VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-272/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1363
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava 9. januára 2015