NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 3 úvodná veta znie:
„Zriadenie autobusovej linky sa povolí a dopravná licencia sa udelí, ak“.
2. V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
3. V § 51 ods. 1 druhá veta znie:
„Pred zriadením autobusovej linky a pred zmenou trasy autobusovej linky, ktorá presahuje územný obvod tohto dopravného správneho orgánu, si dopravný správny orgán vyžiada vyjadrenie dopravného správneho orgánu rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase autobusovej linky.“
4. Za § 56a sa vkladá nový § 56b, ktorý vrátanie nadpisu znie:
㤠56b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2015
Konania na udelenie dopravnej licencie začaté a právoplatne neukončené pred 31. marcom 2015 sa dokončia podľa doterajších predpisov; na neskoršiu právnu úpravu sa prihliadne, ak je to pre žiadateľa výhodnejšie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.