1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
__________________________________________________
Číslo:
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku a Alojza Přidala
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Bratislava január 2015
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 200/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 574/2009 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 48/2011 Z.z., zákona č. 257/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 512/2011 Z.z., zákona č.251/2012 Z.z., zákona č. 361/2012 Z.z., zákona č. 233/2013 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z. a zákona č. 307/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 100 za písmeno c doplniť nové písmeno d s textom:
d) otcovskú dovolenku.
2.Doplniť nový paragraf 108 nasledovného znenia:
3
Otcovská dovolenka
§ 108
1. Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru
k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní,
má, v čase narodenia dieťaťa jeho manželke, nárok na otcovskú
dovolenku.
2.Otcovská dovolenka je jeden týždeň.
3.Otcovská dovolenka sa musí vyčerpať v čase do jedného mesiaca od narodenia dieťaťa. Za nevyčerpanú otcovskú dovolenku sa náhrada mzdy neposkytuje.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2015.
4
DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Vytvárať priaznivé prostredie pre rodiny s deťmi je najlepšia sociálna politika štátu. Skutočný rozvoj jednotlivcov i blahobyt spoločnosti je dôsledok zdravých, harmonických a fungujúcich rodín.
Cieľom tohto návrhu novely Zákonníka práce je predĺžením zákonnej dovolenky o jeden týždeň manželovi v čase narodenia dieťaťa zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi.
Narodenie dieťaťa v rodine znamená nielen zvýšené výdavky ale i zvýšenú záťaž pre oboch rodičov a tiež nové problémy so zabezpečením rodiny najmä v prípade rodín s deťmi v čase manželkinej neprítomnosti.
Týždeň „otcovskej dovolenky“, ktorú môže zamestnanec čerpať v prvom mesiaci po narodení dieťaťa, je opatrením výrazne zlepšujúcim atmosféru v rodine, pomáha rodičom i pri návrate mamičiek z pôrodnice, a v konečnom dôsledku zlepšuje i atmosféru v spoločnosti.
Návrh je reakciou aj na pretrvávajúci nepriaznivý demografický vývoj v našej krajine.
Dlhšia dovolenka rodiča pomôže najmä v rodinách so školopovinnými deťmi, pretože dĺžka zákonnej dovolenky oboch rodičov v súčte nedosahuje počet voľných dní a prázdnin.
Navrhujú sa aj určité obmedzenia pri čerpaní „otcovskej dovolenky“ v snahe posilniť jej jasný zámer podpora rodiny pri narodení dieťaťa a zamedzenie jej zneužitia /povinnosť jej vyčerpania v lehote do jedného mesiaca od narodenia dieťaťa a neposkytovanie náhrady mzdy v prípade jej nevyčerpania/.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie novely uvedeného zákona bude mať minimálny dopad na štátny rozpočet a verejné financie.
Jeho presnú výšku nie je možné špecifikovať, pretože využitie tohto inštitútu nie je povinné. V prípade, žeby túto možnosť využilo cca 70 % zamestnaných otcov-rodičov z počtu narodených detí v bežnom roku a pri predpoklade, že títo majú mzdu na úrovni cca 70 % priemerného zárobku, finančný dopad by bol v roku 2015 cca 4,5 mil. a v nasledujúcom roku cca 7 mil. €, prevažne na súkromný zamestnávateľský sektor. Výrazne pozitívne účinky z prijatia tohto návrhu sa však určite premietnu aj do zlepšenia pracovnej klímy a vyššej prosperity celého podnikateľského sektoru.
5
Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na zamestnanosť a podnikateľské prostredie ovplyvní skôr pozitívne.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1:
Navrhuje sa rozšíriť nárok zamestnanca na dovolenku o nový titul, popri dovolenke za kalendárny rok, dovolenke za odpracované dni a dodatkovej dovolenke, o otcovskú dovolenku, na ktorú zamestnanec nárok v roku, v ktorom sa jeho manželke narodí dieťa.
K bodu 2 :
Nový § 108 ustanovuje podmienky nároku na otcovskú dovolenku a tiež dĺžku jej trvania - jeden týždeň. Zároveň sa navrhuje lehota na uplatnenie tohto nároku zamestnanca a tiež obmedzenie, že za nevyčerpanie otcovskej dovolenky sa neposkytuje náhrada mzdy.
K čl. II:
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.mája 2015.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
Návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani
v judikatúre Súdu prvého stupňa
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
bezpredmetné