NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za doterajší § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie:
㤠10a
(1)Ak je žiadateľ o udelenie dopravnej licencie držiteľom povolenia alebo licencie podľa § 10 ods. 3 písm. a), disponuje dostatočnou technickou základňou podľa § 10 ods. 3 písm. d) a v žiadosti o udelenie dopravnej licencie uvedie, že na prevádzkovanie autobusovej linky nežiada a v budúcnosti žiadať nebude náhradu výkonov vo verejnom záujme ani akúkoľvek inú dotáciu z rozpočtov verejnej správy, dopravný správny orgán mu licenciu udelí.
(2)Postup podľa ods. 1 sa týka len žiadosti o udelenie dopravnej licencie na diaľkovú dopravu.
(3)Ustanovenia § 10, s výnimkou ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) a c), platia rovnako.“
(4)Ak držiteľ dopravnej licencie udelenej podľa ods. 1 požiada o náhradu výkonov vo verejnom záujme alebo o akúkoľvek inú dotáciu z rozpočtov verejnej správy vo vzťahu k tejto dopravnej licencii, dopravný správny orgán mu takto udelenú licenciu odníme.
2.Za doterajší § 56a sa vkladá nový § 56b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
Konania o udelenie dopravnej licencie, začaté a právoplatne neukončené do 1. júna 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov. Ak žiadateľ v prebiehajúcom konaní o udelenie dopravnej licencie do 1. júna 2015 doplní svoju žiadosť a splní podmienky podľa § 10a, bude mu udelená licencia podľa § 10a.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2015.