1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ........................2015,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. ..../2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Katalóg odpadov tvoria:
a) zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1,
b) zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru,
1)
ktorý je uvedený v
prílohe č. 2
,
c) zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ktorý je uvedený v
prílohe č. 3
,
d) zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktorý je uvedený v
prílohe č. 4
.
§ 2
(1) Odpady sa zaraďujú podľa zoznamu odpadov uvedeného v
prílohe č. 1
do kategórií a druhov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5.
(2) Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a podskupín odpadov.
(3) Druhy odpadov označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.
(4) Odpady sa členia na tieto kategórie:
a) nebezpečné odpady, označené písmenom N,
b) ostatné odpady, označené písmenom O.
1 ) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z.z.). Zmena v prílohe č. I a prijatie príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 132/2000 Z.z.).
2
(5) Ak ide o prepravu nebezpečných odpadov cez štátnu hranicu, na ktoré sa vzťahuje Bazilejský dohovor, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj kód nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 2.
(6) Na potreby evidencie odpadov2) sa ku každému druhu nebezpečného odpadu priradí aj kód skupiny odpadov alebo kód škodliviny podľa prílohy č. 3 (ypsilonový kód).
(7) Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viac škodlivín podľa prílohy č. 3 a spĺňa aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov podľa prílohy č. 4, sa považuje za odpad, na nakladanie s ktorým sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(8) Ak odpad nemožno zaradiť podľa Katalógu odpadov, zaradí sa k takému druhu odpadu alebo skupine odpadu, ktoré najbližšie zodpovedajú jeho vlastnostiam alebo pôvodu.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
284/2001 Z. z.
, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...................... 2015.
2 ) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.
3 ) § 25 ods. 8 zákona č. .../2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
Príloha č. 1
k vyhláške č. .../2015 Z. z.
ZOZNAM SKUPÍN, PODSKUPÍN A DRUHOV ODPADOV
A. Prehľad skupín odpadov
Číslo skupiny
Názov skupiny
01
Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
02
Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, hydropónie a z výroby a spracovania potravín
03
Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
04
Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
05
Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
06
Odpady z anorganických chemických procesov
07
Odpady z organických chemických procesov
08
Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
09
Odpady z fotografického priemyslu
10
Odpady z tepelných procesov
11
Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
12
Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
13
Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov 05, 12 a 19)
14
Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a propelentov (okrem 07 a 08)
15
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
16
Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
17
Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest)
4
18
Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)
19
Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
20
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu
B. Prehľad skupín, podskupín a druhov odpadov
Číslo skupiny,podskupiny, a druhu odpadu
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
Kategória odpadu
01
ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
01 01
ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV
01 01 01
odpad z ťažby rudných nerastov
O
01 01 02
odpad z ťažby nerudných nerastov
O
01 03
ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV
01 03 04
kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy
N
01 03 05
iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky
N
01 03 06
hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
O
01 03 07
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
N
01 03 08
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
O
01 03 09
červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07
N
01 03 99
odpady inak nešpecifikované
01 04
ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV
01 04 07
odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
N
01 04 08
odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
O
01 04 09
odpadový piesok a íly
O
5
01 04 10
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
O
01 04 11
odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
O
01 04 12
hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
O
01 04 13
odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
O
01 04 99
odpady inak nešpecifikované
01 05
VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY
01 05 04
vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
O
01 05 05
vrtné kaly obsahujúce ropné látky
N
01 05 06
vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky
N
01 05 07
vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
O
01 05 08
vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
O
01 05 99
odpady inak nešpecifikované
02
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA
02 01 01
kaly z prania a čistenia
O
02 01 02
odpadové živočíšne tkanivá
O
02 01 03
odpadové rastlinné tkanivá
O
02 01 04
odpadové plasty (okrem obalov)
O
02 01 06
zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
O
02 01 07
odpady z lesného hospodárstva
O
02 01 08
agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
N
02 01 09
agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
O
02 01 10
odpadové kovy
O
02 01 99
odpady inak nešpecifikované
02 02
ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
02 02 01
kaly z prania a čistenia
O
6
02 02 02
odpadové živočíšne tkanivá
O
02 02 03
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
O
02 02 04
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 02 99
odpady inak nešpecifikované
02 03
ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE
02 03 01
kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
O
02 03 02
odpady z konzervačných činidiel
O
02 03 03
odpady z extrakcie rozpúšťadlami
O
02 03 04
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 03 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 03 99
odpady inak nešpecifikované
02 04
ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU
02 04 01
zemina z čistenia a prania repy
O
02 04 02
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
O
02 04 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 04 99
odpady inak nešpecifikované
02 05
ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV
02 05 01
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 05 02
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 05 99
odpady inak nešpecifikované
02 06
ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU
02 06 01
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 06 02
odpady z konzervačných činidiel
O
02 06 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 06 99
odpady inak nešpecifikované
02 07
ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA)
02 07 01
odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
O
7
02 07 02
odpad z destilácie liehu
O
02 07 03
odpad z chemického spracovania
O
02 07 04
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 07 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 07 99
odpady inak nešpecifikované
03
ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU
03 01
ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU
03 01 01
odpadová kôra a korok
O
03 01 04
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
N
03 01 05
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
O
03 01 99
odpady inak nešpecifikované
03 02
PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
03 02 01
bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
N
03 02 02
organochlórované prostriedky na ochranu dreva
N
03 02 03
organokovové prostriedky na ochranu dreva
N
03 02 04
anorganické prostriedky na ochranu dreva
N
03 02 05
iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky
N
03 02 99
odpady inak nešpecifikované
03 03
ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 01
odpadová kôra a drevo
O
03 03 02
usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
O
03 03 05
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)
N
03 03 07
mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
O
03 03 08
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
O
03 03 09
odpad z vápennej usadeniny
O
03 03 10
výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
O
03 03 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
O
8
03 03 99
odpady inak nešpecifikované
04
ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 01
ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU
04 01 01
odpadová glejovka a štiepenka
O
04 01 02
odpad z lúhovania
O
04 01 03
odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy
N
04 01 04
činiaca brečka obsahujúca chróm
O
04 01 05
činiaca brečka neobsahujúca chróm
O
04 01 06
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm
O
04 01 07
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
O
04 01 08
odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm
O
04 01 09
odpady z vypracúvania a apretácie
O
04 01 99
odpady inak nešpecifikované
04 02
ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 02 09
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
O
04 02 10
organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
O
04 02 14
odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
N
04 02 15
odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
O
04 02 16
farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
N
04 02 17
farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
O
04 02 19
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
04 02 20
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19
O
04 02 21
odpady z nespracovaných textilných vlákien
O
04 02 22
odpady zo spracovaných textilných vlákien
O
04 02 99
odpady inak nešpecifikované
05
ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
9
05 01
ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY
05 01 02
kaly z odsoľovania
N
05 01 03
kaly z dna nádrží
N
05 01 04
kaly z kyslej alkylácie
N
05 01 05
rozliate ropné látky
N
05 01 06
kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby
N
05 01 07
kyslé dechty
N
05 01 08
iné dechty
N
05 01 09
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
05 01 10
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09
O
05 01 11
odpady z čistenia palív obsahujúce zásady
N
05 01 12
ropné látky obsahujúce kyseliny
N
05 01 13
kaly z napájacej vody pre kotly
O
05 01 14
odpady z chladiacich kolón
O
05 01 15
použité filtračné hlinky
N
05 01 16
odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
O
05 01 17
bitúmen
O
05 01 99
odpady inak nešpecifikované
05 06
ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 06 01
kyslé dechty
N
05 06 03
ostatné dechty
N
05 06 04
odpad z chladiacich kolón
O
05 06 99
odpady inak nešpecifikované
05 07
ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU
05 07 01
odpady obsahujúce ortuť
N
05 07 02
odpady obsahujúce síru
O
05 07 99
odpady inak nešpecifikované
06
OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 01
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) KYSELÍN
06 01 01
kyselina sírová a kyselina siričitá
N
06 01 02
kyselina chlorovodíková
N
10
06 01 03
kyselina fluorovodíková
N
06 01 04
kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
N
06 01 05
kyselina dusičná a kyselina dusitá
N
06 01 06
iné kyseliny
N
06 01 99
odpady inak nešpecifikované
06 02
ODPADY Z VSDP ZÁSAD (ALKÁLIÍ)
06 02 01
hydroxid vápenatý
N
06 02 03
hydroxid amónny
N
06 02 04
hydroxid sodný a hydroxid draselný
N
06 02 05
iné zásady
N
06 02 99
odpady inak nešpecifikované
06 03
ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV
06 03 11
tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy
N
06 03 13
tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy
N
06 03 14
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13
N
06 03 15
oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy
N
06 03 16
oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
O
06 03 99
odpady inak nešpecifikované
06 04
ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03
06 04 03
odpady obsahujúce arzén
N
06 04 04
odpady obsahujúce ortuť
N
06 04 05
odpady obsahujúce iné ťažké kovy
N
06 04 99
odpady inak nešpecifikované
06 05
KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU
06 05 02
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
06 05 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02
O
06 06
ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV
06 06 02
odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
N
11
06 06 03
odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
O
06 06 99
odpady inak nešpecifikované
06 07
ODPADY Z VSDP HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
06 07 01
odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest
N
06 07 02
aktívne uhlie z výroby chlóru
N
06 07 03
kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť
N
06 07 04
roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina
N
06 07 99
odpady inak nešpecifikované
06 08
ODPADY Z VSDP KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV
06 08 02
odpady obsahujúce nebezpečné silikóny
N
06 08 99
odpady inak nešpecifikované
06 09
ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU
06 09 02
troska obsahujúca fosfor
O
06 09 03
odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované
N
06 09 04
odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
O
06 09 99
odpady inak nešpecifikované
06 10
ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV
06 10 02
odpady obsahujúce nebezpečné látky
N
06 10 99
odpady inak nešpecifikované
06 11
ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV
06 11 01
odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
O
06 11 99
odpady inak nešpecifikované
06 13
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
06 13 01
anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy
N
06 13 02
použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)
N
06 13 03
priemyselné sadze
O
06 13 04
odpady zo spracovania azbestu
N
06 13 05
sadze z pecí a komínov
N
12
06 13 99
odpady inak nešpecifikované
07
ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
07 01
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ
07 01 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 01 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 01 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 01 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 01 08
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 01 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 01 10
iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 01 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 01 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11
O
07 01 99
odpady inak nešpecifikované
07 02
ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN
07 02 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 02 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 02 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 02 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 02 08
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 02 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 02 10
iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 02 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 02 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
O
07 02 13
odpadový plast
O
07 02 14
odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky
N
07 02 15
odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
O
07 02 16
odpady obsahujúce silikóny
N
13
07 02 17
odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
O
07 02 99
odpady inak nešpecifikované
07 03
ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 1 1)
07 03 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 03 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 03 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 03 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 03 08
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 03 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 03 10
iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 03 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 03 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11
O
07 03 99
odpady inak nešpecifikované
07 04
ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV
07 04 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 04 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 04 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 04 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 04 08
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 04 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 04 10
iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 04 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 04 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11
O
07 04 13
tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
N
07 04 99
odpady inak nešpecifikované
07 05
ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
14
07 05 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 05 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 05 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 05 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 05 08
Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 05 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 05 10
Iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
0705 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 05 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11
O
07 05 13
tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
N
07 05 14
tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
O
07 05 99
odpady inak nešpecifikované
07 06
ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV
07 06 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 06 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 06 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 06 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 06 08
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 06 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 06 10
iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 06 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 06 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11
O
07 06 99
odpady inak nešpecifikované
07 07
ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH
07 07 01
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 07 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
15
07 07 04
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
N
07 07 07
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 07 08
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
N
07 07 09
halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 07 10
iné filtračné koláče a použité absorbenty
N
07 07 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
07 07 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11
O
07 07 99
odpady inak nešpecifikované
08
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 01
ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV
08 01 11
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 01 12
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
O
08 01 13
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 01 14
kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
O
08 01 15
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 01 16
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15
N
08 01 17
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 01 18
odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
O
08 01 19
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 01 20
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19
O
08 01 21
odpadový odstraňovač farby alebo laku
N
08 01 99
odpady inak nešpecifikované
08 02
ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)
16
08 02 01
odpadové náterové prášky
O
08 02 02
vodné kaly obsahujúce keramické materiály
O
08 02 03
vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály
O
08 02 99
odpady inak nešpecifikované
08 03
ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 03 07
vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu
O
08 03 08
vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu
O
08 03 12
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
N
08 03 13
odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
O
08 03 14
kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
N
08 03 15
kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
O
08 03 16
odpadové leptavé roztoky
N
08 03 17
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
N
08 03 18
odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
O
08 03 19
disperzný olej
N
08 03 99
odpady inak nešpecifikované
08 04
ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)
08 04 09
odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 04 10
odpadové lepidla a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
O
08 04 11
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 04 12
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
O
08 04 13
vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 04 14
vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13
O
08 04 15
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N
08 04 16
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace materiály, iný ako uvedený v 08 04 15
O
08 04 17
živičný olej
N
08 04 99
odpady inak nešpecifikované
08 05
ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08
17
08 05 01
odpadové izokyanáty
N
09
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 01
roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov
N
09 01 02
roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek
N
09 01 03
roztoky vývojok. rozpustných v rozpúšťadlách
N
09 01 04
roztoky ustaľovačov
N
09 01 05
bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov
N
09 01 06
odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro
N
09 01 07
fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
O
09 01 08
fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
O
09 01 10
jednorazové kamery bez batérií
O
09 01 11
jednorazové kamery s batériami zaradené do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
N
09 01 12
jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
O
09 01 13
vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06
N
09 01 99
odpady inak nešpecifikované
10
ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
10 01
ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)
10 01 01
popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
O
10 01 02
popolček z uhlia
O
10 01 03
popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
O
10 01 04
popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja
N
10 01 05
tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
O
10 01 07
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
O
10 01 09
kyselina sírová
N
10 01 13
popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo
N
10 01 14
popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce
N
18
nebezpečné látky
10 01 15
popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
O
10 01 16
popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky
N
10 01 17
popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
O
10 01 18
odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
N
10 01 19
odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
O
10 01 20
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
10 01 21
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
O
10 01 22
vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky
N
10 01 23
vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
O
10 01 24
piesky z fluidnej vrstvy
O
10 01 25
odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
O
10 01 26
odpady z úpravy chladiacej vody
O
10 01 99
odpady inak nešpecifikované
10 02
ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU
10 02 01
odpad zo spracovania trosky
O
10 02 02
nespracovaná troska
O
10 02 07
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
N
10 02 08
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
O
10 02 10
okuje z valcovania
O
10 02 11
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
10 02 12
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
O
10 02 13
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
N
10 02 14
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
O
10 02 15
iné kaly a filtračné koláče
O
10 02 99
odpady inak nešpecifikované
10 03
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA
10 03 02
anódový šrot
O
19
10 03 04
trosky z prvého tavenia
N
10 03 05
odpadový oxid hlinitý
O
10 03 08
soľné trosky z druhého tavenia
N
10 03 09
čierne stery z druhého tavenia
N
10 03 15
peny, ktoré horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách
N
10 03 16
peny iné ako uvedené v 10 03 15
O
10 03 17
odpady obsahujúce decht z výroby anód
N
10 03 18
odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
O
10 03 19
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
N
10 03 20
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
O
10 03 21
iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky
N
10 03 22
iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21
O
10 03 23
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
N
10 03 24
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
O
10 03 25
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
N
10 03 26
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
O
10 03 27
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
10 03 28
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
O
10 03 29
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky
N
10 03 30
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
O
10 03 99
odpady inak nešpecifikované
10 04
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA
10 04 01
trosky z prvého a druhého tavenia
N
10 04 02
stery a peny z prvého a druhého tavenia
N
10 04 03
arzeničnan vápenatý
N
10 04 04
prach z dymových plynov
N
10 04 05
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
N
10 04 06
tuhé odpady z čistenia plynov
N
20
10 04 07
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
N
10 04 09
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
10 04 10
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
O
10 04 99
odpady inak nešpecifikované
10 05
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU
10 05 01
trosky z prvého a druhého tavenia
O
10 05 03
prach z dymových plynov
N
10 05 04
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 05 05
tuhý odpad z čistenia plynov
N
10 05 06
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
N
10 05 08
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
10 05 09
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
O
10 05 10
stery a peny, ktoré horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách
N
10 05 11
stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
O
10 05 99
odpady inak nešpecifikované
10 06
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI
10 06 01
trosky z prvého a druhého tavenia
O
10 06 02
stery a peny z prvého a druhého tavenia
O
10 06 03
prach z dymových plynov
N
10 06 04
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 06 06
tuhé odpady z čistenia plynov
N
10 06 07
kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu
N
10 06 09
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
10 06 10
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
O
10 06 99
odpady inak nešpecifikované
10 07
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY
10 07 01
trosky z prvého a druhého tavenia
O
10 07 02
stery a peny z prvého a druhého tavenia
O
10 07 03
tuhé odpady z čistenia plynov
O
10 07 04
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 07 05
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
O
10 07 07
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
21
10 07 08
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
O
10 07 99
odpady inak nešpecifikované
10 08
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 08 04
tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 08 08
soľná troska z prvého a druhého tavenia
N
10 08 09
iné trosky
O
10 08 10
stery a peny, ktoré horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách
N
10 08 11
stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
O
10 08 12
odpady obsahujúce decht z výroby anód
N
10 08 13
odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12
O
10 08 14
anódový šrot
O
10 08 15
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
N
10 08 16
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
O
10 08 17
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
N
10 08 18
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
O
10 08 19
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
N
10 08 20
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
O
10 08 99
odpady inak nešpecifikované
10 09
ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV
10 09 03
pecná troska
O
10 09 05
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky
N
10 09 06
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05
O
10 09 07
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky
N
10 09 08
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07
O
10 09 09
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
N
10 09 10
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
O
10 09 11
iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
N
22
10 09 12
iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
O
10 09 13
odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky
N
10 09 14
odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
O
10 09 15
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky
N
10 09 16
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
O
10 09 99
odpady inak nešpecifikované
10 10
ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 10 03
pecná troska
O
10 10 05
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky
N
10 10 06
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05
O
10 10 07
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky
N
10 10 08
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07
O
10 10 09
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
N
10 10 10
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
O
10 10 11
iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
N
10 10 12
iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
O
10 10 13
odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky
N
10 10 14
odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
O
10 10 15
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky
N
10 10 16
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
O
10 10 99
odpady inak nešpecifikované
10 11
ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV
10 11 03
odpadové vláknité materiály na báze skla
O
10 11 05
tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 11 09
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky
N
10 11 10
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09
O
23
10 11 11
sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy (napr. katódové tuby)
N
10 11 12
odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
O
10 11 13
kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky
N
10 11 14
kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
O
10 11 15
tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
N
10 11 16
tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15
O
10 11 17
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
N
10 11 18
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
O
10 11 19
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
N
10 11 20
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
O
10 11 99
odpady inak nešpecifikované
10 12
ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV
10 12 01
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
O
10 12 03
tuhé znečisťujúce látky a prach
O
10 12 05
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
O
10 12 06
vyradené formy
O
10 12 08
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)
O
10 12 09
tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky
N
10 12 10
tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
O
10 12 11
odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy
N
10 12 12
odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
O
10 12 13
kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
10 12 99
odpady inak nešpecifikované
10 13
ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH
10 13 01
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
O
10 13 04
odpady z pálenia a hasenia vápna
O
24
10 13 06
tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12a 10 13 13
O
10 13 07
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
O
10 13 09
odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty
N
10 13 10
odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
O
10 13 11
odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
O
10 13 12
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
N
10 13 13
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
O
10 13 14
odpadový betón a betónový kal
O
10 13 99
odpady inak nešpecifikované
10 14
ODPADY Z KREMATÓRIÍ
10 14 01
odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť
N
11
ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 01
ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA)
11 01 05
kyslé moriace roztoky
N
11 01 06
kyseliny inak nešpecifikované
N
11 01 07
alkalické moriace roztoky
N
11 01 08
kaly z fosfátovania
N
11 01 09
kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky
N
11 01 10
kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
O
11 01 11
vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
N