje aj príslušnú strednú odbornú školu s uvedením počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.
(3)Ministerstvo školstva pri tvorbe zoznamov podľa odseku 2 postupuje podľa
a)analýz a prognóz vývoja na trhu práce,
b)informácie o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov,
c)odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností a
d)regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách.
(4)Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré nad rozsah potrieb trhu práce, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára.
(5)Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 15. septembra.
(6)Ministerstvo školstva môže na návrh zriaďovateľa strednej školy, príslušnej stavovskej organizácie, príslušnej profesijnej organizácie alebo príslušného ministerstva podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého ôsmeho bodu rozhodnúť o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl určeného podľa § 31 ods. 2.
19) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22
§ 30Ďalšie ústredné orgány štátnej správy
(1)Ministerstvo práce zverejňuje v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom školstva dvakrát ročne na svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Súčasťou tejto informácie je aj uplatnenie absolventov strednej odbornej školy na pracovných pozíciách zodpovedajúcich absolvovanému študijnému odboru alebo absolvovanému učebnému odboru.
(2)Ministerstvo zdravotníctva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa § 29 ods. 1 písm. b) a d) a § 32 ods. 2 písm. k).
(3)Príslušné ministerstvo podľa § 28