Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec NR SR Martin Chren.
v roku 2006, v rámci napĺňania akčných plánov Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, bol vypracovaný Komplexný audit prekážok v podnikaní na Slovensku, ktorý v časti cestnej dopravy zhodnotil vydávanie dopravných licencií ako problematické a odporučil „prehodnotiť potrebu a podmienky pre udeľovanie dopravných licencií“.
Od roku 2006 sa však podmienky výrazne nezmenili. Vydávanie dopravných licencií, obzvlášť v diaľkovej preprave, je procesom, ktorý pri extrémne nízkej miere transparentnosti vytvára obrovský priestor pre nekontrolovateľnú korupciu zo strany aktuálnych prepravcov, pre zneužívanie dominantného postavenia existujúcich hráčov na trhu a pre zneužívanie „úradníckej pečiatky“ v prospech alebo v neprospech vybraných podnikateľských subjektov, na úkor konkurencie a trhu – a v konečnom dôsledku na úkor cestujúcej verejnosti.
Nástup nových prepravcov v diaľkovej preprave (napríklad nedávny príklad nových vlakových liniek) preukázal jednoznačné pozitíva pre spotrebiteľov i pre štát. v sektore železničnej prepravy sa začala prejavovať konkurencia, a to tak poklesom cien lístkov pre cestujúcu verejnosť, ako aj výrazným zvýšením kvality a komfortu pre cestujúcich. Je to dôkazom základného ekonomického faktu, že konkurencia je dobrá a vedie k znižovaniu cien a k zvyšovaniu kvality. Nástup konkurencie sa pozitívne prejavil dokonca aj na aktivitách štátneho dominantného prepravcu: po rokoch stagnácie a neochoty meniť zabehané spôsoby poskytovania služieb prišiel dokonca i štátny prepravca s inováciami a so zvýšením komfortu pre cestujúcich (nové vozne) na linkách, kde mu vznikol konkurenčný prepravca.
Obdobné pozitívne efekty sa určite prejavia aj v diaľkovej autobusovej doprave, ak umožníme vpustiť viac konkurencie do tejto oblasti. Žiaľ, súčasná platná právna úprava umožňuje účelovo zneužívať existujúci zákon v prospech existujúcich prepravcov a brániť tak zo strany poskytovateľov licencie (samosprávnych krajov) vstupu nových subjektov na trh. Častokrát sa tak deje s využitím rôznych pofidérnych a ľahko vyvrátiteľných argumentov (napríklad, ako v prípade Nitrianskeho kraja, s argumentom, že prístupové cesty nezvládnu nápor zvýšený o prejazd jedného autobusu o hodinu navyše).
Predkladateľ tohto návrhu je presvedčený, že Slovensko je modernou krajinou. Dvadsaťpäť rokov po začiatku transformácie našej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú je načase posilňovať konkurenciu aj v sektoroch, kde doteraz neexistovala.
Návrh na de facto zrušenie licenčného konania automatické pridelenie licencie na diaľkovú autobusovú dopravu tým dopravcom, ktorí sa zaviažu nežiadať žiadnu formu dotácie alebo
podpory na premávku svojich spojov je návrhom posilňujúcim konkurenciu, odstraňujúcim korupciu a netransparentnosť.
Návrh sa dotýka udeľovania licencií pri diaľkovej doprave a netýka sa licencií pre spoje mestskej a prímestskej dopravy. Hoci je predkladateľ presvedčený, že vyššia miera konkurencie by bola prospešná na všetkých úrovniach, uvedomujeme si častkovosť tejto úpravy, ako aj argumenty oponentov návrhu, najmä argument o verejnom záujme (ak by súkromní dopravcovia v rámci novej konkurencie vybrali len najlukratívnejšie linky, dominantným prepravcom by zostali len linky stratové). Hoci je tento argumentdo veľkej miery falošný (na „stratové“ linky poberajú prevádzkovatelia dotácie vo verejnom záujme, zatiaľ čo ich dominantné postavenie im umožňuje dosahovať dnes monopolné zisky z „lukratívnych liniek“ pri nižšej kvalite a vyššej cene, než by bolo trhovo optimálne), uvedomujeme si potrebnú opatrnosť. Preto navrhujeme zjednodušene licenčného konania len na úrovni diaľkovej dopravy, pričom sme ale presvedčení, že pozitívne skúsenosti budú neskôr viesť i k zjednodušeniu licenčného konania aj na úrovni prímestskej a dokonca i mestskej autobusovej dopravy.
Návrh zákona nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy a rozpočty samosprávnych krajov a obcí.
Predložený návrh právnej úpravy nebude mať dopad na životné prostredie. Návrh nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe; návrh nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh predpokladá pozitívny dopad na podnikateľské prostredie a na zamestnanosť. Tiež predpokladá pozitívne sociálne dopady na cestujúcu verejnosť.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Bod 1
Pokiaľ žiadateľ o udelenie dopravnej licencie spĺňa odborné predpoklady na výkon činnosti hromadného dopravcu a disponuje príslušným vybavením (autobusovým parkom), môže požiadať o udelenie dopravnej licencie. Dikcia dnes platného zákona hovorí, že „...udeliť dopravnú licenciu možno, ak...“, teda podľa tejto dikcie nie je na ňu automatický nárok, a to aj za splnenia náležitých predpokladov. V praxi sa ukázalo, že toto spôsobuje problémy pri inom výklade žiadateľov a inom výklade dopravného správneho orgánu. Nóvum navrhovanej úpravy je to, že pokiaľ sa žiadateľ zaviaže nežiadať o žiadnu formu dotácie z rozpočtu
verejnej správy (akéhokoľvek z rozpočtu obce / mesta, samosprávneho kraja a pod.) a zároveň spĺňa iné ďalšie potrebné podmienky, dopravná licencia mu bude udelená automaticky.
Tento postup zjednodušeného licenčného konania sa však týka len žiadostí o udelenie dopravnej licencie pri diaľkovej autobusovej doprave.
Všetky ostatné ustanovenia zákona 10), s výnimkou tých, ktoré znemožňujú toto zjednodušené licenčné konanie, sa na takéhoto žiadateľa, resp. neskôr prevádzkovateľa, vzťahujú rovnako teda držitelia licencie bez ohľadu na to, akým konaním im bola udelená, budú mať ako prevádzkovatelia rovnaké práva a povinnosti.
V prípade, že by prevádzkovateľ, ktorý získal dopravnú licenciu v takomto zjednodušenom konaní, požiadal v budúcnosti o akúkoľvek dotáciu z rozpočtu verejnej správy, bude mu licencia odňatá.
Bod 2
Intertemporálne ustanovenia upravujú postup v začatých licenčných konaniach pred účinnosťou tohto zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. júnu tohto roka.