1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
__________________________________________________
Číslo:
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Júliusa Brocku a Alojza Přidala
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Bratislava január 2015
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ............... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 314/2005 Z .z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z., zákona č. 135/2013 Z.z., zákona č. 463/2013 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z. a zákona č. 180/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11, Nezdaniteľné časti základu dane, sa vypúšťa odsek 4.
3
2. V § 11, Nezdaniteľné časti základu dane, doplniť za odsek 3 nový odsek 4 nasledovného znenia:
„(4) Suma nezdaniteľnej časti základu dane vypočítaná podľa odseku 2,3 sa zvyšuje o 1200 € na každé nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti“.
Ostatné odseky sa prečíslujú.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.mája 2015.
4
DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Predkladaný návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov reaguje na nepriaznivú sociálnu situáciu časti rodín s deťmi a tiež na snahy vlády poskytovať efektívnejšiu podporu rodinám s deťmi, s prihliadnutím na nepriaznivý demografický vývoj v SR.
V čase obmedzených verejných zdrojov z dôvodu finančnej krízy, vysokej nezamestnanosti a vysokých nákladov sociálnej politiky štátu sa nepriama podpora rodín s deťmi prostredníctvom daňových opatrení ukazuje ako efektívnejšia forma pomoci, v porovnaní s priamou podporou prostredníctvom rôznych príspevkov a dávok. Nepriama podpora prostredníctvom daňovej legislatívy motivuje k zodpovednejšiemu správaniu jednotlivcov, pomáha vymaniť sa z „pasce chudoby“ a nedá sa zneužívať v porovnaní s jestvujúcim systémom štátnej sociálnej podpory a pomoci. Štát dnes takto kompenzuje rodinám s deťmi zvýšené výdavky prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku a daňovým bonusom na dieťa. Z dôvodu zvýšenia sociálnej súdržnosti a posilnenia zásluhovosti aktívnych rodičov /ktorí majú deti a zároveň sa snažia uživiť ich svojou prácou/ sa javí ako nevyhnutné prepojiť nezdaniteľné minimum s počtom nezaopatrených detí v rodine.
Z uvedených dôvodov navrhujeme zvýšiť sumu nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka v závislosti od počtu nezaopatrených detí v rodine, konkrétne o 1200 na každé dieťa, čo predstavuje zníženie daňovej povinnosti o cca 20 mesačne na jedno nezaopatrené dieťa.
Návrh čiastočne odstraňuje znevýhodnenie aktívnych rodičov viacdetných rodín - pri súčasnom nastavení priebežného dôchodkového piliera - keď sa ich zamestnané deti viac solidarizujú s inými ako vlastnými rodičmi.
Napriek tomu, že vláda a osobitne jej predseda deklarovali verejnosti, že verejné financie sa nebudú konsolidovať na úkor nízkopríjmových resp. chudobných domácností, v roku 2014 výrazne obmedzila uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o nezaopatrené deti, a tým znížila takýmto rodinám príjem / a zvýšila daň z príjmu/ až o cca 60 € mesačne.
Návrh novely zákona o dani z príjmov reaguje na vzniknutú nepriaznivú sociálnu situáciu časti rodín s deťmi tak, že vypúšťa príslušné ustanovenie z § 11 a ruší dnes platné obmedzenie daňovej úľavy na manželku /manžela/.
5
Navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie novely uvedeného zákona bude mať dopad na štátny rozpočet i na verejné financie, pretože sa ním v štartovacej fáze znižuje daňové zaťaženie niektorých rodín s deťmi a tým i príjmy štátneho rozpočtu. Jeho presnú výšku nie je možné teraz špecifikovať. Výsledný efekt z tejto motivačnej legislatívnej zmeny, v spojení s vládou predloženými zmenami v systéme štátnej sociálnej podpory a pomoci, bude pozitívny. Rovnako bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť.
Zrušenie obmedzenia daňovej úľavy na manželku bude mať dopad na štátny rozpočet cca 5 mil. €, taký bol vládou predpokladaný prínos pre ŠR pri zavedení tohto obmedzenia.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1:
Navrhuje sa vypustiť príslušné ustanovenie z § 11 a zrušiť tým dnes platné obmedzenie daňovej úľavy na manželku /manžela/.
K bodu 2:
V § 11 sa znižuje daňové zaťaženie rodín s deťmi tak, že sa suma nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka zvyšuje o 1200 na každé nezaopatrené dieťa, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom.
K čl. II:
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.mája 2015.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
Návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani
v judikatúre Súdu prvého stupňa
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
bezpredmetné