DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
v článkoch 90, 91, 92, 93, 95, 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1. v smernici Komisie z 2. septembra 2010 2010/61/ES, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru prvýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 233, 3.9.2010).
2. v rozhodnutí Komisie (EÚ) č. 26/2011 zo 14. januára 2011, ktorým sa členským štátom povoľuje prijať určité odchýlky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2011);
3. v rozhodnutí Komisie (EÚ) č. 992/2009 zo 17. decembra 2009 o minimálnych požiadavkách na údaje vkladané do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2009);
4. v nariadení Komisie (EÚ) č. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010);
5. v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011).
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
1. v smernici Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1996 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 02) v znení smernice Rady 2001/26/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 05), smernice Komisie 2004/112/ES (Ú. v. L 367, 14.12.2004), smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2008/54/ES (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008);
2. v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. L 33, 4.2.2006);
3. v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. L 260, 31.9.2008) v znení rozhodnutia Komisie 2009/240/ES (Ú. v. EÚ L 71, 17.3.2009);
4. v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007);
5. v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008);
6. v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009);
7. v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. L 300,14.11.2009);
8. v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú v. EÚ L 300, 14.11.2009).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
- bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrhom zákona sa zjednodušuje spôsob na získanie dopravnej licencie, ktorou sa zriaďuje autobusová linka. Z pohľadu podnikateľov v oblasti cestnej dopravy sa tým zlepšuje podnikateľské prostredie, pričom sa vytvárajú podmienky pre väčšiu konkurenciu medzi jednotlivými dopravcami. V tejto súvislosti existuje odôvodnený predpoklad, že väčšia konkurencia môže mať za následok aj nižšie ceny cestovných lístkov pre spotrebiteľov, čo by malo pozitívne dopady na ich hospodárenie. Zároveň platí, že jednoduchší spôsob získania dopravnej licencie, ktorou sa zriaďuje autobusová linka môže mať za následok väčší počet dopravcov, s čím sa spájajú pozitívne vplyvy na zamestnanosť v oblasti cestnej dopravy.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné