NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
1352
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................. 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).“.
2. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Investičnú pomoc podľa tohto zákona možno poskytnúť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Čl. 1 body 2 až 5 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa odkaz 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
4. Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 5 a 6 znejú:
3) Čl. 2 bod 49 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
5) Čl. 2 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
6) Čl. 2 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
5. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Pri investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) zmluva musí obsahovať identifikačné údaje zmluvných strán, číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, intenzitu a výšku investičnej pomoci, termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci, názov investičného zámeru, výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru, výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru a obdobie, za ktoré sa investičná pomoc poskytuje.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2
6. V § 3 písm. a) prvý bod znie:
„1. podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku na nové výrobky, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby,11a)“.
7. V § 3 písmeno m) znie:
„m) vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje inak; počet zamestnancov znamená počet voľných pracovných jednotiek, a to počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia.“.
8. § 3 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) investičnou pomocou na jedno vytvorené nové pracovné miesto podiel celkovej sumy schválenej investičnej pomoci k celkovému počtu vytvorených nových pracovných miest.“.
9. V § 4 ods. 3 sa slová „najmenej o 50 %“ nahrádzajú slovami „najmenej o 35 %“.
10. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
11. V § 4 ods. 6 sa slová „finančné roky“ nahrádzajú slovami „účtovné obdobia“ a slová „finančnému roku“ nahrádzajú slovami „účtovnému obdobiu“.
12. V § 5 písm. c) sa za slovo „vytvoreniu“ vkladajú slová „najmenej 30“.
13. V § 7 ods. 3 sa slová „najmenej o 50%“ nahrádzajú slovami „najmenej o 35%“.
14. V § 7 ods. 5 sa slová „finančné roky“ nahrádzajú slovami „účtovné obdobia“ a slová „finančnému roku“ nahrádzajú slovami „účtovnému obdobiu“.
15. V § 8 ods. 1 písm. c) a § 9 ods. 1 písm. d) sa slová „odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“.
16. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Žiadateľ k investičnému zámeru priloží
a) formulár na poskytnutie investičnej pomoci
b) popis investičného zámeru, c) doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru, d) finančnú analýzu investičného zámeru, e) zoznam spriaznených osôb,16d)f) analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty, g) záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v Európskom hospodárskom priestore v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu investičného zámeru alebo v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť takúto činnosť do dvoch rokov po skončení investičného zámeru v dotknutej oblasti, h) záväzné vyhlásenie, že nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania
3
investičného zámeru, i) záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)
k) doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,16dc)
l) doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak žiadateľ je zahraničná osoba,16dc)
m) ak ide o právnickú osobu,
1. spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu, 2. stanovy, ak ich akciová spoločnosť, družstvo alebo spoločnosť s ručením obmedzením má.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16dc znie:
16dc) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
17. V § 10 ods. 1 sa slová „do 45 dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“.
18. V § 10 odseky 5 až 9 znejú:
„(5) Posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu finančnej výkonnosti a regionálneho prínosu investičného zámeru. V posudku sa zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(6) Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investícia bude mať významný regionálny prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 20 dní od doručenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), v ktorom uvedie intenzitu investičnej pomoci, formu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Na účely poskytovania investičnej pomoci ministerstvo podľa § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny Slovenskej republiky podľa okresov. Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, zašle návrh na vyjadrenie poskytovateľom investičnej pomoci.
(7) Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, písomné stanoviská, v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci. Súčasťou stanoviska je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí.
(8) Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) alebo investícia nebude mať významný regionálny prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o oblasť cestovného ruchu, konanie o schválenie investičnej pomoci zastaví. Túto skutočnosť žiadateľovi písomne oznámi.
(9) Ak práca na investičnom zámere začne pred podaním investičného zámeru podľa § 9 ods. 1 a 2, na investičnú pomoc nebude oprávnený celý investičný zámer.“.
4
19. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Nariadenie (ES) č. 800/2008.“ nahrádza citáciou „Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.“.
20. V § 11 ods. 1 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 10 dní“.
21. V § 12 ods. 1 sa slová „do 60 dní“ nahrádzajú slovami „do 10 dní“.
22. V § 12 odsek 3 znie:
„(3) Prílohou žiadosti je
a) záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa § 9 ods. 1 a 2,
b) záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)
c) doklad, vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad, že prijímateľ nie je ku dňu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezačalo voči nemu konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
d) doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní; ak prijímateľ nie je žiadateľ, doklad o tom, že voči prijímateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie starší ako 30 dní,
e) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti,
f) záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g) záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a že najneskôr do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere, alebo pri veľkom investičnom projekte20a) najneskôr do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej pomoci začne vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) Čl. 2 bod 52 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
23. V § 13 ods. 3 sa slová „do 15 dní“ nahrádzajú slovami „do 5 dní“.
24. Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:
21) Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie , čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
22) Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie , čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
25. V § 13 ods. 4 a 5 sa slová „so spoločným trhom24)“ nahrádzajú slovami „s vnútorným trhom24)“.
26. § 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 3 alebo odseku 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
5
24a) Čl. 2 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
27. V § 13a ods. 2 a 3 sa slová „so spoločným trhom24)“ nahrádzajú slovami „s vnútorným trhom24)“.
28. § 13a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydaného podľa odseku 1 alebo odseku 2.“.
29. V § 15 ods. 2 sa za slová „technologických zmien“ vkladajú slová „alebo sa pokazilo“.
30. V § 15 ods. 9 písm. a) sa slová „pracovných miest, zásadnej zmene jeho vlastníckej štruktúry“ nahrádzajú slovami „pracovných miest o viac ako 10 %, zmene vlastníckej štruktúry, ktorá nie je vopred oznámená ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.“.
31. V § 15 ods. 10 písm. a) a c) sa slovo „januára“ nahrádza slovom „apríla“.
32. V § 15b ods. 4 sa za slová „investičná pomoc schválená“ vkladá čiarka a slová „na intenzitu investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci alebo na investičnú pomoc na jedno vytvorené nové pracovné miesto“.
33. V § 19 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na posúdenie investičného zámeru, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu rozhodnutia o investičnej pomoci, zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej pomoci.
(2) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu je povinné zverejniť na svojom webovom sídle rozhodnutia vydané podľa § 13, § 13a, § 15b ods. 4 a 6, § 16 ods. 3 do 15 dní od ich vydania.
(3) O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať po skončení investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc.“.
34. Za § 20e sa vkladá § 20f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1) Investičná pomoc schválená do 31. marca 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2015 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(3) Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č.538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona
6
č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z. ,zákona č. 183/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 30a ods. 2 písm. a) sa slová „vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci“ nahrádzajú slovami „podaní investičného zámeru podľa osobitného predpisu120c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120c znie:
„120c) § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 9 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 30a ods. 2 písm. b) sa slová „bolo vydané písomné potvrdenie“ nahrádzajú slovami „bol investičný zámer podaný“.
3. Za § 52zd sa vkladá § 52ze, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52ze
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1) Ustanovenia § 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2015 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu,120a) obsahujúce úľavu na dani; takýto daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 30a predpisu účinného do 31. marca 2015 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a predpisu účinného od 1. apríla 2015.
(2) Nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 2 predpisu účinného od 1. apríla 2015 môže uplatniť len daňovník, ktorému bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané po 31. marci 2015.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.