Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je umožniť občanom čo najlepší výber a čo najnižšie ceny lístkov pri cestovaní autobusovou dopravou. Za týmto účelom sa navrhuje zjednodušiť spôsob na získanie dopravnej licencie, ktorou sa zriaďuje autobusová linka, aby sa v oblasti cestnej dopravy mohla zvýšiť konkurencia medzi jednotlivými dopravcami.
V aplikačnej praxi pri udeľovaní dopravných licencií samosprávnymi krajmi ako dopravnými správnymi orgánmi sa totiž vyskytli prípady, kedy k udeleniu dopravnej licencie nedošlo, hoci technické podmienky splnené boli.
Príčina tkvie v podmienke spätej s právne neurčitými pojmami umožňujúcimi príliš široký výklad (záujem dopravného správneho orgánu, záujem obcí, zamestnávateľov alebo verejnosti), vedúci v konečnom dôsledku k tomu, že občania za služby v oblasti cestnej dopravy platia viac, ako by v skutočnosti museli.
Zámer umožniť občanom čo najlepší výber a čo najnižšie ceny je tak imanentne spätý s obmedzením svojvôle pri udeľovaní dopravných licencií, pričom sa vychádza z logiky, že pokiaľ určitý žiadateľ na prepravu cestujúcich vozidlá v primeranej technickej kvalite a sám nie je žiadnym spôsobom financovaný z verejných prostriedkov, tak by mu orgány verejnej moci v zásade nemali znemožňovať činnosť, ktorá priamo zlepšuje kvalitu života občanov ako cestujúcich.
Zvýšenie konkurencie medzi jednotlivými dopravcami priame pozitívne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva a môže tiež stimulovať rast zamestnanosti v oblasti cestnej dopravy ako takej. Po prípadnom prijatí návrhu zákona sa predpokladá nielen jednoduchší vstup nových dopravcov na trh, ale aj znižovanie cien za poskytované služby dopravcami, ktorí v oblasti cestnej dopravy pôsobia už v súčasnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Do procesu udeľovania dopravnej licencie sa zavádza právny nárok na jej získanie po splnení všetkých zákonných podmienok. Doterajší právny stav, kedy by žiadateľ nemal právny nárok na jej udelenie ani po tom, čo by v snahe splniť zákonné podmienky vynaložil nemalé finančné prostriedky, považujeme za nevhodný. Vychádzame pritom z princípov predvídateľnosti práva a materiálnej rovnosti žiadateľov.
K bodu 2
Zo zákonných požiadaviek potrebných na kladné rozhodnutie v konaní o dopravnej licencii sa navrhuje vypustiť požiadavku s právne neurčitými pojmami, ktorá v aplikačnej praxi umožňuje neudeliť licenciu napriek splneniu všetkých ďalších technických podmienok. Medzi tieto právne neurčité pojmy patrí najmä záujem dopravného správneho orgánu a záujem obcí, zamestnávateľov alebo verejnosti“. Máme za to, že širokým výkladom týchto pojmov je možné vylúčiť prakticky akúkoľvek budúcu konkurenciu v oblasti cestnej dopravy, čo má negatívne dôsledky najmä na samotných cestujúcich.
K bodu 3
Doterajšiemu inštitútu súhlasu dopravných správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa so záväzným charakterom sa navrhuje dať charakter poradný. Miestne príslušný dopravný správny orgán bude mať stále povinnosť si vyžiadať vyjadrenia iných dopravných správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa, avšak v nasledujúcich fázach konania bude môcť lepšie prihliadnuť na celkové výhody, ktoré zriadenie autobusovej linky prinesie.
K bodu 4
V prechodných ustanoveniach sa zvýrazňuje, že prebiehajúce konania na udelenie dopravnej licencie sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy, pričom na neskoršiu sa prihliadne vtedy, keď to bude pre žiadateľa výhodnejšie.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. apríla 2015.