Návrh  
VYHLÁŠKA  
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  
z ..................2015  
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov  
a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  
podľa § 105 ods. 3 písm. i), j), k), l), m), n) a u) zákona č. .... o odpadoch a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  
§ 1  
Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku  
(1) Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku (ďalej len „žiadosť  
o registráciu“) vrátane jej príloh sa podáva ministerstvu v súlade s § 30 ods. 1 až 4 zákona v  
štátnom jazyku.  
(2) Výrobca vybraného výrobku, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ v žiadosti o registráciu  
uvedie  
a) obchodné meno a adresu miesta podnikania (PSČ, mesto, názov ulice, číslo domu a štát),  
b) meno a priezvisko, dátum narodenia,  
c) identifikačné číslo (IČO) a európske daňové číslo alebo národné daňové číslo (IČ DPH),  
d) kontaktné údaje (meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo jej telefónu, faxu a jej e-  
mailová adresa),  
e) zoznam vyhradených výrobkov, voči ktorým vystupuje ako výrobca vyhradeného  
výrobku,  
f) spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 5, ods. 7 alebo § 44  
zákona,  
g) vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé.  
(3) Výrobca vybraného výrobku, ktorým je právnická osoba v žiadosti o registráciu uvedie  
a) obchodné meno a adresu sídla (PSČ, mesto, názov ulice, číslo domu a štát),  
b) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú jej  
štatutárnym orgánom,  
c) identifikačné číslo (IČO) a európske daňové číslo alebo národné daňové číslo (IČ DPH),  
d) kontaktné údaje (meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo jej telefónu, faxu a jej e-  
mailová adresa),  
e) zoznam vyhradených výrobkov, voči ktorým vystupuje ako výrobca vyhradeného  
výrobku,  
f) spôsob plnenia vyhradených povinností zvolený v súlade s § 27 ods. 5, ods. 7 alebo § 44  
zákona,  
g) vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé.  
(4) Výrobca elektrozariadení k žiadosti o registráciu okrem údajov podľa odseku 2 alebo 3  
uvedie  
a) údaj o výške a druhu záruky v prípade individuálneho plnenia povinností podľa § 29 ods.  
2 písm. g) zákona,  
b) v prípade, že vymenoval splnomocneného zástupcu  
1. obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania splnomocneného zástupcu  
(PSČ, mesto, názov ulice, číslo domu a štát),  
2. kontaktné údaje splnomocneného zástupcu (meno a priezvisko kontaktnej osoby,  
číslo jej telefónu, faxu a jej e-mailová adresa),  
c) kategóriu elektrozariadení a uvedenie či elektrozariadenie, ktoré uvádza na trh je  
elektrozariadenie pre domácnosť alebo elektrozariadenie pre iné použitie,  
d) značku elektrozariadenia,  
e) použitý spôsob predaja, a to priamo, distribútor alebo predaj prostredníctvom  
komunikácie na diaľku.  
(5) Výrobca elektrozariadení, v prípade že vymenoval splnomocneného zástupcu, k žiadosti o  
registráciu okrem príloh v súlade s § 30 ods. 1 až 4 zákona priloží písomné splnomocnenie  
v súlade s § 27 ods. 19 zákona.  
(6) Výrobca batérií a akumulátorov v žiadosti o registráciu okrem údajov podľa odseku 2  
alebo 3 uvedie  
a) označenie typu batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh: prenosné, priemyselné alebo  
automobilové batérie akumulátory,  
b) názov značky batérií alebo akumulátorov,  
c) dátum žiadosti o registráciu.  
(7) Výrobca obalov v žiadosti o registráciu okrem údajov podľa odseku 2 alebo 3 uvedie aj  
obalový materiál.  
§ 2  
Zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku  
(1) Ak žiadosť o registráciu neobsahuje náležitosti podľa § 2, ministerstvo písomne vyzve  
žiadateľa, aby v ním ustanovenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ o registráciu žiadosť  
nedoplní, ministerstvo ho do Registra výrobcov vyhradeného výrobku nezapíše.  
(2) Register výrobcov vyhradeného výrobku obsahuje okrem údajov uvedených v žiadosti o  
registráciu  
a) registračné číslo,  
b) dátum registrácie,  
c) dátum podania žiadosti o registráciu.  
(3) Ministerstvo vedie Register výrobcov vyhradeného výrobku v elektronickej forme.  
(4) Potvrdenie o zápise Registra výrobcov vyhradeného výrobku obsahuje  
a) názov orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,  
b) dátum registrácie,  
c) dátum podania žiadosti,  
d) číslo registrácie (EZ 0000000),  
e) obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo,  
f) identifikačné číslo,  
g) odtlačok pečiatky príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a podpis  
zodpovednej osoby.  
(5) Potvrdenie o zápise Registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca  
elektrozariadení okrem náležitostí podľa odseku 4 obsahuje aj  
a) názov organizácie zodpovednosti výrobcov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o plnení  
vyhradených povinností, ak ich plní kolektívne,  
b) kategóriu elektrozariadení a uvedenie či elektrozariadenie, ktoré uvádza na trh je  
elektrozariadenie pre domácnosť alebo elektrozariadenie pre iné použitie,  
c) značku elektrozariadenia.  
(6) Potvrdenie o zápise Registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca batérií  
a akumulátorov okrem náležitostí podľa odseku 4 obsahuje aj  
a) názov organizácie zodpovednosti výrobcov alebo názov tretej osoby podľa § 44 zákona,  
ak má s ňou uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností,  
b) označenie typu batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh: prenosné, priemyselné alebo  
automobilové batérie akumulátory,  
c) názov značky batérií alebo akumulátorov.  
(7) Potvrdenie o zápise Registra výrobcov vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca obalov  
okrem náležitostí podľa odseku 4 obsahuje aj uvedenie obalového materiálu.  
§ 3  
Žiadosť o udelenie autorizácie podľa § 89 ods. 1 písm. b) a c)  
(1) Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje  
a) obchodné meno a sídlo,  
b) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym  
orgánom žiadateľa,  
c) identifikačné číslo a webové sídlo organizácie,  
d) kontaktné údaje (meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo jej telefónu, faxu, jej e-  
mailová adresa),  
e) vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania  
s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 28 ods. 5  
písm. b) zákona,  
f) zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 28 ods. 5 písm. d) zákona,  
g) zoznam vyhradených výrobkov, ktorých výrobcov zastupuje,  
h) špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona,  
i) špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 28 ods. 6 písm. e) zákona,  
j) údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia podľa § 28 ods. 6 písm. f) zákona.  
(2) Žiadosť o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly  
obsahuje aj údaj o tom, v akej miere vyjadrenej v percentách umožňujú zmluvné vzťahy  
s obcami splnenie súhrnného zberového podielu zastúpených výrobcov podľa § 28 ods. 5  
písm. f) zákona.  
(3) K žiadosti podľa odseku 1 sa priložia  
a) právny akt preukazujúci založenie a vznik organizácie zodpovednosti výrobcov podľa §  
28 ods. 5 písm. a) zákona, z ktorého zároveň vyplýva preukázanie splnenia podmienky  
podľa § 28 ods. 1 zákona,  
b) zoznam zastúpených výrobcov podľa § podľa § 28 ods. 5 písm. c) zákona,  
c) právny akt preukazujúci uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. a)  
zákona a zoznam z nich vyplývajúcich zmluvných partnerov podľa § 28 ods. 6 písm. b),  
d) právny akt preukazujúci uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. c)  
zákona s obcami.  
(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov elektrozariadení okrem údajov podľa odseku 1  
v žiadosti uvedie aj  
a) kategóriu elektrozariadení a či elektrozariadenie, ktoré uvádzajú na trh ňou zastúpený  
výrobcovia, je elektrozariadenie pre domácnosť B2C alebo elektrozariadenie pre iné  
použitie B2B,  
b) použitý spôsob predaja elektrozariadení ktoré uvádzajú na trh ňou zastúpený výrobcovia,  
a to priamo, prostredníctvom distribútora alebo predaj prostredníctvom komunikácie na  
diaľku.  
§ 4  
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,  
obsah a zverejňované údaje  
(1) Údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti  
výrobcov zabezpečila nakladanie sa s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov uvádzajú  
v Správe o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov v štruktúre podľa vzoru  
uvedeného v prílohe č. 1.  
(2) Identifikácia osoby sa v správe podľa odseku 1 vykoná v zmysle § 28 ods. 9 písm. b)  
prostredníctvom nasledujúcich údajov  
a) obchodné meno a adresu miesta podnikania alebo sídla (PSČ, mesto, názov ulice, číslo  
domu a štát),  
b) meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa alebo štatutárneho zástupcu právnickej  
osoby,  
c) identifikačné číslo (IČO) a európske daňové číslo alebo národné daňové číslo (IČ DPH),  
d) kontaktné údaje (meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo jej telefónu, faxu a jej e-  
mailová adresa),  
e) číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ho oprávňuje na výkon predmetnej činnosti  
nakladania s odpadom a názov orgánu, ktorý ho vydal,  
f) druh a množstvo odpadu, pre ktorý preukázateľne uskutočnila určitý druh činnosti  
nakladania s odpadom v kalendárnom roku, na ktorý sa vzťahuje správa, v prospech  
danej organizácie zodpovednosti výrobcov.  
(3) Spôsob zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia  
vyhradeného prúdu odpadu sa v správe podľa odseku 1 uvedie v zmysle § 28 ods. 9 písm.  
c) a i) zákona prostredníctvom  
a) menného zoznamu zmluvných partnerov zabezpečujúcich zber, prepravu, prípravu na  
opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie vyhradeného  
prúdu odpadu a uvedenie miest ich zariadení,  
b) zoznamu obcí, v ktorých sa zabezpečuje združené nakladanie s oddelene vyzbieranou  
zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu,  
c) opisu spôsobu výkonu zberu, zberových kapacít a miest zberu a údaja o rozsahu  
územného pokrytia Slovenskej republiky na účely zabezpečenia zberu vyhradeného  
prúdu odpadu,  
d) opisu reťazca hlavných prepravných trás odpadu v rámci materiálového toku a sledu  
nadväzujúcich úkonov nakladania s odpadom zabezpečovaných prostredníctvom siete  
zmluvných partnerov uvedených podľa písmena a),  
e) uvedenia miesta konečného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu.  
(4) Informácie o splnení cieľov a záväzných limitov uvedených v prílohe č. 4 zákona  
a o presahujúcom množstve sa v správe podľa odseku 1 uvedú v zmysle § 28 ods. 9 písm.  
d) zákona v nasledujúcej štruktúre  
a) údaj o tom, či v kalendárnom roku, na ktorý sa vzťahuje správa, došlo k ich splneniu  
a v akom množstevnom a percentuálnom rozsahu,  
b) množstevný a percentuálny rozsah nesplnenej časti cieľov a záväzných limitov, ak došlo  
k ich nesplneniu,  
c) hlavné prekážky ich splnenia, ak došlo k ich nesplneniu a opatrenia plánované na  
podporu ich splnenia v ďalších kalendárnych rokoch,  
d) množstvo odpadu, pre ktorý zabezpečil nakladanie s odpadom na základe účasti na  
nakladaní s presahujúcim množstvom odpadu podľa § 28 ods. 4 písm. q) zákona.  
(5) Informácie o množstve vyhradených výrobkov uvedených na trh ňou zastúpenými  
výrobcami sa v správe podľa odseku 1 uvedú v zmysle § 28 ods. 9 písm. e) zákona  
v nasledujúcej štruktúre  
a) uvedenie názvu skupín vyhradených výrobkov, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh  
v roku, na ktorý sa vzťahuje správa,  
b) uvedenie množstevných údajov o jednotlivých podskupinách skupín vyhradených  
výrobkov, ktoré zastúpení výrobcovia uviedli na trh v roku, a na ktorý sa vzťahuje  
správa, ak sú tieto podskupiny rozlišované v štvrtej časti zákona alebo je v štvrtej časti  
zákona rozlišovaný vyhradený prúd odpadu z nich pochádzajúci; uvedené rozlíšenie  
zahŕňa rozlišovanie na komunálny odpad a iný ako komunálny odpad.  
(6) Informácie o spôsobe financovania systému združeného nakladania a nákladoch na  
činnosti vykonávané v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa  
v správe podľa odseku 1 uvedú v zmysle § 28 ods. 9 písm. f) až h) zákona v nasledujúcej  
štruktúre  
a) výška celkových úhrad od zastúpených výrobcov za jednotlivé skupiny príp. podskupiny  
vyhradených výrobkov zodpovedajúca údajom uvedeným vo výročnej správe,  
b) výška jednotlivých nákladových položiek vychádzajúca z úpravy zmluvných vzťahov  
v rámci systému združeného nakladania s odpadom a zodpovedajúca údajom uvedeným  
vo výročnej správe,  
c) informácie o výške a naložení so stratami a prípadnými ziskami,  
d) výška finančných prostriedkov vynaložených na propagačné a vzdelávacie aktivity  
v súlade s § 5 a stručný popis týchto aktivít.  
(7) Rozsah údajov zverejňovaných zo správy podľa odseku 1 musí zodpovedať § 28 ods. 10  
zákona.  
(8) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov o obsahu správy podľa odseku 1 a rozsahu  
údajov z nej zverejňovaných sa primerane uplatnia aj na obsah Správy o funkčnosti  
systému individuálneho nakladania a rozsahu údajov z nej zverejňovaných.  
§ 5  
Informačná povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku  
(1) Predmetom informačnej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. i) zákona výrobcu  
vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca elektrozariadení je poskytnutie informácie  
konečným používateľom elektrozariadení o  
a) požiadavke nezneškodňovať elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom  
a zbierať ho oddelene,  
b) dostupných miestach spätného odberu a oddeleného zberu,  
c) potrebe odovzdávať elektroodpad kompletný,  
d) ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný  
spôsob zhodnotenia elektroodpadu,  
e) možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v  
ňom prítomných nebezpečných látok a  
f) význame grafického symbolu, ktorý sa označuje elektrozariadenie podľa zákona.  
(2) Predmetom informačnej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. i) zákona výrobcu  
vyhradeného výrobku, ktorým je výrobca batérií a akumulátorov je poskytnutie  
informácie konečným používateľom batérií a akumulátorov o  
a) možných vplyvoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie  
a na zdravie ľudí,  
b) potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad  
a o účasti na ich separovanom zbere, aby sa tak uľahčilo spracovanie a recyklácia,  
c) im dostupných systémoch zberu a recyklácie,  
d) ich úlohe pri prispievaní k recyklácii použitých batérií a akumulátorov,  
e) význame grafického symbolu, ktorým sa označuje batéria a akumulátor podľa prílohy č.  
2.  
(3) Predmetom informačnej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. a i) zákona výrobcu  
vybraného výrobku, ktorým je výrobca obalov je poskytnutie informácie konečným  
používateľom obalov o  
a) dostupných systémoch odoberania zálohovaných obalov, zberu a zhodnocovania odpadov  
z obalov,  
b) svojej účasti na opätovnom použití, zhodnocovaní a recyklácii obalov a odpadov  
z obalov,  
c) význame označení na obaloch, ktoré sa na trhu vyskytujú,  
d) príslušných častiach programov odpadového hospodárstva pre obaly a odpady z obalov.  
(4) Predmetom informačnej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. i) zákona výrobcu vybraného  
výrobku, ktorým je výrobca vozidiel je poskytnutie informácie konečným používateľom  
vozidiel o potrebe odovzdania starých vozidiel na spracovanie a dostupnosti miest ich  
zberu.  
(5) Informačná povinnosť podľa predchádzajúcich odsekov sa plní prostredníctvom návodu  
na použitie alebo osobným poskytnutím informácie v mieste predaja.  
§ 6  
Podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti výrobcu vozidiel, o návrhu  
vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich častí,  
vrátane spôsobov recyklácie  
(1) Propagačnou literatúrou o návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania  
starých vozidiel a ich častí, vrátane spôsobov recyklácie je tlačovina používaná pri  
predaji, reklame, podpore predaja nových osobných automobilov a určená pre verejnosť,  
napríklad technické príručky, brožúry, inzercia v novinách, magazíny, obchodná tlač,  
plagáty.  
(2) Predajca je povinný vypracovať vlastnú propagačnú literatúru alebo aj iný propagačný  
materiál s údajmi o návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania  
starých vozidiel a ich častí, vrátane spôsobov recyklácie podľa prílohy č.  
(3) Výrobca alebo dovozca je povinný včas poskytnúť predajcovi údaje potrebné na  
vypracovanie vlastnej propagačnej literatúry alebo iného propagačného materiálu o  
návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti zhodnocovania starých vozidiel a ich  
častí, vrátane spôsobov recyklácie.  
(4) Povinnosť výrobcu vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. g) zákona informovať potenciálnych  
kupujúcich realizuje výrobca vozidiel prostredníctvom propagačnej literatúry používanej  
na marketing aktualizovanej v prípade potreby, na technickom nosiči údajov alebo  
prostriedkami elektronickej komunikácie, najmenej však jedenkrát za rok.  
(5) Povinnosť výrobcu vozidiel podľa § 61 ods. 1 písm. i) zákona informovať spracovateľa  
starých vozidiel realizuje výrobca vybraných vozidiel do šiestich mesiacov po uvedení na  
trh ním vyrábaného alebo dovážaného typu vybraného vozidla, a to poskytnutím najmä  
týchto informácií:  
1. umožňujúcich identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov,  
2. umožňujúcich rozoberanie odpadového vozidla,  
3. umožňujúcich odstránenie všetkých kvapalín z vozidla,  
4. o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa vo vybraných vozidlách nachádzajú,  
5. o umiestnení všetkých nebezpečných látokx) v nich,  
6. o možnostiach opätovného použitia ich častí, ako aj ich recyklácie,  
7. o prípadnom spôsobe ich zneškodnenia a  
8. o ďalších skutočnostiach potrebných na environmentálne vhodné spracovanie  
vozidla.  
§ 7  
Propagačné a vzdelávacie aktivity  
(1) Predmetom propagačných a vzdelávacích aktivít ohľadne nakladania s vyhradeným  
prúdom odpadu, so zameraním na konečného používateľa v súlade s § 28 ods. 4 písm. g) a §  
29 ods. 1 písm. d) zákona je zvyšovanie povedomia verejnosti o  
a) nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov  
a predchádzaní vzniku odpadov,  
b) skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 1, ak ide o výrobcu elektrozariadení,  
c) skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 2, ak ide o výrobcu batérií a akumulátorov,  
d) skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 3, ak ide o výrobcu obalov,  
e) skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 4, ak ide o výrobcu vozidiel.  
(2) Propagačné a vzdelávacie aktivity podľa odseku 1 sa musia uskutočňovať každoročne.  
(3) V prípade, ak sú propagačné a vzdelávacie aktivity podľa odseku 1 uskutočňované podľa  
§ 28 ods. 4 písm. g) zákona, miestom ich uskutočňovania je celé územie Slovenskej republiky  
a ich výkon musí mať aspoň jednu za týchto foriem  
a) inzercia v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou dvakrát ročne,  
b) inzercia v rozhlase s celoslovenskou pôsobnosťou raz ročne alebo  
c) inzercia v televízii s celoslovenskou pôsobnosťou raz ročne.  
(4) V prípade, ak sú propagačné a vzdelávacie aktivity podľa odseku 1 uskutočňované podľa  
§ 29 ods. 1písm. d) zákona, miestom ich uskutočňovania je okres, v ktorom je zabezpečovaný  
zber odpadu a ich výkon musí mať aspoň jednu za týchto foriem  
a) inzercia v tlači s celoslovenskou alebo lokálnou pôsobnosťou dvakrát ročne,  
b) inzercia v rozhlase s celoslovenskou alebo lokálnou pôsobnosťou raz ročne alebo  
c) inzercia v televízii s celoslovenskou alebo lokálnou pôsobnosťou raz ročne.  
§ 8  
Druhy záruky podľa § 29 ods. 2 písm. g) zákona,  
jej výpočet a preukazovanie  
(1)Finančná záruka výrobcu elektrozariadení, ktorý si plní vybrané povinnosti individuálne  
má formu  
a) viazania finančných prostriedkov na osobitnom viazanom účte banky alebo pobočky  
zahraničnej banky v prospech Environmentálneho fondu alebo  
b) uzatvorenia zodpovedajúceho poistenia.  
(2)Minimálna suma finančnej záruky podľa odseku 1 zodpovedá percentuálnemu podielu vo  
výške 15 % z celkových nákladov vynaložených na plnenie si svojich povinností podľa §  
27 ods. 4 písm. e) až g) a k) zákona v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak výrobca  
elektrozariadení uvádza výrobok na trh prvýkrát, určí tento percentuálny podiel  
z predpokladaných nákladov vynaložených na plnenie uvedených povinností.  
(3)Finančná záruka podľa odseku 1 musí byť vytvorená do konca kalendárneho mesiaca,  
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výrobca elektrozariadení, ktorý si plní vybrané  
povinnosti individuálne začal elektrozariadenie uvádzať na trh a následne vždy do 31.  
marca kalendárneho roka, v ktorom elektrozariadenie uvádza na trh.  
(4)Finančná záruka podľa odseku 1 sa po splnení povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g)  
a k) zákona v predchádzajúcom kalendárnom roku v zmysle požiadavky výrobcu  
elektrozariadení zaslanej ministerstvu do 28. februára kalendárneho roka uvoľní alebo  
započíta do sumy finančnej záruky na daný kalendárny rok.  
(5)Vytvorenie finančnej záruky sa preukazuje za príslušný kalendárny rok, v prípade, že suma  
finančnej záruky nie je v plnej miere krytá sumou započítavanou podľa odseku 4, zaslaním  
nasledujúcich dokladov ministerstvu  
a) potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných  
prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu alebo  
b) potvrdením poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia.  
(6) Finančnú záruku možno zrušiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak  
výrobca elektrozariadení po jej zabezpečení v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami  
predložil doklad o splnení povinností uvedených v odseku 2 a  
a) uplynula mu doba platnosti autorizácie alebo  
b) ukončil svoju činnosť a požiadal o uvoľnenie finančnej zábezpeky.  
Nakladanie s elektroodpadom  
§ 9  
Požiadavky na zberné miesto elektroodpadov a jeho prevádzkovanie  
(1) Zberná nádoba určená na zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných  
zdrojov, ktorá je súčasťou zberného miesta elektroodpadu musí spĺňať nasledujúce  
požiadavky  
a) rozmery jej otvoru na vhadzovanie elektroodpadu musia zodpovedať  
maximálnym vonkajším rozmerom zbieraného veľmi malého elektroodpadu;  
nádoba môže mať viac otvorov, ktorých rozmery zodpovedajú rozmerom rôznych  
skupín veľmi malého elektroodpadu zbieraného prostredníctvom jednej nádoby  
(napr. mobilné telefóny, hracie konzoly, kalkulačky a pod.),  
b) konštrukcia jej otvoru musí zabezpečovať ochranu vhodeného elektroodpadu pred  
jeho odcudzením alebo inou neoprávnenou manipuláciou s ním,  
c) jej celková konštrukcia musí zabraňovať jej násilnému otvoreniu, rozbitiu alebo  
inému poškodeniu,  
d) musí byť viditeľne označená informačným štítkom s údajmi o názve, adrese  
a IČO osoby, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu  
na základe zmluvy podľa § 32 ods. 25 zákona (ďalej len „prevádzkovateľ  
zberného miesta elektroodpadu“), vrátane výmeny nádoby v prípade naplnenia jej  
kapacity.  
(2) V rámci prevádzkovania zberného miesta elektroodpadu musí byť prevádzkovateľom  
zberného miesta elektroodpadu zabezpečené  
a) dostupnosť zbernej nádoby, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 1 a jej  
priebežná kontrola, vrátane kontroly miery naplnenia jej kapacity,  
b) výmena zbernej nádoby do 24 hodín od zistenia naplnenia jej kapacity za inú  
nádobu s voľnou kapacitou,  
c) viditeľné označenie miesta umiestnenia zbernej nádoby informačnou tabuľou  
s údajom o zozname skupín veľmi malého elektroodpadu, pre ktoré je zberný  
kontajner určený,  
d) viditeľné označenie každého otvoru zbernej nádoby informačným štítkom  
s údajom o tom, pre akú skupinu veľmi malého elektroodpadu je otvor určený,  
v prípade, že zberná nádoba má viacero otvorov na vhadzovanie elektroodpadu,  
e) viditeľné označenie zberného miesta elektroodpadu informačnou tabuľou s údajmi  
o mene a priezvisku a telefónnom čísle osoby, ktorá je poverená  
prevádzkovateľom zberného miesta na výkon kontroly podľa písmena a),  
f) prostredníctvom osoby uvedenej v písmene e) v prípade poškodenia zbernej  
nádoby bezodkladné  
1. spísanie protokolu a informovanie prevádzkovateľa zberného miesta  
elektroodpadu o tejto skutočnosti,  
2. uzamknutie zbernej nádoby a viditeľné označenie miesta umiestnenia zbernej  
nádoby oznamom o dočasnom zastavení vykonávania zberu na danom  
zbernom mieste elektroodpadu.  
(3) V prípade, ak je zberné miesto elektroodpadu zriadené v priestoroch verejnej inštitúcie  
musí byť v rámci prevádzkovania tohto zberného miesta, okrem splnenia podmienok  
podľa ods. 2 písm. a) až d) a f), zabezpečené  
a) viditeľné označenie zberného miesta elektroodpadu informačnou tabuľou s  
nasledujúcimi údajmi o osobe, ktorá je poverená prevádzkovateľom zberného  
miesta na výkon kontroly podľa ods. 2 písm. a)  
1. meno a priezvisko, telefónne číslo a číslo kancelárie  
2. funkčné zaradenie v tejto verejnej inštitúcii,  
b) umiestnenie zbernej nádoby v uzamykateľnej miestnosti, ktorá je vetrateľná,  
suchá a dostupná kontrole osobou uvedenou v predchádzajúcom písmene.  
§ 10  
Požiadavky na oddelený zber a zhromažďovanie elektroodpadu  
(1) Oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa musí uskutočňovať v členení na  
tieto skupiny  
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,  
elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami,  
elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti,  
elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení (kategórie 1, 8 a 10),  
elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení (kategórie 2 až 7 a 9 okrem  
požiarnych hlásičov),  
f)  
g)  
elektroodpad z fotovoltaických panelov (kategória 4),  
zariadenia obsahujúce rádioaktívne prvky  
1.  
2.  
detektory dymu (kategória 9)  
zariadenia na rádioterapiu (kategória 8).  
(2) Miesto určené na zhromažďovanie elektroodpadu musí byť  
a) oplotené a zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu a odcudzeniu  
zhromažďovaných elektroodpadov,  
b) umiestnené na vhodnom mieste s nepriepustnou podlahou,  
c) vybavené zariadeniami na zachytávanie znečisťujúcich látok, zariadeniami na  
zachytávanie unikajúcich kvapalín a odmasťovacími prostriedkami,  
d) zabezpečené ochranou proti vplyvu atmosférických zrážok na zhromažďované  
elektroodpady, ktoré môžu spôsobiť emisie nebezpečné pre životné prostredie (plynové  
výbojky a zariadenia obsahujúce plynové výbojky, CRT zariadenia, ploché panelové  
displeje a zariadenia s plochými panelovými displejmi), a to vo forme špeciálneho  
certifikovaného kontajnera alebo formou jeho umiestnenia v zastrešenej budove  
v závislosti od povahy a veľkosti skladovaných elektroodpadov,  
e) zabezpečovať ochranu zhromažďovaných fotovoltaických panelov pred ich poškodením  
alebo vystavením priamemu slnečnému svetlu, ktoré by mohlo vyvolať generovanie  
nebezpečného napätia a prúdu.  
§ 11  
Označovanie elektrozariadenia uvádzaného na trh  
(1)  
Elektrozariadenie uvádzané na trh sa na účely spätného zdberu a oddeleného zberu  
elektroodpadu označuje grafickými symbolmi, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 3  
a riadia sa osobitnými normami.  
(2)  
Grafické symboly sa musia vyznačiť na elektrozariadení viditeľne, čitateľne a  
nezmazateľne.  
§ 12  
Technické požiadavky na spracovanie elektroodpadov  
podľa § 105 ods. 3 písm. k) zákona  
(1) Spracovanie elekroodpadu musí spĺňať nasledujúce požiadavky  
a) priestory pre spracovanie a skladovanie elektroodpadov musia byť zabezpečené tak, aby  
sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu  
elektroodpadov, odobraných komponentov a výstupných frakcií,  
b) skladovanie elektroodpadov pred ich spracovaním sa musí vykonávať v samostatných  
priestoroch, v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie elektroodpadov v členení na  
nasledujúce skupiny  
1. elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,  
2. elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s katódovýmu trubicami,  
3. elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti,  
4. elektroodpad z fotovoltaických panelov,  
5. elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení, ktorých minimálne jedna hrana je  
dlhšia ako 25 cm,  
6. elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení, ktorých minimálne jedna hrana je  
kratšia ako 50 cm,  
7. elektroodpad zo zariadení obsahujúcich rádioaktívne prvky  
i.  
detektory dymu,  
ii.  
zariadenia na rádioterapiu,  
c) príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej  
skupiny skladovaných elektroodpadov podľa písmena b),  
d) zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovaných  
náhradných dielov a výstupných frakcií, ktoré sú viditeľne a čitateľne označené názvom  
výstupnej frakcie a katalógovým číslom vzniknutého odpadu,  
e)  
zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory a nádoby na skladovanie batérií,  
kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly  
a súčiastok obsahujúcich nebezpečné látky, akými sú rádioaktívne látky,  
priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadov musia mať  
infraštruktúru, ktorá je vhodná pre činnosti vykonávané na mieste, pokiaľ ide o veľkosť,  
inštalované technológie a charakteristiky činností; vhodnosť lokality musí byť posúdená  
v procese riadenia rizík pre všetky úlohy vykonávané na mieste a musí obsahovať  
identifikáciu nebezpečenstva, hodnotenie rizika a prípadné odstránenie alebo zníženie  
rizika a dokumentáciu procesu,  
f)  
g)  
pri strojovom pracovaní elektroodpadov musia byť zabezpečené priestorové požiadavky  
dodávateľa technologických zariadení; splnenie tejto požiadavky musí byť potvrdené  
spracovateľom odborného posudku podľa osobitného predpisu,  
h)  
i)  
technológia zariadenia musí byť prevádzkovo odskúšaná,  
každá nová technológia zariadenia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu  
životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená.  
pred samotným spracovaním elektroodpadu musí byť zabezpečené odváženie hmotnosti  
elektroodpadu, ktorý vstupuje do procesu spracovania a zdokumentovanie hmotnosti  
tohto elektroodpadu; uvedené sa vzťahuje aj na výstupné frakcie z procesu spracovania,  
triedenie, skladovanie, príprava elektroodpadu pred jeho spracovaním a spracovanie  
elektroodpadu musia byť vykonávané zamestnancami za použitia ochranných  
prostriedkov a dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby  
nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia,  
j)  
k)  
l)  
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a látky znečisťujúce ovzdušie sa musia pri  
spracovaní elektroodpadu s obsahom kontrolovaných látok spracovať v súlade  
s osobitnými predpismi,  
m) zo svietidiel musia byť ručne vybraté svetelné zdroje a následne uložené do  
samostatných zberných kontajnerov,  
n)  
musí byť preukázateľne zabezpečené zhodnotenie prijatého elektroodpadu až po  
dosiahnutie stavu konca odpadu, recykláciu, prípravy na opätovné použitie alebo  
zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní elektroodpadu  
s výnimkou prípadu uvedeného v odseku 3.  
(2) Nakladanie s elektroodpadom v súlade s ods. 1 písm. n) nemusí byť zabezpečené  
priamo v zariadení na spracovanie elektroodpadu, ak je zmluvne zabezpečené  
zhodnotenie, recyklácia alebo príprava na opätovné použitie až po dosiahnutie stavu  
konca odpadu alebo zneškodnenie elektroodpadu a odpadov vzniknutých po spracovaní  
elektroodpadu v inom zariadení na spracovanie elektroodpadu.  
(3) Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu  
z chladiarenských,  
mraziarenských  
a klimatizačných  
zariadení  
s obsahom  
kontrolovaných látok musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1 s výnimkou písm.  
m). Zariadenie musí mať k dispozícii zariadenie na odstránenie a zachytenie plynov  
z chladiaceho okruhu a z izolačnej peny. Zachytené plyny sa musia spracovať v súlade  
s osobitnými technickými podmienkami. Pri triedení tohto elektroodpadu a pri  
skladovaním pred jeho spracovaním musí byť zabránené poškodeniu systému tepelnej  
výmeny.  
(4) Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu zo  
zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami musí spĺňať požiadavky uvedené  
v odseku 1 s výnimkou písm. m). Zariadenie musí mať samostatný priestor vyhradený  
na demontáž vybavený špeciálnym zariadením a systém oddelenia a zachytávania  
fluorescenčnej vrstvy.  
(5) Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu z  
osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1.  
Zariadenie musí mať k dispozícii technológiu na zachytávanie látok s obsahom ortuti.  
(6) Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadu  
z fotovoltaických panelov musí spĺňať požiadavky uvedené v odseku 1 s výnimkou  
písm. f) a h). V zariadení musí byť pri ich triedení a skladovaní zabezpečená ochrana  
pred ich rozbitím a vystavením slnečnému žiareniu, ktoré môže spôsobiť  
nekontrolovateľné vygenerovanie nebezpečného prúdu a napätia.  
(7) Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie LCD zobrazovacích  
zariadení musí zahŕňať spôsob ich demontáže a spracovania nadväzujúci na odstránenie  
podsvietenia, ktoré obsahuje nebezpečné látky a ich následné zhodnotenie; splnenie  
tejto požiadavky musí byť potvrdené spracovateľom odborného posudku podľa  
osobitného predpisu.  
(8) Proces nakladania s elektroodpadom v zariadení na spracovanie elektroodpadov  
obsahujúcich pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné a osobné údaje, musí  
preukázateľným spôsobom zabezpečovať odstránenie týchto údajov, a to  
a)  
b)  
pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte alebo  
trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo  
k ich zneužitiu v procese spracovania od vstupu do spracovateľského zariadenia až po  
ich výstup zo spracovateľského zariadenia.  
(9) Splnenie požiadaviek uvedených v predchádzajúcich odsekoch musí žiadateľ preukázať  
pred udelením autorizácie na spracovanie elektroodpadu; v prípade podmienky  
uvedenej v odseku 3 sa jej splnenie preukazuje predložením  
a)  
b)  
kópie zmluvy s príslušným zariadením na spracovanie elektroodpadu,  
kópie príslušného súhlasu udeleného zmluvnému zariadeniu, pokiaľ nie je zariadením  
umiestneným mimo územia Slovenskej republiky.  
(10) Z elektroodpadu sa musia byť v proces spracovania prednostne odobrané tieto látky  
a súčiastky  
a)  
b)  
kondenzátory obsahujúce polychlórované bifenyly,  
súčiastky obsahujúce ortuť, napríklad spínače, lampy na podsvietenie,  
c)  
d)  
batérie a akumulátory,  
dosky s plošnými spojmi mobilných telefónov a iných elektrozariadení, ak je povrch  
dosky väčší ako 10 cm2,  
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
tonerové kazety pre kvapalné a pastovité náplne, ako aj farebné tonery,  
plasty obsahujúce brómované samozhášavé prísady,  
súčiastky azbestové alebo obsahujúce azbest,  
katódové trubice,  
chlórfluorované uhľovodíky (CFC), hydrochlórfluorované uhľovodíky (HCFC) alebo  
hydrofluorované uhľovodíky (HFC), uhľovodíky (HC),  
plynové výbojky,  
j)  
k)  
obrazovky s tekutými kryštálmi (v prípade potreby spolu s ich krytmi) s plochou väčšou  
ako 100 cm2 a ostatné obrazovky podsvietené plynovými výbojkami,  
vonkajšie elektrické káble,  
l)  
m) súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna,  
n)  
súčiastky obsahujúce rádioaktívne látky s výnimkou súčiastok, ktoré sú pod hraničnými  
hodnotami,  
o)  
elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky (výška väčšia ako 25 mm,  
priemer väčší ako 25 mm alebo proporcionálne podobný objem).  
(11) Odseky 2 až 11 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na spracovanie elektroodpadu.  
§ 13  
Požiadavky na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu  
(1) Príprave na opätovné použitie elektroodpadu predchádza oddelenie elektrozariadenia,  
ktoré sa stalo elektroodpadom alebo jeho časti, ktoré sú vhodné na opätovné použitie od  
ostatného elektroodpadu. Takéto oddeľovanie sa v súlade s § 39 ods. 4 písm. c) zákona  
uskutoční po predbežnom výbere elektroodpadu vhodného na opätovné použitie  
z hľadiska možnosti splnenia predpokladov opätovného použitia, ktorý sa vykonáva  
formou vizuálnej kontroly už na zbernom mieste elektroodpadu alebo na mieste spätného  
odberu elektroodpadu.  
(2) Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom sa vždy považuje za elektroodpad, ktorý  
nie je vhodný na opätovné použitie, pokiaľ boli jeho vizuálnou kontrolou zistené  
nasledujúce nedostatky  
a) nekompletný kryt (napr. chýbajúce dvierka),  
b) chýbajúce dôležité súčiastky (napr. v chladničke nie je kompresor),  
c) nevyhovujúci celkový stav,  
d) prítomnosť veľkého množstva hrdze,  
e) veľmi zastaraný vzhľad  
f) jeho súčasťou je CTR obrazovka.  
(3) Príprava na opätovné použitie elektroodpadu musí byť zdokumentovaná a pozostávať  
z úkonov vykonávaných na elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom alebo jeho  
časti v nasledujúcom poradí  
a) skúška elektrickej bezpečnosti,  
b) test funkčnosti,  
c) test energetickej spotreby,  
d) oprava,  
e) odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom  
uložené.  
(4) Skúška elektrickej bezpečnosti musí pozostávať minimálne z merania izolácie,  
uzemnenia a skratovej skúšky.  
(5) Účelom testu funkčnosti je výsledkami testu vykonávaného v súlade so špecifickými  
kritériami pre výkon testu funkčnosti podľa prílohy č. 4 preukázať zachovanie všetkých  
pôvodných funkcií elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom a tým aj jeho plnú  
funkčnosť.  
(6) Test energetickej spotreby pozostáva z kontroly označenia elektrozariadenia, ktoré sa  
stalo elektroodpadom energetickým štítkom v súlade s kritériami opätovného použitia  
elektrozariadenia vzťahujúcimi sa na energetický štítok. V prípade, ak kontrolované  
elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom nie je v súlade s týmito kritériami,  
považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie.  
(7) Oprava elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom sa vykonáva v prípade, ak  
výsledky skúšky elektrickej bezpečnosti a testu funkčnosti nespochybňujú možnosť  
pozitívneho výsledku ako aj ekonomickú efektivitu takejto opravy. V opačnom prípade  
sa skúšané elektrozariadenie považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné  
použitie.  
(8) V prípade, ak sa v súlade s odsekom 7 rozhodlo o vykonaní opravy elektrozariadenia,  
ktoré sa stalo elektroodpadom, na opravu by sa mali použiť originálne diely alebo  
náhradné diely, ktoré schválil výrobca, ak je to možné. Oprava sa musí uskutočniť  
v súlade so zdokumentovaným postupom opravy a s príslušnými právnymi predpismi  
vzťahujúcimi sa proces opravy tohto elektrozariadenia.  
(9) Odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom  
uložené sa musí uskutočniť za použitia certifikovaného softvéru.  
(10)Ak sa elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, považuje elektroodpad, ktorý nie  
je nevhodný na opätovné použitie, po zistení tejto skutočnosti sa zabezpečí postup  
v súlade s § 39 ods. 4 písm. a) zákona.  
(11)Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné použitie (§ 40 ods. 1 zákona) zodpovedá  
v súlade s § 40 ods. 2 písm. b) zákona vo vzťahu k elektrozariadeniu, ktoré prešlo  
prípravou na opätovné použitie elektroodpadu (odseky 3 až 9) a je ním opätovne  
uvádzanému na trh za  
a) jeho súlad s kritériami opätovného použitia elektrozariadenia,  
b) odstránenie pôvodných údajov o zodpovednosti v zmysle písmena c) pôvodného výrobcu  
elektrozariadenia, vrátane údajov v jeho sprievodnej dokumentácii,  
c) jeho súlad s platnými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na  
jeho uvádzanie na trh,  
d) poskytnutie záruky v súlade s osobitným predpisom v trvaní minimálne jedného roka od  
jeho uvedenia na trh.  
§ 14  
Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia  
(1) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia sú kritériá, ktoré musí elektrozariadenie, ktoré  
sa stalo elektroodpadom a ktoré prešlo prípravou na opätovné použitie (ďalej len „použité  
elektrozariadenie“) spĺňať, aby mohlo byť ako výrobok uvedené na trh na účely jeho  
opätovného použitia (§ 3 ods. 12 zákona) alebo prepravované cez štátnu hranicu. V prípade,  
ak takéto elektrozariadenie nespĺňa uvedené kritériá, považuje sa za elektroodpad, ktorý nie je  
nevhodný na opätovné použitie a na ďalšie nakladanie s ním sa vzťahuje postup v súlade s §  
39 ods. 4 písm. a) zákona.  
(2) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia zahŕňajú  
a) všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia,  
b) kritériá opätovného použitia elektrozariadenia súvisiace so životným prostredím,  
c) kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na energetický štítok,  
d) kritéria opätovného použitia elektrozariadenia, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie  
použitých elektrozariadení,  
e) kritériá garantujúce opätovné použitie elektrozariadenia.  
(3) Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie  
použitých elektrozariadení sú nasledujúce  
a) elektrozariadenie je plne funkčné,  
b) elektrozariadenie je elektricky bezpečné,  
c) kryt elektrozariadenia je neporušený,  
d) elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky a tieto sú v dobrom stave,  
e) izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,  
f) na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,  
g) kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu, alebo skoro žiadnu hrdzu,  
h) časti elektrozariadenia nevykazujú žiadne, alebo skoro žiadne vzhľadové nedostatky.  
(4) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia súvisiace so životným prostredím sú  
nasledujúce  
a) použité elektrozariadenie neobsahuje látky, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie ako  
sú napríklad polychlórované bifenyly (PCB), polybromované bifenyly (PBB), polybromované  
difenylétery (PBDE), olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a azbest,  
b) použité elektrozariadenie neobsahuje CFC/HCFC látky,  
c) použité elektrozariadenie neobsahuje CRT obrazovku.  
(5) Kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na energetický štítok sú  
nasledujúce  
a) v prípade chladničiek, mrazničiek, pračiek a umývačiek riadu musí energetický štítok uvádzať  
triedu energetickej účinnosti B,  
b) v prípade mobilných klimatizačných jednotiek a bubnových sušičiek musí energetický štítok  
uvádzať triedu energetickej účinnosti C.  
(6) Kritéria opätovného použitia elektrozariadenia, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie  
použitých elektrozariadení, sú uvedené v prílohe č. 5.  
(7) Kritériá garantujúce opätovné použitie elektrozariadenia sú nasledujúce  
a) pre použité elektrozariadenie existuje stály trh,  
b) použité elektrozariadenie je dostatočne zabezpečené a chránené pred poškodením počas  
prepravy.  
Batérie a akumulátory a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi  
§ 15  
Označovanie batérií, akumulátorov a sady batérií  
(1) Všetky batérie, akumulátory a sady batérií musia byť podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona  
vhodne označené značkou zobrazenou v prílohe č. 2.  
(2) Batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0,0005 %, kadmia  
vyšším ako 0,002 % alebo olova vyšším ako 0,004 % sa označia chemickou značkou daného  
kovu: Hg, Cd alebo Pb. Značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvedie pod značkou  
uvedenou v prílohe č. 2 a bude veľká aspoň ako štvrtina veľkosti tejto značky.  
(3) Značka zobrazená v prílohe č. 2 pokryje aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora  
alebo sady batérií, maximálna veľkosť je 5 × 5 cm. V prípade valcových článkov značka  
zaplní aspoň 1,5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora a bude mať veľkosť najviac  
5 × 5 cm.  
(4) Ak je veľkosť batérie, akumulátora alebo sady batérií taká, že značka by bola menšia ako  
0,5 × 0,5 cm, batériu, akumulátor alebo sadu batérií nie je potrebné označiť, no na obal sa  
vytlačí značka s veľkosťou aspoň 1 × 1 cm.  
(5) Značka sa vytlačí zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.  
§ 16  
Technické požiadavky na spracovanie a recykláciu  
použitých batérií a akumulátorov  
(1) Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov musí spĺňať nasledujúce  
požiadavky  
a) priestory pre skladovanie, spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov  
musia byť zabezpečené tak, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu  
alebo odcudzeniu odpadov, odobraných komponentov a výstupných frakcií,  
b) skladovanie použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním sa musí vykonávať  
v samostatných priestoroch, v ktorých je zabezpečené oddelené skladovanie použitých  
batérií a akumulátorov v členení na nasledujúce skupiny  
1.  
2.  
3.  
prenosné batérie a akumulátory,  
automobilové a priemyselné olovené batérie a akumulátory,  
priemyselné batérie a akumulátory, iné ako tie uvedené v bode 2,  
c) príslušný skladovací priestor musí byť viditeľne a čitateľne označený názvom príslušnej  
skupiny skladovaných použitých batérií a akumulátorov podľa písmena b) a jednotlivé  
priestory musia byť fyzicky oddelené tak, aby nedošlo k samovoľnému zmiešavaniu  
jednotlivých druhov použitých batérií a akumulátorov,  
d) zariadenie musí mať vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovaných  
náhradných dielov a výstupných frakcií, ktoré sú viditeľne a čitateľne označené názvom  
výstupnej frakcie a katalógovým číslom vzniknutého odpadu,  
e) priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania alebo recyklácie použitých  
batérií a akumulátorov musia mať infraštruktúru, ktorá je vhodná pre činnosti  
vykonávané na mieste, pokiaľ ide o veľkosť, inštalované technológie a charakteristiky  
činností; vhodnosť lokality musí byť posúdená v procese riadenia rizík pre všetky úlohy  
vykonávané na mieste a musí obsahovať identifikáciu nebezpečenstva, hodnotenie rizika  
a prípadné odstránenie alebo zníženie rizika a dokumentáciu procesu,  
f) pri strojovom pracovaní použitých batérií a akumulátorov musia byť zabezpečené  
priestorové požiadavky dodávateľa technologických zariadení; splnenie tejto požiadavky  
musí byť potvrdené spracovateľom odborného posudku podľa osobitného predpisu,  
g) technológia zariadenia musí byť prevádzkovo odskúšaná,  
h) každá nová technológia zariadenia musí zabezpečiť rovnakú alebo lepšiu ochranu  
životného prostredia ako technológia v Slovenskej republike už zavedená,  
i) spracovanie musí zahŕňať aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín,  
j) spracovanie a akékoľvek uskladnenie vrátane dočasného uskladnenia v zariadeniach na  
spracovanie sa musí uskutočňovať na miestach s nepriepustným povrchom a vhodným  
pokrytím odolným voči poveternostným vplyvom alebo vo vhodných kontajneroch,  
k) pred samotným spracovaním použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečené  
odváženie hmotnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré vstupujú do procesu  
spracovania a zdokumentovanie hmotnosti tohto množstva použitých batérií  
a akumulátorov; uvedené sa vzťahuje aj na výstupné frakcie z procesu spracovania,  
l) triedenie, skladovanie, príprava použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním a  
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov musia byť vykonávané  
zamestnancami za použitia ochranných prostriedkov a dodržiavania pravidiel bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia,  
m) musí preukázateľne zabezpečovať zhodnotenie použitých batérií a akumulátorov,  
recykláciu alebo prípravu na opätovné použitie až po dosiahnutie stavu konca odpadu,  
alebo zneškodnenie nerecyklovateľných odpadov vzniknutých po spracovaní a recyklácii  
použitých batérií a akumulátorov.  
(2) Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi v súlade s ods. 1 písm. m) nemusí byť  
zabezpečené priamo v zariadení na spracovanie a recykláciu použitých batérií a  
akumulátorov, ak je zmluvne zabezpečené zhodnotenie, recyklácia alebo príprava na  
opätovné použitie až po dosiahnutie stavu konca odpadu alebo zneškodnenie  
nerecyklovateľných výstupných frakcií vzniknutých po spracovaní a recyklácii použitých  
batérií a akumulátorov v inom zariadení, ktorého prevádzkovateľ je oprávnený na výkon  
uvedenej činnosti.  
(3) Proces nakladania s použitými automobilovými a priemyselnými batériami  
a akumulátormi v zariadení na spracovanie a recykláciu týchto odpadov musí okrem  
požiadaviek uvedených v odseku 1 spĺňať tieto požiadavky  
a) zabezpečiť minimálne odstránenie elektrolytu z použitej batérie a akumulátora a jeho  
uskladnenie v nepriepustnej nádrži, zbernej nádobe, kde takto skladovaný elektrolyt  
nemôže poškodiť životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva a obsluhujúceho  
personálu,  
b) zabezpečiť vysušenie ostatných častí tak, aby neobsahovali viac ako 2 % nečistôt  
z elektrolytu.  
(4) Proces nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi v zariadení na  
spracovanie a recykláciu týchto odpadov musí okrem požiadaviek uvedených v odseku 1  
spĺňať požiadavku zabezpečiť roztriedenie použitých prenosných batérií a akumulátorov  
podľa chemizmu technológiou, ktorá zodpovedá podmienkam najlepších dostupných  
techník. Pre takto roztriedené použité prenosné batérie a akumulátory musí byť následne  
zabezpečená ich recykláciu.  
(5) Splnenie požiadaviek uvedených v predchádzajúcich odsekoch musí žiadateľ preukázať  
pred udelením autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov;  
v prípade podmienky uvedenej v odseku 2 sa jej splnenie preukazuje predložením  
a) kópie zmluvy s príslušným zariadením ktorého prevádzkovateľ je oprávnený na výkon  
činnosti uvedenej v odseku 2,  
b) kópie príslušného súhlasu udeleného zmluvnému zariadeniu, pokiaľ nie je zariadením  
umiestneným mimo územia Slovenskej republiky.  
(6) Odsek 1 písm. i) až m) a odseky 2 5 sa vzťahujú aj na mobilné zariadenia na  
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.  
§ 17  
Proces recyklácie musí dosahovať túto minimálnu recyklačnú efektivitu  
a) recykláciu 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane  
recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných  
nákladov;  
b) recykláciu 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií  
a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere  
bez nadmerných nákladov a  
c) recykláciu 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií  
a akumulátorov.  
Obaly a odpady z obalov  
§ 18  
Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je  
a) 0, 13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje do objemu 2 000 ml  
vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),  
b) 0, 27 eura za jeden obal pre sklenené opakovane použiteľné obaly na pivo s iným ako  
korunkovým uzáverom,  
c) 40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).  
§ 19  
(1) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné  
a) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje s objemom nad 500 ml vrátane,  
b) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody s objemom nad 500 ml vrátane,  
c) hliníkové plechovky na nápoje s objemom do 500 ml vrátane.  
(2) Výška zálohu za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.  
§ 20  
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov sú uvedené v prílohe č. 6.  
§ 21  
(1) Grafické značky na označovanie o materiálovom zložení obalov sú uvedené v prílohe č. 7.  
(2) Značku podľa odseku 1 je možné uviesť v označení priamo na obale, na etikete alebo  
dokumente, ktorý sprevádza výrobok.  
(3) Označenie sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou  
manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie označenia obalu je  
prípustné.  
(4) Zálohované obaly na nápoje, ktorých výška zálohu je vyššia ako 0 eur sa označujú textom  
„Zálohovaný obal“.  
(5) Veľkosť značky a označenie obalu textom „Zálohovaný obal“ sú vyhotovené tak, aby boli  
ľahko čitateľné.  
Nakladanie so starými vozidlami  
§ 22  
(1) Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez  
ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel  
a použitej technológii.  
(2) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú  
ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo  
poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z  
hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.  
(3) V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne  
označené oddelené priestory  
a) na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len "sklad  
starých vozidiel"),  
b) na vysušovanie vozidiel,  
c) na demontáž vysušených vozidiel,  
d) na skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len  
"sklad náhradných dielcov"),  
e) na skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na  
recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len "sklad druhotných surovín"),  
f) na spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých  
vozidiel (ďalej len "miesto na úpravu karosérií"),  
g) na skladovanie prevádzkových kvapalín,  
h) na skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,  
i) na skladovanie demontovaných pneumatík,  
j) na skladovanie autobatérií a iných batérií (ďalej len "sklad autobatérií").  
(4) Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia  
odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok a zariadenia na zachytávanie  
unikajúcich kvapalín.  
(5) V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých  
vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých  
vozidiel.  
(6) Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá,  
pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a  
svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalšie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle  
nachádzajú (ďalej len "prevádzkové kvapaliny"), autobatérie a iné batérie (ďalej len  
"autobatérie"), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích  
bezpečnostných  
pásov.  
(7) Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené  
v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom.  
(8) Sklady podľa odseku 3 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na  
skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými  
kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie  
zachytených kvapalín.  
(9) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť  
spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali  
do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok a unikajúcich kvapalín.  
(10) Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na  
manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.  
(11) Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel. Časť  
skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť  
vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa  
zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako  
zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a  
predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení. Zariadenie na zber starých vozidiel  
musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok a  
zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.  
§ 23  
(1) Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho  
manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná do zbernej nádrže s  
dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie, odvetrávanie a musí byť  
vybavené zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel.  
(2) Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré  
by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä prednostné odobratie  
autobatérie, prevádzkových kvapalín, súčiastok obsahujúcich ortuť a kondenzátorov, o  
ktorých sa možno domnievať, že sa v nich nachádzajú polychlórované bifenyly alebo  
polychlórované terfenyly.  
(3) Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými  
zrážkami, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť  
vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú  
demontáž starých vozidiel.  
(4) Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí  
vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne opätovne použiť alebo  
zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie  
nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti.  
(5) Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín  
znečistených prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.  
(6) Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa  
používajú pri úprave karosérií tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného  
prostredia.  
(7) V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a  
kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.  
(8) V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie  
prevádzkových kvapalín.  
(9) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti  
pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby  
úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.  
(10)Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa  
predchádzalo vzniku požiaru.  
(11)Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie  
naskladaných pneumatík.  
(12)Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu  
škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky  
znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok  
a unikajúcich kvapalín.  
(13)V zariadení na zber starých vozidiel musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti  
starých vozidiel prijatých do zariadenia.  
(14)Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 22 ods. 7 a 8.  
(15)Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z  
parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.  
§ 24  
Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní  
(1) So starými vozidlami je potrebné pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia  
časť z nich mohla opätovne použiť alebo zhodnotiť ako druhotná surovina. Demontované  
časti starých vozidiel, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, nesmú byť  
určené na opätovné použitie a ani opätovne použité.  
(2) Pri opätovnom použití častí starých vozidiel sa tieto časti použijú najmä ako náhradné  
dielce, pohonné látky a náplň chladiacich systémov.  
(3) Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich  
poškodeniu.  
(4) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na  
strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.  
(5) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou.  
Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s  
obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne  
použiť.  
(6) Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové  
kvapaliny. Tieto operácie sa musia uskutočniť podľa možnosti čo najskôr po uskladnení  
starého vozidla do skladu starých vozidiel.  
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa s prihliadnutím na ich  
stav majú demontovať z vozidla v celku a opätovne použiť, ak je to vhodnejšie z hľadiska  
zachovania ich funkčnosti a ak je z nich spoľahlivo zamedzený nežiaduci únik  
prevádzkových kvapalín.  
(8) Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré  
zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných prevádzkových  
kvapalín a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a  
podtlaku na odobratie aj viskóznejších kvapalín.  
§ 25  
Materiály a súčiastky vyňaté  
zo zákazu podľa § 61 ods. 1 písm. b) zákona  
(1) Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b)  
zákona (ďalej len "výnimka"), najvyššie prípustné limity obsahu olova, kadmia, ortuti a  
šesťmocného chrómu (ďalej len "regulované kovy") v nich obsiahnutých, prípady, keď sa  
tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním, a spôsob ich označenia sú  
uvedené v prílohe č. 8.  
(2) Úmyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé použitie pri skladbe materiálu  
alebo súčiastky, v ktorom je jeho prítomnosť vo finálnom výrobku žiaduca, aby sa  
dosiahli špecifické charakteristiky, vzhľad alebo kvalita finálneho výrobku; úmyselným  
zavedením však nie je použitie recyklovaných materiálov ako suroviny na výrobu nových  
výrobkov, ak niektoré časti recyklovaných materiálov obsahujú regulované kovy.  
§ 26  
Kódovanie častí vozidiel,  
materiálov a vybavenia vo vozidlách  
Kódovanie častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo  
vozidlách a zoznam kódov musí zodpovedať slovenským technickým normám.  
§ 27  
Podrobnosti o rozsahu publikačnej a informačnej povinnosti spracovateľa starých  
vozidiel  
(1) Povinnosť spracovateľa starých vozidiel podľa § 65 ods. 1 písm. p) zákona informovať  
verejnosť realizuje spracovateľ odpadových vozidiel poskytnutím týchto informácií o:  
a) rozoberaní častí starých vozidiel,  
b) testovaní starých vozidiel, ak sú časti odpadových vozidiel vhodné na opätovné použitie a  
zhodnocovaní alebo zneškodňovaní častí odpadových vozidiel, ak sa stanú odpadmi.  
(2) Povinnosť spracovateľa starých vozidiel podľa § 65 ods. 1 písm. p) zákona informovať  
verejnosť realizuje spracovateľ starých vozidiel prostredníctvom propagačnej literatúry  
používanej na marketing aktualizovanej v prípade potreby na technickom nosiči údajov  
alebo prostriedkami elektronickej komunikácie.  
§ 28  
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii starého vozidla a výška príspevku do  
Environmentálneho fondu  
(1) Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 67 ods.1 zákona o neexistencii starého vozidla  
okrem náležitostí podľa § 119 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) identifikačné údaje o starom vozidle,  
c) vysvetlenie k neexistencii starého vozidla,  
(2) Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č 9.  
(3) Držiteľ vozidla, ktorý žiada o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla na účel jeho  
vyradenia z evidencie vozidiel podľa § 65 ods. 1 zákona, je povinný zaplatiť príspevok  
do Environmentálneho fondu v sume 500 eur.  
§ 29  
Prechodné ustanovenia  
(1) Výnimka sa nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 7, ktoré sú ako časti  
starých vozidiel určené na opätovné použitie. Ak je pri materiáli alebo súčiastke  
ustanovená v stĺpci Poznámka lehota uplatňovania výnimky, výnimka podľa  
predchádzajúcej vety sa uplatní len na materiály a súčiastky, ktoré boli uvedené na trh  
pred uplynutím lehoty uplatňovania takej výnimky.  
(2) Výnimka sa do 1. júla 2007 nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4,  
ak sú ako nové náhradné dielce určené na opravy častí vozidiel; to neplatí, ak ide o  
materiály a súčiastky určené na bežnú údržbu vozidla a tiež o vyvažovacie závažia kolies,  
uhlíkové kefky na elektrické motory a brzdové obloženia.  
§ 30  
Transpozičný odkaz  
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.  
§ 31  
Zrušovacie ustanovenie  
(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004  
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých  
požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.  
(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010  
Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 51/2011  
Z. z.  
(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 91/2011  
Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákon o obaloch.  
(4) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/2011  
Z. z. o zálohovaní obalov na nápoje.  
§ 32  
Účinnosť  
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.  
Príloha č. 1 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Štruktúra údajov o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia  
zodpovednosti výrobcov zabezpečila nakladanie  
Príloha č. 2 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Grafický symbol, ktorým sa označuje batéria, akumulátor a sady batérií pre oddelený  
zber  
Značka, ktorá označuje „oddelený zber“ pre všetky batérie a akumulátory, pozostáva  
z prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach, ako je zobrazené nižšie:  
Príloha č. 3 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Grafické symboly pre označenie elektrozariadenia  
Vzory  
Označenie elektrozariadenia, ktoré bolo uvedené na trh pred 13. augustom 2005  
Označenie elektrozariadenia, ktoré sa uvádza na trh po 13. auguste 2005  
Príloha č. 4 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Špecifické kritériá testu funkčnosti použitých elektrozariadení pre vybrané kategórie  
elektrozariadení.  
1. Špecifické kritériá pre výpočtovú techniku (počítače a periférne zariadenia): Kritériá boli  
vypracované pracovnou skupinou PACE v rámci Bazilejského dohovoru.  
Výpočtová technika  
Testy funkčnosti  
Výsledky testov  
Centrálne procesorové Automatická diagnostika (Power on self  
Počítač by sa mal úspešne spustiť.  
jednotky (CPU),  
vrátane stolných PC  
test/POST)  
Počítač by mal reagovať na  
klávesnicu a myš.  
Zapnutie počítača a úspešné dokončenie  
procesu zavádzania operačného systému  
(bootovanie). Tým sa potvrdí funkčnosť  
hlavných hardvérových komponentov, vrátane  
napájacieho zdroja a pevného disku.  
Ventilátory by mali riadne fungovať.  
Tento test vyžaduje funkčný monitor,  
ak netvorí súčasť počítača  
Uistite sa, že ventilátory sú funkčné  
Laptopy/notebooky  
Power on self test (POST)  
Notebook by sa mal úspešne spustiť.  
Zapnutie notebooku a úspešné dokončenie  
procesu zavádzania operačného systému  
(bootovanie). Tým sa potvrdí funkčnosť  
hlavných hardvérových komponentov, vrátane  
napájacieho zdroja a pevného disku.  
Notebook by mal reagovať na  
klávesnicu a myš.  
Displej sa počas bootovania zapne.  
Obraz by mal byť jasný, farebný  
kontrast a jas by mali byť správne  
nastavené, na obrazovke by nemali  
byť vypálené obrazce, škrabance  
alebo praskliny (pozri tiež  
Test obrazovky  
Test funkčnosti batérie  
Uistite sa, že displej je plne funkčný  
Uistite sa, že ventilátory sú funkčné  
zobrazovacie zariadenia).  
Batéria notebooku by mala vydržať  
aspoň jednu hodinu práce  
s počítačom, resp. na základe testu by  
sa mala zistiť jej kapacita pri plnom  
nabití vo watthodinách, ktorá by mala  
umožňovať aspoň jednu hodinu práce  
(pozri časť o batériách notebookov,  
ods. 120)  
Výpočtová technika  
Klávesnice  
Testy funkčnosti  
Výsledky testov  
Pripojte klávesnicu k počítaču a ubezpečte sa, Počítač by mal na vstupný signál z  
že správne prebehla komunikácia zariadení  
klávesnice reagovať.  
Vyskúšajte funkčnosť kláves.  
Klávesnica by mala mať všetky  
klávesy a každý z nich by mal  
fungovať.  
Myši  
Posúďte celkový stav myši, kábla  
a jednotlivých častí.  
Myš by mala obsahovať všetky súčasti  
(napr. rolovacie koliesko). Počítač by  
mal na vstupný signál z myši  
reagovať. Kurzor myši na obrazovke  
by sa nemal chvieť.  
Pripojte ju k počítaču alebo k notebooku  
a vyskúšajte, či funguje.  
Káble a napájacie  
káble  
Posúďte stav izolácie káblov a skontrolujte  
konektory.  
Kabeláž a konektory by mali byť  
kompletné a nemali by vykazovať  
znaky poškodenia, napr., porušenie  
izolácie  
Zobrazovacie  
zariadenia  
Pripojte displej a skontrolujte kvalitu obrazu,  
t.j. chybné pixely, farbu, kontrast a jas.  
Zobrazovacie zariadenia Obraz by  
nemal byť rozmazaný, príliš tmavý  
a nemali by byť prítomné chybné  
pixely. Podsvietenie displejov LCD by  
malo fungovať. Odporúča sa posúdiť  
farby, jas, farebný tón a rovnosť čiar.  
Softvérové diagnostické nástroje sú  
k dispozícii na internete 1 a mali by sa  
používať  
Vizuálne skontrolujte vypálenie obrazovky  
(CRT) alebo „zotrvačnosť obrazu“ (ploché  
obrazovky), škrabance alebo iné poškodenie  
obrazovky a krytu.  
Softvérový diagnostický test by mal  
prebehnúť úspešne.  
Káble by nemali byť poškodené.  
Súčasťou výrobku by mali byť káble, ktoré  
treba skontrolovať.  
Laserové  
Tlač skúšobnej strany musí prebehnúť úspešne. Tlačiarne by mali riadne vytlačiť  
a atramentové tlačiarne  
skúšobnú stranu a nemali by sa  
zaseknúť alebo vytlačiť rozmazanú  
alebo neúplnú kópiu.  
Tento test sa dá spustiť zo samotného  
zariadenia, resp. počítača alebo lokálnej siete  
s cieľom posúdiť funkčnosť pripojenia.  
V prípade atramentových tlačiarní sa  
ubezpečte, či tlačové hlavy nie sú zanesené  
zaschnutým atramentom.  
1
Komponenty  
Funkčnosť komponentov by sa mala otestovať Komponenty by mali byť plne funkčné  
pred vybratím z počítača a notebooku, resp.  
vložením do skúšobného zariadenia/počítača  
(demontované zo  
zariadenia) vrátane  
základných dosiek,  
iných počítačových  
kariet, zvukových  
kariet, grafických  
kariet, pevných diskov,  
napájacích zdrojov a  
káblov  
a otestovaním pomocou diagnostického  
softvéru alebo overeného a funkčného  
zariadenia.  
Napájacie zdroje a káble by mali byť  
kompletné a nemali by vykazovať  
znaky poškodenia, napr. porušenie  
izolácie  
2. Špecifické kritériá testu funkčnosti pre vyzbierané mobilné telefóny:  
Bez ohľadu na to, či bola vykonaná skúška funkčnosti, je súčasťou rozhodovania z hľadiska  
posúdenia, otestovania a označenia výrobku aj vyhodnotenie alebo skúška s cieľom zistiť chyby, ktoré  
majú zásadný vplyv na funkčnosť mobilu, napr. či sa telefón dá zapnúť resp. či prebehne interné  
nastavenie alebo automatický test zariadenia alebo či zariadenie komunikuje s inými zariadeniami;  
fyzickým poškodením, ktoré má vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť, môže byť rozbitý, prasknutý,  
veľmi poškriabaný alebo označený displej, prípadne zdeformovaný obraz. Použité mobilné telefóny,  
ktoré sú určené na opätovné použitie vrátane opravy, renovácie alebo modernizácie, by mali byť  
zabalené vhodným spôsobom, ktorý ich ochráni pre poškodením.  
Pri posudzovaní, či sa s mobilným telefónom nakladá tak, ako keby mal byť opätovne použitý, sa  
zohľadňuje aj to, či výrobok obsahuje batériu, ktorá sa nedá nabiť alebo neudrží napätie, alebo či  
nechýba dostatočné balenie, ktoré by ho ochránilo pred poškodením. Na základe posúdenia funkčnosti  
resp. preskúšania by sa malo stanoviť, či sú vyzbierané mobilné telefóny vhodné na opätovné použitie  
v tom stave, v akom sú, alebo či pred ich opätovným použitím bude potrebná oprava alebo renovácia,  
resp. či použité mobilné telefóny sú vhodné len na zužitkovanie materiálov a recykláciu.  
Pri testovaní funkčnosti vyzbieraných mobilných telefónov sa môžu použiť testovacie čísla. V rámci  
minimálneho efektívneho skúšobného postupu by sa mali vykonať tieto základné testy:  
Test „Air“ alebo „Ping“ (automatická odozva telefónu). Skúšobný technik zavolá na uvedené číslo,  
ktoré skontroluje odozvu siete prijatím odpovede od služieb zákazníkom z najbližšej siete.  
Slučková skúška „Loop back test". Skúšobný technik počas hovoru fúkne alebo prehovorí do  
mikrofónu aby zistil, či je mikrofón alebo reproduktor funkčný.  
Test mikrofónu a reproduktora. Skúšobný technik fúkne alebo prehovorí do mikrofónu a zároveň  
počúva zvuk z reproduktora, ktorý by mal byť rovnaký ako vstupný signál. Ak áno, zvukový systém  
telefónu sa dá považovať za funkčný.  
Skúška displeja a klávesnice: Skúšobný technik zapne telefón, aby sa zobrazila obrazovka, a stláča  
klávesy na klávesnici, aby zistil, či každý z nich funguje. Ak sa na displeji zobrazia všetky čísla po  
stlačení každého klávesu, klávesnica sa dá považovať za funkčnú.  
Test batérie: Batéria by sa mala nabiť (prostredníctvom telefónu, ktorého je súčasťou, alebo použitím  
komerčne dostupného nabíjacieho a meracieho zariadenia) a preskúšať pomocou voltmetra s cieľom  
zistiť, či je funkčná a dokáže udržať požadované napätie. Pri skúške sa zistí, či batéria dokáže prijímať  
nabíjací prúd a udržať napätie, resp. fungovať pri zaťažení v štandardnom mobilnom telefóne. Okrem  
toho bude súčasťou testu záruka, že v batérii je prítomný ochranný okruh, ktorý spoľahlivo funguje.  
Všetky batérie, ktoré boli preskúšané na účely opätovného použitia, musia byť OEM výrobkami  
a nesmú byť vyrobené z použitých alebo recyklovaných zariadení.  
3. Špecifické kritériá testu funkčnosti pre chladničky a mrazničky:  
chladničky by mali byť schopné dosiahnuť teplotu aspoň 5°C  
mrazničky by mali byť schopné dosiahnuť teplotu aspoň:  
mrazničky s jednou hviezdičkou: mínus 6°C  
mrazničky s dvoma hviezdičkami: mínus 12°C  
mrazničky s tromi hviezdičkami: mínus 18°C  
Príloha č. 5 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Kritériá opätovného použitia elektrozariadení, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie  
použitých elektrozariadení  
1. Chladničky, mrazničky a mobilné klimatizačné jednotky  
– Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
Izolácia je kompletná a neporušená  
Žiadna alebo skoro žiadna hrdza  
Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby  
Potenciálne riziko pre životné prostredie  
-
-
Neobsahuje CFC /HCFC  
Energetický štítok:  
-
-
-
Chladničky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane  
Mrazničky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane  
Mobilné klimatizačné jednotky: do triedy energetickej účinnosti C vrátane  
2. Práčky, umývačky riadu, bubnové sušičky  
– Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
Na výhrevných telesách sa nenachádza vodný kameň  
Žiadna alebo skoro žiadna hrdza  
Žiadne alebo skoro žiadne kozmetické chyby  
Potenciálne riziko pre životné prostredie  
-
Energetický štítok :  
- Práčky: do triedy energetickej účinnosti B vrátane  
- Umývačky riadu: do triedy energetickej účinnosti B vrátane  
- Bubnové sušičky: do triedy energetickej účinnosti C vrátane  
3. Sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a súvisiace zariadenia  
Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
-
Mikrovlnné rúry: žiariaci výkon zachovaný  
4. Televízory a monitory  
Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
Potenciálne riziko pre životné prostredie  
Neobsahuje CRT obrazovku  
-
5. Výpočtová technika (počítače a periférne zariadenia)  
Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
Potenciálne riziko pre životné prostredie  
Neobsahuje CRT obrazovku  
Možnosť opätovného použitia  
Pre spotrebič existuje stály trh  
Musia byť splnené tieto minimálne požiadavky:  
-
-
-
-
-
-
Procesor: Pentium III, 1 Ghz  
Operačná pamäť RAM: 512 MB  
Kapacita pevného disku: 5 GB  
- Spotrebič je dostatočne zabezpečený a chránený pre poškodením počas  
prepravy  
6. Videorekordéry, DVD prehrávače, digitálne prijímače, herné konzoly, ...  
Celkový stav spotrebiča  
- Spotrebič je plne funkčný  
- Spotrebič je elektricky bezpečný  
- Kryt je úplný  
- Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
- Súčiastky sú v dobrom stave  
7. Malé elektronické zariadenia (mobilné telefóny, MP3 prehrávače, tablety, atď.)  
Celkový stav spotrebiča  
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
-
-
-
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
8. Malé elektronické zariadenia pre domácnosť  
Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
9. Ostatné použité elektrozariadenia pre domácnosť.  
Celkový stav spotrebiča  
-
-
-
-
-
Spotrebič je plne funkčný  
Spotrebič je elektricky bezpečný  
Kryt je úplný  
Obsahuje všetky dôležité súčiastky  
Súčiastky sú v dobrom stave  
Príloha č. 6 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov  
1. Požiadavky na výrobu a zloženie obalov.  
1.1 Obaly sa vyrábajú tak, aby ich množstvo a hmotnosť boli obmedzené na minimálne  
množstvo zodpovedajúce udržaniu potrebnej úrovne bezpečnosti, hygieny a prijateľnosti pre  
výrobok v obale a pre spotrebiteľa. 2)  
1.2 Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné  
použitie, zhodnocovanie vrátane recyklácie a minimalizoval sa ich vplyv na životné  
prostredie, keď sa odpad z obalov alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov  
zneškodňujú.  
1.3 Obaly sa vyrábajú tak, aby prítomnosť škodlivých a iných nebezpečných látok a  
materiálov ako zložiek obalových materiálov alebo niektorej zložky obalov bola  
minimalizovaná s ohľadom na ich prítomnosť v emisiách, popole alebo výluhu, keď sa obaly  
alebo zvyšky z nakladania s odpadmi z obalov spaľujú alebo skládkujú.  
2. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce opätovné použitie obalov  
2.1 fyzikálne vlastnosti obalov musia umožniť v predpokladaných obvyklých podmienkach  
používania ich viacnásobné použitie,  
2.2 činnosti s použitými obalmi musí byť možné vykonávať tak, aby boli dodržané  
požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,  
2.3 musia byť splnené špecifické požiadavky týkajúce sa obalov vhodných na zhodnotenie  
ihneď po tom, ako sa obaly prestanú opakovane používať a stanú sa odpadom.  
3. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce odber zálohovaných opakovane použiteľných obalov  
3.1 neporušenosť,  
3.2 pôvodný tvar,  
3.3 bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu),  
3.4 rovnaký druh; druhom obalu je jeho rozlíšenie podľa druhu nápoja, ktorý sa do neho plní,  
(napr. fľaša na pivo, na minerálku),  
3.5 rovnaký typ; typom obalu je konštrukčný typ, stanovený špecifikáciou odsúhlasenou  
osobami podľa zákona o odpadoch (§ 55 ods.2 a § 56 ods. 2).  
4. Požiadavky na vlastnosti umožňujúce zhodnocovanie obalov.  
4.1 Vhodnosť na zhodnotenie materiálovou recykláciou  
Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola umožnená recyklácia aspoň časti použitého  
materiálu na výrobu predajného výrobku. 3)  
4.2 Vhodnosť na energetické zhodnotenie  
2) STN EN 13428 (77 7005) Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov.  
3) STN EN 13430 (77 7007) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou.  
Odpady z obalov určené na energetické zhodnotenie musia mať čo možno najmenej zložiek s  
nízkokalorickou hodnotou na účely zlepšenia energetického zhodnotenia.4)  
4.3 Vhodnosť na zhodnocovanie kompostovaním  
Odpady z obalov určené na kompostovanie musia mať takú schopnosť biologického rozkladu,  
ktorá nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo vplyvom, ktorým by  
boli vystavené.5)  
4.4 Biodegradovateľné obaly  
Biodegradovateľný odpad z obalov musí byť fyzikálne, chemicky, termicky alebo biologicky  
rozložiteľný tak, aby sa prevažná časť vzniknutého kompostu nakoniec rozložila na oxid  
uhličitý, biomasu a vodu.4)  
Príloha č. 7 k vyhláške č. ...... Z. z.  
GRAFICKÉ ZNAČKY NA OZNAČOVANIE OBALOV  
4)  
STN EN 13431 (77 7008) Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie  
minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti.  
5)  
STN EN 13432 (77 7009) Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou.  
Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov.  
1. Značka, ktorá znamená, že obal je možné materiálovo recyklovať alebo zhodnotiť. Súčasťou  
značky je aj označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.  
a)  
b)  
c)  
Označenie materiálového zloženia obalov  
Materiál  
Písomný znak  
Číselný znak  
Materiály z plastov  
Polyetylén tereftalát  
Polyetylén veľkej hustoty  
Polyvinylchlorid  
PET  
HDPE  
PVC  
LDPE  
PP  
1
2
3
4
5
6
Polyetylén malej hustoty  
Polypropylén  
Polystyrén  
PS  
Materiály z papiera a lepenky  
Vlnitá lepenky  
PAP  
PAP  
PAP  
20  
21  
22  
Hladká lepenka  
Papier  
Materiály z kovov  
Oceľ  
FE  
40  
41  
Hliník  
ALU  
Materiály z dreva  
Drevo  
FOR  
FOR  
50  
51  
Korok  
Materiály z textilu  
Bavlna  
TEX  
TEX  
60  
61  
Vrecovina, juta  
Materiály zo skla  
Bezfarebné sklo  
Zelené sklo  
GL  
GL  
GL  
70  
71  
72  
Hnedé sklo  
Kompozity  
C
Papier a lepenka / rôzne kovy  
Papier a lepenka / plasty  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
Papier a lepenka / hliník  
Papier a lepenka / cínový plech  
Papier a lepenka / plast / hliník  
Papier a lepenka / plasty / hliník / cínový plech  
Plasty / hliník  
90  
91  
92  
Plasty / cínový plech  
Plasty / rôzne kovy  
Sklo / plasty  
95  
96  
97  
98  
Sklo / hliník  
Sklo / cínový plech  
Sklo / rôzne kovy  
Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nie je možné od seba ručne oddeliť, je  
kompozit.  
Kompozity sa označujú písomným znakom C / skratka materiálu, ktorý prevažuje.  
Napr. obal z vrstvených materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavná zložka je papier  
(PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU), označenie bude C / PAP  
2. Značka, ktorá znamená, že obal po použití treba dať do zbernej nádoby.  
Príloha č. 8 k vyhláške č. ...... Z. z.  
Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 61 ods. 1 písm. b  
zákona  
Rozsah pôsobnosti a dátum  
skončenia platnosti výnimky  
Materiály a komponenty  
Olovo ako prvok legovania  
Spôsob označenia1)  
1a.  
Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele  
galvanizovanej ponorením do roztaveného  
kovu, s obsahom olova do 0,35 hmotnostného  
percenta  
1b.  
Nepretržite galvanizované oceľové plechy  
s obsahom olova do 0,35 hmotnostného  
percenta  
Vozidlá s typovým  
schválením pred  
1. januárom 2016 a  
náhradné súčiastky do  
týchto vozidiel  
2a.  
2b.  
Hliník na účely obrábania s obsahom olova do  
2 hmotnostných percent  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
1. júlom 2005  
Hliník s obsahom olova najviac do 1,5  
hmotnostného percenta  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
1. júlom 2008  
2c.  
3.  
Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného  
percenta  
(3)  
Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova (3)  
najviac 4 hmotnostné percentá  
4a.  
Ložiskové panvy a puzdrá  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
1. júlom 2008  
4b.  
Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch,  
prevodových systémoch a kompresoroch  
klimatizačných systémov  
1. júla 2011 a po tomto  
dátume ako náhradné  
súčiastky pre vozidlá  
uvedené na trh pred 1.  
júlom 2011  
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch  
5.  
6.  
Batérie  
(3)  
X
X
Tlmiče kmitov  
Vozidlá s typovým  
schválením pred  
1. januárom 2016 a  
náhradné súčiastky do  
týchto vozidiel  
7.a.  
7b.  
Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre  
elastoméry pri použití v brzdových hadiciach,  
palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, 1. júlom 2005  
elastomérových/kovových častiach karosérií  
a montážnych súčastiach pre motory  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre  
elastoméry pri použití v brzdových hadiciach,  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, 1. júlom 2006  
elastomérových/kovových častiach karosérií  
a montážnych súčastiach pre motory s obsahom  
olova najviac do 0,5 hmotnostného percenta  
7c.  
8a.  
Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití  
v hnacích systémoch s obsahom olova najviac vozidlá uvedené na trh pred  
do 0,5 hmotnostného percenta 1. júlom 2009  
Ako náhradné súčiastky pre  
Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických Vozidlá s typovým  
X(2)  
a elektronických súčiastok k elektronickým  
panelom plošných spojov a olovo použité  
v povrchových úpravách na koncovkách  
súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové  
kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na  
elektronických paneloch plošných spojov  
schválením pred 1.  
januárom 2016 a náhradné  
súčiastky pre tieto vozidlá  
8b.  
Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách  
iných ako zvary na elektronických paneloch  
plošných spojov alebo na skle  
X(2)  
Vozidlá s typovým  
schválením pred 1.  
januárom 2011 a náhradné  
súčiastky pre tieto vozidlá  
8c.  
8d.  
8e.  
Olovo použité v povrchových úpravách na  
koncovkách elektrolytických hliníkových  
kondenzátorov  
Vozidlá s typovým  
schválením pred 1.  
januárom 2013 a náhradné  
súčiastky pre tieto vozidlá  
X(2)  
X(2)  
X(2)  
Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch Vozidlá s typovým  
prúdenia vzdušnej masy  
schválením pred 1.  
januárom 2015 a náhradné  
súčiastky pre tieto vozidlá  
Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia  
(t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85  
hmotnostných percent)  
(4)  
8f.  
Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin  
konektorov  
(4)  
(4)  
X(2)  
X(2)  
8g.  
Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného  
elektrického spojenia medzi polovodičovým  
čipom a nosičom v rámci sád integrovaného  
obvodu Flip Chip  
8h.  
8i.  
Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov (4)  
tepla na vykurovacie médium v zostavách  
s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou  
čipu aspoň 1cm2 plochy projekcie  
X(2)  
a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2  
plochy silikónového čipu  
Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na vozidlá s typovým  
X(2)  
skle okrem zvarov na vrstevnom skle  
schválením pred 1.  
januárom 2016 a po tomto  
dátume ako náhradné  
súčiastky pre tieto vozidlá  
8j.  
9.  
Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstevnom (4)  
skle  
X(2)  
Sedlá ventilov  
Ako náhradné súčiastky pre  
typy motorov vyvinuté pred  
1. júlom 2003  
10a  
Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré  
X(6)  
obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle  
alebo keramickej hmote, v sklokeramickom  
materiáli alebo v sklokeramickej hmote.  
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie  
olova:  
(pre iné ako  
piezoelektrické  
súčiastky  
v motoroch)  
— v skle v žiarovkách a zapaľovacích  
sviečkach,  
— v dielektrických keramických materiáloch  
súčiastok uvedených v položkách 10b), 10c) a  
10d).  
10b  
10c  
Olovo v dielektrických keramických  
materiáloch na báze zmesného oxidu olova,  
titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú  
súčasťou integrovaných obvodov alebo  
diskrétnych polovodičov  
Olovo v dielektrických keramických  
materiáloch kondenzátorov s menovitým  
napätím menej ako 125 V striedavého  
prúdu alebo 250 V jednosmerného prúdu  
Vozidlá s typovým  
schválením pred  
1. januárom 2016 a  
náhradné súčiastky do  
týchto vozidiel  
10d  
11  
Olovo v dielektrických keramických  
materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich  
odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových  
systémov súvisiace s teplotou  
(4)  
Pyrotechnické iniciátory  
Vozidlá s typovým  
schválením pred 1. júlom  
2006 a náhradné súčiastky  
pre tieto vozidlá  
12  
Termoelektrické materiály obsahujúce  
olovo v automobilových elektrických  
aplikáciách na znižovanie emisií CO2  
rekuperáciou tepla z výfuku  
Vozidlá s typovým  
schválením pred  
1. januárom 2019 a  
náhradné súčiastky do  
týchto vozidiel  
X
Šesťmocný chróm  
13. a)  
Krycie vrstvy proti korózii  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
1. júlom 2007  
13. b)  
Krycie vrstvy proti korózii používané v  
súpravách matíc a skrutiek pre karosériové  
aplikácie  
Ako náhradné súčiastky pre  
vozidlá uvedené na trh pred  
1. júlom 2008  
14.  
Ako protikorózne činidlo v chladiarenských  
systémoch z uhlíkovej  
X
ocele v absorpčných chladničkách  
v motorových karavanoch do 0,75  
hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s  
výnimkou prípadu, keď existuje možnosť  
použiť iné technológie chladenia (t. j.  
technológie dostupné na trhu použité v  
aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré  
nemajú negatívny vplyv na životné prostredie,  
zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov  
Ortuť  
15a  
15b  
Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácie  
Vozidlá s typovým  
X
X
schválením pred 1. júlom  
2012 a náhradné súčiastky  
pre tieto vozidlá  
Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového Vozidlá s typovým  
panelu  
schválením pred  
1. júlom 2012 a náhradné  
súčiastky do  
týchto vozidiel  
Kadmium  
16.  
Akumulátory pre elektrické vozidlá  
Po 31. decembri 2008 bude  
povolené umiestniť na trh  
iba tie akumulátory NiCd,  
ktoré sú náhradnými  
súčiastkami pre vozidlá  
dodané na trh pred týmto  
dátumom.  
(1) Spôsob označenia: X – označuje sa  
(2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely  
uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej  
výrobe.  
(3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.  
(4) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.  
(5) Táto výnimka sa preskúma do 1. januára 2012.  
(6) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a) až 8j) prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na  
účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri  
sériovej výrobe.  
Poznámky:  
- Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom  
materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného  
percenta.  
- Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené  
bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/ 2001 Z. z.  
- Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom  
2003 sú vyňaté z ustanovení § 18 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/ 2001 Z. z.(*).  
(*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov  
a brzdové obloženia.“  
Príloha č. 9 k vyhláške č. ...... Z. z.  
VZOR  
Prijímacia pečiatka Okresného úradu  
ŽIADOSŤ  
o vydanie potvrdenia o neexistencii vozidla  
A. Vlastník vozidla (alebo vlastníkom vozidla splnomocnená osoba),ktorý na účely jeho vyradenia z  
evidencie vozidiel nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje,  
žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii vozidla.  
1. Identifikačné údaje o vlastníkovi (o vlastníkom splnomocnenej osobe)*  
Meno a priezvisko/názov alebo obchodné  
meno .........................................................................................................................................................  
Dátum narodenia/IČO* ..............................................................................................................................  
Trvalý  
pobyt/sídlo* .....................................................................................................................................  
Číslo preukazu totožnosti ............................................  
Tel.  
kontakt : ..........................................  
E-  
mail: ...................................................  
2. Identifikačné údaje o vozidle  
Identifikačné číslo vozidla  
(VIN) ................................................................................................................  
3. K žiadosti sa prikladá:............................................................................................................................  
4. Vysvetlenie k neexistencii vozidla............................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
Čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, uvedené v žiadosti sú pravdivé.  
Poučenie:  
Menovaný bol poučený , že sa dopustí priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona SNR č. 372/90 Zb. v znení  
neskorších predpisov, ak uvedie nepravdivé údaje v žiadosti pred orgánom štátnej správy, za ktorý mu môže byť  
uložená pokuta do 165 eur podľa ods. 2 citovaného zákona.  
V ...........................................................  
Dňa ....................................  
Vlastnoručný podpis (pečiatka organizácie) ..................................................  
POTVRDENIE O NEEXISTENCII VOZIDLA  
0.1. Číslo potvrdenia  
0.1. Vlastné číslo prípadu  
1.Údaje o vlastníkovi/držiteľovi vozidla podľa evidencie 1)  
Vlastník  
1.1.Meno, priezvisko/obchodné meno:  
1.2.Dátum narodenia/IČO:  
Adresa  
1.3. Ulica:  
1.4.Obec: