Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ...../2015
o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. c), f), g), i), k), l), n), y) zákona č. ....o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vedenie evidencií
(1)Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov. 1)
(2)Evidencie možno viesť v písomnej alebo elektronickej podobe.
(3)Hlásenia na základe evidencie sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory uvedené v prílohách č. 1, 2 a 4 7 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 2
Evidencia odpadov
(1)Evidencia odpadov sa pre všetky kategórie odpadov vedie podľa druhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň. 2)
(2)Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa Katalógu odpadov. Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3)Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka.
(4)Držiteľ odpadu uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov.
1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č...... Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
2) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 3
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
(1)Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2)Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu a Recyklačnému fondu do konca februára nasledujúceho roka.
(3)Okrem Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Hlásenie o vzniku a nakladaní s:
a)použitými batériami a akumulátormi a použitými batériami a akumulátormi zo zariadení, do ktorých sú batérie a akumulátory zabudovávané;
b)odpadovými olejmi;
c)opotrebovanými pneumatikami;
d)odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov;
e)elektroodpadom;
f)odpadmi z plastov;
g)odpadmi z papiera a lepenky;
h)odpadmi zo skla;
i)starými vozidlami;
j)odpadmi z kovových obalov.
(4)Hlásenie podľa odseku 3 sa zasiela Recyklačnému fondu a príslušnému úradu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.
(5)Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu uchováva v písomnej forme päť rokov.
§ 4
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
(1)Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovateľ zariadenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(2)Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vypĺňajú za obdobie kalendárneho roka a zasielajú sa príslušnému úradu do konca februára nasledujúceho roka.
(3)Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchováva prevádzkovateľ zariadenia po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jej skončení.
§ 5
Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
(1)Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(2)Odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu uchovávajú sprievodný list päť rokov.
(3)Hlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Hlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 6
Evidencia a Hlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky, vývozu
(1)Evidenciu o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky, vývozu a určených výrobkov vedie výrobca a dovozca priebežne.
(2)Hlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky, vývozu a podáva výrobca a dovozca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému úradu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)Hlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky, vývozu a uchováva v písomnej podobe výrobca a dovozca päť rokov.
§ 7
Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov
(1)Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov podľa § 16 ods. 8 písm. b) zákona obsahuje
a)osobné údaje fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá;
b)obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a miesto podnikania fyzickej osoby podnikateľa, od ktorej sa odpad preberá; obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá;
c)druh prevzatého alebo vykúpeného odpadu;
d)množstvo prevzatého alebo vykúpeného odpadu.
(2)Evidenciu o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov uchováva ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu päť rokov.
(3)Vzor oznámenia o zbere a výkupe odpadu podľa § 16 ods. 2 písm b) je v prílohe č. 7. Oznámenie sa podáva do 31. januára nasledujúceho roka.
§ 8
Hlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
(1)Hlásenie o množstve vyzbieraných pneumatík podľa § 71 ods. 1 písm. f) zákona podáva distribútor pneumatík na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.
(2)Hlásenie o množstve vyzbieraných pneumatík sa podáva k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a zasiela sa koordinačnému centru a ministerstvu.
§ 9
Hlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
(1)Hlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podľa § 58 ods. 2 zákona obsahuje
a)údaje o pôvodcovi odpadu z obalov - obchodné meno, sídlo a IČO;
b)prvé miesto zberu odpadov z obalov s uvedením údajov o osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov - meno, sídlo, číslo registrácie, resp. súhlasu;
c)prvé zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťami R1 R11 na území členských štátov Európskej únie ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie, do ktorého bol odpad z obalov dodaný s uvedením údajov o tomto zariadení, a to:
-obchodné meno, sídlo, číslo a čas platnosti oprávnenia;
-v prípade zhodnocovania odpadov z obalov mimo územia Slovenskej republiky aj meno osoby zodpovednej za cezhraničnú prepravu odpadov;
d)údaje o odpadoch z obalov
-názov, množstvo a katalógové číslo odpadov z obalov;
e)časové obdobie, na ktoré sa Hlásenie o materiálovom toku vzťahuje;
f)podpis zodpovednej osoby.
(2)Hlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov sa podáva do 15. dňa v mesiaci po uplynutí kalendárneho štvrťroka a zasiela sa koordinačnému centru.
§ 10
Evidenčný list skládky odpadov
(1)Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9.
(2)Evidenčný list skládky odpadov sa vypĺňa za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu do konca februára nasledujúceho roka.
(3)Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov počas 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
§ 11
Evidenčný list úložiska kovovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
(1)Evidenčný list úložiska kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
(2)Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11.
(3)Evidenčný list úložiska kovovej ortuti sa vypĺňa za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu do konca februára nasledujúceho roka.
(4)Evidenčný list úložiska kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti (ďalej len "úložisko") 10 rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(5)Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti sa bezodkladne vypĺňa pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a potvrdený oboma stranami sa bezodkladne zasiela príslušnému úradu.
(6)Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska 10 rokov od jeho vydania.
(7)Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 prevádzkovateľ úložiska uchováva 10 rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska.
§ 12
Evidencia a hlásenie výrobcu/OZV a spracovateľa batérií a akumulátorov
(1)Hlásenie podáva výrobca batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(2)Výrobca batérií a akumulátorov najneskôr do nasledujúceho roka podáva ministerstvu Hlásenie o množstve batérií a akumulátorov uvedených na trh za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. XY a Hlásenie o zbere, spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(3)Spracovateľ batérií a akumulátorov najneskôr do nasledujúceho roka podáva výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vybrané povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými uzavretú zmluvu Hlásenie o zbere, spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.
(4)Evidenciu vedie spracovateľ batérií a akumulátorov priebežne.
(5)Evidenciu a hlásenie uchováva výrobca a spracovateľ (v § 51 je najmenej 3 roky) batérií a akumulátorov v písomnej podobe 5 rokov.
§12
Hlásenie výrobcu/OZV prenosných batérií a akumulátorov, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov
§ 13 Hlásenie spracovateľa elektroodpadu
(1)Hlásenie o údajoch z evidencie spracovateľa elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu na tlačive Hlásenie spracovateľa elektroodpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14; hlásenie sa podáva štvrťročne Ministerstvu životného prostredia SR do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(2)Spracovateľ elektroodpadu uchováva hlásenie v písomnej forme päť rokov.
§ 14
Evidencia a hlásenie výrobcu/Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) elektrozariadení
(1)Výrobca elektrozariadení vedie evidenciu o nakladaní s elektozariadeniami a s elektroodpadom pre všetky kategórie elektrozariadení podľa § 27 ods. 4 písm. h) zákona o odpadoch.
(2)Hlásenie o údajoch z evidencie výrobcu elektrozariadení podáva výrobca elektrozariadení alebo v zastúpení organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) na tlačive Hlásenie výrobcu/OZV elektrozariadení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15; hlásenie sa podáva štvrťročne Ministerstvu životného prostredia SR do konca mesiaca nasledujúceho po plynutí kalendárneho štvrťroka.
(3)Výrobca elektrozariadení uchováva hlásenie v písomnej forme päť rokov.
§ 15 Evidencia a hlásenie výrobcu obalov a OZV pre obaly
(1) Výrobca obalov a organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov
a) pochádzajúcich z domácej výroby a určených na balenie a plnenie výrobkov,
b) pochádzajúcich z domácej výroby a uvádzaných na trh alebo do obehu ako prázdne obaly okrem prázdnych obalov, ktoré sa nepoužité dodávajú osobám, ktoré tieto obaly použijú na balenie alebo plnenie výrobkov,
c) dovezených na územie Slovenskej republiky zo štátov mimo členských štátov Európskej únie,
d) prepravených na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie,
e) vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie,
f) prepravených z územia Slovenskej republiky do členských štátov Európskej únie.
(2) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a OZV pre obaly vedú aj evidenciu množstva zhodnotených odpadov z obalov a recyklovaných odpadov z obalov.
(3) Vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami.
(4) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne vedie evidenciu obalov a odpadov z obalov na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov raz za kalendárny štvrťrok do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v písomnej alebo v elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16.
(5) OZV pre obaly vedie evidenciu obalov na Evidenčnom liste obalov a odpadov z obalov v tabuľke 1 raz za kalendárny štvrťrok do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v rozsahu údajov poskytnutých od výrobcov obalov, za ktoré zabezpečuje plnenie záväzných limitov, v písomnej alebo v elektronickej forme na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16.
(6) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a OZV pre obaly ohlasujú ministerstvu súhrnné údaje z evidencie podľa odsekov 4 a 5 o množstve obalov uvedených na trh alebo do obehu podľa obalových materiálov a o množstve zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov. Hlásenie sa podáva raz ročne do konca februára za predchádzajúci rok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 17.
(7) Za výrobcu obalov, ktorý neplní vyhradené povinnosti individuálne ohlasuje ministerstvu údaje z evidencie obalov a odpadov z obalov organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou výrobca obalov uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností v rozsahu údajov, ktoré im výrobca obalov poskytne podľa odseku 1 (podľa § 3 ods. 5)
§ 15
Evidencia a hlásenie výrobcu/OZV neobalových výrobkov
§ 16Evidencia a Hlásenie spracovateľa starých vozidiel
(1) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria a) údaje o stave a pohybe odobratých látok, materiálov a dielcov podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia, b) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.(2) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň, x) evidencia podľa odseku 1 písm. a) sa vedie v elektronickej forme. (3) Vzor potvrdenia podľa odseku 1 písm. b) je uvedený v prílohe č. .
(4) Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z evidencie o spracovaní starých vozidiel podľa § 52 ods. 1 písm. e) za príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(5) Spracovateľ starých vozidiel uchováva evidenciu v písomnej forme alebo elektronickej forme najmenej päť rokov.
(6) Hlásenie o údajoch z evidencie spracovateľa starých vozidiel podáva spracovateľ starých vozidiel na tlačive Hlásenie spracovateľa starých vozidiel, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. , hlásenie sa podáva ministerstvu do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(7) Spracovateľ starých vozidiel uchováva hlásenie v písomnej forme alebo elektronickej forme najmenej päť rokov.
§ 17Evidencia a Hlásenie výrobcu/OZV vozidiel
§ 18Evidencia a Hlásenie výrobcu/OZV pneumatík
§ 19
Ohlasovanie údajov do IS (§105 ods. 3 písm. y)
VZOR Príloha č. 1
k vyhláške č. .....
EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Kod činnosti
Kód odpadu
Kategória odpadu
Y-kód
Odpad umiestnený
Množstvo odpadu
Dátum
sklad
nádoba
vznik/ príjem
nakladanie
Kód nakladania
IČO, obchodné meno predchádzajúceho/ /nasledujúceho držiteľa odpadu
Poznámka
Skratka
1
2
3
4
5
6
7
FIRMA/OBEC PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
IČO
Obchodné meno/Názov obce
Adresa
Ulica:
Obec: PSČ:
Tel.: Fax:
E-mail: URL:
Adresa
Ulica:
Obec: PSČ:
Tel.: Fax:
E-mail: URL:
Zodpovedná osoba:
Odpad umiestnený
Množstvo odpadu
Dátum
sklad
nádoba
vznik/ príjem
nakladanie
Kód nakladania
IČO, obchodné meno predchádzajúceho/ /nasledujúceho držiteľa odpadu
Poznámka
Skratka
1
2
3
4
5
6
7
Zodpovedná osoba:
Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorázový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá ( v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. V prípade obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, resp. vedúca evidencie odpadov.
Evidenčný list odpadu sa vypĺňa osobitne pre každý Y-kód aj v prípade rovnakého čísla druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Na začiatku každého evidenčného listu sa uvedie množstvo odpadu prenesené z evidencie z predchádzajúceho obdobia.
V prípade stavu konca odpadu sa Evidenčný list odpadu vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa do momentu, kým splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.3)
Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.
Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:
prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom
druhá časť sa týka identifikačných údajov subjektu, ktorý s odpadom nakladá
tretia časť sa týka množstva. spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu
PRVÁ ČASŤ:
Kód odpadu – uvedie sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y-kód uvedie sa pri nebezpečných odpadoch podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s kódmi podľa tabuliek 1, 2 a 3. V prípade viacerých možností sa z tabuľky 2 priradí kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.
Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.
Tabuľka 1
Kód
Skupina odpadov
Y1
klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení
Y2
odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3
odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4
odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5
odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
3) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES (Ú.v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).
Y6
odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7
odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8
odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9
odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10
odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11
odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolýznom spracúvaní
Y12
odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13
odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14
odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15
látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16
látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17
odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18
zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Tabuľka 2
Kód
Odpady obsahujúce tieto škodliviny
Y19
karbonyly kovov
Y20
berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21
zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22
zlúčeniny medi
Y23
zlúčeniny zinku
Y24
arzén, zlúčeniny arzénu
Y25
selén, zlúčeniny selénu
Y26
kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27
antimón, zlúčeniny antimónu
Y28
telúr, zlúčeniny telúru
Y29
ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30
tálium, zlúčeniny tália
Y31
olovo, zlúčeniny olova
Y32
anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33
anorganické kyanidy
Y34
roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35
roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36
azbest (prach a vlákna)
Y37
organické zlúčeniny fosforu
Y38
organické kyanidy
Y39
fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40
étery
Y41
halogénované organické rozpúšťadlá
Y42
organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45
organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tomto zozname (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Tabuľka 3
Kód
Skupina odpadov vyžadujúca osobitnú pozornosť
Y46
odpady z domácností
Y47
zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
Tabuľka 4
Kód činnosti
P
Pôvodca odpadu
M
Držiteľ odpadu
V
Zber odpadov, vrátane mobilného zberu
R
Zhodnocovanie odpadov
D
Zneškodňovanie odpadov
O
Obchodník
S
Sprostredkovateľ
PPôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
MDržiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Uvedie sa iba v prípade, ak sa neda použiť iný kód činnosti (napr. servisné práce).
V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Uvedie sa aj v prípade registrácie podľa § 98 ods. 1 vydanej pre zber odpadov.
RZhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6.
DZneškodňovanie odpadu je každá činnosť nakladania s odpadom, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.
O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
DRUHÁ ČASŤ:
FIRMA/OBEC
IČO uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno/názov obce uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou/ obcou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
TRETIA ČASŤ:
Dátum (1) uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. V prípade obchodníka a sprostredkovateľa dátum nákupu, predaja odpadu, resp. jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.
Odpad umiestnený (2) uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde bude je odpad umiestnený. Pri
skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.
Množstvo odpadu (3)
v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení,
v stĺpci nakladanie sa uvedie presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.
Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých. V prípade odpadov nasledovných katalógových čísel sa uvedie množstvo odpadu v sušine:
19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd,
19 08 11 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd,
19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v položke 19 08 11,
19 08 13 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd,
19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 13.
V prípade obchodníka/sprostredkovateľa sa uvedie v stĺpci vznik/príjem množstvo odpadu, ktoré obchodník/sprostredkovateľ kúpil a v stĺpci nakladanie množstvo odpadu, ktoré obchodník/sprostredkovateľ predal, odovzdal alebo prepravil inému subjektu.
Kód nakladania (4) uvedie sa kód podľa tabuliek 5, 6 a 7, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Tabuľka 5
Kód
Iné nakladanie s odpadom
Z
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DO
Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
PO
Príprava na opätovné použitie
V
Zber
Využitie odpadu na úpravu terénu
OO
Odovzdanie obchodníkovi
OS
Odovzdanie sprostredkovateľovi
Tabuľka 6
Kód
Zhodnocovanie odpadov
R1
Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)*
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov**
R6
Regenerácia kyselín a zásad
R7
Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8
Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11
Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11***
R13
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)****
(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.
(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.
(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.
(****) ( § 4 ods.5 zákona)
Tabuľka 7
Kód
Zneškodňovanie odpadov
D1
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3
Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4
Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5
Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6
Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7
Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9
Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré zneškodnené niektorou z činností D1 D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10
Spaľovanie na pevnine
D11
Spaľovanie na mori*
D12
Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)**
D13
Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14
Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15
Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)***
(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi, napríklad Dohovor o ochrane morského dna v oblasti Baltského mora.
(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo separovanie pred akoukoľvek činnosťou označenou D1 až D12.
(***) § 4 ods. 5 zákona
IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5) uvedie sa IČO a obchodné meno firmy/názov obce, od ktorej sa odpad prijíma, ktorá s ním nakladá, alebo ktorej sa odovzdáva.
V prípade zberu odpadov sa u fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb uvedie ich IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania. V prípade zberu kovových odpadov sa podľa § 16 ods. 8 písm. a) zákona uvedie v stĺpci 6 aj číslo preukazu totožnosti fyzickej osoby.
V prípade prevzatia odpadu od fyzickej osoby sa uvedie IČO obecného úradu a názov obce podľa miesta vzniku odpadu.
Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti uvedie sa, IČO obecného úradu a názov obce podľa miesta vzniku odpadu, v stĺpci 6 sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá prevzala odpad na jeho využitie v domácnosti a číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona.
Poznámka (6) – uvedie sa:
v prípade zmeny kategórie odpadu číslo rozhodnutia a meno a prizvisko autorizovanej osoby,
v prípade odovzdania odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5), ktorý vykonáva konečné spracovanie prevzatého odpadu sa tento stĺpec nevypĺňa,
v prípade cezhraničného pohybu odpadu obchodné meno firmy, názov štátu dovozu alebo vývozu a v stĺpci 7 skratka „I“ (dovoz) alebo „E“ (vývoz) a konečné zariadenie na zhodnocovanie,
v prípade prevzatia odpadu od fyzickej osoby meno, priezvisko a číslo preukazu totožnosti fyzickej osoby podľa miesta vzniku odpadu,
v prípade stavu konca odpadu číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon a osobitný predpis 3) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a v stĺpci 7 sktatka „SKO“,
v prípade, že odpad prešiel prípravou na opätovné použitie číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a v stĺpci 7 skratka „PO“,
v prípade vzniku vedľajšieho produktu číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP“, aby bolo zrejmé odkedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,
v prípade odovzdania odpadu na využitie v domácnosti meno a priezvisko osoby, ktorá prevzala odpad na jeho využitie v domácnosti a číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona,
Skratka (7) – uvedie sa:
v prípade prenosu údajov z predchádzajúceho obdobia sa uvedie skratka „ZPO“,
v prípade prevzatia odpadu od predchádzajúceho držiteľa (uvedený v stĺpci 5) skratka „PD“ v kombinácii so skratkou „I“ v prípade dovozu odpadu na územie Slovenska,
v prípade odovzdania odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5) skratka „PRO“ v kombinácii so skratkou „E“ v prípade vývozu odpadu z územia Slovenska
Zodpovedná osoba uvedie sa poverený pracovník, ktorý je vo firme/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) firmy/prevádzkarne.
VZOR Príloha č. 2
k vyhláške č. ....
HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
Typ dokladu:
Rok:
Štvrťrok:
List č.
Počet listov
FIRMA PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
IČO
Obchodné meno:
Názov:
Adresa:
Ulica:
Obec: PSČ:
Adresa:
Ulica:
Obec: PSČ:
Štatutárny orgán
Meno a prizvisko:
Telefón: Fax:
e-mail: URL:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón: Fax:
e-mail: URL:
Dátum
Dátum
------------------------------------------------------- Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
------------------------------------------------------- Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
VYPLNÍ ÚRAD
Odtlačok pečiatky úradu:
Evidenčné číslo:
Dátum doručenia:
Doklad za úrad overil:
Spôsob nakladania s odpadom
Pozn.
Por.číslo
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov
Kateg. odpadu
Y-kód
Množstvo odpadu (v tonách)
Kód
IČO, obchodné meno, sídlo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrolný súčet
List č.: Počet listov:
Evidenčné číslo: vvplní okresný úrad
resp. Recyklačný fond
FIRMA
IČO
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Obchodné meno:
Názov:
Kontrolný súčet
Spôsob nakladania s odpadom
Pozn.
Por.
číslo
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov
Kateg. odpadu
Y-kód
Množstvo odpadu (v tonách)
Kód
IČO, obchodné meno, sídlo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrolný súčet
Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód činnosti a zhodnú firmu.
Typ dokladu – podľa spôsobu nakladania s odpadom sa uvedie:
PPôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
MDržiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Uvedie sa iba v prípade, ak sa neda použiť iný kód (napr. servisné práce).
V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Uvedie sa aj v prípade registrácie podľa § 98 ods. 1 vydanej pre zber odpadov.
RZhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6.
DZneškodňovanie odpadu je každá činnosť nakladania s odpadom, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.
OObchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
SSprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva hlásenie.
Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva hlásenie (§ 3 ods. 3 vyhlášky)
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
FIRMA
IČO uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.
Štatutárny orgán uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu, jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.
Zodpovedná osoba uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov (môže sa uviesť aj skrátený názov).
Pri zmene kategórie sa časť prekategorizovaného odpadu uvedie do samostatného riadka.
Kateg. odpadu (4) uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov. V prípade zmeny kategórie odpadu sa uvedie v stĺpci 9 poradové číslo poznámky a pod týmto číslom sa v priloženom komentári uvedie číslo rozhodnutia a meno a priezvisko autorizovanej osoby, ktorá vydala rozhodnutie o zmene kategórie odpadu.
Y-kód (5) pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s kódmi podľa tabuliek 1, 2 a 3. V prípade viacerých možností sa z tabuľky 2 priradí kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.
Tabuľka 1
Kód
Skupina odpadov
Y1
klinické odpady z nemocníc, zdravotných stredísk a zariadení
Y2
odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3
odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4
odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5
odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6
odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7
odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8
odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9
odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10
odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11
odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolýznom spracúvaní
Y12
odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13
odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14
odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15
látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16
látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17
odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18
zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Tabuľka 2
Kód
Odpady obsahujúce tieto škodliviny
Y19
karbonyly kovov
Y20
berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21
zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22
zlúčeniny medi
Y23
zlúčeniny zinku
Y24
arzén, zlúčeniny arzénu
Y25
selén, zlúčeniny selénu
Y26
kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27
antimón, zlúčeniny antimónu
Y28
telúr, zlúčeniny telúru
Y29
ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30
tálium, zlúčeniny tália
Y31
olovo, zlúčeniny olova
Y32
anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33
anorganické kyanidy
Y34
roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35
roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36
azbest (prach a vlákna)
Y37
organické zlúčeniny fosforu
Y38
organické kyanidy
Y39
fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40
étery
Y41
halogénované organické rozpúšťadlá
Y42
organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44
všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45
organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tomto zozname (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Tabuľka 3
Kód
Skupina odpadov vyžadujúca osobitnú pozornosť
Y46
odpady z domácností
Y47
zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
Množstvo odpadu (6) uvedie sa množstvo odovzdaného jedného druhu odpadu podľa jednotlivých spôsobov nakladania (podľa stĺpca 7), a to pre každý spôsob nakladania do samostatného riadka.
V prípade zneškodňovania použitých polychlórovaných bifenylov sa v stĺpci 6 uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých. V prípade odpadov nasledovných katalógových čísel sa uvedie množstvo odpadu v sušine:
19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd,
19 08 11 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd,
19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v položke 19 08 11,
19 08 13 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd,
19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 13.
Kód (7) uvedú sa kódy jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi podľa tabuliek 5, 6 a 7. Na tieto kódy sa vzťahujú príslušné množstvá odpadu uvedené v stĺpci 6. Kód nakladania sa uvádza vo väzbe na subjekt uvedený v stĺpci 8.
Ak odpad, ktorý vznikol v období za ktoré sa podáva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období, nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie) a v stĺpci 6 príslušné množstvo odpadu.
Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód
„Z“ (kromažďovanie), v stĺpci 6 príslušné množstvo odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie z skratka „ZPO“ (z predchádzajúceho obdobia).
Tabuľka 5
Kód
Iné nakladanie s odpadom
Z
Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DO
Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
PO
Príprava na opätovné použitie
V
Zber
TU
Využitie odpadu na úpravu terénu
OO
Odovzdanie obchodníkovi
OS
Odovzdanie sprostredkovateľovi
Tabuľka 6
Kód
Zhodnocovanie odpadov
R1
Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2
Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)*
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov**
R6
Regenerácia kyselín a zásad
R7
Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8
Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9
Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10
Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11
Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11***
R13
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)****