1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) v platnom znení
Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Poznámky
Č1
Účelom tejto smernice je aproximovať právne predpisy členských štátov o kontrolovanom zneškodnení PCB, dekontaminácii alebo zneškodnení zariadení obsahujúcich PCB, alebo zneškodnení použitých PCB s cieľom ich úplnej eliminácie na základe ustanovení tejto smernice.
Č2
Na účely tejto smernice:
a) „PCB“ sú:
— polychlórované bifenyly,
— polychlórované terfenyly,
— monometyltetrachlórdifenylmetán, monometyldichlórdifenylmetán,
monometyldibrómdifenylmetán,
zmesi obsahujúce ľubovoľné vyššie uvedené látky v celkovom hmotnostnom podiele väčšom ako 0,005 %;
b) „zariadenie obsahujúce PCB“ je každé zariadenie obsahujúce PCB alebo zariadenie, ktoré obsahovalo PCB (napríklad transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo látky) a ktoré neboli dekontaminované. Zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať PCB, sa musí považovať za obsahujúce PCB, kým nie je dôvod predpokladať opak;
c) „použité PCB“ je PCB, ktoré sa považuje za odpad podľa smernice 75/442/EHS;
N
1
Č1 § 79 O1
Č1 § 79 O4
Č1 § 79 O5
(1)Polychlórované bifenyly polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór-difenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 hmotnostného percenta.
(4) Zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly je zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly alebo ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly a nebolo dekontaminované, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo náplne; zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať polychlórované bifenyly sa musí považovať za zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, kým nie je dôvod predpokladať opak.
(5) Použité polychlórované bifenyly polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom.
(6) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je osoba,
Ú
Ú
Ú
2
d) „držiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v držbe PCB, použité PCB a/alebo zariadenie obsahujúce PCB;
e) „dekontaminácia“ všetky činnosti, ktoré umožnia, aby sa dali zariadenia, objekty, materiál alebo kvapaliny kontaminované PCB znova použiť, recyklovať alebo zneškodniť za bezpečných podmienok a medzi ktoré možno zaradiť nahradenie, čo znamená všetky činnosti, ktorými PCB nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi PCB;
f) „zneškodnenie“ znamená činnosti D 8, D 9, D 10, D 12 (iba v bezpečných, hlbokých, podzemných skladoch v suchých masívoch a iba pre zariadenia obsahujúce PCB a použité PCB, ktoré nemôžu byť dekontaminované) a D 15 uvedené v prílohe IIA smernice75/442/EHS.
Č1 § 79 O6
Č1 § 79 O3
Č1 § 79 O7
ktorá v držbe polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo zariadenie uvedené v odseku 4.
(3) Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností, ktoré umožňujú za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.
(7) Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly činnosťami D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe č. 3. Zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou D12 uvedenou v prílohe č. 3, ak sa táto činnosť vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.
Ú
Ú
Ú
Č3
Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky členských štátov, prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli použité PCB zneškodnené a PCB a zariadenia, obsahujúce PCB, aby boli dekontaminované alebo zneškodnené čo najskôr. Čo sa týka zariadení a v nich obsiahnutých PCB, ktoré podliehajú súpisu podľa článku 4 ods. 1, dekontaminácia alebo zneškodnenie sa musí vykonať najneskôr do konca roku 2010.
N
1
Č1 § 79 O14
(14) Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpečil jeho dekontamináciu alebo zneškodnenie do 31. decembra 2010, je povinný urobiť tak bezodkladne, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l), ak sa dekontaminácia alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávnenom na takúto činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z členských štátov Európskej únie; uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na držiteľa takéhoto zariadenia, ktorý sa ním stal po uvedenom dátume.
Ú
Č4 O1
1. S cieľom dosiahnutia súladu s článkom 3
N
1
Č1 § 79 O8
(8) Držiteľ zariadenia obsahujúceho
Ú
3
členské štáty zabezpečia to, že budú zostavené súpisy zariadení s obsahom PCB väčšieho objemu ako 5 dm3 a Komisii zašlú sumáre týchto súpisov do 3 rokov po prijatí tejto smernice. V prípade silových kondenzátorov sa hranica 5 dm3 rozumie ako súčet oddelených objemov kombinovaného prístroja.
Č1 § 79 O9
polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm³ je povinný
a)oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných bifenylov v lehote do 10 dní odo dňa zistenia zmeny,
b)označiť takéto zariadenie a vstup do priestoru, v ktorom je takéto zariadenie umiestnené.
(9) Hranicu objemu 5 dm3 tvorí v prípade silových kondenzátorov súčet oddelených objemov kombinovaného prístroja.
Ú
Č4 O2
2. Zariadenia, o ktorých je logické sa domnievať, že ich kvapaliny obsahujú od 0,05 do 0,005 hmotnostných % PCB, môžu byť zaradené do súpisu i bez údajov vyžadovaných v tretej a štvrtej zarážke odseku 3 a smú byť označené ako „Kontaminácia PCB < 0,05 %“. Musia byť dekontaminované alebo zneškodnené v súlade s článkom 9 ods. 2.
N
1
Č1 § 79 O10
(10) Držiteľ zariadenia uvedeného v odseku 8, o ktorom sa možno domnievať, že sa v ňom nachádza kvapalina s koncentráciou polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 hmotnostného percenta, je povinný
a)oznámiť ministerstvu držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho nadobudnutia a každú zmenu v objeme a koncentrácii polychlórovaných bifenylov v lehote do 10 dní odo dňa zistenia zmeny,
b)označiť takéto zariadenie,
c)takéto zariadenie zneškodniť postupom podľa odseku 7 alebo dekontaminovať.
Ú
Č4 O3
3. Súpisy musia obsahovať nasledujúce údaje:
— mená a adresy držiteľov,
— umiestnenie a popis zariadenia,
— množstvo PCB, ktoré sa v zariadení nachádza,
dátum a spôsob naloženia so zariadením alebo jeho premiestnenie, ktoré bolo vykonané alebo sa ešte len má vykonať,
— dátumy vyhlásenia.
Ak členský štát vypracoval podobný súpis,
N
2
1
Č1 § 79 O11
(11) Ministerstvo na základe oznámení podľa
Ú
4
nový sa nevyžaduje. Súpisy sa musia pravidelne aktualizovať.
odsekov 8 a 10 vedie a priebežne aktualizuje zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly. Zoznam zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje okrem oznámených údajov aj dátum doručenia oznámenia.
Č4 O4
4. Na dosiahnutie súladu s odsekom 1 prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby držitelia takýchto zariadení upovedomili príslušné orgány o množstvách PCB, ktoré vlastnia a tiež o všetkých zmenách v tomto ohľade.
N
1
Č1 § 11 O1
Č1 § 11 O3
(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.
(3) Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s odsekom 2, je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ak je napriek zmene skutočností uvedených v súlade s odsekom 2 stále držiteľom polychlórovaných bifenylov.
Ú
Č4 O5
5. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby každé zariadenie, ktoré podlieha súpisu podľa odseku 1, bolo označené. Podobné označenie musí byť pripevnené na dverách priestorov, kde sú takéto zariadenia umiestnené.
N
1
Č1 § 79 O8 Pb
(8) Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm³ je povinný
b) označiť takéto zariadenie a vstup do priestoru, v ktorom je takéto zariadenie umiestnené.
Ú
Č4 O6
6. Podniky na zneškodnenie PCB musia viesť záznamy o množstve, pôvode, charaktere a obsahu PCB v použitých PCB, ktoré im boli dovezené na zneškodnenie. Tieto informácie oznamujú príslušným orgánom. Záznamy môžu
N
1
Č1 § 17 O1 Pf,j
(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) je okrem plnenia povinností podľa § 14 povinný
f) plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť
Ú
5
byť predmetom diskusie s miestnymi úradmi a verejnosťou. Podniky na zneškodnenie PCB tiež vydajú držiteľom, ktoré im použité PCB dodali, potvrdenie o príjme, v ktorom je uvedený ich charakter a množstvo.
a povinnosť uchovávania evidencie a uchovávania ohlasovaných údajov; ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch,
j) ak ide o zariadenie na zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov, vydať držiteľovi použitých polychlórovaných bifenylov alebo držiteľovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly, ktorý ich do tohto zariadenia dodal, potvrdenie o ich prijatí,
Č4 O7
7. Členské štáty musia zabezpečiť, že príslušné orgány budú monitorovať množstvá, ktoré im boli oznámené.
N
1
Č1 § 79 O23
(23) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ministerstvu podľa odseku 8 alebo 10; ustanovenia § 112 ods. 3 a 4 nie týmto dotknuté.
Ú
Č5 O1
1. Odchylne od článku 3 smernice 75/442/EHS zakážu členské štáty separáciu PCB od ostatných látok s cieľom ich opätovného použitia.
N
1
Č1 § 79 O24 Pa
(24) Zakazuje sa
a) oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia,
Ú
Č5 O2
2. Členské štáty zakážu dopĺňanie PCB do transformátorov.
N
1
Č1 § 79 O24 Pb
(24) Zakazuje sa
b) dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
Ú
Č5 O3
3. Pokiaľ nie transformátory dekontaminované, vyradené z činnosti alebo zneškodnené v súlade s touto smernicou, môže ich údržba pokračovať iba v tom prípade, ak je jej cieľom zabezpečiť, že PCB v nich obsiahnuté v súlade s technickými normami a špecifikáciami týkajúcimi sa dielektrickej kvality
N
1
Č1 § 79 O19
(19) Údržbu transformátorov obsahujúcich polychlórovaných bifenylov možno vykonávať len do ich dekontaminácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, a to len ak je zabezpečené, že transformátory v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cieľom údržby je zabezpečenie súladu
Ú
6
a ak je zabezpečené, že transformátory v prevádzkyschopnom stave a netečú.
polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a požiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.
Č6 O1
1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli použité PCB a zariadenia obsahujúce PCB, ktoré podliehajú súpisu v súlade s článkom 4 ods. 1, čo najskôr prepravené do podnikov vlastniacich licenciu podľa článku 8.
N
1
Č1 § 79 O14
(14) Držiteľ zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly uvedeného v odseku 8, ktorý nezabezpečil jeho dekontamináciu alebo zneškodnenie do 31. decembra 2010, je povinný urobiť tak bezodkladne, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l), ak sa dekontaminácia alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávnenom na takúto činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z členských štátov Európskej únie; uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na držiteľa takéhoto zariadenia, ktorý sa ním stal po uvedenom dátume.
Ú
Č6 O2
2. Predtým, ako PCB, použité PCB alebo zariadenia obsahujúce PCB prevzaté podnikom vlastniacom licenciu, musia byť podniknuté všetky predbežné opatrenia potrebné na zamedzenie rizika požiaru. Na tieto účely sa bude s nimi nakladať tak, aby neprišli do styku s horľavinami.
N
1
Č1 § 79 O15
(15) Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly sa do ich odovzdania do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku požiaru, najmä aby sa zamedzil ich styk s horľavinami.
Ú
Č6 O3
3. Ak to je odôvodnené, zariadenia obsahujúce PCB, ktoré podľa článku 4 ods. 1 nepodliehajú súpisu a ktoré súčasťou iného zariadenia, budú odstránené a zhromažďované osobitne, keď je hlavné zariadenie vyradené z činnosti, recyklované alebo zneškodnené.
N
1
Č1 § 79 O20
(20) Ak je zariadenie uvedené v odseku 16 súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, možno ho používať do ukončenia prevádzky hlavného zariadenia. Po ukončení prevádzky tohto hlavného zariadenia je jeho držiteľ v čase jeho vyradenia z činnosti, recyklácie alebo zneškodňovania povinný vo vzťahu k zariadeniam obsahujúcim polychlórované bifenyly zabezpečiť ich odstránenie z hlavného zariadenia, ich osobitné zhromaždenie a zneškodnenie činnosťou D10 uvedenou v prílohe č. 3 alebo odovzdať ho ako odpad osobe, ktorá je oprávnená na nakladanie s takýmto odpadom.
Ú
Č7
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na
N
1
Č1 § 79 O24
(24) Zakazuje sa
Ú
7
zákaz spaľovania PCB alebo použitých PCB na lodiach.
Pc
c) spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach.
Č8 O1
1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky podniky zapojené do dekontaminácie alebo zneškodňovania PCB, použitých PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB mali povolenie v súlade s článkom 9 smernice 75/442/EHS.
N
1
Č1 § 97 O1 Pk,l
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
k) dekontamináciu,
l) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
Ú
Č8 O2
2. Ak sa zneškodnenie vykonáva spaľovaním, uplatňuje sa smernica Rady 94/67/ES zo 16. decembra 1994 o spaľovaní nebezpečných odpadov (1). Ostatné metódy zneškodnenia PCB, použitých PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB prípustné len, ak v porovnaní so spaľovaním dosiahnu rovnocennú úroveň ochrany životného prostredia a splnia technické požiadavky vzťahujúce sa k najlepším dostupným technológiám.
N
1
Č1 § 79 O18
(18) Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly spaľovaním sa vzťahuje osobitný predpis.108) Iné spôsoby zneškodnenia možno použiť, len ak je zabezpečená aspoň taká úroveň ochrany životného prostredia ako pri spaľovaní a ak sa použije technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky.
108) Zákon č. 137/2010 Z. z.
Ú
Č8 O3
3. Členské štáty prijmú jednotlivo alebo spoločne potrebné opatrenia na rozvoj, ak to je vhodné, a zohľadňujúc pritom články 4 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia (EHS) č. 259/93/EHS (2) a článok 5 ods. 1 smernice 75/442/EHS, prevádzok na zneškodnenie, dekontamináciu a bezpečné uskladnenie PCB, použitých PCB alebo zariadení obsahujúcich PCB.
n.a.
n.a.
Č9 O1
1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečili, že transformátory obsahujúce viac PCB ako je 0,05 hmotnostných %, budú dekontaminované za nasledujúcich podmienok:
a) cieľom dekontaminácie musí byť zníženie obsahu PCB na menej ako 0,05 hmotnostných % a, ak to je možné, na nie viac ako je 0,005
N
1
Č1 § 79 O21
(21) Transformátory obsahujúce polychlórované bifenyly v koncentrácii väčšej ako 0,05 hmotnostného percenta možno dekontaminovať, ak
a)cieľom dekontaminácie je zníženie koncentrácie polychlórovaných bifenylov na menej ako 0,05 hmotnostného percenta a ak to je
Ú
8
hmotnostných %;
b) náhradná kvapalina bez obsahu PCB musí vykazovať značne menšie riziká;
c) výmena kvapaliny nesmie zabrániť následnému zneškodneniu PCB;
d) označenie transformátorov sa musí po ich dekontaminácii nahradiť označením uvedeným v prílohe.
možné, tak na nie viac ako na 0,005 hmotnostného percenta,
b)náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c)výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d)je zabezpečené, že pôvodné označenie o obsahu polychlórovaných bifenylov nachádzajúce sa na transformátore bude bezodkladne po jeho dekontaminácii vymenené za ustanovené označenie.
Č9 O2
2. Odchylne od článku 3 zabezpečia členské štáty to, že transformátory, v ktorých kvapaliny obsahujú medzi 0,05 a 0,005 hmotnostných % PCB, budú tiež dekontaminované v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 1 písm. b) d) alebo ku koncu svojej životnosti budú zneškodnené.
N
1
Č1 § 79 O22
(22) Transformátory, ktorých kvapaliny obsahujú polychlórované bifenyly v koncentrácii od 0,005 do 0,05 hmotnostného percenta možno dekontaminovať v súlade s podmienkami v odseku 21 písm. b) d); ak nedôjde k dekontaminácii, je držiteľ týchto transformátorov povinný po skončení ich životnosti zabezpečiť ich zneškodnenie postupom podľa odseku 7.
Ú
Č10 O1
1. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10a ods. 2 zverejní zoznam výrobných názvov kondenzátorov, odporov a indukčných cievok obsahujúcich PCB.
n.a.
n.a.
Č10 O2
2. Komisia:
a) stanoví referenčné metódy merania obsahu PCB v kontaminovaných materiáloch. Merania vykonané pred určením referenčných metód zostávajú v platnosti;
b) ak to je potrebné, určí výlučne na účely článku 9 ods. 1 písm. b) a c) iné menej nebezpečné náhrady za PCB.
Komisia môže stanoviť technické normy pre ostatné metódy zneškodňovania PCB, ktoré uvedené v druhej vete článku 8 ods. 2.
Tieto opatrenia uvedené v prvom a druhom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú
N
2
9
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10a ods. 3.
Č10a O1
1. Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (1).
n.a.
n.a.
Č10a O2
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
n.a.
n.a.
Č10a O3
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
n.a.
n.a.
Č11 O1
1. Členské štáty vypracujú do troch rokov od prijatia tejto smernice:
plány na dekontamináciu alebo zneškodnenie spísaných zariadení a v nich obsiahnutých PCB,
návrhy na zber a následné zneškodnenie zariadení, ktoré nepodliehajú súpisu podľa článku 4 ods. 1, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3.
N
1
2
Č1 §11
Č1 § 105 O3
(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.
(2) Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje ustanovené údaje 105 ods. 3 písm. a)].
(3) Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov v súlade s odsekom 2, je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ak je napriek zmene skutočností uvedených v súlade s odsekom 2 stále držiteľom polychlórovaných bifenylov.
(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
Ú
10
1
3
Pa
Vestník MŽP, čiastka 4b, 2009
vydá ministerstvo, ustanoví
a)podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, obce, držiteľa polychlórovaných bifenylov a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu,
Č11 O2
2. Členské štáty tieto plány a návrhy ihneď oznámia Komisii.
n.a.
n.a.
Č12 O1
1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18 mesiacov po jej prijatí. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.
n.a.
n.a.
Č12 O2
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n.a.
n.a.
Č12 O3
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.
n.a.
n.a.
Č13 O1
1. Táto smernica nadobúda účinnosť dátumom jej prijatia a smernica 76/403/EHS sa od tohto dátumu zrušuje.
n.a.
n.a.
Č13 O2
2. S účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1:
a) odkaz v článku 10 ods. 1 smernice 87/101/EHS (2) na „PCB a PCT v zmysle smernice 76/403/EHS“ sa bude považovať za odkaz na PCB v zmysle tejto smernice;
b) odkaz v článku 10 ods. 2 smernice 87/101/EHS na smernicu 76/403/EHS sa bude považovať za odkaz na túto smernicu;
n.a.
n.a.
11
c) odkaz v článku 2 písm. j) nariadenia (EHS) č. 259/93 na článok 6 smernice 76/403/EHS sa bude považovať za odkaz na článok 8 tejto smernice.
Č14
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
n.a.
PRÍL.
Označenie dekontaminovaného PCB zariadenia
Každý kus dekontaminovaného zariadenia musí byť jasne označený nezmazateľnou vytlačenou alebo vyrazenou značkou, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje a musí znieť v jazyku krajiny, v ktorej sa zariadenie používa:
DEKONTAMINOVANÉ PCB ZARIADENIE
Kvapalina obsahujúca PCB bola nahradená:
— kvapalinou ............................(názov náhrady)
— dňa .................................................. (dátum)
— v ........................................................ (podnik)
Koncentrácia PCB:
— v starej kvapaline ................ hmotnostných %
— v novej kvapaline ................ hmotnostných %
2
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. .../2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2.
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. .../2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
3.
Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky čiastka 4b, 2009
4.
12