1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/19/EÚ zo 14 júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č 1
Predmet úpravy
V tejto smernici sa ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „OEEZ“) a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zefektívňovaním takéhoto využitia v súlade s článkami 1 a 4 smernice 2008/98/ES, čím sa prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.
n.a.
Č 2
(1)
Rozsah pôsobnosti
1. Táto smernica sa vzťahuje na elektrické a elektronické zaradenia (EEZ) takto:
a) od 13. augusta 2012 do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie), s výhradou odseku 3, na EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe I. Príloha II obsahuje orientačný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe I;
N
1
§32,
O2,
Pa)b)
(2)Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú
a)do 14. augusta 2018 na elektrické a elektronické zariadenia (ďalej len "elektrozariadenie"), uvedené v prílohe č. 7 časť I.,
b)od 15. augusta 2018 na všetky elektrozariadenia uvedené v prílohe č. 7 časť II
Ú
2
b) od 15. augusta 2018 s výhradou odsekov 3 a 4 na všetky EEZ. Všetky EEZ sa klasifikujú do kategórií stanovených v prílohe III. Príloha IV obsahuje neúplný zoznam EEZ, ktoré patria do kategórií stanovených v prílohe III (otvorený rozsah).
Č 2
(2)
2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia a na chemické látky, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry ( 3 ), ako aj požiadavky osobitných právnych predpisov Únie o odpadovom hospodárstve alebo o dizajne výrobkov.
N
1
§ 32,
O1
(1)Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu. Ustanoveniami tohto oddielu nie dotknuté osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia,1) chemické látky2) a ekodizajn.56)
Ú
Č 2
(3)
3. Táto smernica sa neuplatňuje na žiadne z týchto EEZ:
a) zariadenia, ktoré sú potrebné na ochranu dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti členských štátov vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu určeného na osobitné vojenské účely;
b) zariadenia osobitne navrhnuté a nainštalované ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo doň nepatrí,
N
1
§32
O3,
P a),b)c)
(3)Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na nakladanie s elektrozariadeniami
a) spojenými s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu určeného na osobitné vojenské účely,
b) osobitne navrhnutými a nainštalovanými ako súčasť iného typu zariadenia, ktoré je vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto oddielu alebo doň nepatrí, ktoré môžu plniť
Ú
1) Zákon č. 355/2007 Z. z.
2) Zákon č. 67/2010 Z. z.
3
ktoré môžu plniť svoju funkciu len v prípade, ak sú súčasťou takéhoto zariadenia;
c) žiarovky.
svoju funkciu len, ak súčasťou takéhoto zariadenia,
c) ktorými sú žiarovky.
Č 2
(4)
4. Okrem zariadení uvedených v odseku 3 sa táto smernica od 15. augusta 2018 neuplatňuje na tieto EEZ:
a) zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru;
b) veľké stacionárne priemyselné náradia;
c) veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie je osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť uvedených inštalácií;
d) osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie typovo schválené;
e) necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie;
f) zariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi;
g) zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.
N
1
§32
O4
P a)-g)
(4)Od 15. augusta 2018 sa ustanovenia tohto oddielu nevzťahujú, popri elektrozariadeniach uvedených v odseku 3, ani na nakladanie s nasledujúcimi elektrozariadeniami
a)elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
b)veľké stacionárne priemyselné zariadenia,
c)veľké pevné inštalácie s výnimkou zariadení, ktoré nie osobitne navrhnuté a namontované ako súčasť uvedených inštalácií,
d)osobné alebo nákladné dopravné prostriedky s výnimkou elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie typovo schválené,
e)necestné pojazdné stroje sprístupnené výlučne na profesionálne používanie,
f)elektrozariadenia osobitne navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, sprístupnené len medzi podnikmi,
g)zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ak sa očakáva, že tieto pomôcky budú infekčné pred koncom životného cyklu, a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky.
Ú
Č 2
5. Komisia najneskôr do 14. augusta 2015
n.a.
4
(5)
preskúma rozsah pôsobnosti tejto smernice stanovený v odseku 1 písm. b) vrátane parametrov, na základe ktorých sa rozlišuje medzi veľkými a malými zariadeniami v prílohe III, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.
Č 3
(1)
Vymedzenie pojmov
1. Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „elektrické a elektronické zariadenia“ alebo „EEZ“ zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy alebo elektromagnetické polia, a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takýchto prúdov a polí, ktoré navrhnuté na použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd;
b) „veľké stacionárne priemyselné náradia“ veľké zostavy strojov, zariadení a/alebo súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a odinštalovali odborníci a používajú a udržiavajú ich odborníci v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie;
c) „veľká pevná inštalácia“ je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré:
i) zostavili, nainštalovali a odinštalovali odborníci;
ii) určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred
N
1
§ 32
O5 –O33
(5)Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
(6)Elektroodpad elektrozariadenia, ktoré odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
(7)Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
(8)Elektroodpad iný ako z domácností je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený
Ú
5
stanovenom a vyhradenom mieste a
iii) ktoré je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením;
d) „necestné pojazdné stroje“ strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení;
e) „odpad z elektrických a elektronických zariadení“ alebo „OEEZ“ elektrické alebo elektronické zariadenia, ktoré odpadom v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré súčasťou výrobku v čase, keď sa vyraďuje;
f) „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami komunikácie na diaľku v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku ( 1 ):
i) je usadená v členskom štáte a vyrába EEZ pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo si EEZ navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou na území tohto členského štátu;
ii) je usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou zariadenia vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý opätovne predáva, sa
v odseku 7.
(9)Historický elektroodpad je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného
na trh do 13. augusta 2005.
(10)Veľké stacionárne priemyselné náradia veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a z neho odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť a používajú a udržiavajú ich osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie.
(11) Veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne
iných zariadení, ktoré
a)zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť,
b) určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom mieste a
c)je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.
(12) Necestné pojazdné stroje strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých
prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie
6
nepovažuje za „výrobcu“, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v bode i)
iii) je usadená v členskom štáte a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh tohto členského štátu EEZ z tretej krajiny alebo iného členského štátu, alebo
iv) predáva v členskom štáte EEZ prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromným domácnostiam a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.
Za „výrobcu“ sa nepovažuje ten, kto poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní, pokiaľ nevystupuje aj ako výrobca v zmysle bodov i) až iv);
g) „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje EEZ na trhu. Toto vymedzenie pojmu nebráni tomu, aby bol distribútor zároveň výrobcom v zmysle písmena f);
h) „OEEZ zo súkromných domácností“ je OEEZ, ktorý pochádza zo súkromných domácností a OEEZ, ktorý pochádza z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný odpadu pochádzajúcemu zo súkromných domácností. Odpad z EEZ, ktoré pravdepodobne budú používať súkromné domácnosti a iní používatelia ako súkromné domácnosti, sa v každom prípade považuje za
alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení.
(13)Odstránenie je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska vplyvu na životné prostredie.
(14)Sprístupnenie elektrozariadenia na trhu je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne.
(15)Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.
(16)Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja
a) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne
7
OEEZ zo súkromných domácností;
i) „zmluva o financovaní“ je každá zmluva o pôžičke, leasingu, prenájme alebo o predaji na splátky, alebo dohoda týkajúca sa akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to, či podmienky takejto zmluvy alebo dohody alebo dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody stanovujú, že sa uskutoční alebo môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto zariadenia;
j) „sprístupnenie na trhu“ je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu členského štátu v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;
k) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu v členskom štáte v rámci podnikateľskej činnosti;
l) „odstránenie“ je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska životného prostredia;
m) „zdravotnícka pomôcka“ je zdravotnícka pomôcka alebo príslušenstvo v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) alebo b) smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach ( 1 ), ktoré EEZ;
n) „diagnostická zdravotnícka pomôcka in
si elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou,
b) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a),
c) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
d)predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostredníctvom komunikácie na diaľku priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“),
e) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte
8
vitro je diagnostická pomôcka in vitro alebo doplnok v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) alebo c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro ( 2 ), ktoré sú EEZ;
o) „aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka“ je aktívna implantovateľná zdravotnícka pomôcka v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) smernice Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach ( 3 ), ktorá je EEZ.
(ďalej len diaľkový výrobca elektrozariadení“).
(17) Vyhradeným výrobkom ak ide o elektrozariadenia sa na účely tohto zákona rozumie kategória elektrozariadení podľa prílohy č. 7.
(18) Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa odseku 19, sa nepovažuje za výrobcu elektrozariadení, ak súčasne nekoná ako výrobca elektrozariadení podľa odseku 16.
(19) Zmluva o financovaní je každá zmluva o pôžičke, nájme, prenájme, predaji na splátky alebo iná dohoda týkajúca sa akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to, či podmienky takej zmluvy, dohody, dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť prevod vlastníctva takéhoto zariadenia.
(20) Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti
9
na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.
(21) Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.
(22) Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
(23) Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia
a)pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
10
b)v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie rovnakej kategórie,
vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
(24) Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 7.
(25) Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.
(26) Osvetľovacie telesá a fotovoltaické panely sa nepovažujú za súčasť veľkých pevných inštalácií.
(27) Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.
(28) Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia
11
je percentuálny podiel množstva elektrozariadení uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení uvedených na trh v danom kalendárnom roku.
(29) Zberový podiel výrobcu elektrozariadenia je percentuálny podiel zozbieraného množstva elektroodpadu výrobcom elektrozariadení v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu zozbieraného elektroodpadu výrobcami elektrozariadení v danom kalendárnom roku.
(30) Zdravotnícka pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.3)
(31) Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro je uvedená v osobitnom predpise.4)
(32) Aktívna implantovateľná pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.5)
(33) Zdravotnícka implantovateľná pomôcka je uvedená v osobitnom predpise.6)
Č 3
(2)
2. Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov „nebezpečný odpad“, „zber“,
N
1
§ 2
O9,
(9)Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac
Ú
3) § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.
4) § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.
5) § 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
6) § 2 ods. 24 zákona č. 362/2011 Z. z.
12
„separovaný zber“, „predchádzanie vzniku“, „opätovné použitie“ „spracovanie“, „zhodnocovanie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“ a „zneškodňovanie“ ustanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.
1
§ 3
O 1 - 17,
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 1.
(1)Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
(2)Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
(3)Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.
(4)Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.
(5)Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
(6)Výkup odpadu je zber odpadu, ak je
13
odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.
(7)Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
(8)Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
(9)Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
(10)Príprava odpadu na opätovné použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
(11)Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
14
(12)Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.
(13)Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
(14)Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania, ak nie je v § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 ustanovené inak.
(15) Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.
(16) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
15
(17) Najlepšie dostupné techniky uvedené v osobitnom predpise. 7)
Č 4
Dizajn výrobku
Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti riadneho fungovania vnútorného trhu a dizajnu výrobkov vrátane smernice 2009/125/ES, podporia spoluprácu medzi výrobcami a recyklačnými zariadeniami a opatrenia na presadzovanie dizajnu a výroby EEZ, a to najmä v záujme uľahčenia opätovného použitia, demontáže a zhodnocovania OEEZ, ich súčiastok a materiálov. Členské štáty prijmú v tejto súvislosti príslušné opatrenia, aby sa uplatňovali požiadavky na ekodizajn uľahčujúce opätovné použitie a spracovanie OEEZ ustanovené v rámci smernice 2009/125/ES a aby výrobcovia nebránili opätovnému použitiu OEEZ tým, že použijú špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy, pokiaľ takéto špecifické dizajnové prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody, napríklad vo vzťahu k ochrane životného prostredia a/alebo k požiadavkám na bezpečnosť.
N
1
§ 34
O1
Pa)
(1)Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný
a)zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom8) tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
Ú
Č 5
(1)
Separovaný zber
1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na minimalizáciu zneškodňovania OEEZ vo forme netriedeného komunálneho odpadu, na
N
1
§ 33
§ 39
O1
Zakazuje sa
a)zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu pred
Ú
7) § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) Napríklad Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008); zákon č. 264/1999 Z. z., zákon č. 529/2010 Z. z.
16
zabezpečenie správneho spracovania všetkého vyzbieraného OEEZ a na dosiahnutie vysokého podielu separovaného zberu OEEZ, a to najmä a prioritne v prípade zariadení na tepelnú výmenu, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozón a fluórované skleníkové plyny, žiariviek obsahujúcich ortuť, fotovoltických panelov a malých zariadení uvedených v kategóriách 5 a 6 v prílohe III.
jeho spracovaním,
b)zmiešavať elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu,
c)rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné elektroodpadu použitie alebo spracovateľovi elektroodpadu; uvedený zákaz sa nevzťahuje na osobu oprávnenú na opätovné použitie elektroodpadu a spracovateľa elektroodpadu.
(1)Zber odpadu možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
Č 5
(2)
2. Pokiaľ ide o OEEZ zo súkromných domácností, členské štáty zabezpečia, aby:
a) sa stanovili systémy povoľujúce konečným držiteľom a distribútorom odovzdať takýto odpad prinajmenšom bezplatne. Členské štáty zabezpečia dostupnosť a prístupnosť potrebných zberných zariadení, pričom sa zohľadní najmä hustota obyvateľstva;
b) pri dodávke nového výrobku boli distribútori zodpovední za zabezpečenie toho, že sa im takýto odpad môže odovzdať prinajmenšom bezplatne na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je zariadenie rovnakého druhu a spĺňa rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie. Členské štáty sa môžu odkloniť od tohto ustanovenia, ak zabezpečia, že odovzdanie OEEZ sa tým nestane pre konečného držiteľa zložitejšie a zostane pre konečného držiteľa bezplatné. Členské štáty,
N
1
§ 32 O22 O24,
(22) Veľmi malý elektroodpad je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm
(23) Spätný zber elektroodpadu je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia
a)pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b)v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie rovnakej kategórie,
Ú
17
ktoré využijú toto ustanovenie, to oznámia Komisii;
c) distribútori ponúkali koncovým používateľom zber veľmi malého OEEZ (s vonkajšími rozmermi najviac 25 cm) v maloobchodných predajniach, ktorých predajná plocha venovaná EEZ je aspoň 400 m 2 , alebo v ich bezprostrednej blízkosti bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si EEZ rovnakého typu, ak z posúdenia nevyplynie, že existujúce alternatívne zberné systémy sú pravdepodobne účinné aspoň v tej istej miere. Tieto posúdenia sú prístupné verejnosti. Vyzbieraný OEZZ sa riadne spracuje v súlade s článkom 8;
d) bez toho, aby boli dotknuté písmená a), b) a c), sa výrobcom povolilo vytvoriť a prevádzkovať individuálne a/alebo kolektívne systémy na odovzdávanie OEEZ zo súkromných domácností za predpokladu, že sú v súlade s cieľmi tejto smernice;
e) so zreteľom na vnútroštátne normy a normy Únie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti mohol byť OEEZ, ktorý z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu, pri odovzdávaní podľa písmena a), b) a c) odmietnutý. Členské štáty prijmú osobitné opatrenia pre takýto OEEZ.
Členské štáty môžu ustanoviť osobitné opatrenia na odovzdávanie OEEZ podľa písmen a), b) a c) v prípadoch, keď zariadenie neobsahuje základné súčiastky OEEZ alebo ak obsahuje iný odpad ako OEEZ.
§ 37
vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
(24) Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 7.
(1)Distribútor elektrozariadení je povinný
a)uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok 34 ods. 1 písm. d)], ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh,
b)informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,
c)zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,
d)zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto elektroodpadu, alebo spracovateľovi elektroodpadu; na žiadosť výrobcu elektrozariadení, vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja,
18
cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005, tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej organizácii zodpovednosti výrobcov,
e)plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie 40) od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,
f)zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia alebo na mieste, kde sklad, ak distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.
(2)Distribútor elektrozariadenia je oprávnený
a)odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza
19
§ 38 O1,
alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu alebo ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad; na ďalšie nakladanie s odmietnutým elektroodpadom sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa tretej časti tohto zákona,
b)uskutočňovať spätný zber elektroodpadu podľa § 32 ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni alebo v jej bezprostrednej blízkosti, ak jej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je menej ako 400 m2, ak to vyplýva z jeho zmluvného vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.
(3)Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto elektrozariadeniam a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa tohto zákona.
(1)Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad
a)distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
b)na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu
20
§ 27 O6
elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
c)osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
d)ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v písmenách a) c) aj na zberné miesto elektroodpadu.
(6) Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
Č 5
(3)
3. Členské štáty môžu určiť subjekty, ktorým sa povoľuje zber OEEZ zo súkromných domácností, ako sa uvádza v odseku 2.
O
1
§ 97 O1
Pd)
(1)Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
d)prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na
Ú
21
§ 39 O2
ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
(2)Na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.
Č 5
(4)
4. Členské štáty môžu požadovať, aby sa OEEZ uložený v zbernom zariadení, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3, odovzdal výrobcom alebo tretím stranám konajúcim v ich mene alebo sa odovzdal na účely prípravy na opätovné použitie určeným zariadeniam alebo podnikom.
O
1
§ 39 O3
(3)Zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov môže vykonávať len ten, kto má uzavretú zmluvu s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, a to v rozsahu tejto zmluvy.
Ú
Č 5
(5)
5. V prípade iného OEEZ, ako je OEEZ zo súkromných domácností, a bez toho, aby bol dotknutý článok 13, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene zaistili zber takéhoto odpadu.
N
1
§ 36
(1)Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným novým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností 34 ods. 1 písm. e) druhý bod], ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.
Ú
22
(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho predaji [§ 34 ods. 1 písm. e) druhý bod].
(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v odseku 2, zabezpečí jeho držiteľ.
(4) Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadenia môžu na základe písomnej zmluvy pri predaji elektrozariadenia vzájomne dohodnúť podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácnosti inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 až 3.
Č 6
(1)
Zneškodňovanie a preprava vyzbieraného OEEZ
1. Členské štáty zakážu zneškodňovanie separovane vyzbieraného OEEZ, ktorý ešte nebol spracovaný podľa článku 8.
N
1
§ 33
Pa)
Zakazuje sa
a)zneškodňovať elektroodpad odovzdaný do systému spätného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu elektroodpadu pred jeho spracovaním
Ú
Č 6
(2)
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa zber a preprava separovane vyzbieraného OEEZ uskutočnili spôsobom, ktorý umožňuje optimálne podmienky pre prípravu na opätovné použitie, recykláciu a izolovanie
N
1
§ 39 O4
Pa)b)c)
(4)Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov je okrem povinností podľa § 14
Ú
23
nebezpečných látok.
V záujme čo najlepšej prípravy na opätovné použitie členské štáty presadzujú, aby zberné systémy alebo zberné zariadenia podľa možnosti pred každou ďalšou prepravou zabezpečili v zberniach oddelenie OEEZ, ktorý sa má pripraviť na opätovné použitie, od ostatného separovane vyzbieraného OEEZ, a to najmä udelením vstupu zamestnancom centier pre opätovné použitie.
§ 34 O1 Pl)
a 16 povinný
a)zabezpečiť odovzdanie prevzatého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal prevziať na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, ktorá zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom, spracovateľovi elektroodpadu; ustanovenie písmena c) nie je týmto dotknuté,
b)zabezpečiť, aby počas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok,
c)zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou a odovzdať ho osobe oprávnenej na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,
l)plniť povinnosti podľa písmen b) g) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo
24
elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,
Č 7
(1)
Podiel zberu
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1, každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady zodpovednosti výrobcu a na základe toho každoročné dosahovanie minimálneho podielu zberu. Od 2016 predstavuje minimálny podiel zberu 45 %, pričom tento podiel sa vypočítava na základe celkovej hmotnosti OEEZ vyzbieraného v súlade s článkami 5 a 6 v danom roku v danom členskom štáte a vyjadruje ako percentuálny podiel priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v troch predchádzajúcich rokoch v danom členskom štáte. Členské štáty zabezpečia, aby sa v období od 2016 do 2019 postupne zvyšoval objem vyzbieraného OEEZ, pokiaľ už nebol dosiahnutý podiel zberu stanovený v druhom pododseku.
Od 2019 predstavuje minimálny podiel zberu, ktorý sa má každoročne dosiahnuť, 65 % priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch v dotknutom členskom štáte alebo 85 % OEEZ vyprodukovaného na území uvedeného členského štátu.
Do 31. decembra 2015 sa naďalej uplatňuje podiel separovaného zberu OEEZ zo súkromných domácností priemerne aspoň 4
N
1
Príloha č. 4
Ciele zberu elektoodpadu a minimálne ciele zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu
Cieľ zberu elektroodpadu
Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý musí Slovenská republika v súlade s princípom zodpovednosti výrobcov v danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený v nasledujúcom minimálnom hmotnostnom rozsahu elektroodpadu:
a) v roku 2014 a v roku 2015 pre elektroodpad z domácností štyri kilogramy na obyvateľa alebo priemerná hmotnosť elektroodpadu zozbieraného v Slovenskej republike v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia,
b) v roku 2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
c) v roku 2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti
25
kilogramy na obyvateľa na rok alebo vo výške rovnajúcej sa hmotnosti OEEZ, ktorý sa vyzbieral v uvedenom členskom štáte v priemere v predchádzajúcich troch rokoch, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
Členské štáty môžu stanoviť ambicióznejšie podiely separovaného zberu OEEZ a v tom prípade oznámia túto skutočnosť Komisii.
elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
d) v roku 2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
e) v roku 2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
f) v roku 2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch,
g) v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch hmotnosť zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v troch predchádzajúcich rokoch.
Č 7
(2)
2. S cieľom zistiť, či sa dosiahol minimálny podiel zberu, členské štáty zabezpečia, že sa informácie o OEEZ vyzbieranom separovane
N
1
§ 39
O4
Pd)e)
(4)Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber
Ú
26
podľa článku 5 zašlú členským štátom bezplatne, a to vrátane minimálne informácií o OEEZ, ktorý bol:
a) prijatý zbernými alebo spracovateľskými zariadeniami;
b) prijatý distribútormi;
c) separovane vyzbieraný výrobcami alebo tretími osobami v mene výrobcov.
§ 27 O4
Pe)-h)
elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov je okrem povinností podľa § 14 a 16 povinný
d)viesť a uchovávať evidenciu o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií; množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,
e)ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena d) štvrťročne výrobcovi elektrozariadení alebo organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu.
(4)Výrobca vyhradeného výrobku je povinný
e) zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 4,
f) zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v osobitnom oddiele tejto časti zákona,
g) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 4,
h) viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávanie ohlasovaných údajov,
27
Č 7
(3)
3. Odchylne od odseku 1, Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko sa môžu z dôvodu nedostatku potrebnej infraštruktúry a nízkej úrovne spotreby EEZ rozhodnúť, že:
a) od 14. augusta 2016 dosiahnu podiel zberu, ktorý je nižší ako 45 %, ale vyšší ako 40 % priemernej hmotnosti EEZ uvedených na trh v predchádzajúcich troch rokoch, a
b) odložia dosiahnutie podielu zberu uvedeného v druhom pododseku odseku 1 na termín podľa vlastného výberu, najneskôr však do 14. augusta 2021.
O
Výnimka sa neuplatňuje!
Č 7
(4)
4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty stanovujúce nevyhnutné prechodné úpravy s cieľom vyriešiť ťažkosti, ktorým čelia členské štáty pri dodržiavaní požiadaviek uvedených v odseku 1.
n.a.
Č 7
(5)
5. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku Komisia prijme do 14. augusta 2015 vykonávacie akty, ktorými ustanoví spoločnú metodiku na výpočet hmotnosti EEZ uvádzaných na vnútroštátny trh a spoločnú metodiku na výpočet množstva OEEZ vyprodukovaného na jednotku hmotnosti v každom členskom štáte. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.
n.a.
28
Č 7
(6)
6. Komisia do 14. augusta 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o prehodnotení lehôt súvisiacich s podielmi zberu uvedenými v odseku 1 a o možnosti stanoviť individuálne podiely zberu pre jednu alebo viacero kategórií stanovených v prílohe III, najmä pokiaľ ide o zariadenia na tepelnú výmenu, fotovoltické panely, malé zariadenia, malé IT a telekomunikačné zariadenia a lampy obsahujúce ortuť. V prípade potreby sa k správe pripojí legislatívny návrh.
n.a.
Č7
(7)
7. Ak sa Komisia na základe štúdie vplyvu domnieva, že treba zrevidovať podiel zberu založený na vyprodukovanom OEEZ, predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh.
n.a.
Č 8
(1)
Riadne spracovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby procesom riadneho spracovania prešiel všetok separovane vyzbieraný OEEZ.
N
1
§ 34 O1
P f) –m)
(1)Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný
f)zabezpečiť prednostné opätovné použitie elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,
g)zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné požitie na spracovanie podľa tohto zákona,
h)zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu,
i)zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie
29
a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia,
j)zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 4 kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
k)zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotlivých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovateľovi elektroodpadu a spracovania elektroodpadu,
l)plniť povinnosti podľa písmen b) g) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,
m)zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu pre každý typ nového elektrozariadenia,
30
§ 41
Ph), Pi)
ktoré prvýkrát uviedol na trh najneskôr do jedného roku od uvedenia elektorozariadenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 4 až 6; tieto informácie poskytnú výrobcovia príslušným subjektom vo forme manuálu alebo prostredníctvom elektronických médií.
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
h)zabezpečiť spracovanie všetkého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal spracovať na základe zmluvného vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,
i)spracovať kompletne elektroodpad uvedený v písmene h) vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na prípravu na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
Č 8
(2)
2. Náležité spracovanie, iné ako príprava na opätovné použitie, a činnosti zhodnocovania
N
1
§ 41 Pi),j),k)
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a § 17 povinný
j)nakladať s elektroodpadom tak, aby
Ú
31
alebo recyklácie zahŕňajú minimálne odstránenie všetkých kvapalín a selektívne spracovanie v súlade s prílohou VII.
bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
k)skladovať a zaobchádzať s elektroodpadom pred jeho spracovaním a počas jeho spracovania v súlade s technickými požiadavkami,
l)prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak jeho súčasťou a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi určenému v zmluve podľa písmena h),
Č 8
(3)
3. Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia alebo tretie strany konajúce v ich mene vytvorili systémy na zabezpečenie zhodnocovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník. Systémy môžu výrobcovia vytvoriť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci zber alebo spracovateľské činnosti skladoval OEEZ a zaobchádzal s ním v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v prílohe VIII.
N
1
§ 27
O6
§ 34O1
P j)
(6) Ak v osobitnom oddiele tejto časti zákona nie je ustanovené inak, zabezpečuje výrobca vyhradeného výrobku plnenie povinností ustanovených v odseku 4 písm. d) k) (ďalej len „vyhradené povinnosti“) jedným z týchto spôsobov:
a) vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „individuálne“) alebo
b) prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov a jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „kolektívne“).
(1)Výrobca elektrozariadení je v súlade s povinnosťami uvedenými v § 27 ods. 4 povinný
j)zabezpečiť v rozsahu podľa
32
§ 41 P j)
prílohy č. 4 kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 14 a 17 povinný
j)nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
Č 8
(4)
4. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa zmien a doplnení prílohy VII, aby sa zaviedli iné spracovateľské technológie zabezpečujúce minimálne rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Komisia prednostne vyhodnotí, či sa majú zmeniť a doplniť údaje týkajúce sa dosiek s plošnými spojmi mobilných telefónov a obrazoviek z tekutých kryštálov. Komisia je vyzvaná, aby vyhodnotila, či sú potrebné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prílohe VII v záujme zohľadnenia nanomateriálov
n.a.
33
obsiahnutých v EEZ.
Č 8
(5)
5. V záujme ochrany životného prostredia môžu členské štáty stanoviť normy minimálnej kvality pre spracovanie vyzbieraného OEEZ.
Členské štáty, ktoré si zvolia takéto normy kvality, to oznámia Komisii, ktorá tieto normy uverejní.
Komisia najneskôr do 14. februára 2013 požiada európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali európske normy pre spracovanie OEEZ vrátane zhodnocovania, recyklácie a prípravy na opätovné použitie. Tieto normy zohľadnia súčasný stav v oblasti technológií.
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými ustanoví normy minimálnej kvality založené najmä na normách vypracovaných európskymi organizáciami pre normalizáciu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.
Odkaz na normy prijaté Komisiou sa uverejní.
O
n.a.
Č 8
(6)
6. Členské štáty podporia zariadenia alebo podniky, ktoré vykonávajú spracovateľské činnosti, aby zaviedli certifikované systémy environmentálneho manažmentu v súlade s
D
1
§ 92 O3
(3)Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a) na dobu zhodnú s dobou platnosti certifikovaného systému environmentálneho manažérstva
34
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) ( 1 ).
a auditu podľa osobitného predpisu,9) ak o predĺženie platnosti požiada držiteľ tejto autorizácie, ktorý zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá je miestom výkonu činnosti a ak predloží ministerstvu ustanovené podklady.
Č 9
(1)
Povolenia
1. Členské štáty zabezpečia, aby každé zariadenie alebo podnik vykonávajúci spracovateľské činnosti získal v súlade s článkom 23 smernice 2008/98/ES od príslušných orgánov povolenie.
N
1
§97 O1
Pc), Pf), Pp)
1. Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
c)prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov14b), zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton
f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,
p) vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
9) Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35
§ 89 O1 – O3,
(1)Autorizácia je udelenie oprávnenia
a)podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu (ďalej len „autorizácia na spracovateľskú činnosť“), a to na
1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3. spracovanie starých vozidiel,
4. spracovanie elektroodpadu,
5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
6. prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
b)právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov“) alebo tretej osobe (ďalej len „autorizácia na činnosť tretej osoby“),
c)výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu (ďalej len „autorizácia na činnosť individuálneho plnenia povinností“).
(2) Činnosti uvedené