Návrh  
VYHLÁŠKA  
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  
z ...... 2015,  
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  
podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), o), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. ..../2015 Z. z. o  
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  
§ 1  
Programové dokumenty odpadového hospodárstva  
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a program predchádzania vzniku  
odpadu sa vypracúva s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú  
efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov uvedených v prílohách č. 1 až 5.  
Programy musia byť vypracované v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky  
rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.  
§ 2  
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva  
(1)  
Charakteristika  
aktuálneho  
stavu  
odpadového  
hospodárstva  
Slovenskej  
republiky obsahuje údaje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona vrátane uvedenia základných  
údajov o zariadeniach na spracovanie odpadov najmä názov, identifikačné číslo organizácie  
(IČO), miesto umiestnenia, kapacitu a kategóriu odpadu akú spracováva. V charakteristike  
aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky sa zároveň uvedú údaje  
podľa § 9 ods. 2 písm. b) až d) zákona. Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov sa  
vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na  
spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov,  
osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu zariadení obsahujúcich  
polychlórované bifenyly.  
(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa  
odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.  
(3) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce obsahuje v súlade § 10  
ods. 2 písm. a) zákona údaje o druhu, množstve a zdroji komunálneho odpadu vzniknutého  
v obci v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a údaje  
o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s  
osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním, s rozlíšením  
na jednotlivé druhy odpadov podľa Katalógu odpadov vrátane uvedenia množstva a druhu  
komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov  
1
a o ďalšom nakladaní s ním. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva  
obce sa zároveň uvedú údaje podľa s § 10 ods. 2 písm. b) a c) zákona.  
§ 3  
Záväzná časť programu  
(1) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje  
a) ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s prúdmi odpadov v členení na  
1. použité batérie a akumulátory,  
2. odpadové oleje,  
3. odpadové pneumatiky,  
4. elektroodpad,  
5. staré vozidlá,  
6. použité polychlórované bifenyly,  
7. biologicky rozložiteľné odpady,  
8. stavebné odpady a odpady z demolácií,  
9. odpady z obalov,  
10. komunálne odpady,  
11. iné prúdy odpadov, v prípade potreby,  
b) opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v programe a v prílohe č. 4 zákona,  
c) opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov  
a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použite a recyklácie stavebných odpadov  
a odpadov z demolácií podľa § 9 ods. 2 písm. h) a i) zákona; v prípade biologicky  
rozložiteľných komunálnych odpadov opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania  
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a opatrenia na zníženie množstva  
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov  
vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť  
znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov; opatrenia musia smerovať  
k zníženiu množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov do  
konca roku 2020 na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných  
komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,  
d) nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení  
a systémov opätovného použitia obalov.  
(2) Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b), d)  
a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov  
a odpadov z demolácií so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.  
(3) Záväzná časť programu obce obsahuje  
a) ciele zamerané na  
1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového  
komunálneho odpadu,  
2. zvýšenie podielu triedeného zberu,  
2
3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na  
skládky odpadov,  
4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,  
b) opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov,  
c) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych  
)
1
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné  
zhodnotiť podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona.  
(4) Nastavenie cieľov v záväznej časti programu obce musí smerovať k dosiahnutiu cieľa  
uvedeného v odseku 1 písm. c) a v prílohe č. 4 bod V zákona.  
§ 4  
Smerná časť programu  
(1) Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. k)  
až p) zákona.  
(2) Smerná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v § 9 ods. 2 písm. k) a l) zákona  
a návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu  
so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva.  
(3) Smerná časť programu obce obsahuje údaje uvedené v § 10 ods. 2 písm. g) až i) zákona.  
§ 5  
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov  
(1) Program držiteľa polychlórovaných bifenylov uvedeného v § 11 zákona, obsahuje  
a) základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,  
b) údaje o zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly,  
c) ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich  
polychlórované bifenyly a termín, do ktorého sa vykonajú a na dekontamináciu alebo  
zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,  
d) opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,  
e) údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom  
polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,  
f) koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje  
o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich  
polychlórované bifenyly.  
§ 6  
Analytická kontrola nebezpečných odpadov  
(1) Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s  
nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom  
v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu  
predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov, vypracovaný  
3
podľa vzoru a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 6. Jednotné metódy analytickej kontroly  
odpadov ustanoví osobitný predpis.  
(2) Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje  
určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá.  
Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne pre prvé dodanie určitého druhu  
odpadu do zariadenia na ďalšie nakladanie s ním (ďalej len „prvá dodávka odpadu“)  
a osobitne pre opakované dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri  
prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním (ďalej len „opakovaná dodávka odpadu“),  
ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu  
zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.  
(3) Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným  
výrobkom, napríklad svetelné zdroje, akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu  
odpadu údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie  
výrobku o jeho zložení, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. Ak ide o nebezpečné  
odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za  
analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z  
dostupnej odbornej literatúry.  
(4) Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý  
zodpovedá ním predloženému protokolu z analytickej kontroly odpadov.  
§ 7  
Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi  
(1) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z  
verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä  
a) názov zariadenia,  
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,  
c) prevádzkový čas zariadenia,  
d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,  
e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,  
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.  
(2) Označenie zariadenia, v ktorom sa vykonáva zber odpadov alebo výkup odpadov okrem  
údajov uvedených v odseku 1 obsahuje aj názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.  
(3) Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné  
odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je  
uvedený v prílohe č. 7.  
(4) Označenie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na úložisko kovovej ortuti.  
§ 8  
Oznámenie o zbere a výkupe odpadu  
4
(1) Oznámenie o zbere a výkupe odpadu podľa § 16 ods. 2 písm. b) sa podáva na tlačive,  
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8 alebo na zhodných tlačových výstupoch  
z elektronického spracovania dát.  
(2) Oznámenie o zbere a výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa  
príslušnej obci do 31. januára nasledujúceho roka.  
(3) Oznámenie o zbere a výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady a drobné stavebné  
odpady. Ak sa v zariadení vykonáva zber odpadu a zároveň aj výkup odpadu, oznámenie sa  
podáva za každú činnosť osobitne.  
(4) Oznámenie o zbere a výkupe odpadu sa uchováva v písomnej alebo elektronickej podobe  
päť rokov odo dňa jeho podania.  
§ 9  
Technické požiadavky na prevádzku zberného dvora  
(1) Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.  
(2) Ak sa na zbernom dvore vykonáva zber nebezpečného odpadu, na jeho zhromažďovanie  
sa vzťahujú ustanovenia § 10.  
(3) Na zbernom dvore musí byť aspoň  
a) zberná nádoba na zhromažďovanie oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením  
kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená,  
b) veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a  
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie,  
druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,  
c) skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,  
d) manipulačná plocha.  
§ 10  
Zhromažďovanie a skladovanie odpadov  
(1) Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, budujú a  
prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k  
poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie  
odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné  
nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad  
odpadov.  
(2) Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečného odpadu a skladovanie nebezpečného  
odpadu musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, spevnená a nepriepustná a  
nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.  
(3) Počas zhromažďovania nebezpečného odpadu a skladovania nebezpečného odpadu musí  
byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.  
5
(4) Na skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s  
rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom  
nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.  
(5) Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké  
technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických  
látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované  
nebezpečné odpady.  
(6) Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady skladované, musia  
a) byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napríklad  
odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,  
b) zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť  
vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, výbuch,  
c) byť odolné proti mechanickému poškodeniu,  
d) byť odolné proti chemickým vplyvom.  
(7) Odseky 4 6 sa vzťahujú aj na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.  
§ 11  
Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi  
(1) Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s  
každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia  
a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,  
b) ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného  
odpadu,  
c) údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa § 6.  
(2) Postup podľa odseku 1 sa nevzťahuje na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických  
osôb, ktoré nie sú podnikateľmi.  
(3) Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa  
a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v  
odsekoch 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,  
b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,  
c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o  
pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,  
d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a  
analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode,  
vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,  
e) zaeviduje prevzatý odpad.  
(4) Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie  
odpadu s uvedením  
6
a) dátumu a času prevzatia odpadu,  
b) druhu a množstva prevzatého odpadu,  
c) účelu, na ktorý bol odpad ním prevzatý,  
d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom.  
(5) Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov § 2 písm.  
h) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. poskytne držiteľ odpadu aj  
a) údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení  
odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska  
ochrany životného prostredia, napríklad výsledky spaľovacej skúšky,  
b) ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom  
obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry,  
ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok z hľadiska emisií znečisťujúcich látok§ 2  
písm. b) a § 4 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z. do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s  
ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach,  
ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.  
(6) Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov  
vydáva potvrdenie podľa § 17 ods. 1 písm. j) zákona, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.  
§ 12  
Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a  
zariadenia na zneškodňovanie odpadov  
(1) Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od  
druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov.  
(2) Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu  
zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie tvorí  
a) technologický reglement,  
b) prevádzkový poriadok,  
c) prevádzkový denník,  
d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,  
e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.  
(3) Technologický reglement obsahuje najmä  
a) základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov,  
zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,  
b) opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov  
ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky),  
najmä opis princípov a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách a  
podmienky technologického procesu, najmä čas, teplota, tlak a koncentrácie,  
c) spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo  
produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad a  
energií,  
7
d) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály  
prevádzkovaných procesov, napríklad odpady, pomocné látky, prísady, zloženie,  
e) údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,  
f) postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a  
nakladania s nimi pred vstupom do procesu,  
g) spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly  
materiálov a produktov procesu (analytickými metódami a meracími zariadeniami),  
h) prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie  
vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením zodpovedajúcich  
technických noriem a predpisov skúšania,  
i) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty  
procesu,  
j) zoznam strojov a zariadení,  
k) prehľad technickej dokumentácie strojov,  
l) určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom  
poriadku.  
(4) Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.  
(5) Technologický reglement sa musí uložiť na prístupnom mieste zariadenia.  
(6) Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje najmä  
a) názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien  
a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia,  
b) údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,  
c) technický opis zariadenia,  
d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,  
e) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke  
zariadenia,  
f) povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,  
g) opatrenia pre prípad havárie,  
h) zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je  
prevádzkovateľ oprávnený,  
i) rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení  
okrem komunálnych odpadov,  
j) určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly, ak ide o skládku odpadov aj spôsob  
ukladania odpadov,  
k) spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o  
skládku odpadov, aj spôsob plnenia povinnosti podľa odseku 2 písm. c).  
(7) Ak ide o zmenu v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí  
prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene.  
(8) Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o  
a) menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v  
uvedený deň,  
b) množstve a druhoch odpadov prijatých denne na úpravu, zhodnotenie alebo  
zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,  
8
c) množstve a druhoch denne zhodnotených alebo zneškodnených odpadov,  
d) neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,  
e) nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,  
f) odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,  
g) technickom stave zariadenia,  
h) prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,  
i) časovom využití zariadenia,  
j) odstavení zariadenia,  
k) vykonaných údržbách a opravách zariadenia,  
l) vykonaných kontrolách,  
m) dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku  
zariadenia,  
n) umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v  
prevádzkovom poriadku skládky odpadov.  
(9) Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania  
po uzavretí skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desať rokov od skončenia  
prevádzky zariadenia.  
§ 13  
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu  
(1) Biologicky rozložiteľný odpadu sa zhodnocujem digesciou v bioplynových staniciach  
alebo kompostovaním.  
(2) Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste,  
ktoré je bezpečne vzdialené od vodných tokov a nie je vodohospodársky ohrozené.  
(3) Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov sa preberá výlučne  
biologicky rozložiteľný odpad, ktorý neobsahuje cudzorodé látky, nerozložiteľné prímesi,  
mastnotu, zvyšky pesticídov, ropné látky a ťažké kovy.  
(4) Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie  
biologicky rozložiteľných odpadov je potrebné zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu  
zariadenia na životné prostredie spôsobovaného najmä  
a) emisiami zápachu a prachu,  
b) hlukom a dopravou.  
(5) Na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho  
odpadu zo zelene, na ktorú nie je podľa § 97 ods. 1 písm. c) bod 3 zákona potrebný súhlas, sa  
vyžaduje  
a) oplotenie tohto zariadenia,  
b) preberanie iba biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,  
c) prekrývanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas jeho  
kompostovania vhodnou geotextíliou.  
9
§ 14  
Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním  
(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené  
skladové priestory na odpady  
a) tuhé,  
b) pastovité,  
c) kvapalné,  
d) s obsahom halogénových zlúčenín.  
(2) Proces spaľovania odpadov sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo  
vznikajúcich zvyškov zo spaľovaniax) a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti. Zvyšky zo  
spaľovania sa upravujú tak, aby sa znížilo ich množstvo a nebezpečnosť. Preprava a  
medziskladovanie práškových odpadov, ako je prach z kotlov a suché zvyšky z úpravy  
dymových plynov, sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo rozptyľovaniu do prostredia, napr.  
v uzavretých kontajneroch. Pred rozhodnutím o spôsobe zneškodnenia sa vykoná analýza  
zvyškov zo spaľovania a spoluspaľovania na účely zistenia ich fyzikálnych a chemických  
vlastností a možnosti znečistenia životného prostredia. Analýzou sa zisťuje hlavne celkový  
rozpustný podiel a obsah ťažkých kovov v rozpustnom podiele.  
§ 15  
Výpočet energetickej účinnosti  
Na výpočet energetickej účinnosti stanovenej v § 18 ods. 1 zákona sa použije vzorec uvedený  
v prílohe č. 10.  
§ 16  
Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov  
(1) Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov  
pre papier, plasty, kovy a sklo podľa § 81 ods. 7 písm. c) zákona je obec povinná plniť  
tak, aby zabezpečila štandard zberu, ktorý vyjadruje minimálne dostupné zberové  
kapacity v jednotkách objemu, ktoré musia byť k dispozícii každému jednému  
obyvateľovi obce počas jedného kalendárneho roka, a ktorý je získaný súčinom objemu  
dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu.  
(2) Štandard zberu sa vypočíta každoročne pre každú obec a každú zložku komunálneho  
odpadu, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zber  
komunálnych odpadov, podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 11. Ako východisko pre  
výpočet štandardu zberu sa uplatnia údaje o hmotnosti danej vyzbieranej zložky  
komunálneho odpadu, ktoré obec nahlásila Štatistickému úradu Slovenskej republiky za  
predchádzajúci kalendárny rok.  
(3) Ak hodnota štandardu zberu vypočítaná pre príslušný kalendárny rok postupom podľa  
odseku 2 bude nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v prílohe č. 12, uplatní sa  
pre príslušný kalendárny rok tento minimálny štandard zberu. Ak hodnota štandardu  
zberu vypočítaná pre príslušný kalendárny rok postupom podľa odseku 2 bude nižšia ako  
hodnota štandardu zberu uplatnená v predchádzajúcom kalendárnom roku, uplatní sa pre  
10  
príslušný kalendárny rok hodnota štandardu zberu uplatnená v predchádzajúcom  
kalendárnom roku.  
(4) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia  
byť navzájom odlíšené formou nalepovacích štítkov v týchto farbách  
a) modrá pre zložku papier vrátane lepenky,  
b) zelená pre zložku sklo,  
c) žltá pre zložku plast,  
d) červená pre zložku kovy,  
e) oranžová pre lepenku, ak sa zbiera samostatne.  
(5) Farebný štítok podľa odseku 4 musí byť čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej  
nádobe na viditeľnom mieste a musí obsahovať údaje o tom, pre odpad z ktorých  
výrobkov je nádoba určená.  
(6) Na triedený zber komunálnych odpadov pre zložku plast, kovy a papier vrátane lepenky  
sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že takto vyzbierané zložky  
komunálneho odpadu budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich  
recykláciu.  
(7) V prípade zavedenia triedeného zberu postupom podľa odseku 6 sa odseky 1 až 3  
uplatnia na výpočet hodnoty spoločného štandardu zberu, pri ktorom sa vo vzorci podľa  
prílohy č. 1 ako hmotnosť zložky použije celková hmotnosť týchto zložiek komunálneho  
odpadu vyzbieraných v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného  
zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou a ako koeficient vyťažiteľnosti spoločný  
koeficient vyťažiteľnosti týchto zložiek komunálneho odpadu získaný v závislosti od  
vzájomného pomeru týchto zložiek v spoločnej zbernej nádobe; vzájomný pomer zložiek  
sa určí na základe štvrťročných údajov získaných z analýz uskutočnených vždy  
v poslednom mesiaci kalendárneho štvrťroka.  
(8) Uplatnenie požiadaviek na zvýšenie efektivity triedneho zberu v obci v súlade s § 59 ods.  
7 zákona nemôže zahŕňať požiadavku na postup v rozpore s odsekmi 1 až 7.  
§ 17  
Spôsob výpočtu obvyklých nákladov  
Výška obvyklých náklady podľa § 59 ods. 8 zákona na triedený zber komunálnych odpadov  
sa vypočíta osobitne pre každý región.  
§ 18  
Technické požiadavky na nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého  
Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na  
skládku odpadov.  
§ 19  
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania  
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah  
11  
a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo  
vstrekuje, sú uvedené v prílohe č. 13.  
§ 20  
Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi  
(1) S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.  
(2) So zariadenia obsahujúcimi polychlórované bifenyly a s polychlórovanými bifenylmi v  
nich obsiahnutých sa počas dekontaminácie nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.  
(3) Dekontaminácia zariadenia sa vykonáva tak, aby po jej skončení bolo zariadenie  
preukázateľne zbavené polychlórovaných bifenylov. Pri dopĺňaní novej prevádzkovej  
kvapaliny, pri jej úprave alebo výmene alebo pri akejkoľvek činnosti alebo údržbe zariadenia  
sa dbá na to, aby nemohlo dôjsť k opakovanej kontaminácii polychlórovanými bifenylmi.  
(4) Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov sa vykonáva  
a) referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v ropných výrobkoch a v  
použitých olejoch, 1- STN EN 12766-1 (656202), STN EN 12766-2 (656205)  
b) referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v izolačných  
kvapalinách.2 STN IEC 616 19 (346705)  
(5) Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov možno vykonať len v laboratóriách so  
zavedeným systémom kvality.3- STN EN 45013 (01 5258), STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253), STN EN ISO 9001 (01 0320)  
(6) Označenie vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované  
bifenyly umiestnené, tvorí označenie vchodu do objektu, v ktorom je toto zariadenie  
umiestnené, a označenie tohto zariadenia.4 - Napríklad § 8b ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001  
Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.)  
(7) Na označenie vchodu do objektu, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované  
bifenyly umiestnené, sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným  
bielo-čiernym okrajom veľkosti 21 cm x 15 cm, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.  
(8) Na označenie zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa používa reliéfny alebo  
rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm x 10 cm,  
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15. Štítok sa umiestňuje na viditeľné miesto na zariadení  
obsahujúcom polychlórované bifenyly.  
(9) Na označenie dekontaminovaného zariadenia sa používa reliéfny alebo rytý štítok bielej  
farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm x 10 cm, ktorého vzor je uvedený v  
prílohe č. 16; štítok sa umiestni tak, aby nahradil štítok podľa odseku 8.  
(10) Zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov sa vykonáva takým spôsobom, že  
sa rozložia alebo nevratne transformujú tak, že už nie sú preukázateľné vlastnosti  
perzistentných organických látok; pritom sa musí dosiahnuť účinnosť 99, 9999 %.  
12  
(11) Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa podáva na  
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 17.  
§ 21  
Lokality s výskytom medveďa hnedého  
Povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. j) zákona sa vzťahuje na držiteľov odpadu v lokalitách  
uvedených v prílohe č. 18.  
§ 22  
Zoznam registrovaných osôb  
Zoznam registrovaných osôb podľa § 98 ods. 5 zákona obsahuje  
a) registračné číslo,  
b) dátum registrácie,  
c) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (ďalej len "osobné  
údaje") registrovanej fyzickej osoby-podnikateľa; ak bol ustanovený zodpovedný  
zástupca, x) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov aj jeho osobné údaje; osobné  
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej  
osoby,  
d) obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby-podnikateľa;  
obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,  
e) identifikačné číslo (IČO),  
f) činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať, a druhy odpadov, ktoré sú  
predmetom tejto činnosti.  
§ 23  
Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu  
(1) Na povrchovú úpravu terénu sa môže použiť výlučne inertný odpad okrem stavebných  
odpadov a odpadov z demolácií (§ 77 ods. 1 zákona), ktoré je možné vzhľadom na ich  
pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie.  
(2) Ak na základe vizuálnej kontroly odpadov alebo pôvodu odpadu vznikne pochybnosť  
o tom či ide o inertný odpad, vykoná sa analytická kontrola odpadu s cieľom overiť, či  
tento odpad spĺňa hraničné koncentrácie látok uvedené v osobitnom predpise.(Bod 2.1.2.  
prílohy k rozhodnutiu Rady 2003/33/ES)  
(3) Inertné odpady, ktoré sa majú využiť na povrchovú úpravu terénnu musia spĺňať  
požiadavky účelu, na ktorý majú byť využité.  
13  
(4) Ak účelom využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu je likvidácia, sanácia alebo  
rekultivácia banských diel a lomov musia byť inertné odpady použité na tento účel  
vhodným spôsobom upravené a spôsob ich využitia musí zabezpečiť stabilitu takto  
uloženého odpadu najmä z ohľadom na zabránenie zosuvov.  
§ 24  
Podrobnosti o posúdení splnenia podmienok § 2 ods. 4 zákona  
Pred udelením súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona alebo predĺžením jeho platnosti sa  
posúdi, či  
a) plánované použitie látky alebo veci je zákonné a látka alebo vec spĺňa požiadavky pre  
konkrétne použitie ako výrobku,  
b) látka alebo vec bola vyrobená zámerne alebo či výrobný proces bol zámerne upravený  
takým spôsobom, aby v rámci neho popri hlavnom výrobku vznikala táto látka alebo  
vec,  
c) použitie látky alebo veci je zabezpečené,  
d) látku alebo vec je možné používať bez ďalšieho iného spracovania ako je bežný  
priemyselný postup,  
e) výroba látky alebo veci je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého  
primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom.  
§ 25  
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia  
na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie zariadenia na  
zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c)  
zákona na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadosť o súhlas podľa §  
97 ods. 1 písm. b) zákona na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov okrem  
náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,  
c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,  
d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude  
nakladať,  
e) zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a č. 3 zákona,  
f) opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu  
zabezpečenia prepravy odpadov,  
g) technické údaje o zariadení,  
h) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,  
i) opatrenia pre prípad havárie,  
j) dátum začatia prevádzky,  
k) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo  
rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto  
činnosť vyžaduje,  
14  
l) výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, nie starší ako 30 dní,  
z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa  
žiada o udelenie súhlasu.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie  
zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, prevádzkovanie zariadenia  
na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,  
c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,  
d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,  
e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe vykonáva činnosť  
v súčasnosti.  
§ 26  
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného  
dvora  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber  
odpadov, ak ide o zariadenia na prevádzku ktorých nebol daný súhlas podľa § 97 ods. 1  
písmen a) a c) zákona, vrátane zberného dvora okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona  
obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) sídlo zariadenia na zber s odpadmi,  
c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,  
d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude  
nakladať,  
e) technické údaje o zariadení,  
f) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,  
g) opatrenia pre prípad havárie,  
h) dátum začatia prevádzky,  
i) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo  
rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto  
činnosť vyžaduje,  
j) výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, nie starší ako 30 dní,  
z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa  
žiada o udelenie súhlasu,  
k) zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý je  
predmetom zberu.  
(2) Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber starých vozidiel okrem náležitostí podľa odseku  
1 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy do  
zariadenia na spracovanie starých vozidiel a priloží sa zmluva na zabezpečenie následného  
spracovania starých vozidiel (§ 60 ods. 14 zákona) alebo kópia príslušného súhlasu/  
predmetom ktorého je zhodnocovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých  
vozidiel.  
15  
(3) Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber elektroodpadu okrem náležitostí podľa odseku 1  
sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu a ich prepravy do zariadenia  
na spracovanie elektroodpadu a priloží zmluva na zabezpečenie spracovania elektroodpadu (§  
32 ods. 21 zákona) alebo kópia príslušného súhlasu/ predmetom ktorého je elektroodpadu, ak  
je žiadateľom spracovateľ elektroodpadu.  
(4) Ak predmetom žiadosti je súhlas na prevádzkovanie zberného dvora okrem náležitostí  
podľa odseku 1 sa k žiadosti priložia zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu  
zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa na zbernom dvore zbiera.  
(5) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie  
zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora okrem náležitostí podľa § 25 odsek 2  
obsahuje aj zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu,  
ktorý je predmetom zberu. K žiadosti o predĺženie platnosti súhlasu sa priloží kópia súhlasu,  
na ktorého základe vykonáva zber odpadov v súčasnosti.  
§ 27  
Žiadosť o vydanie prevádzkového poriadku  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona na vydanie prevádzkového poriadku  
zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na  
zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na  
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona a  
náležitostí uvedených v § 25 ods. 1 písm. a), b), j) a k) obsahuje aj návrh prevádzkového  
poriadku daného zariadenia.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na vydanie  
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového  
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku  
mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov okrem náležitostí  
uvedených v § 25 odsek 2 písm. a), c) až e) obsahuje aj sídlo zariadenia na nakladanie  
s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe bol prevádzkový  
poriadok vydaný.  
§ 28  
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona na nakladanie s nebezpečnými  
odpadmi okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,  
c) spôsob prepravy nebezpečných odpadov,  
d) jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov a ich  
materiálovú bilanciu,  
e) preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,  
f) zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,  
g) opatrenia pre prípad havárie,  
16  
h) určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,  
l) výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, nie starší ako 30 dní,  
z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa  
žiada o udelenie súhlasu,  
m)zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných  
odpadov, s ktorými sa bude nakladať.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na nakladanie s  
nebezpečnými odpadmi okrem náležitostí podľa § 25 odsek 2 obsahuje aj zmluvy na  
zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov,  
s ktorými nakladá. K žiadosti o predĺženie platnosti súhlasu sa priloží kópia súhlasu, na  
ktorého základe sa s nebezpečnými odpadmi nakladá v súčasnosti.  
§ 29  
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona na zhromažďovanie nebezpečných  
odpadov u pôvodcu odpadu okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhromažďovať,  
c) odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí,  
d) zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s nebezpečnými odpadmi,  
e) opatrenia pre prípad havárie,  
f) určenie miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov,  
g) zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovanými nebezpečnými  
odpadmi.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie  
nebezpečných odpadov u pôvodcu okrem náležitostí podľa § 25 ods. 2 obsahuje aj zmluvy na  
zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným nebezpečným odpadom.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe s nebezpečným  
odpadom nakladá v súčasnosti.  
§ 30  
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho  
zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na dlhšie zhromažďovanie odpadu  
okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,  
c) množstvo odpadov, ktoré sa bude dlhšie zhromažďovať,  
d) zdôvodnenie potreby a preukázanie dôvodov dlhšieho zhromažďovania,  
e) zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi,  
f) opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,  
g) určenie miesta zhromažďovania odpadov,  
h) zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným odpadom.  
17  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na dlhšie  
zhromažďovanie odpadu okrem náležitostí podľa § 25 ods. 2 písm. a), c) až d) obsahuje aj  
a) zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,  
b) aktuálne množstvo zhromaždeného odpadu,  
c) zdôvodnenie potreby a preukázanie dôvodov pre ďalšie dlhšie zhromažďovanie,  
d) preukázanie, že ďalšie zhromažďovanie nemá vplyv na vlastnosti odpadu,  
e) zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným odpadom.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe už odpad dlhšie  
zhromažďuje.  
§ 31  
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným  
zariadením  
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona na zhodnocovanie odpadov mobilným  
zariadením a na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa §  
113 ods. 9 zákona a náležitostí uvedených v § 25 ods. 1 písm. a), c), e) až j) a k) obsahuje aj  
a) spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky,  
b) materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov,  
c) zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa  
v zariadení zhodnocuje a zneškodňuje, ak nejde o jeho konečné zhodnotenie a zneškodnenie.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na zhodnocovanie  
alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 25 ods. 2  
písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo odpadov, ktoré zhodnotil alebo zneškodnil za posledné  
tri roky a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu,  
ktorý sa v zariadení zhodnocuje a zneškodňuje, ak nejde o jeho konečné zhodnotenie  
a zneškodnenie.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe činnosť vykonáva  
v súčasnosti.  
§ 32  
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona na zhromažďovanie odpadu bez  
predchádzajúceho triedenia okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) druh a kategóriu odpadu,  
c) opis spôsobu nakladania s odpadom,  
d) zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný.  
(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží  
18  
a) zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania  
odpadu,  
b) opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady.  
(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie  
odpadu bez predchádzajúceho triedenia okrem náležitostí podľa § 25 ods. 2 písm. a), c) až e)  
obsahuje aj pomer množstva odpadu, ktoré bolo za posledné tri roky skutočne zhodnotené  
alebo zneškodnené k množstvu odpadu, ktoré za posledné tri roky zhromaždil bez  
predchádzajúceho triedenia a zmluvu na zabezpečenie následného spôsobu zhodnocovania  
odpadu alebo zneškodňovania odpadu.  
(4) K žiadosti podľa odseku 3 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe vykonáva takéto  
zhromažďovanie v súčasnosti.  
§ 33  
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie skládky odpadov  
okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona a podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), j) a k) obsahuje  
aj  
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,  
b) zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,  
c) navrhovanú kapacitu skládky odpadov,  
d) charakteristiku  
územia  
skládky  
odpadov  
vrátane  
hydrogeologických  
a
inžinierskogeologických charakteristík,  
e) navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na  
životné prostredie a ľudské zdravie,  
f) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas  
jej prevádzky,  
g) projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej  
uzavretí,  
h) preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 25 ods. 4 zákona na náklady spojené s  
uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku  
odpadov po jej uzavretí, ? a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením  
dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov ?  
i) preukázanie poistenia skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také  
poistenie uzavreté.  
(2) Žiadosť o predĺženie súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie skládky  
odpadov obsahuje  
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,  
b) zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,  
c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,  
d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového  
hospodárstva,  
e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania skládky  
odpadov.  
19  
§ 34  
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie  
a jej následné monitorovanie  
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona na uzavretie skládky odpadov alebo jej  
časti, na vykonanie rekultivácie skládky odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej  
uzavretí okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,  
b) aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti  
o skládku odpadov vrátane jej monitorovania.  
§ 35  
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu  
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona na dekontamináciu okrem náležitostí  
podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) určenie miesta dekontaminácie,  
c) opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,  
d) typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých  
polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,  
e) opatrenia pre prípad havárie,  
f) výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, nie starší ako 30 dní,  
z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa  
žiada o udelenie súhlasu.  
§ 36  
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo  
zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona na zneškodňovanie použitých  
polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované  
bifenyly okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona a náležitostí uvedených v § 25 ods. 1  
písm. a), c) až h) a k) obsahuje aj typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly  
alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú  
zneškodňovať.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na zneškodňovanie  
použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich  
polychlórované bifenyly obsahuje náležitosti uvedené v § 25 ods. 2 písm. a), c) až d).  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe činnosť vykonáva  
v súčasnosti.  
§ 37  
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého  
20  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona na zneškodnenie odpadov z výroby  
oxidu titaničitého niektorou z vybraných činností uvedených v § 97 odsek 8 zákona okrem  
náležitostí uvedených v § 113 ods. 9 obsahuje aj  
a) charakteristiky a zloženie látok: celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok  
za rok, forma, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicita, fyzikálna,  
chemická a biologická stálosť, akumulácia a biotransformácia v biologických materiáloch  
alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakcia v  
príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť  
vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,  
b) charakteristiky miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania: poloha, miera  
zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú,  
počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode,  
rozptylové charakteristiky, charakteristiky vody, charakteristiky dna, existencia vplyvov  
ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,  
c) charakteristiky miesta skládky, uskladnenia alebo vstrekovania do pôdy a metód  
zneškodňovania: geografická situácia, charakteristiky priľahlých oblastí, metódy balenia a  
bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiky metód ukladania na skládky,  
skladovania a vstrekovania do pôdy vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na  
zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.  
§ 38  
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona na odovzdávanie odpadov vhodných  
na využitie v domácnosti okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategória a množstvá,  
c) uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,  
d) zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do  
zariadenia na spracovanie odpadov,  
e) určenie miesta na odovzdávanie odpadov.  
(2) Žiadosť o predĺženie súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na odovzdávanie odpadov  
vhodných na využitie v domácnosti okrem náležitostí podľa § 25 ods. 2 písm. a), c) až e)  
obsahuje aj množstvo a druhy odpadov odovzdaných za posledný rok a účel ich odovzdania.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe odpad odovzdáva v  
súčasnosti.  
§ 39  
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona na to, že látka alebo vec sa považuje  
za vedľajší produkt a nie za odpad okrem náležitosti podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
21  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je  
primárnym cieľom,  
c) údaje, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala  
látka alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom,  
d) informácie či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,  
e) informácie či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný  
priemyselný postup, aké ďalšie spracovanie látky alebo veci je potrebné, aby sa dala  
použiť a či ďalšie spracovanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého  
primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom,  
f) údaje o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre  
konkrétne použitie z hľadiska výrobku,  
g) preukázanie, že používanie látky alebo veci je zákonné a jej použitie nepovedie  
k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,  
h) zmluvy, ktorými je preukázané pre aké množstvo látky alebo veci je používanie  
zabezpečené počas doby platnosti súhlasu.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší  
produkt a nie za odpad obsahuje  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa  
odseku 1 písm. b) až e), g) a h) a v čom spočíva zmena,  
c) preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu  
zabezpečené s uvedením aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti  
súhlasu vyrobené s rozlíšením na jednotlivé roky, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo  
počas doby platnosti súhlasu ďalej použité ako výrobok s rozlíšením na jednotlivé roky  
a ako bude naložené s vedľajším produktom, ktorý nebol do podania tejto žiadosti použitý,  
d) akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,  
e) zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo látky alebo veci je zabezpečené  
používanie počas doby predĺženia platnosti súhlasu,  
f) zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,  
g) údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,  
h) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším  
produktom.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe sa látka alebo vec  
považuje za vedľajší produkt v súčasnosti.  
§ 40  
Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona na vykonávanie prípravy na opätovné  
použitie okrem náležitosti podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na  
opätovné použitie a identifikáciu miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,  
c) opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,  
22  
d) opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné  
použitie, spôsob jeho odberu konečným užívateľom a jeho umiestnenie na trh,  
e) výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, nie starší ako 30 dní,  
z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa  
žiada o udelenie súhlasu.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie  
obsahuje  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na  
opätovné použitie s rozlíšením na jednotlivé roky a ako s týmito výrobkami bolo  
v jednotlivých rokoch ďalej nakladané, množstvo výrobkov, ktoré našli uplatnenie  
v príslušnom roku a sú opätovne používané,  
c) informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od  
žiadateľa nikým odobraté na ich pôvodný účel,  
d) priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,  
e) zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,  
f) údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,  
g) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné  
použitie.  
(3) K žiadosti podľa odseku 4 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe činnosť vykonáva  
v súčasnosti.  
§ 41  
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie dočasného úložiska kovovej ortuti  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona na prevádzkovanie dočasného úložiska  
kovovej ortuti okrem náležitosti podľa § 113 ods. 9 zákona a podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), j)  
a k) obsahuje aj  
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,  
b) miesto dočasného úložiska kovovej ortuti,  
c) určenie kovovej ortuti, ktorá môže byť na dočasnom úložisku uskladnená a množstvo  
kovovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku uskladnené,  
d) navrhovanú kapacitu dočasného úložiska,  
e) charakteristiku  
územia  
dočasného  
úložiska  
vrátane  
hydrogeologických  
a inžinierskogeologických charakteristík,  
f) navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu dočasného úložiska  
na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s kovovou ortuťou,  
g) navrhované opatrenia na zabránenie prieniku kovovej ortuti do povrchových vôd a na  
zabránenie preniku kovovej ortuti do pôdy a podzemných vôd, umelé bariéry alebo  
prírodne bariéry, ktoré zamedzia úniku emisií ortuti do životného prostredia,  
h) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska vrátane  
kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky, plán protipožiarneho systému,  
i) technickú dokumentáciu dočasného úložiska vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého  
tesniacim materiálom odolným proti ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,  
23  
j) spôsob uzavretia a rekultivácie dočasného úložiska po vyskladnení všetkej kovovej ortuti  
s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky dočasného úložiska,  
k) preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 25 odseku 4 zákona na náklady spojené s  
uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku  
odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením  
dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov,  
l) preukázanie poistenia dočasného úložiska proti nepredvídaným udalostiam, ak je také  
poistenie uzavreté.  
(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie  
dočasného úložiska kovovej ortuti obsahuje  
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,  
b) určenie kovovej ortuti, ktorá môže byť na dočasnom úložisku uskladnená a množstvo  
kovovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku uskladnené,  
c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,  
d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,  
e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania dočasného  
úložiska kovovej ortuti.  
§ 42  
Žiadosť o súhlas na uzavretie dočasného úložiska kovovej ortuti alebo jeho časti, a jeho  
následné monitorovanie  
Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona na uzavretie dočasného úložiska kovovej  
ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9  
zákona obsahuje aj  
a) vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania dočasného  
úložiska,  
b) aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie dočasného úložiska a následnej  
starostlivosti o dočasné úložisko vrátane jeho monitorovania.  
§ 43  
Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu  
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona na využívanie odpadov na povrchovú  
úpravu terénu okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) zoznam druhov odpadov, ktoré budú využívané na povrchovú úpravu terénu, ich  
kategóriu a množstvá,  
c) miesto využívania odpadov s identifikáciou pozemkov,  
d) zdôvodnenie potreby a účel využitia odpadov na povrchovú úpravu terénu,  
e) opis technologického postupu využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu,  
f) dátum začatia prevádzky.  
(2) Ak je účelom využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu likvidácia, sanácia alebo  
rekultivácia banského diela a lomu, priloží sa k žiadosti podľa odseku 1  
24  
a) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo  
rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na  
túto činnosť vyžaduje,  
b) výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, nie starší ako 30 dní,  
z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre  
ktorú sa žiada o udelenie súhlasu.  
(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona na využívanie  
odpadov na povrchovú úpravu terénu okrem náležitostí podľa § 25 ods. 2 písm. a), c) až  
e) obsahuje aj množstvo a druhy odpadov využitých na povrchovú úpravu terénu za  
obdobie, v ktorom platil súhlas o predĺženie platnosti ktorého sa žiada vrátane uvedenia  
účelu ich využitia.  
§ 44  
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie  
odpadov  
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu  
zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem náležitostí podľa § 113 ods. 9 zákona obsahuje  
aj  
a) identifikačné údaje žiadateľa,  
b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,  
c) zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,  
d) dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi.  
Autorizácia na spracovateľskú činnosť  
§ 45  
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť  
(1) Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a)  
zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba-podnikateľ, obsahuje  
a) obchodné meno a miesto podnikania,  
b) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“); ak bol  
x § 11 a 12 zákona č.455/1991 Zb.)  
ustanovený zodpovedný zástupca,  
údaje,  
uvedie aj jeho osobné  
c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,  
d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,  
e) identifikačné číslo organizácie (IČO),  
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na spracovateľskú činnosť (§ 95  
zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom  
x) Napríklad § 27 Zákonník práce, § 566 a 577  
vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi  
Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka o udelenie autorizácie,  
25  
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej  
činnosti.  
(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží  
a) výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,  
b) výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie  
na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie  
autorizácie,  
c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej  
osoby na autorizovanú činnosť k žiadateľovi x) Napríklad § 27 Zákonník práce, § 566 a 577 Obchodného  
zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka o udelenie autorizácie,  
d) odborný posudok v zmysle § 90 ods. 6 zákona,  
e) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo  
rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na  
túto činnosť vyžaduje,  
f) súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie udelené podľa  
osobitného predpisu. x) § ... zákona IPKZ. )  
(3) Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a)  
zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje  
a) obchodné meno a sídlo,  
b) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie  
x § 11 a 12 zákona  
alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,  
č.455/1991 Zb.) uvedie aj jeho osobné údaje,  
c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,  
d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,  
e) identifikačné číslo organizácie (IČO),  
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na spracovateľskú činnosť (§ 95  
zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom  
práce, § 566 a 577  
vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi, x) Napríklad § 27 Zákonník  
Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka  
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej  
činnosti.  
(4) K žiadosti podľa odseku 3 sa priloží  
a) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho  
členov nie starší ako tri mesiace,  
b) výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na  
podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie autorizácie,  
c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej  
osoby na autorizovanú činnosť k žiadateľovi x) Napríklad § 27 Zákonník práce, § 566 a 577 Obchodného  
zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka o udelenie autorizácie,  
d) odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,  
e) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo  
rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na  
túto činnosť vyžaduje,  
26  
f) súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie udelené podľa  
osobitého predpisu. x) § ... zákona IPKZ. )  
(5) Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89  
ods. 1 písm. a) zákona okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 zákona, ak žiadateľom je  
právnická osoba, obsahuje  
a) odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona alebo nasledovné doklady  
1. validované environmentálne vyhlásenie vypracované podľa osobitného predpisu,  
2. písomnú správu z interného environmentálneho auditu podľa osobitného predpisu a  
3. potvrdenie o predĺžení registrácie držiteľa autorizácie podľa osobitného predpisu; písm.  
c) sa v tomto prípade neuplatní,  
b) súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie udelené podľa osobitého  
predpisu.  
(6) Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89  
ods. 1 písm. a) zákona okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 zákona, ak žiadateľom je fyzická  
osoba-podnikateľ obsahuje aj náležitosti uvedené v odseku 5.  
§ 46  
Technické a materiálne zabezpečenie  
(1) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti  
v oblasti spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe č.  
19.  
(2) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti  
v oblasti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadových olejov sú uvedené v prílohe č. 19.  
(3) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti  
v oblasti spracovania starých vozidiel sú uvedené v prílohe č. 19.  
(4) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti  
v oblasti spracovania elektoodpadu sú uvedené v prílohe č. 19.  
(5) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti  
v oblasti prípravy na opätovné použitie elektoodpadu sú uvedené v prílohe č. 19.  
(6) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti  
v oblasti prípravy na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov sú uvedené v prílohe  
č. 19.  
27  
§ 47  
Personálne zabezpečenie  
(1) Na personálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sa vyžaduje  
a) vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,  
b) určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,  
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby (§ 95 zákona),  
d) opis vykonávaných pracovných činností,  
e) konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).  
Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť  
§ 48  
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť  
(1) Odborná spôsobilosť na spracovateľskú činnosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej  
osoby o overenie odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť, ktorú zasiela ministerstvu.  
(2) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť obsahuje  
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,  
b) údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,  
c) názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizáciu.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 treba priložiť  
a) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,  
b) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,  
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.  
(4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej  
spôsobilosti potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť  
doplnil. Ak žiadateľ v lehote stanovenej ministerstvom vo výzve žiadosť nedoplnil, nebude  
pripustený ku skúške.  
§ 49  
Skúšobná komisia  
(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia  
Slovenskej republiky (ďalej len "minister") zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej  
správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z  
praxe.  
(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o  
vykonaní skúšok upravuje skúšobný poriadok.  
28  
§ 50  
Skúška  
(1) Na skúšku sa pripustí žiadateľ, ktorý spĺňa požadované predpoklady (§ 95 ods. 2 zákona).  
(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.  
(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami "vyhovel" alebo "nevyhovel". O  
priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.  
(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania  
skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom "nevyhovel" do 30  
dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený  
klasifikačným stupňom "nevyhovel", zároveň poučí o možnostiach a podmienkach  
opakovania skúšky.  
(5) Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom "nevyhovel", môže skúšku  
jedenkrát opakovať.  
§ 51  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť  
(1) Účastníkovi skúšky o overenie odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť, ktorý bol  
pri skúške hodnotený klasifikačným stupňom "vyhovel", ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa  
zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na spracovateľskú činnosť  
(ďalej len "osvedčenie na spracovateľskú činnosť "); účastník skúšky sa prevzatím osvedčenia  
na spracovateľskú činnosť stáva odborne spôsobilou osobou.  
(2) Osvedčenie na autorizáciu obsahuje  
a) názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie na spracovateľskú činnosť,  
b) číslo osvedčenia na spracovateľskú činnosť,  
c) meno, priezvisko a údaje o bydlisku odborne spôsobilej osoby na spracovateľskú činnosť,  
d) druh spracovateľskej činnosti,  
e) čas platnosti osvedčenia na spracovateľskú činnosť,  
f) miesto a dátum vydania osvedčenia na spracovateľskú činnosť,  
g) podpis predsedu skúšobnej komisie,  
h) odtlačok pečiatky ministerstva.  
§ 52  
Zmena a zrušenie osvedčenia na spracovateľskú činnosť  
(1) Ministerstvo osvedčenie na spracovateľskú činnosť zmení, ak odborne spôsobilá osoba na  
spracovateľskú činnosť písomne požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu. Na zúženie  
a rozšírenie rozsahu osvedčenia na spracovateľskú činnosť sa vzťahujú primerane ustanovenia  
tejto vyhlášky.  
(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizáciu zruší, ak  
29  
a) odborne spôsobilá osoba bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej  
spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,  
b) odborne spôsobilá osoba bola právoplatne odsúdená za trestný čin,  
c) odborne spôsobilá osoba získala osvedčenie na autorizáciu spracovateľskú činnosť na  
základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti alebo jej prílohách,  
d) nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizáciu spracovateľskú  
činnosť nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať,  
e) o jeho zrušenie odborne spôsobilá osoba písomne požiada.  
(3) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia na autorizáciu nastávajú dňom ich zápisu do  
registra odborne spôsobilých osôb na autorizáciu (ďalej len "register O").  
§ 53  
Register odborne spôsobilých osôb na spracovateľskú činnosť  
(1) Odborne spôsobilá osoba na spracovateľskú činnosť sa zapisuje do registra odborne  
spôsobilých osôb na spracovateľskú činnosť (ďalej len „register O“), ktorý podľa § 95 ods. 5  
zákona vedie ministerstvo. Do registra O sa zapisujú údaje podľa § 52 ods. 2 písm. b) až f),  
ich zmeny a zrušenie vydaného osvedčenia.  
(2) Register O je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva.  
§ 54  
Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť  
(1) Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť sa zapisuje do registra autorizovaných osôb,  
ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť (ďalej len "register AS"), ktorý  
podľa § 89 ods. 5 zákona vedie ministerstvo. Do registra AS sa zapisujú údaje podľa § 91 ods.  
3 a 4 zákona.  
(2) Držiteľ autorizácie, ktorému autorizácia na spracovateľskú činnosť zanikla alebo bola  
zrušená, sa z registra AS vyčiarkne.  
Odborné posudky vo veciach odpadov a odborná posudková spôsobilosť  
§ 55  
Úvodné ustanovenie  
Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o  
vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie  
autorizácie na spracovateľskú činnosť odborný posudok sú uvedené v prílohe č. 20.  
§ 56  
Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti  
(1) Odborná posudková spôsobilosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie  
odbornej posudkovej spôsobilosti (ďalej len "žiadateľ"), ktorú zasiela ministerstvu.  
(2) Žiadosť fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti obsahuje  
30  
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,  
b) rozsah činnosti podľa prílohy č. 20.  
(3) K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží  
a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  
b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,  
c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,  
d) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru,  
v ktorom žiada o vydanie osvedčenia,  
e) doklad o absolvovaní odbornej prípravy,  
x) Napríklad vyhláška MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa  
f) doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,  
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie ak bola získaná.  
§ 57  
Skúšobná komisia  
(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom zo zamestnancov  
ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených  
ministerstvom a z odborníkov z praxe.  
(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o  
vykonávaní skúšok upraví skúšobný poriadok.  
§ 58  
Skúška  
(1) Na skúšku sa pripustí žiadateľ, ktorý spĺňa požadované predpoklady podľa § 100 ods. 3  
písm. a ), b) a d) zákona ; pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o pôvodný rozsah  
zmeneného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (ďalej len "osvedčenie  
posudkára") podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona, a pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o  
nové osvedčenie posudkára, pretože mu pôvodné osvedčenie posudkára bolo zrušené podľa §  
102 ods. 2 alebo odseku 4 písm. c) až e) zákona, sa môže žiadateľ zúčastniť na skúške najskôr  
po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny alebo zrušenia pôvodného  
osvedčenia posudkára podľa § 102 ods. 7 zákona.  
(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.  
(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami "vyhovel" alebo "nevyhovel". O  
priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.  
(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania  
skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom "nevyhovel" do 30  
dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený  
klasifikačným stupňom "nevyhovel", zároveň poučí o možnostiach a podmienkach  
opakovania skúšky.  
31  
(5) Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom "nevyhovel", môže skúšku  
jedenkrát opakovať.  
§ 59  
Osvedčenie posudkára  
(1) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom "vyhovel", ministerstvo  
vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie posudkára a do registra  
osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „register P“) ho zapíše  
bezodkladne po prevzatí osvedčenia.  
(2) Osvedčenie posudkára obsahuje  
a) názov orgánu, ktorý osvedčenie posudkára vydal,  
b) číslo osvedčenia posudkára,  
c) meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby,  
d) rozsah osvedčenia posudkára,  
e) čas platnosti osvedčenia posudkára,  
f) miesto a dátum vydania osvedčenia posudkára,  
g) podpis predsedu skúšobnej komisie,  
h) odtlačok pečiatky ministerstva.  
§ 60  
Register oprávnených osôb  
(1) Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov sa zapisuje do registra P, ktorý podľa  
§ 100 ods. 9 zákona vedie ministerstvo. Do registra P sa zapisujú aj údaje podľa § 59 ods. 2  
písm. b) až f).  
(2) Register P sa vedie na webovom sídle ministerstva.  
§ 61  
Zánik odbornej posudkovej spôsobilosti  
(1) Odborná posudková spôsobilosť zaniká  
a) smrťou oprávnenej osoby,  
b) uplynutím času platnosti osvedčenia posudkára.  
(2) Oprávnená osoba, ktorej odborná posudková spôsobilosť zanikla podľa odseku 1, sa z  
registra P vyčiarkne.  
§ 62  
Výkon posudkovej činnosti  
(1) Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba  
a) vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia posudkára,  
b) uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce  
podmienky posudzovania a pôvodné zistenia v lehote najmenej piatich rokov od vydania  
odborného posudku.  
32  
(2) Oprávnená osoba nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, ku  
konajúcim orgánom, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej  
nezaujatosti.  
§ 63  
Náležitosti odborného posudku  
Odborný posudok musí mať náležitosti podľa prílohy č. 21.  
Záverečné ustanovenia  
§ 64  
Prechodné ustanovenia  
(1) Programy vypracované podľa osnov platných právnych predpisov a ktoré už boli vydané  
alebo schválené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva ostávajú  
v platnosti. Pre programy vypracované podľa osnov platných pred účinnosťou tejto vyhlášky,  
ktoré boli pred účinnosťou tejto vyhlášky predložené na posúdenie podľa osobitného predpisu  
x) Zákon č. 24/2006 Z. z.  
sa nevyžaduje prepracovanie podľa osnov platných po účinnosti tejto  
vyhlášky.  
(2) Potvrdenia vydané prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie polychlórovaných  
bifenylov o ich prijatí podľa doterajších predpisov sa považujú za potvrdenia vydané podľa  
tohto predpisu.  
§ 65  
Zrušovacie ustanovenie  
(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013  
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004  
Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb  
oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení  
neskorších predpisov.  
(3) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004  
Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov.  
§ 66  
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 22.  
§ 67  
Účinnosť  
33  
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.  
Príloha č. 1  
k vyhláške č. ..................... Z. z.  
OSNOVA  
PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal  
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal  
1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky  
1.4 Rozloha územia  
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. počet národných parkov, ochranných pásiem  
vodných zdrojov a pod.)  
1.6 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov  
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu v  
Slovenskej republiky v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky  
34  
a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane  
uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu. Zároveň sa uvedú informácie o odpade, ktorý sa  
vyviezol zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu, cezhranične prepravil  
zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, cezhranične prepravil z iného členského  
štátu do Slovenskej republiky a doviezol do Slovenskej republiky z iného ako členského štátu  
v predchádzajúcom období vrátane informácií o odpade, ktorý sa v budúcnosti  
pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, cezhranične prepraví z územia  
Slovenskej republiky, cezhranične prepraví na územie Slovenskej republiky a dovezie na  
územie Slovenskej republiky. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za  
rok, sumárne a s rozlíšením na kraje.  
2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane dočasných úložísk kovovej  
ortuti s uvedením základných údajov o nich (okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov  
a zariadení na spoluspaľovanie odpadov). Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené  
formou mapového znázornenia.  
2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v  
tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:  
2.3.1 Kraj  
2.3.2 Okres  
2.3.3 Názov skládky odpadov  
2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov  
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita  
2.3.6 Trieda skládky odpadov  
2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov  
2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov  
2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2  
2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3  
2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov v m3  
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v  
tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:  
2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie  
2.4.2 Kraj a okres  
2.4.3 Množstvo spáleného odpadu  
2.4.4 Typ technológie  
2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu  
Rozmiestnenie spaľovní odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov s uvedením nasledovných údajov,  
ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo  
výstavbe:  
2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jeho umiestnenie  
2.5.2 Kraj a okres  
35  
2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu  
2.5.4 Typ technológie  
2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu  
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového  
znázornenia.  
2.6. Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov  
a dekontamináciu s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre  
zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu v  
prevádzke a zariadenia vo výstavbe:  
2.6.1 Názov zariadenia a jeho umiestnenie  
2.6.2 Kraj a okres  
2.6.3 Kapacita zariadenia  
2.6.4 Typ technológie  
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov  
a dekontamináciu môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU  
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti  
a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve, tak  
aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Stručné vyhodnotenie užitočnosti  
prijatých opatrení sa uvádza v smernej časti bod 5.7.  
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU  
4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov  
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a) tejto vyhlášky. V prípade  
potreby sa v programe môže uviesť aj iný prúd odpadu. Osobitne sa uvedú ciele pre  
biologicky rozložiteľné komunálne odpady a cieľové smerovanie s nimi, ktoré musia byť  
v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na  
skládky odpadov.  
4.2 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom  
roku programu a v cieľovom roku programu.  
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z  
celkového výskytu odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom  
podiele z celkového výskytu odpadov. V rámci komunálneho odpadu sa osobitne uvedie  
biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  
4.3 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov.  
Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov.  
Zároveň sa osobitne uvedú opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie  
a recyklácie komunálnych odpadov, stavebných odpadov a odpadov z demolácií a opatrenia  
36  
na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na  
skládku odpadov. Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych  
odpadov ukladaných na skládku odpadov smerujúce k zvýšeniu podielu zhodnocovanie týchto  
odpadov musia byť v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných  
odpadov na skládky odpadov a smerovať k dosiahnutiu cieľa stanoveného v § 3 ods. 1 písm.  
c) vyhlášky.  
V prípade použitých polychlórovaných bifenylov sa uvádzajú konkrétne opatrenia na  
zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu a ich očakávaný  
účinok. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.  
4.4 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedenie predpokladaný podiel ich zhodnotenia a  
zneškodnenia vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v  
cieľovom roku programu.  
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z  
celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový  
rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného  
alebo zneškodňovaného množstva odpadov.  
4.5 Cieľové smerovanie nakladania  
obsahujúcimi polychlórované bifenyly  
polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami  
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu  
polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly. Údaje sa  
uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.  
4.6 Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení  
a systémov opätovného použitia obalov.  
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU  
5.1 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, zvyšovania  
kapacity existujúcich zariadení a uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov  
Údaje sa spracúvajú osobitne pre zariadenia na zhodnocovanie a osobitne pre zariadenia na  
zneškodňovanie prúdu odpadu, pre ktorý sú stanovené ciele spolu s vyjadrením, pre ktorý  
prúd odpadu sú v Slovenskej republike vybudované zariadenia na zhodnocovanie  
a zneškodňovanie s dostatočnou kapacitou, a pre ktorý prúd odpadu sú nedostatočné kapacity  
pre jeho zhodnotenie a zneškodnenie. V prípade potreby sa tieto údaje uvedú aj pre iný prúd  
odpadu ako ten, pre ktorý sú stanovené ciele.  
5.2 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom nadregionálneho významu  
Uvedú sa návrhy, ktoré typy zariadení na spracovanie odpadov by bolo vhodné z hľadiska  
celoslovenského vybudovať alebo podporiť ich výstavbu.  
5.3 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby budovania  
nových systémov zberu odpadov.  
37  
5.4 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti  
nakladania s odpadmi.  
5.5 Opatrenia na rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a území kontaminovaných  
uzatvorenými skládkami odpadov.  
5.6 Opatrenia na rekultiváciu kontaminovaných miest, na ktorých sa v minulosti  
zneškodňoval nebezpečný odpad vrátane ich lokalizácie.  
5.7 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení.  
Stručne sa uvedie:  
a) vyhodnotenie opatrení prijatých na základe predchádzajúceho programu,  
b) prínos prijatých opatrení.  
Vyhodnotenie užitočnosti opatrení prijatých na základe tohto programu sa uvedie v programe  
nasledujúcom.  
5.8 Rozsah finančnej náročnosti programu  
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie  
navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.  
Príloha č. 2  
k vyhláške č. ................ Z. z.  
OSNOVA  
PROGRAMU KRAJA  
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA  
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal  
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal  
1.3 Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva  
1.4 Rozloha územia  
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásmo vodných zdrojov  
a pod.)  
1.6 Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik  
odpadov  
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu na  
území kraja v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky  
38  
a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane  
uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu. Zároveň sa uvedú informácie o odpade, ktorý sa  
vyviezol z daného kraja Slovenskej republiky do iného ako členského štátu, cezhranične  
prepravil z daného kraja Slovenskej republiky do iného členského štátu, cezhranične prepravil  
z iného členského štátu do daného kraja Slovenskej republiky a doviezol do daného kraja  
Slovenskej republiky z iného ako členského štátu v predchádzajúcom období vrátane  
informácií o odpade, ktorý sa v budúcnosti pravdepodobne vyvezie z územia daného kraja  
Slovenskej republiky, cezhranične prepraví z územia daného kraja Slovenskej republiky,  
cezhranične prepraví na územie daného kraja Slovenskej republiky a dovezie na územie  
daného kraja Slovenskej. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok.  
2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane dočasných úložísk kovovej  
ortuti na území kraja s uvedením základných údajov o zariadeniach (okrem skládok odpadov,  
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov). Rozmiestnenie týchto zariadení  
môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré  
sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo  
výstavbe:  
2.3.1 Kraj  
2.3.2 Okres  
2.3.3 Názov skládky odpadov  
2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov  
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita  
2.3.6 Trieda skládky odpadov  
2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov  
2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov  
2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2  
2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3  
2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov v m3  
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré  
sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo  
výstavbe:  
2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie  
2.4.2 Kraj a okres  
2.4.3 Množstvo spáleného odpadu  
2.4.4 Typ technológie  
2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu  
Rozmiestnenie spaľovní odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov na území kraja s uvedením  
nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke  
a spaľovne odpadov vo výstavbe:  
39  
2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jeho umiestnenie  
2.5.2 Kraj a okres  
2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu  
2.5.4 Typ technológie  
2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu  
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového  
znázornenia.  
2.6. Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov  
a dekontamináciu na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto  
členení pre zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov  
a dekontamináciu v prevádzke a zariadenia vo výstavbe:  
2.6.1 Názov zariadenia a jeho umiestnenie  
2.6.2 Kraj a okres  
2.6.3 Kapacita zariadenia  
2.6.4 Typ technológie  
Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov  
a dekontamináciu môže byť urobené formou mapového znázornenia.  
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO  
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu kraja a vyhodnotenie  
užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom  
hospodárstve, tak aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Stručné vyhodnotenie  
užitočnosti prijatých opatrení sa uvádza v smernej časti bod 5.5.  
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU  
4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov  
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a). V prípade potreby sa  
v programe môže uviesť aj iný prúd odpadu.  
4.2 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom  
roku programu a v cieľovom roku programu na území kraja.  
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z  
celkového výskytu odpadov na území kraja, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v  
percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov.  
4.3 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov.  
Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov.  
Zároveň sa osobitne uvedú opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie  
a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.  
40  
V prípade použitých polychlórovaných bifenylov sa uvádzajú konkrétne opatrenia na  
zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu a ich očakávaný  
účinok. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.  
4.4 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedenie predpokladaný podiel ich zhodnotenia a  
zneškodnenia vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v  
cieľovom roku programu.  
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z  
celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový  
rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného  
alebo zneškodňovaného množstva odpadov.  
4.5 Cieľové smerovanie nakladania  
obsahujúcimi polychlórované bifenyly  
polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami  
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu  
polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly. Údaje sa  
uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.  
4.6 Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení  
a systémov opätovného použitia obalov.  
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU  
5.1 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji,  
zvyšovania kapacity existujúcich zariadení v danom kraji a uzatvorenia existujúcich zariadení  
na spracovanie odpadu v danom kraji.  
Údaje sa spracúvajú osobitne pre zariadenia na zhodnocovanie a osobitne pre zariadenia na  
zneškodňovanie prúdu odpadu, pre ktorý sú stanovené ciele spolu s vyjadrením, pre ktorý  
prúd odpadu sú v danom kraji vybudované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie  
s dostatočnou kapacitou a pre ktorý prúd odpadu sú nedostatočné kapacity pre jeho  
zhodnotenie a zneškodnenie. Pri uvedení sa zároveň zohľadňujú celkové kapacity zariadení  
pre daný prúd odpadu vybudované v Slovenskej republike ako aj dostupnosť vhodného  
zariadenia. V prípade potreby sa tieto údaje uvedú aj pre iný prúd odpadu ako ten, pre ktorý  
sú stanovené ciele.  
5.2 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom regionálneho významu  
Uvedú sa návrhy, ktoré typy zariadení na spracovanie odpadov by bolo vhodné z hľadiska  
regionálneho vybudovať alebo podporiť ich výstavbu pričom sa zohľadní aj dostupnosť  
najbližšieho vhodného zariadenia a kapacita zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej  
republiky pre daný odpad.  
5.3 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby  
budovania nových systémov zberu odpadov v kraji.  
41  
5.4. Opatrenia na rekultiváciu znečistených/kontaminovaných miest, na ktorých sa v minulosti  
zneškodňoval nebezpečný/kontaminovaný odpad vrátane ich lokalizácie.  
5.5 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení.  
Stručne sa uvedie:  
a) vyhodnotenie opatrení prijatých na základe predchádzajúceho programu,  
b) prínos prijatých opatrení.  
Vyhodnotenie užitočnosti opatrení prijatých na základe tohto programu sa uvedie v programe  
nasledujúcom.  
5.6 Rozsah finančnej náročnosti programu  
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie  
navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.  
Príloha č. 3 k  
vyhláške č. .................... Z. z.  
OSNOVA  
PROGRAMU OBCE  
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE  
1.1 Názov obce  
1.2 Identifikačné číslo obce  
1.3 Okres  
1.4 Počet obyvateľov obce  
1.5 Rozloha katastrálneho územia obce  
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA  
2.1 Uvádzajú sa údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s  
rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky  
a údaje  
o
množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie  
a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu  
42  
skládkovaním k iným spôsobom zneškodňovaniu a k zhodnoteniu. Údaje o množstve a druhu  
komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov  
a o ďalšom nakladaní s ním sa uvádzajú v bode 2.2.  
Uvádzajú sa tieto údaje:  
2.1.1 Kód odpadu  
2.1.2 Názov odpadu  
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)  
2.1.4 Odpad spolu  
2.1.5 Odpad zhodnocovaný  
- materiálovo  
- energeticky  
- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona  
2.1.6 Odpad zneškodňovaný  
- spaľovaním  
- skládkovaním  
- inak v členení podľa prílohy č. 3 zákona  
Údaje v položkách č. 2.1.4 až 2.1.6 sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z  
celkového výskytu komunálnych odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného  
množstva odpadov.  
2.2 Triedený zber komunálnych odpadov  
Uvádzajú sa údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky  
komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve  
komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov  
a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci rozlíšením na kalendárne roky,  
v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky.  
Uvádzajú sa tieto údaje:  
2.2.1 Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych  
odpadov  
2.2.2 Kód odpadu  
2.2.3 Názov odpadu  
2.2.4 Odpad spolu  
2.2.5 Odpad zhodnocovaný  
- materiálovo  
- energeticky  
- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona  
2.2.6 Odpad zneškodňovaný  
- spaľovaním  
- skládkovaním  
- inak v členení podľa prílohy č. 3 zákona  
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)  
43  
Údaje v položkách č. 2.2.4 až 2.2.6 uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového  
výskytu komunálnych odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva  
odpadov.  
2.3. Predpoklade množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu  
Uvedie sa predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne  
predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a  
predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku  
programu a v cieľovom roku programu v nasledujúcej štruktúre:  
2.3.1 Kód odpadu  
2.3.2 Názov odpadu  
2.3.3 Kategória odpadu (N, O)  
2.3.4 Odpad spolu  
2.3.5 Odpad zhodnocovaný  
- materiálovo  
- energeticky  
- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona  
2.3.6 Odpad zneškodňovaný  
- spaľovaním  
- skládkovaním  
- inak v členení podľa prílohy č. 3 zákona  
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z  
celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva  
odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového  
výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.  
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje  
o biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre cieľový rok sa uvádzajú v  
percentuálnom podiele v súlade s § 3 ods. 1 písm. c) tejto vyhlášky.  
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU  
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu obce  
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU  
4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom  
Uvedú sa ciele pre činnosti uvedené v § 3 ods. 3 písm. a) v súlade s odsekom 4 vyhlášky.  
4.2 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti  
obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch  
Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre nakladanie s komunálnymi  
odpadmi. Zároveň sa uvedú opatrenia, ktorými obec zabezpečí zvýšenie informovanosti jej  
44  
obyvateľov o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, a o význame značiek na obaloch,  
ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.  
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU  
5.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych  
odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať.  
Príslušné informácie sa uvedú pri zohľadnení cieľov stanovených v tomto programe,  
v programe kraja ako aj dostupnosti najbližšieho vhodného zariadenia a kapacity zariadení  
vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný druh odpadu.  
5.2 Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania  
s komunálnymi odpadmi  
Uvedie sa predpokladaný počet informačných kampaní, ktoré sa zorganizujú v období, na  
ktoré je program vydaný, obsahové zameranie týchto kampaní, spôsob ich vykonania a ich  
predpokladaný prínos. Obsahové zameranie má smerovať k zvýšeniu povedomia obyvateľov  
v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych  
odpadov, o prínose jeho zhodnocovanie a o negatívach jeho zneškodňovania  
5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu  
Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie  
navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.  
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu obce  
6. INÉ  
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov  
Uvádzajú sa tieto údaje:  
6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu  
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu  
7 PRÍLOHOVÁ ČASŤ  
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov  
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva  
45  
Príloha č. 4  
k vyhláške č. ...................... Z. z.  
OSNOVA  
PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV  
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH  
BIFENYLOV  
1.1 Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len "držiteľ")  
1.2 Identifikačné číslo držiteľa  
1.3 Sídlo držiteľa  
1.4 Číslo katastrálneho územia  
1.5 Okres  
1.6 Druh a charakteristika činnosti držiteľa  
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU  
46  
Uvedú sa údaje o:  
2.1  
počte zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a ak nejde o zariadenie, tak  
o množstve (objeme) polychlórovaných bifenylov, ktoré sa u neho nachádzajú  
množstvo kvapaliny s obsahom polychlórovaných bifenylov v zariadeniach  
obsahujúcich polychlórované bifenyly  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
predpokladanej životnosti zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly  
predpokladanej dobe, kedy dôjde k zneškodneniu alebo dekontaminácii  
životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina  
s
obsahom  
polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti  
3. ZÁVÄZNÁ ČASŤ  
Uvedú sa:  
3.1  
3.2  
3.3  
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich  
polychlórované bifenyly  
termíny, do ktorých sa vykoná dekontamináciu alebo zneškodnenie jednotlivých  
zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly  
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie  
4. SMERNÁ ČASŤ  
Uvedie sa koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje  
o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich  
polychlórované bifenyly.  
5. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU DRŽITEĽA  
6. INÉ  
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov  
Uvádzajú sa tieto údaje:  
6.1 .1 Meno (názov) spracovateľa programu  
6.1 .2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu  
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ  
7.1 Rozhodnutia vydané orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva držiteľovi vo veci  
odpadov, ktoré ho oprávňujú na nakladanie s týmto odpadom  
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva  
47  
Príloha č. 5  
k vyhláške č. ...................... Z. z.  
OSNOVA  
PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU  
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal  
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal  
1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky  
1.4 Rozloha územia  
1.5 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov  
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva  
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU PREDCHÁDZANIA VZNIKU  
ODPADU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
48  
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA  
VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ  
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu  
ako aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 5 zákona a iných  
existujúcich opatrení podľa § 7 ods. 3 zákona.  
4. CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIU ODPADU A OPATRENIA NA ICH  
DOSIAHNUTIE  
Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce  
opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov vrátane návrhov nových opatrení, ak je to potrebné pre  
dosiahnutie cieľov. Zároveň sa uvádzajú špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne  
referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a ukazovatele.  
Príloha č. 6  
k vyhláške č. .................. Z. z.  
PROTOKOL Z ANALYTICKEJ KONTROLY ODPADOV  
Číslo protokolu:  
Počet strán:  
Identifikácia laboratória  
Názov laboratória:  
Adresa:  
Číslo osvedčenia o akreditácii/SLP:  
IČO:  
Telefón/fax:  
Identifikácia objednávateľa  
Názov organizácie:  
49  
Adresa:  
IČO:  
Telefón/Fax:  
Číslo objednávky:  
Dátum prevzatia vzorky do laboratória:  
Dátum vykonania analytickej kontroly:  
Údaje o analyzovanej vzorke  
Odber vzoriek vykonal:  
(odvolanie na protokol o odbere vzoriek)  
Identifikačné údaje o vzorke:  
Označenie vzorky:  
Číslo/názov (podľa katalógu odpadov):  
Charakteristika vzorky:  
Celková hmotnosť/objem vzorky:  
Typ vzorky:  
Spôsob uskladnenia a konzervácie vzorky:  
Úprava vzorky pred analýzou:  
Špecifické údaje o vzorke:  
Použité skúšobné metódy  
Skúška:  
Metóda:  
Poznámka:  
(norma/predpis)  
(modifikácia metódy atď.)  
Výsledky skúšok  
Vzorka:  
Výsledok:  
Jednotka:  
(označenie)  
....................................................  
Osoba zodpovedná za dodržanie kvality  
(podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky)  
50  
.....................................................  
Osoba zodpovedná za technickú stránku protokolu  
(podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky)  
Príloha č. 7  
k vyhláške č. ................. Z. z.  
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU  
1. Názov odpadu:  
2. Číslo odpadu:  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu:  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:  
51  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch:  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.:  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky:  
6.3. Prvá pomoc:  
7. Ďalšie údaje:  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):  
Telefón:  
Fax:  
9. Spracoval:  
Meno a priezvisko:  
Adresa organizácie:  
Dátum:  
Telefón:  
Fax:  
....................................................................................  
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  
52  
Príloha č. 8  
k vyhláške č. ............... Z. z.  
OZNÁMENIE O ZBERE A VÝKUPE ODPADU  
OZNAČENIE ČINNOSTI:  
POČET STRÁN:  
FIRMA  
OBDOBIE (od do):  
DÁTUM DORUČENIA:  
PREVÁDZKÁREŇ/ZÁVOD  
IČO  
Obchodné meno  
Názov  
Adresa  
Ulica:  
Obec  
Sídlo/miesto podnikania  
Ulica:  
Obec:  
Tel.:  
PSČ:  
PSČ:  
Fax:  
Fax:  
Tel.:  
E-mail:  
URL:  
E-mail:  
URL:  
Štatutárny orgán  
Zodpovedná osoba  
Meno a priezvisko:  
Meno a priezvisko:  
53  
Por. Kód odpadu podľa Názov odpadu podľa Katalógu Množstvo  
Kategória  
odpadu  
Kód  
nakladania  
Aktuálny /Nasledujúci  
držiteľ odpadu  
Poznámka  
číslo Katalógu odpadov  
odpadov  
odpadu  
(kg)  
Dátum vyhotovenia:  
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby / ktorá Oznámenie vystavila:  
Podpis zodpovednej osoby / ktorá Oznámenie vystavila:  
Odtlačok pečiatky:  
54  
Tlačivo OZNÁMENIE O ZBERE A VÝKUPE ODPADU  
Spôsob vypĺňania tlačiva OZNÁMENIE O ZBERE A VÝKUPE ODPADU  
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za kalendárny rok podľa jednotlivých druhov  
komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad s uvedením údajov o nakladaní s ním tak, že  
sa jeden riadok/jedna kolónka tlačiva OZNÁMENIE O ZBERE A VÝKUPE ODPADU  
vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST  
ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, spôsob nakladania a zhodného  
aktuálneho/nasledujúceho držiteľa.  
Tlačivo má dve časti; prvá časť sa týka identifikácie činnosti a subjektu, ktorý oznámenie  
podáva a druhá časť sa týka odpadu, za ktorý oznámenie podáva.  
OZNAČENIE ČINNOSTI  
Slovne sa uvedie „ZBER“ alebo „VÝKUP“ podľa toho či sa oznámenie podáva za odpady,  
ktoré sa vyzbierali alebo za odpady, ktoré sa vykúpili.  
OBDOBIE  
Uvedenie sa časový údaj, za ktorý sa oznámenie podáva v tvare dátum, mesiac a rok – dátum,  
mesiac a rok.  
POČET STRÁN - uvedie sa počet strán, z ktorých oznámenie pozostáva.  
DÁTUM DORUČENIA  
Uvedie sa dátum doručenia na príslušnú obec v tvare dátum, mesiac a rok. Dátum doručenia  
vyplní obec.  
FIRMA  
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie  
ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.  
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby  
podnikateľa) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.  
Ulica, obec, PSČ, Tel., Fax, E-mail, URL - uvádza sa presná a úplná adresa podnikateľa tak,  
ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, jeho telefón, fax, e-mail,  
adresa URL.  
Štatutárny orgán – uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zapísaná v obchodnom registri  
alebo v živnostenskom registri a zastupuje organizáciu.  
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD  
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná  
s FIRMOU.  
Názov - uvádza sa, ak je vo vnútri organizácie zavedený.  
55  
Ulica, obec, PSČ, Tel., Fax, E-mail, URL - uvádza sa presná a úplná adresa prevádzkarne/  
závodu, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.  
Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je poverená a zodpovedná  
v prevádzkarni/závode za nakladanie s odpadmi.  
Poradové číslo - uvedie sa poradové číslo záznamu.  
Kód odpadu - uvedie sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.  
Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov (môže sa uviesť aj  
skrátený názov).  
Množstvo odpadu – uvádza sa množstvo vyzbieraného/vykúpeného jedného druhu odpadu,  
ktorému zodpovedá zhodný kód nakladania a zhodný aktuálny/nasledujúci držiteľ odpadu.  
Kategória odpadu - uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.  
Kód nakladania - uvádza sa kód nakladania podľa tabuľky A vo väzbe na subjekt uvedený  
v stĺpci Aktuálny/nasledujúci držiteľ odpadu.  
Tabuľka A  
Kód nakladania  
Nakladanie s odpadmi a iné nakladanie s odpadmi  
Zber odpadov (§ 3 ods. 5 zákona)  
V
Z
Zhromažďovanie odpadu (§ 3 ods. 4 zákona)  
R 1 R 13  
D 1 D 15  
PO  
Zhodnocovanie odpadov niektorou z činností uvedenou v prílohe č. 2 zákona  
Zneškodňovanie odpadov niektorou z činností uvedenou v prílohe č. 3 zákona  
Príprava odpadu na opätovné použitie (§ 3 ods. 10 zákona)  
Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti  
DO  
TU  
Využitie odpadu na terénne úpravy  
OO  
Odovzdanie obchodníkovi (§ 4 ods. 3 zákona)  
OS  
Odovzdanie sprostredkovateľovi (§ 4 ods. 4 zákona)  
Aktuálny/nasledujúci držiteľ odpadu – uvedie sa IČO a obchodné meno osoby, u ktorej sa  
odpad v čase podania oznámenie fyzicky nachádza. Ak je v stĺpci Kód nakladania uvedený  
kód DO namiesto IČO a obchodného mena osoby, u ktorej sa odpad v čase podania  
oznámenie fyzicky nachádza sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového  
hospodárstva udeleného podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona.  
Poznámka – v prípade potreby doplnenia alebo vysvetlenia oznámenia sa uvedené vykoná  
formou prílohy k oznámeniu. V poznámke sa uvedie text/skratka, ku ktorej následne prislúcha  
text uvedený v prílohe oznámenia.  
56  
Dátum vyhotovenia – uvedie sa dátum vypracovania oznámenia  
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby / ktorá Oznámenie vystavila, podpis  
zodpovednej osoby / ktorá Oznámenie vystavila – uvedie sa meno, priezvisko a podpis osoby,  
ktorá je zodpovedná za vystavenie a vyplnenie oznámenia na príslušnej firme/prevádzkarni.  
Odtlačok pečiatky – uvedie sa odtlačok pečiatky firmy, ku ktorej sa oznámenie vzťahuje /  
ktorej oznámenie sa týka/ za ktorú sa oznámenie podáva.  
57  
Príloha č. 9  
k vyhláške č. .................. Z. z.  
POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITĆH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY*  
DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE  
Počet strán: 1/....  
Zariadenie na zneškodňovanie PCB:  
Adresa zariadenia  
Ulica:  
Číslo:  
PSČ:  
Obec:  
Zodpovedná osoba:  
Tel.:  
IČO  
IČO  
e-mail:  
Meno a priezvisko/Obchodné meno držiteľa:  
Adresa držiteľa  
Ulica:  
Obec:  
Číslo:  
PSČ:  
Zodpovedná osoba:  
Tel.:  
e-mail:  
Hmotnosť náplne  
obsahujúcej PCB  
Hmotnosť celého  
zariadenia  
kg  
Počet  
Kategória  
kusov  
Typ  
Výrobca  
Názov náplne s PCB  
kg]  
* Ďalej sa používa skratka „PCB“  
Dátum:  
........................................................................................................................................  
.....................................................................................  
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky  
Podpis štatutárneho orgánu alebo zodpovednej osoby  
Spôsob vypĺňania tlačiva POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH  
POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO  
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE  
V tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijatých polychlórovaných bifenyloch (ďalej len PCB“)  
a zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly, ktoré držiteľ odovzdal do zariadenia na  
zneškodňovanie.  
Potvrdenie vypĺňa zariadenie na zneškodňovanie PCB v rámci povinnosti ustanovenej v § 17  
ods. 1 písm. j zákona č. ...../2015 Z. z.  
Potvrdenie sa vydáva pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované  
bifenyly ustanovené v § 79 zákona č. ...../2015 Z. z.  
Referenčné metódy na stanovenie obsahu PCB v transformátoroch ustanovuje § ... tejto  
vyhlášky.  
Zariadenie na zneškodňovanie PCB - uvádza sa obchodné meno firmy (právnickej osoby  
alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.  
IČO - uvádza sa identifikačné číslo zariadenia na zneškodňovanie; ak má organizácia IČO  
menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.  
Adresa zariadenia - uvádza sa presná a úplná adresa zariadenia na zneškodňovanie. Ak je  
adresa sídla zariadenia iná ako adresa prevádzky, uvádza sa adresa prevádzky, ktorá  
polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly prevzala.  
Zodpovedná osoba - uvádza sa meno osoby, ktorá je zodpovedná za prevzatie  
polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly v zariadení  
na zneškodňovanie.  
Telefón - uvádza sa telefónne číslo kontaktnej osoby.  
e-mail - uvádza sa e-mailová adresa kontaktnej osoby.  
Meno a priezvisko/Obchodné meno držiteľa - uvádza sa meno a priezvisko alebo obchodné  
meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom  
registri alebo v živnostenskom liste.  
IČO - uvádza sa identifikačné číslo držiteľa  
Adresa držiteľa - uvádza sa presná a úplná adresa držiteľa.  
Zodpovedná osoba - uvádza sa meno osoby, ktorá je zodpovedná za vedenie evidencie  
polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a/alebo  
nakladania s odpadmi pre daného držiteľa.  
Telefón - uvádza sa telefónne číslo kontaktnej osoby.  
e-mail - uvádza sa e-mailová adresa kontaktnej osoby.  
59  
Počet kusov - uvádza sa počet kusov zariadení obsahujúcich PCB, ktoré majú položky  
(kategória, typ, výrobca, názov náplne s PCB) totožné.  
Kategória - uvádza sa napr.: Transformátory, Kondenzátory, Vypínače, Elektrické káble  
plnené kvapalinou (olejové káble), Obvodové ističe, Indukčné cievky (tlmivky), Kvapaliny  
v systémoch prenosu tepla (duplikátory, výmenníky tepla), Kvapaliny v hydraulických  
zariadeniach, Vákuové čerpadlá, Studňové motory a iné.  
Typ - uvádza sa podľa technickej dokumentácie zariadenia obsahujúceho PCB alebo  
výrobného štítku (napr. CCAK 2 – 0,38/10 pre kondenzátor atď.).  
Výrobca - uvádza sa obchodné meno výrobcu, prípadne aj jeho adresa, na základe výrobného  
štítku alebo technickej dokumentácie zariadenia obsahujúceho PCB.  
Názov náplne s PCB - uvádza sa obchodný názov náplne získanej z technickej dokumentácie  
zariadenia obsahujúceho PCB (napr.: Delor, PCB čisté, Therminol, Arectol, atď.).  
Hmotnosť náplne kg] - uvádza sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného  
štítku zariadenia obsahujúceho PCB v kilogramoch, ak je známa.  
V prípade prevzatia samostatnej náplne s obsahom PCB uvádza sa jej hmotnosť  
v kilogramoch.  
Hmotnosť celého zariadenia [kg] - uvádza sa celková hmotnosť prevzatých zariadení  
obsahujúcich PCB v kilogramoch podľa totožných položiek (kategória, typ, výrobca, názov  
náplne s PCB).  
Dátum - uvádza sa dátum vystavenia potvrdenia o prijatých polychlórovaných bifenyloch  
a zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly do zariadenia na zneškodňovanie.  
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zodpovednej osoby - paličkovým písmom  
čitateľne sa uvádza meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevzatie PCB a zariadení  
obsahujúcich PCB do zariadenia na zneškodňovanie.  
Podpis - podpis vykoná osoba zodpovedná za prevzatie PCB a zariadení obsahujúcich PCB  
do zariadenia na zneškodňovanie.  
Pečiatka - pečiatka zariadenia na zneškodňovanie.  
Počet strán: 1/... - uvádza sa poradové číslo aktuálnej strany / celkový počet strán potvrdenia  
(napr. 1. strana z celkového počtu strán 6: 1/6).  
60  
Príloha č. 10  
k vyhláške č. .................. Z. z.  
VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI  
Energetická účinnosť = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),  
kde:  
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že  
energia vo forme elektriny sa vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na komerčné  
účely sa vynásobí hodnotou 1,1 (GJ/rok);  
Ef je ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok);  
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade, ktoré sa vypočítava z  
čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok);  
Ei je ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok);  
0,97 je koeficient zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadu a  
sálania.  
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných  
technikách spaľovania odpadu.  
61  
Príloha č. 11  
k vyhláške č. ....... Z. z.  
SPÔSOB VÝPOČTU ŠTANDARDOV ZBERU  
Hodnota štandardu zberu pre jednotlivú zložku komunálneho odpadu závisí od hmotnosti  
tejto zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku  
v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov, počtu obyvateľov obce v predchádzajúcom  
kalendárnom roku a koeficientu vyťažiteľnosti zbernej nádoby.  
Pre výpočet hodnoty štandardu zberu sa uplatňuje nasledujúci vzorec:  
SZzložka  
kde:  
=
(Mzložka / C) / Nzložka  
SZzložka  
Mzložka  
je štandard zberu pre jednotlivú zložku komunálneho odpadu  
je hmotnosť tejto zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci  
prostredníctvom zberných nádob prípadne vriec v predchádzajúcom  
kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného  
obcou (podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky)  
C
je počet obyvateľov obce v predchádzajúcom kalendárnemu roku (podľa  
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky)  
Nzložka  
je koeficient vyťažiteľnosti zložky komunálneho odpadu z jedného litra zbernej  
nádoby určenej na triedený zber tejto zložky komunálneho odpadu vyjadrený  
v kg/liter.  
Koeficient vyťažiteľnosti zbernej nádoby sa uplatní v závislosti od objemu  
zberných nádob použitých v prevažnej miere na zabezpečenie vykonávania  
triedeného zber tejto zložky komunálnych odpadov ako koeficient N1zložka  
(zberné nádoby s objemom do 1000 litrov vrátane) alebo ako koeficient N2zložka  
(zberné nádoby s objemom nad 1000 litrov).  
Koeficient N1zložka  
Nplast = 0,020 kg/liter  
Npapier = 0,077 kg/liter  
Nsklo = 0,155 kg/liter  
Nkov = 0,039 kg/liter  
NVKM = 0,020 kg/liter  
Koeficient N2zložka  
Nplast = 0,013 kg/liter  
Npapier = 0,044 kg/liter  
Nsklo = 0,155 kg/liter  
Nkov = 0,039 kg/liter  
NVKM = 0,013 kg/liter  
62  
Príloha č. 12  
k vyhláške č. ........ Z. z.  
MINIMÁLNY ŠTANDARD ZBERU  
Papier  
Sklo  
60 litrov/obyvateľ/rok  
30 litrov/obyvateľ/rok  
120 litrov/obyvateľ/rok  
10 litrov/obyvateľ/rok  
10 litrov/obyvateľ/rok  
Plast  
VKM  
Kovy  
63  
Príloha č. 13  
k vyhláške č. .................. Z. z.  
LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z  
VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA  
PROSTREDIA  
A. MONITOROVANIE ODPADOV  
Procesy zneškodňovania musia byť sprevádzané  
1. kontrolami množstva, zloženia a toxicity odpadov, aby boli splnené podmienky na  
vydanie súhlasu,  
2. testami na akútnu toxicitu určitých druhov mäkkýšov, kôrovcov, rýb a planktónu,  
najmä druhov bežne sa vyskytujúcich v oblastiach vypúšťania odpadov. Okrem toho  
majú byť testy vykonané na vzorkách druhov morských článkonožcov (Artemia  
salina).  
Po 36 hodinách a pri zrieďovaní vypúšťaných odpadov 1/5000 tieto testy nesmú  
preukázať  
2.1. vyššiu ako 20-percentnú úmrtnosť dospelých štádií testovaných druhov,  
2.2. pre larvové štádiá úmrtnosť prevyšujúcu úmrtnosť kontrolnej skupiny.  
B. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA, DO  
KTORÉHO SA TENTO ODPAD VYPÚŠŤA, UKLADÁ ALEBO VSTREKUJE  
1. Ak sa vypúšťajú odpady do sladkých vôd alebo do mora alebo sa odpady ukladajú,  
kontroly sa týkajú troch zložiek: vodného stĺpca, živých materiálov a sedimentov.  
Periodické kontroly stavu oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadov umožnia sledovať  
vývoj príslušného prostredia. Monitorovanie musí zahŕňať stanovenie  
1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
pH,  
rozpusteného kyslíka,  
zákalu,  
hydratovaných oxidov železitých a hydroxidov v suspenzii,  
toxických kovov vo vode, v suspendovaných látkach, sedimentoch a pri  
akumulácii vo vybraných bentických a pelagických organizmoch,  
diverzity a relatívnej a absolútnej abundancie flóry a fauny, t. j. počet  
organizmov na jednotku plochy, resp. objemu.  
1.6  
2. Ak sa odpady skladujú, ukladajú na skládky alebo vstrekujú do pôdy, musí  
monitorovanie zahŕňať  
2.1  
testy na zabezpečenie toho, aby neboli kontaminované povrchové a podzemné  
vody. Tieto testy zahŕňajú merania  
2.1.1 acidity,  
64  
2.1.2 obsahu železa (rozpusteného a v časticiach),  
2.1.3 obsahu vápnika,  
2.1.4 obsahu toxických kovov (rozpustených a v časticiach), ak sa nejaké  
vyskytujú,  
2.2  
2.3  
ak je to potrebné, testy na určenie nepriaznivých vplyvov na štruktúru  
základových pôd,  
všeobecné zhodnotenie ekológie oblasti v blízkosti skládky, skladu alebo  
miesta vstrekovania odpadu do pôdy.  
C. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA  
OVPLYVNENÉHO VYPÚŠŤANÍM ODPADU Z PRIEMYSLU OXIDU  
TITANIČITÉHO  
1. Spôsob zneškodňovania odpadu: skladovanie a neriadené skládkovanie na zemi  
Parametre, ktorých  
Minimálna ročná  
zisťovanie je  
frekvencia  
odberu vzoriek a merania  
nepovinné analýz  
Referenčné metódy  
Zložky  
povinné  
Elektrometria  
1. Nefiltrovaná povrchová  
voda z oblasti v okolí miesta  
skladovania, ktoré je  
ovplyvnené skladovaním,  
a z miesta nachádzajúceho sa  
mimo tejto oblasti1), 2), 3)  
hodnota pH  
(jednotka  
pH)  
1
1
Meranie sa vykonáva  
súčasne s odberom vzorky  
Gravimetria  
Komplexometrická titrácia  
s EDTA  
2. Nefiltrovaná podzemná  
SO44)  
voda z oblasti v okolí miesta, (mg/l)  
v prípade potreby v miestach  
vypúštania 1), 2)  
Molekulová absorpčná  
spektrofotometria  
V, Mn, Ni,  
Zn  
(mg/l)  
Ti5)  
(mg/l)  
Atómová absorpčná  
spektrofotometria  
1
1
Atómová absorpčná  
spektrofotometria  
Molekulová absorpčná  
spektrofotometria  
Fe6)  
(mg/l)  
Cr  
(mg/l)  
Atómová absorpčná  
spektrofotometria  
Komplexometrická titrácia  
Ca (mg/l)  
1
1
Atómová absorpčná  
spektrofotometria  
Polarografia  
Cu, Pb  
(mg/l)  
65  
Cl5)  
(mg/l)  
Titrácia  
(Mohrova metóda)  
1
1
vizuálna  
skúška:  
topografia  
a
udržiavanie  
oblasti  
Životné prostredie  
v miestach skladovania  
a ukladania  
účinky na  
podložie  
ekológia  
oblasti  
1) Vzorky sa musia odoberať v rovnakom ročnom období.  
2) Pri monitorovaní povrchovej a podzemnej vody je potrebné venovať osobitnú pozornosť každej látke unášanej  
vodou vytekajúcou z oblasti skladovania odpadu.  
3) Ak je to možné, musia sa vzorky odoberať v hĺbke 50 cm pod hladinou vody.  
4) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad zo sulfátového procesu.  
5) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad z chlórového procesu.  
6) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).  
2. Spôsob zneškodňovania odpadu: injektáž do pôdy  
Parametre,  
ktorých zisťovanie je  
Minimálna  
ročná  
frekvencia  
odberu  
Referenčné  
metódy merania  
Zložky