Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ........................2015
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu,
o zozname výrobkov, materiálov a zariadení,
za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu,
a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. z) zákona č. ../2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1Sadzby pre výpočet príspevkovdo Recyklačného fondu
(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len sadzba) pre batérie a akumulátory za kilogram je
a)6,31 EUR, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je menšia ako jeden kilogram,
b)0,27 EUR, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram. .
(2) Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje je 0,07 EUR za kilogram.
(3) Sadzba pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá je 0,27 EUR za kilogram.
(4) Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály je 0,23 EUR za kilogram.
(5) Sadzba pre elektrozariadenia za kilogram je pre
a)veľké domáce spotrebiče
1. chladiace zariadenia ........................... 0,93 EUR,
2. ostatné ................................................ 0,53 EUR,
b)malé domáce spotrebiče .................. 0,66 EUR,
c)informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
1. osobné počítače ................................. 1,66 EUR,
2. ostatné ............................................... 1,33 EUR,
d)spotrebnú elektroniku
1. televízne prijímače ............................ 1,66 EUR,
2. ostatné ................................................ 1,33 EUR,
e)svetelné zdroje
1. neobsahujúce ortuť ............................ 1,33 EUR,
2. obsahujúce ortuť ................................ 1,66 EUR,
f)elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov ................ 0,66 EUR,
g)hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely .................... 0,66 EUR,
h)zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov ......................... 1,33 EUR,
i)prístroje na monitorovanie a kontrolu .................................... 1,33 EUR,
j)predajné automaty ............................. 0,66 EUR.
(6) Sadzba pre výrobky z polyetyléntereftalátu, polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu je 0,17 EUR za kilogram.
(7) Sadzba pre papier a lepenku je 0,02 EUR za kilogram.
(8) Sadzba pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla) je 0,02 EUR za kilogram.
(9) Sadzba pre motorové vozidlo je 66,39 EUR za motorové vozidlo.
(10) Sadzba pre kovové obaly je
a)0,04 EUR za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,
b)0,14 EUR za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové obaly z hliníka a jeho zliatin.
§ 2Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu
Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je uvedený v prílohe.
§ 3Podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondupodľa § 64 ods. 4 zákona
(1) Základnými údajmi o žiadateľovi uvádzanými v žiadosti podľa § 64 ods. 4 zákona (ďalej len žiadosť ) sú
a)obchodné meno alebo iný názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno alebo meno a priezvisko a miesto podnikania alebo adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
b)identifikačné údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa alebo o jeho členoch,
c)názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej žiadateľ účet, a číslo účtu, ktoré používa v súvislosti s výkonom svojej činnosti,
d)predmet činnosti žiadateľa,
e)údaje o činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane jej stručnej charakteristiky,
f)názov a číslo rozhodnutia, ktorým sa povolil výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, a názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
g)údaje o technickej vybavenosti žiadateľa vrátane jej stručnej charakteristiky,
h)údaje o hospodárení žiadateľa a o jeho finančnej situácii,
i)údaje o úverovom zaťažení žiadateľa,
j)údaje o možnostiach zabezpečenia úveru, ak žiadateľ žiada o úver.
(2) Navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu sa v žiadosti uvádza najmä v tomto členení:
a)charakteristika činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, a to najmä vo vzťahu k intenzifikácii alebo rozšíreniu systému nakladania s odpadmi v Slovenskej republike s dôrazom na kapacitné, technické, ekonomické, environmentálne a iné možnosti a zámery žiadateľa, s konkrétnou špecifikáciou použitia požadovaných finančných prostriedkov z jednotlivých sektorov Recyklačného fondu,
b)charakteristika cieľa, ktorý sa realizáciou činnosti dosiahnuť, a to najmä vo väzbe na ciele programov odpadového hospodárstva a komoditné programy sektorov Recyklačného fondu a s ohľadom na existujúce a predpokladané zmluvné vzťahy zabezpečujúce splnenie tohto cieľa a predpokladané prínosy za obdobie minimálne troch rokov kvantifikované množstvom vyzbieraného a vytriedeného odpadu podľa jednotlivých komodít, množstvom zhodnotených odpadov podľa jednotlivých komodít, charakterizované aj spôsobmi zhodnotenia odpadov a projektovanou kapacitou na zhodnotenie odpadov,
c)materiálová, technologická, finančná a iná účasť tretích osôb na činnosti,
d)podiel vlastných zdrojov na financovaní projektu a ich špecifikácia,
e)ďalšie údaje potrebné na preukázanie účelu a spôsobu využitia prostriedkov.
(3) Prílohou k žiadosti
a)je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. e),
1. prehľad existujúcich zmluvných vzťahov žiadateľa súvisiacich s účelom, na ktorý sa prostriedky majú poskytnúť, ktoré dokumentujú postupy v procese nakladania s odpadmi,
2. prehľad o doterajšej činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane dosiahnutých parametrov, napríklad množstvá vyzbieraného, vytriedeného alebo spracovaného odpadu podľa jednotlivých komodít,
3. iné doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. e),
b)je osvedčená kópia rozhodnutia, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. f),
c)je prehľad o vynaložených investičných prostriedkoch súvisiacich so zberom, s triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. g).
(4) Prílohou k žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby s výnimkou obce, okrem príloh podľa odseku 3
a)je výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, výpis zo živnostenského listu alebo iné oprávnenie na podnikanie, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
b)je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. h),
1. účtovná závierka žiadateľa za tri predchádzajúce účtovné obdobia alebo za celú dobu jeho činnosti, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu; účtovná závierka overená audítorom je prílohou k žiadosti, ak je overenie audítorom potrebné podľa osobitného predpisu,
2. údaje v rozsahu súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu peňažných tokov alebo údaje v rozsahu výkazu o príjmoch a výdavkoch k 30. júnu bežného roka, ak sa žiadosť podáva v druhom polroku bežného roka,
3. kópie dokladov o hospodárení, na ktorých základe žiadateľ urobil daňové priznania k dani z príjmov za posledné tri kalendárne roky činnosti žiadateľa alebo za celú dobu jeho činnosti, za ktorú urobil daňové priznania, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu, a doklady potvrdzujúce zaplatenie dane z príjmov za tieto obdobia,
4. prehľad o pohľadávkach a záväzkoch podľa stavu, ktorý nie je starší ako jeden mesiac ku dňu podania žiadosti, a to v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a prehľad o nedobytných pohľadávkach,
5. stručná charakteristika činnosti žiadateľa a vývoja jeho podnikateľských aktivít od začiatku bežného roka a finančný plán žiadateľa najmenej na obdobie splácania úveru vrátane plánu peňažných tokov, ak ide o podnikateľa žiadajúceho o úver,
c)je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. j),
1. doklad potvrdzujúci existenciu vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky ku dňu podania žiadosti, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje; ak je predmetom zábezpeky nehnuteľnosť, prílohou k žiadosti je aj znalecký posudok nie starší ako dva mesiace alebo
2. písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením, alebo
3. záručná listina v prípade bankovej záruky, alebo
4. doklad o poistení predmetu zábezpeky, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje, alebo
5. iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na posúdenie žiadosti.
(5) Prílohou k žiadosti obce okrem príloh podľa odseku 3
a)je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. h),
1. charakteristika rozpočtového hospodárenia žiadateľa v príslušnom rozpočtovom roku,
2. výkaz o plnení príjmov a výdavkov za posledný štvrťrok bežného roka pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka,
3. údaje v rozsahu súvahy za posledný kalendárny polrok pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka, prípadne zoznam pohľadávok a záväzkov za rovnaké obdobia,
4. výkaz príjmov a výdavkov a súvaha za posledné tri kalendárne roky, ak ide o žiadosť o úver,
5. výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o žiadosť o úver,
6. predpoklad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver,
b)je, ak ide o preukázanie údajov uvedených v odseku 1 písm. j),
1. rozpočet na bežný rok schválený obecným zastupiteľstvom,
2. výpis z uznesenia príslušného orgánu obce, ktorý rozhodol o návrhu spôsobu zabezpečenia úveru v prospech Recyklačného fondu,
3. doklady podľa odseku 3 písm. c), ak sú podľa povahy veci potrebné.
(6) Prílohou k žiadosti, ktorou sa preukazuje navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu podľa odseku 2, je
a)projekt činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, s uvedením technickej a ekonomickej špecifikácie a náročnosti činnosti,
b)povolenia štátnych orgánov, ak to charakter činnosti vyžaduje,
c)vybrané časti projektovej dokumentácie, súhrnný rozpočet, úhrnná technická správa, sprievodná správa, situačný výkres, ak to charakter činnosti umožňuje,
d)prehľad o spôsobe výberu dodávateľa prác, materiálov a technológií,
e)zmluva s treťou osobou, ktorá sa má podieľať na činnosti,
f)iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
Záverečné ustanovenia§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu , o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z..
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...... 2015.
................................ v. r.
Príloha
k vyhláške č. ........ Z. z.
ZOZNAM VÝROBKOV, MATERIÁLOV A ZARIADENÍ, ZA KTORÉ SA PLATÍ PRÍSPEVOK DO RECYKLAČNÉHO FONDU
A. Batérie a akumulátory podľa § ...... zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 8506
Galvanické články a batérie:
8506 10
- Na báze oxidu manganičitého
8506 30
- Na báze oxidu ortuťnatého
8506 40
- Na báze oxidu strieborného
8506 50
- Lítiové
8506 60
- Zinkovzdušné
8506 80
- Ostatné galvanické články a batérie
ex 8507
Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlým prierezom(vrátane štvorcového):
8507 10
- Olovené, používané na štartovanie piestových motorov
8507 20
- Ostatné olovené akumulátory
8507 30
- Niklo-kadmiové
8507 40
- Fero-niklové
8507 80
- Ostatné akumulátory
B. Minerálne a mazacie oleje podľa § ........ zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
2709 00
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové:
ex 2710 2710 19 71
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje: --- Ťažké oleje: --- Mazacie oleje; ostatné oleje: --- Určené na špecifické spracovanie
2710 19 81
--- Na iné účely: --- Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
2710 19 83
--- Kvapaliny na hydraulické účely
2710 19 87
--- Prevodové oleje a redukčné oleje
2710 19 91
--- Oleje používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 19 93
--- Elektrické izolačné oleje
2710 19 99
--- Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje
C. Pneumatiky podľa § ........ zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
4011
Nové pneumatiky z gumy
4012
Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy, plné obruče alebo nízkotlakové plášte, behúne plášťa pneumatiky okrem ochranných vložiek do ráfika pneumatiky
4008 29 90
Ostatné
D. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § ........ zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 4811
Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté, impregnované, potiahnuté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položkách 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka:
4811 51 00 4811 59 00
- Papier a lepenka, natreté, impregnované alebo potiahnuté plastmi (okrem lepidiel): -- Bielený, s plošnou hmotnosťou väčšou ako 150 g/m2 -- Ostatný
E. Kovové obaly podľa § ...... zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 72. kapitola
Železo a oceľ
7211
Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté (oceľová viazacia páska)
7212
Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté (oceľová viazacia páska)
7211 23 99
Ostatné oceľová viazacia páska
ex 73. kapitola
Výrobky zo železa alebo z ocele
7310
Cisterny, sudy, bubny, plechovky, škatule a podobné nádoby na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného a skvapalneného plynu), zo železa alebo z
ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo s tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:
7310 10 00
S objemom 50 l alebo väčším (okrem 50 l a viac nerezových sudov na nápoje, kovových kadí, cisterien a bubnov)
S objemom menším ako 50 l:
7310 21
Plechovky uzavierané spájkovaním alebo lemovaním:
7310 21 11
Plechovky určené na konzervovanie potravín
7310 21 19
Plechovky určené na konzervovanie nápojov
Ostatné, z plechov alebo fólií s hrúbkou:
7310 21 91
Menšou ako 0, 5 mm
7310 21 99
0, 5 mm alebo väčšou
7310 29
Ostatné:
7310 29 10
Z plechov alebo fólií s hrúbkou menšou ako 0, 5 mm
7310 29 90
Z plechov alebo fólií s hrúbkou 0, 5 mm alebo väčšou (okrem nerezových sudov na nápoje s objemom menším ako 50 l)
7317 00 90
Ostatné: spony pre viazacie pásky
ex 76. kapitola
Hliník a predmety z hliníka
7607
Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0, 2 mm (bez podložky)
7607 19 99
Ostatné (hliníkové misky, potravinové obaly s hrúbkou nad 0, 02 mm)
ex 7612
Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (okrem sudov a barelov) vrátane pevných alebo stlačených valcovitých zásobníkov na akékoľvek materiály (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s obsahom nepresahujúcim 300 l, tiež vystrojené vložkou alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:
7612 10 00
Stlačiteľné, valcovité zásobníky
7612 90
Ostatné:
7612 90 20
Druh nádob používaných na aerosóly
7612 90 98
-- Ostatné s objemom:-- Menším ako 50 litrov
7613 00 00
Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn (s objemom menším ako 10 l) do hmotnosti 500 g
7616 99 90
Ostatné:Hliníkové obaly pre kozmetický a drogistický tovar
ex 83. kapitola
Rôzne výrobky zo základných kovov
8309
Zátky, viečka a uzávery fliaš (okrem korunkových uzáverov), vrchnáky so závitom a iné príslušenstvo obalov zo základných kovov
8309 90
Ostatné:
8309 90 10
Kapsle z hliníka (hliníkové zátky, uzávery, veká a príklopy, ktoré sú súčasťou obalov) s priemerom presahujúcim 21 mm
8309 90 90
Ostatné (liate hliníkové výrobky také ako tabatierky, kozmetické škatuľky a obaly alebo pudrenky)
ex 96. kapitola
Rôzne výrobky
9616
Toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov; labutienky a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov:
9616 10
Toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov:
9616 10 10
Toaletné rozprašovače
9616 10 90
Rozprašovacie zariadenia a hlavy na ne z kovov
F. Elektrozariadenia podľa § ...... zákona
Kategória č. 1
Veľké domáce spotrebiče
1.1.
Chladiace zariadenia
1.1.1.
Veľké chladiarenské spotrebiče
1.1.2.
Chladničky
1.1.3.
Mrazničky
1.1.4.
Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.2.
Ostatné
1.2.1.
Práčky
1.2.2.
Sušičky
1.2.3.
Umývačky riadu
1.2.4.
Sporáky a rúry na pečenie
1.2.5.
Elektrické sporáky
1.2.6.
Elektrické varné dosky
1.2.7.
Mikrovlnné rúry
1.2.8.
Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.2.9.
Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.2.10.
Elektrické radiátory
1.2.11.
Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.2.12.
Elektrické ventilátory
1.2.13.
Klimatizačné zariadenia
1.2.14.
Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
Kategória č.2
Malé domáce spotrebiče
2.1.
Vysávače
2.2.
Čističe kobercov
2.3.
Iné spotrebiče na čistenie
2.4.
Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5.
Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6.
Hriankovače
2.7.
Fritézy
2.8.
Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9.
Elektrické nože
2.10.
Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11.
Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12.
Váhy
Kategória č. 3
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1.
Osobné počítače
3.1.1.
Servery
3.1.2.
Minipočítače
3.1.3.
Osobné počítače vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.4.
Laptopy vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.5.
Notebooky
3.1.6.
Elektronické diáre
3.1.7.
Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
3.2.
Ostatné
3.2.1.
Tlačiarne
3.2.2.
Kopírovacie zariadenia
3.2.3.
Elektrické a elektronické písacie stroje
3.2.4.
Vreckové a stolové kalkulačky
3.2.5.
Užívateľské terminály a systémy
3.2.6.
Faxový prístroj
3.2.7.
Telex
3.2.8.
Telefónny prístroj
3.2.9.
Telefónne automaty
3.2.10.
Bezdrôtové telefónne prístroje
3.2.11.
Mobilné telefónne prístroje
3.2.12.
Záznamníky
3.2.13.
Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
Kategória č. 4
Spotrebná elektronika
4.1.
Televízne prijímače
4.1.1.
Televízne prijímače
4.2.
Ostatné
4.2.1.
Rozhlasové prijímače
4.2.2.
Videokamery
4.2.3.
Videorekordéry
4.2.4.
Hi-fi zariadenia
4.2.5.
Zosilňovače zvuku
4.2.6.
Hudobné nástroje
4.2.7.
Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
Kategória č. 5
Svetelné zdroje
5.1.
Obsahujúce ortuť
5.1.1.
Lineárne žiarivky
5.1.2.
Kompaktné žiarivky
5.1.3.
Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.1.4.
Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.2.
Neobsahujúce ortuť
5.2.1.
Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2.2.
Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek
Kategória č. 6
Elektrické a elektronické nástroje s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov
6.1.
Vŕtačky
6.2.
Pílky
6.3.
Šijacie stroje
6.4.
Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
6.5.
Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6.
Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7.
Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
6.8.
Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
Kategória č. 7
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1.
Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2.
Konzoly na videohry
7.3.
Videohry
7.4.
Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie a na obdobné účely
7.5.
Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
2.9.
Elektrické nože
7.6.
Hracie automaty
Kategória č. 8
Zdravotnícke zariadenia s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov
8.1.
Zariadenia na rádioterapiu
8.2.
Kardiologické prístroje
8.3.
Prístroje na dialýzu
8.4.
Dýchacie prístroje
8.5.
Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6.
Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7.
Analyzátory
8.8.
Mrazničky
8.9.
Prístroje na fertilizačné testy
8.10.
Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia
Kategória č. 9
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1.
Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2.
Tepelné regulátory
9.3.
Termostaty
9.4.
Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
9.5.
Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach, napríklad ovládacie panely
Kategória č. 10
Predajné automaty
10.1.
Predajné automaty na teplé nápoje
10.2.
Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3.
Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4.
Automaty na výdaj peňazí
10.5.
Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov
H. Sklo podľa § ...... zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
7002
Sklo v tvaroch guľôčok, tyčí, nespracované (okrem sklenených guľôčok používaných na výrobu sklenených vlákien a výrobkov z nich; okrem sklenených guľôčok ako hry; sklenených guľôčok, ktoré majú byť po úprave používané ako zátky fliaš, miniatúrne sklenené s priemerom <=1 mm) Sklenené trubice, nespracované vrátane trubíc, ktoré obsahujú pridané fluorescentné materiály v celku (okrem trubíc pokrytých vnútri s fluorescentným materiálom)
7003
Liate a valcované sklo, v tvare tabúľ alebo profilov, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
7004
Ťahané alebo fúkané sklo, v tvare tabúľ, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7005
Plavené sklo alebo sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tvare tabúľ, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7006 00
Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005 colného sadzobníka, ohýbané s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s ostatnými materiálmi
7007
Bezpečnostné sklo, zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla
7008 00
Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
7009
Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok
7010
Demižóny, fľaše, banky, ampulky a ostatné obaly zo skla, druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny, zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla
7013
Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018 colného sadzobníka)
7014 00 00
Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015 colného sadzobníka), opticky neopracované
7016
Sklenené dlaždice, dosky, tehly, kocky a ostatné výrobky z lisovaného skla, tiež s drôtenou vložkou druhov používaných na stavebné a konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatné drobné sklenené výrobky, tiež na podložke, používané na mozaikové obklady alebo podobné dekoratívne účely; sklenené vitráže; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch
7017
Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný
7018
Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov a polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z neho, iné ako bižutéria; sklenené oči iné ako protézy; sklenené figúrky a iné ozdobné predmety tvarované na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm
I. Papier a lepenka podľa § ......... zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
4801 00 00
Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
4802
Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlačenie alebo na iné grafické účely a neperforované papierové dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803 colného sadzobníka; ručný papier a lepenkaOkrem položky 4802 30 00 Surový uhľový papier colného sadzobníka
4804
Nenatieraný kraft papier a lepenka kraft, v kotúčoch alebo listoch, iné ako patriace do položiek 4802 alebo 4803 colného sadzobníka
4805
Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracovaný alebo spracovaný postupmi špecifikovanými v poznámke 3 48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky colného sadzobníkaOkrem položky 48 05 40 00 Filtračný papier a lepenka colného sadzobníka
4806
Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
4807 00
Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky), nenatierané na povrchu alebo neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listochOkrem položky 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka colného sadzobníka
4808
Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, vyrážané alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako položka 4803 colného sadzobníka
4809
Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraných alebo napúšťaných papierov na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch)Okrem položky 48 09 10 00 Uhľový alebo podobné kopírovacie papiere colného sadzobníka
4810
Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo inou anorganickou látkou, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:
ex 4811
Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, natreté, impregnované, potiahnuté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových)
listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položkách 4803, 4809 alebo 4810 colného sadzobníka:
4811 41
-- Samolepiaci:
4811 49 00
-- Ostatný
4814
Tapetový papier a podobný krycí materiál na steny; okenný transparentný papier
4815 00 00
Dlážkové krytiny na podklade z papiera alebo lepenky, tiež prirezané do tvaru
4816
Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako položky 4809 colného sadzobníka), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliachOkrem položky 48 16 10 00 Uhľové a podobné kopírovacie papiere colného sadzobníka
Okrem položky 4816 30 00 Rozmnožovacie blany colného sadzobníka
4817
Obálky, nálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, alebo lepenky
4819
Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch a podobne
4820
Registre, účtovné knihy, bloky poznámkové, objednávkové, potvrdenkové, súpravy listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo iné), dosky, spisové obaly, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy z papiera alebo lepenky
4821
Papierové alebo lepenkové štítky všetkých druhov, tiež potlačené
4822
Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež perforované alebo vytvrdzované)
4823
Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien Okrem položky 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka colného sadzobníka
4901
Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačené výrobky, tiež v jednotlivých listoch
4902
Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce inzertné materiály
4903 00 00
Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie a maľovanie, pre deti
4904 00 00
Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
4905
Kartografické výrobky všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
4908
Obtlačky (decalcomanias)
4909 00
Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami
4910 00 00
Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov
4911
Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií
J. Vozidlá podľa § ........ zákona
Kód podľa colného sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
8703
Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (okrem uvedených v položke 8702 colného sadzobníka), vrátane motorových vozidiel typu combi a pretekárskych automobilov:
8703 21
Ostatné vozidlá s vlastným piestovým zážihovým spaľovacím motorom S objemom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3
8703 22
S objemom valcov presahujúcim 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 23
S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3
8703 24
S objemom valcov presahujúcim 3 000 cm3
8703 31
S objemom valcov nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 32
S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 2 500 cm3
8703 33
S objemom valcov presahujúcim 2 500 cm3
8704
Motorové vozidlá na prepravu tovaru
8704 21
S celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5t
K. Plasty podľa § ......... zákona
a) výrobky podľa § 124 ods. 1 písm. d) zákona:1. obalové fólie a duté obaly z polyetyléntereftalátu (platí pre výrobcu), 2. obalové fólie, prázdne a naplnené duté obaly z polyetyléntereftalátu (platí pre dovozcu),
b) výrobky podľa § 124 ods. 1 písm. e) zákona výrobky z plastu(platí pre výrobcu a dovozcu):1. duté obaly a tvarované obaly a ich časti a súčasti 2. obalové fólie a výrobky z fólií (vrecká, vrecia, tašky) 3. zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery 4. nádoby do 50 l 5. kuchynský a stolový riad 6. prepravky rôzneho typu 7. škatule, debny, priehradky a podobné výrobky
8. kancelárske potreby
9. garážové brány, dvere, rámy dverí a okien
10. nábytok a náradie
11. hračky
12. platobné a telefónne karty
13. laná, hadice, rúry, redukcie, nátrubky a fitingy
14. lišty, stĺpiky a pletivo
15. krytky, hmoždinky a stavebné materiály
c) výrobky podľa § ............. ods. ............. zákona:obaly, v ktorých sú zabalené výrobky ide o výrobky z plastu (platí pre dovozcu).